ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hospital

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hospital*, -hospital-

hospital ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hospital (n.) โรงพยาบาล See also: โรงหมอ, ร.พ. Syn. clinic, infirmary
hospital wagon (n.) รถพยาบาล See also: ยานพาหนะส่งผู้ป่วย Syn. mobile hospital
hospitality (n.) การให้การต้อนรับด้วยความยินดี See also: การต้อนรับขับสู้, การยินดีรับแขก Syn. cordiality, friendliness, welcome
English-Thai: HOPE Dictionary
hospital(ฮอส'พิเทิล) n. โรงพยาบาล
hospitality(ฮอสพิแทล'ลิที) n. ความมีมิตรไมตรีจิต,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. welcome,conviviality,cordiality
hospitalization(ฮอสพเทิลเซ'เชิน) n. การนำเข้ารักษาในโรงพยาบาล,ระยะเวลาที่รักษาในโรงพยาบาล
hospitalize(ฮอส'พิเทิลไลซ) vt. นำเข้ารักษาในโรงพยาบาล
English-Thai: Nontri Dictionary
hospital(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,สถานสงเคราะห์
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hospital and medical expenses insuranceการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hospitalization; hospitalisation๑. การให้เข้าโรงพยาบาล๒. ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hospitalize; hospitaliseให้อยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hospitalบริการทันตกรรมของโรงพยาบาล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hospitality industryอุตสาหกรรมสถานบริการ [TU Subject Heading]
Hospitalizationการอยู่โรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร.พ. (n.) hospital Syn. โรงพยาบาล
รพ. (n.) hospital See also: Hosp. Syn. โรงพยาบาล
โรงพยาบาล (n.) hospital Syn. โรงหมอ
โรงหมอ (n.) hospital
เตียงคนไข้ (n.) hospital bed Syn. เตียงผู้ป่วย
เตียงผู้ป่วย (n.) hospital bed
โรงพยาบาลโรคจิต (n.) mental hospital
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do I need to be hospitalized?ฉันจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไหม
He has to be taken to the hospitalเขาต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
There is no parking lot in the hospitalไม่มีที่จอดรถในโรงพยาบาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา
Let's go to the hospital and see Emma.{\cHFFFFFF}Let 's ไปโรงพยาบาลและดูเอ็มม่า
Let me build a decent hospital for these people somewhere down the road.{\cHFFFFFF}Let me build a decent hospital for these people somewhere down the road.
Fine bleeding hospital this is.โรงพยาบาลมีเลือดออกที่ดีนี้คือ
Your mother is at the hospital with your father.คุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลที่มีคุณพ่อของคุณ
Your father had too many visitors. They interfered with hospital service.คุณพ่อของคุณมีผู้เข้าชมมากเกินไป พวกเขาแทรกแซงกับการให้บริการของโรงพยาบาล
After the hospital thing, Sonny got mad.หลังจากสิ่งที่โรงพยาบาลซันนี่ได้บ้า
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า
She said the hospital would call the police. She made me promise.เธอกลัวโรงพยาบาลจะแจ้งตำรวจ เธอให้ฉันรับปากว่าจะไม่เรียก
Why the hell wouldn't they tell us what hospital he's in?แล้วทำไมพวกแม่งถึงไม่บอกเราล่ะว่าเขาอยู่โรงพยาบาลอะไร?
He was wearing what looked like a white hospital gown.เขาใส่ชุดที่ดูเหมือนเสื้อคลุมยาว สีขาวแบบที่ใช้ในโรงพยาบาล

hospital ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病床[bìng chuáng, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄤˊ, 病床] hospital bed; sickbed
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
床位[chuáng wèi, ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ, 床位] bed (in hospital, hotel, train etc); berth; bunk
产房[chǎn fáng, ㄔㄢˇ ㄈㄤˊ, 产房 / 產房] delivery room (in hospital); labour ward
好客[hào kè, ㄏㄠˋ ㄎㄜˋ, 好客] hospitality; to treat guests well; to enjoy having guests; hospitable; friendly
医院[yī yuàn, ㄧ ㄩㄢˋ, 医院 / 醫院] hospital
加护[jiā hù, ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ, 加护 / 加護] intensive care (in hospital)
加护病房[jiā hù bìng fáng, ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ ㄅㄧㄥˋ ㄈㄤˊ, 加护病房 / 加護病房] intensive care (in hospital)
特护区[tè hù qū, ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 特护区 / 特護區] intensive care department (of hospital)
重病特护区[zhòng bìng tè hù qū, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 重病特护区 / 重病特護區] intensive care department (of hospital)
产院[chǎn yuàn, ㄔㄢˇ ㄩㄢˋ, 产院 / 產院] maternity hospital
薄待[bó dài, ㄅㄛˊ ㄉㄞˋ, 薄待] mean treatment; indifference; meager hospitality
精神病医院[jīng shén bìng yī yuàn, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄧㄥˋ ㄧ ㄩㄢˋ, 精神病医院 / 精神病醫院] psychiatric hospital
呼吸器[hū xī qì, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, 呼吸器] ventilator (artificial breathing apparatus used in hospitals)
病房[bìng fáng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄤˊ, 病房] ward (of a hospital); sickroom

hospital ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンシステム病院[オープンシステムびょういん, o-punshisutemu byouin] (n) open system hospital
デーホスピタル;デイホスピタル[, de-hosupitaru ; deihosupitaru] (n) day hospital
ナースコール[, na-suko-ru] (n) nurse call; a patient's call button in a hospital
ナイトホスピタル[, naitohosupitaru] (n) night hospital
在院[ざいいん, zaiin] (n) stay in hospital; hospital stay
在院日数[ざいいんにっすう, zaiinnissuu] (n) number of days spent in hospital
献体[けんたい, kentai] (n,vs) give one's body to a hospital for medical research
産院[さんいん, san'in] (n) maternity hospital
病室[びょうしつ, byoushitsu] (n) sickroom; hospital room; (P)
精神科病院[せいしんかびょういん, seishinkabyouin] (n) psychiatric hospital
老人病院[ろうじんびょういん, roujinbyouin] (n) geriatric hospital
足輪[あしわ, ashiwa] (n) leg band (e.g. on bird or hospital patient); ring; anklet
開院[かいいん, kaiin] (n,vs) opening congress; hospital opening
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P)
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period)
ホスピタリズム[, hosupitarizumu] (n) hospitalism
ホスピタリティー;ホスピタリティ[, hosupitaritei-; hosupitaritei] (n) hospitality
ヨハネ騎士団[ヨハネきしだん, yohane kishidan] (n) Knights Hospitallers; Knights Hospitalers
優待[ゆうたい, yuutai] (n,vs,adj-no) preferential treatment; hospitality; warm reception; welcome
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n,vs,adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P)
内科[ないか, naika] (n,adj-no) (1) internal medicine, i.e. treatment by medical procedures rather than surgical procedures; (2) department of internal medicine (hospital, etc.); (P)
厚情[こうじょう, koujou] (n) kindness; favour; favor; hospitality
厚遇[こうぐう, kouguu] (n,vs) cordial welcome; kind treatment; hospitality
大盤振る舞い;椀飯振る舞い;椀飯振舞[おおばんぶるまい(大盤振る舞い);おうばんぶるまい(椀飯振る舞い;椀飯振舞), oobanburumai ( ooban furu mai ); oubanburumai ( wan meshi furu mai ; wan meshi furu] (n,vs) (1) lavish feast; splendid banquet; (2) corporate largess; lavish hospitality
措置入院[そちにゅういん, sochinyuuin] (n,vs) involuntary admission (commitment) (to a mental hospital)
款待[かんたい, kantai] (n,vs) warm welcome; hospitality
薬害ヤコブ病訴訟[やくがいヤコブびょうそしょう, yakugai yakobu byousoshou] (n) Japanese lawsuit involving cases where hospitalized patients contracted Creutzfeld-Jakob disease from infected transplants
退院[たいいん, taiin] (n,vs) leaving hospital; discharge from hospital; (P)
長期入院[ちょうきにゅういん, choukinyuuin] (n) long-term hospitalization
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
表記法の展開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation
表記法の許容性[ひょうきほうのきょようせい, hyoukihounokyoyousei] hospitality of notation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
病院[びょういん, byouin] Thai: โรงพยาบาล English: hospital

hospital ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องคนไข้[n. exp.] (hǿng khonkh) EN: hospital room ; sickroom ; ward FR: chambre d'hôpital [f]
การเข้าโรงพยาบาล[n. exp.] (kān khao rō) EN: being admitted to hospital FR: admission à l'hôpital [f]
การออกจากโรงพยาบาล[n. exp.] (kān øk jāk ) EN: leaving hospital FR: sortie de l'hôpital [f]
การเยี่ยมไข้[n. exp.] (kān yīem kh) EN: visiting patient in hospital FR: visite d'un patient [f] ; visite d'une personne hospitalisée [f]
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [org.] (Khana Phaēt) EN: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ; Ramathibodi Hospital Faculty of Medicine FR:
เข้าโรงพยาบาล[v. exp.] (khao rōngph) EN: be hospitalized ; go into hospital FR: entrer à l'hôpital ; être hospitalisé ; être admis à l'hôpital
เครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล[n. exp.] (khreūang ch) EN: hospital quality indicators FR:
เภสัชกรรมโรงพยาบาล[n. exp.] (phēsatchaka) EN: hospital pharmacy FR:
เภสัชตำรับโรงพยาบาล[n. exp.] (phēsatchata) EN: hospital formulary FR:
โรงบาล[n.] (rōngbān) EN: hospital FR: hôpital [m] ; hosto [m] (fam.)
โรงหมอ[n.] (rōngmø) EN: clinic ; hospital FR: clinique [f]
โรงพยาบาล[adj.] (rōngphayābā) EN: hospital FR: hôpital [m] ; clinique [f]
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์[TM] (Rōngphayābā) EN: Bumrungrad International Hospital ; Bumrungrad Hospital ; Bumrungrad FR: Bumrungrad International Hospital ; Bumrungrad Hospital ; Bumrungrad
โรงพยาบาลช้าง[n. exp.] (rōngphayābā) EN: elephant hospital FR: hôpital pour éléphants [m]
โรงพยาบาลเฉพาะทาง[n. exp.] (rōngphayābā) EN: clinic ; university hospital FR: clinique [f]
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)[n. exp.] (rōngphayābā) EN: basic care hospital FR:
โรงพยาบาลเอกชน[n. exp.] (rōngphayābā) EN: private hospital FR: hôpital privé [m]
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ; โรงพยาบาลจุฬาฯ[org.] (Rōngphayābā) EN: Chulalongkorn Hospital ; King Chulalongkorn Memorial Hospital ; King Chulalongkorn Hospital FR:
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์[org.] (Rōngphayābā) EN: Chulabhorn Hospital FR:
โรงพยาบาลกลาง[n. exp.] (rōngphayābā) EN: central hospital FR:
โรงพยาบาลกลางวัน[n. exp.] (rōngphayābā) EN: day hospital FR: hôpital de jour [m]
โรงพยาบาลลานนา[TM] (Rōngphayābā) EN: Lanna Hospital FR:
โรงพยาบาลพญาไท[TM] (Rōngphayābā) EN: Phyathai Hospital FR: hôpital Phyathai [m]
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ; โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า[TM] (Rōngphayābā) EN: Phramongkutklao Hospital ; Phramongkut Hospital FR:
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก[TM] (Rōngphayābā) EN: Buddhachinaraj Hospital Phitsanulok FR:
โรงพยาบาลปิยะเวท[TM] (Rōngphayābā) EN: Piyavate Hospital FR: hôpital Piyavate [m]
โรงพยาบาลรามาธิบดี [TM] (Rōngphayābā) EN: Ramathibodi Hospital FR: Ramathibodi Hospital
โรงพยาบาลรัฐ[n. exp.] (rōngphayābā) EN: public hospital FR: hôpital public [m]
โรงพยาบาลราชวิถี[TM] (Rōngphayābā) EN: Rajavithi Hospital FR:
โรงพยาบาลรัฐบาล[n. exp.] (rōngphayābā) EN: public hospital ; government hospital FR: hôpital public [m]
โรงพยาบาลโรคจิต[n. exp.] (rōngphayābā) EN: mental diseases hospital FR: hôpital psychiatrique [m]
โรงพยาบาลโรคติดต่อ[n. exp.] (rōngphayābā) EN: contagious diseases hospital FR:
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล[TM] (Rōngphayābā) EN: Kamol Cosmetic Hospital ; Kamol Hospital FR:
โรงพยาบาลสัตว์[n. exp.] (rōngphayābā) EN: veterinary hospital FR: hôpital pour animaux [m]
โรงพยาบาลเสนารักษ์[n. exp.] (rōngphayābā) EN: military hospital FR: hôpital militaire [m]
โรงพยาบาลสินแพทย์[TM] (Rōngphayābā) EN: Synphaet Hospital ; Synphaet General Hospital FR:
โรงพยาบาลศิริราช[org.] (Rōngphayābā) EN: Siriraj Hospital FR:
โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์[TM] (Rōngphayābā) EN: Surin Ruam Phaet Hospital FR:
โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)[org.] (Rōngphayābā) EN: Police General Hospital FR:
โรงพยาบาลทหาร[n. exp.] (rōngphayābā) EN: military hospital FR: hôpital militaire [m]

hospital ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entbindungsheim {n}maternity hospital
Krankenhaustechnik {f}hospital technology; hospital engineering
Lazarett {n} [mil.]sick bay; hospital
Quarantänebecken {n}quarantine tank; isolation tank; hospital tank
Einlieferung {f} (ins Krankenhaus)admission (to hospital)
Hospital {m}hospital
Lazarettschiff {n}hospital ship
Hospitalisierung {f}; Aufnahme in ein Krankenhaus [med.]hospitalization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hospital
Back to top