ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-heal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น heal, *heal*,

-heal- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you heal him, he will stop Humperdinck's wedding.ถ้าท่านรักษาเขา เขาจะขัดขวางงานแต่งของฮัมเปอร์ดิงค์
Which may perhaps heal some of the... bad, uh, things, that...ซึ่งบางทีอาจรักษาบางส่วนของ ... ไม่ดีเอ่อสิ่งที่ ...
The scratch on the roof of your mouth that would heal if you could stop tonguing it.แล้วก็ กลุ่มมะเร็งลูกอัณฑะ แล้วไอ้ที่คุณฝึกมาเนี่ย
To heal my heart and drown my woeTo heal my heart and drown my woe
Lily's not there to heal you!ลิลลี่ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อเยียวยาคุณ!
Existence will heal you from the past to the future.การมีชีวิตอยู่ จะเยียวยาคุณเอง จาก อดีต สู่ อนาคต
It should heal before the wedding, right?และก็ควรจะหายก่อนวันแต่งงานรู้ใหม
If I can make scars, do I have the power to heal them?do I have the power to heal them?
You'll heal faster if it's straighter.แผลมันจะหายเร็วขึ้น ถ้ามันถูกพลาสเตอร์ติดตรงๆ
To heal the sin sick soulเพื่อรักษาวิญญาณป่วยบาป
Let him do it. It's the best way to heal sores around here.ให้มันทำไปเถอะ เป็นวิธีดีที่สุดแถวนี้ในการรักษาแผลเปื่อย
Believed that he could heal the sick and fix broken hearts and brought messed up families back together again.เชื่อว่าท่านรักษาอาการป่วยไข้ และหัวใจที่แหลกสลาย ทำให้ครอบครัวที่แตกแยก กลับมาคืนดีกัน

-heal- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health

-heal- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
รักษา[v.] (raksā) EN: cure ; remedy ; treat ; take care of ; heal FR: soigner ; guérir ; prendre soin ; traiter
รักษาโรค[v. exp.] (raksā rōk) EN: cure ; heal ; remedy FR: guérir une maladie ; soigner une maladie
เรียกเนื้อ[v. exp.] (rīek neūa) EN: cause a wound to heal ; get good muscular tissue grow at the wound site FR:
เยียวยา[v.] (yīoyā) EN: cure ; treat ; aid ; heal ; remedy ; attend to ; care for ; nurse ; mend FR: remédier ; traiter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -heal-
Back to top