ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worsen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worsen*, -worsen-

worsen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worsen (vi.) เลวลง See also: แย่ลง, ทรุดลง
worsen (vt.) ทำให้เลวลง See also: ทำให้แย่ลง, ทำให้ทรุด Syn. aggravate, embitter, exacerbate Ops. advance, ameliorate, improve
worsening (n.) ความเสื่อม See also: ความทรุดโทรม, ความเสื่อมถอย, ความตกต่ำ, การถดถอย, การทำให้เสื่อมเสีย Syn. deterioration, impairment, decline in quality
worsening (n.) การที่โรคกำเริบอีก Syn. deterioration
English-Thai: HOPE Dictionary
worsen(เวิร์ส'เซิน) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้แย่ลง,กลายเป็นเลวลง,กลายเป็นแย่ลง
worsening(เวิร์ส'เซินนิง) n. ความเลวลง,ความแย่ลง, Syn. deterioration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I tried so hard to help I managed to worsen the things.ฉันพยายามอย่างมากที่จะช่วย แต่สิ่งที่ฉันทำมับกลับทำให้แย่กว่าเดิม
So you are hoping Gochisu will slay the crown prince.... and that His Majesty's conditions will only worsen in the meantime?อย่างนั้นองค์ชายหวังว่า โกชิสุจะสังหารองค์รัชทายาท... และพระพลานามัยของฝ่าบาทจะแย่ลงในตอนนั้นหรือ? !
Shrouding the wound for too long will only worsen it.ซ่อนบาดแผลใว้นานมากเกินจะทำให้มันแย่ไปอีก
The north continues to receive the worst of the storm and conditions in the south are expected to worsen.ทางตอนเหนือก็ยังได้รับความเสียหายจากพายุต่อไป... ...และโซนทางใต้ ยิ่งแย่ลงกว่าเก่า
Howard hughes had it when his ocd worsened.ฮอวาร์ด ฮิวท์ เคยเป็น/Nเมื่ออาการ OCD ของเขาแย่ลง
You got your camera, Ouija-lautasi talkkisi and floor - and the situation has only worsened.ไปเอากล้องมา m กระดานนั้นด้วย - ลงไปข้างล่าง ในสถานกาณ์อย่างนี้บอกได้เลยว่า เเย่มาก
The situation Worsens... we're almost there, c'mon!สถานการณ์เริ่มแย่ลง... ... ใกล้จะถึงแล้ว เร่งหน่อย!
His, uh, last C. TShowed calcification, so I ordered a C. T. Angio to determine whether it had worsened or remained stable.CT ครั้งที่แล้วแสดงให้เห็นการแข็งตัว ผมก็เลยสั่ง C.T.Angio เพื่อดูว่าอาการแย่ลงหรืออยู่ตัว
Otherwise your condition will worsen.แต่ถ้าดื้อแล้วอาการแย่ลง ไม่รู้ด้วยนะ
It worsens by the hour.ยิ่งนานวันเข้ายิ่งแย่ลง
He confessed to me that his condition had worsened into AIDS.เขาสารภาพกับครูว่าอาการเขาทรุดลงถึงขั้นเป็นเอดส์แล้ว
Has your condition worsened?อาการป่วยของคุณเลวร้ายแค่ไหนแล้ว

worsen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶化[è huà, ㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, 恶化 / 惡化] worsen

worsen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
抗加齢ドック[こうかれいドック, koukarei dokku] (n) medical checkup that focuses primarily on problems that worsen with age
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
角が立つ[かどがたつ, kadogatatsu] (exp,v5t) to worsen (of a relationship); to get stormy
悪質化[あくしつか, akushitsuka] (n,vs) worsening

worsen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
ทราม[v.] (sām) EN: worsen ; deteriorate FR: s'avilir ; se dégrader
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
เสื่อมคุณภาพ[v. exp.] (seūam khunn) EN: deteriorate ; degenerate ; worsen ; get worse in quality FR: perdre en qualité
โทรม[v.] (sōm) EN: worsen ; deteriorate ; be in a state of disrepair ; degenerate FR: dépérir ; se délabrer
ทรุด[v.] (sut) EN: deteriorate ; worsen FR: se détériorer ; empirer ; s'aggraver
แย่ลง[v. exp.] (yaē long) EN: worsen ; change for the worse FR: empirer ; s'aggraver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worsen
Back to top