ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cure*, -cure-

cure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cure (n.) กระบวนการถนอมอาหาร
cure (n.) การแก้ไขปัญหา
cure (n.) การฟื้นฟู Syn. recovery
cure (vt.) แก้ไขปัญหา
cure (vt.) ถนอมอาหาร Syn. preserve, keep
cure (vi.) ถนอมอาหาร
cure (vt.) รักษา See also: เยียวยา Syn. heal, make well, restore
cure (vi.) รักษา See also: เยียวยา Syn. heal
cure (vt.) สิ่งที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย See also: การรักษา
cure of (phrv.) รักษา See also: เยียวยา Syn. heal of
cure of (phrv.) ทำให้เลิกนิสัยของ
cure of (phrv.) ทำให้หยุดรัก
cure-all (n.) การรักษาที่เชื่อว่าใช้ได้กับทุกโรค Syn. panacea
cureless (adj.) ที่ไม่สามารถรักษาได้ Syn. immedicable, incurable, irremediable
curely (adj.) ซึ่งทำให้ถึงตาย See also: ซึ่งรักษาไม่ได้ Syn. deadly, incurable Ops. curable
curer (n.) ผู้ดูแลรักษา
English-Thai: HOPE Dictionary
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,
cure-alln. ยารักษาสารพัดโรค
curet(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
curettage(คิวเรท'ทิจ) n. การขูด,การขูดชำระแผลด้วย
curette(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
cure(vt) แก้,รักษา,เยียวยา,บำบัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
curet; curette๑. เครื่องมือขูด๒. การขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curettageการขูด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curette๑. ช้อนขูด๒. ขูด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cureหายขาด,รักษา [การแพทย์]
Curetขูด [การแพทย์]
Curettageการขูดมดลูก [TU Subject Heading]
Curetteขูด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบ่ม (n.) cure See also: ripeness
การบรรเทาทุกข์ (n.) cure See also: remedy, treatment Syn. การรักษา, การบำบัด, การเยียวยารักษา
การบำบัด (n.) cure See also: remedy, treatment Syn. การรักษา, การบรรเทาทุกข์, การเยียวยารักษา
การรักษา (n.) cure See also: remedy, treatment Syn. การบำบัด, การบรรเทาทุกข์, การเยียวยารักษา
การเยียวยา (n.) cure See also: remedy, treatment Syn. การรักษา, การบำบัด, การบรรเทาทุกข์, การเยียวยารักษา
การเยียวยารักษา (n.) cure See also: remedy, treatment Syn. การรักษา, การบำบัด, การบรรเทาทุกข์
รักษา (v.) cure See also: remedy, heal, treat (illness), have a treatment Syn. รักษ์, เยียวยา
รักษาโรค (v.) cure See also: heal, remedy
รักษ์ (v.) cure See also: remedy, heal, treat (illness) Syn. รักษา, เยียวยา
รุมไข้ (v.) cure somebody of his fever by giving him an antipyretic See also: treat the fever, remedy a fever, give medicine to reduce the fever
obs (abbr.) คำย่อของ obscure, obsolete, observation, observatory
จัดซื้อจัดจ้าง (v.) procure See also: purchase
นักกิน (n.) epicure See also: gourmet, gastronome, gourmand, glutton, epicurean, connoisseur
มั่นคง (v.) be secure See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร Ops. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน
มั่นคง (v.) be secure See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร Ops. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน
สถิร (v.) be secure See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น Ops. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน
สถิร (v.) be secure See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น Ops. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน
หายขาด (v.) completely cured See also: entirely cured Syn. หายสนิท Ops. เรื้อรัง
เคลือบคลุม (v.) obscure See also: be vague, be indeterminate, be unclear Syn. คลุมเครือ Ops. ชัดเจน, แจ่มชัด, แจ่มแจ้ง, กระจ่าง
แน่น (adv.) securely See also: solidly, firmly, fast Syn. มั่นคง, คงที่, กระชับ Ops. คลอน, หลวม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We gotta go to a secure locationเราต้องไปในที่ที่ปลอดภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"The hands cure quickly, " he thought.มือรักษาได้อย่างรวดเร็วเขาคิด ว่า
If you would like to cure the fever Called lifeถ้าเธออยากเยียวยารักษาไข้ ที่เรียกว่าชีวิต
At any rate, any program has its bugs and I would think that a man of your capability could cure our problem....และผมคิดว่าคนของคุณจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้
The blood of the Deer God is said to cure disease.โลหิตของพระเจ้ากวางบอกว่าจะรักษาโรค
Come with me I have a cure for your miseryไปด้วยกัน ฉันมีวิธีให้นายหายเมา ตามฉันมา
A cure for cancer?วิธิการรักษาโรคมะเร็ง?
I'm gonna find out a cure for your illnessผมจะต้องหาทางรักษาโรคของคุณให้ได้
I'm gonna cure her illness and we're gonna live happily together till our deaths do us apart teeth fall out.ผมจะต้องหาทางรักษาโรคของเธอให้หาย แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป จนกว่าเราจะแก่เฒ่า หรือจนกว่าความตายจะทำให้เราสองคนต้องพรากจากกัน
Seeking revenge is the best cure for someone who got hurtหาทางแก้แค้นเป็นการรักษา ที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เจ็บปวด
You know, he could cure cancer.เขาอาจจะหาทางรักษาโรคมะเร็งก็เป็นได้
You better cure cancer, kid.นายต้องรักษามะเร็งให้ได้นะ ไอ้น้องชาย
It's the antivirus, the cure to the T-virus.นี่มันตัวป้องกันไวรัส สำหรับรักษาที-ไวรัส

cure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, 以毒攻毒] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire
对症[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, 对症 / 對症] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness
治病救人[zhì bìng jiù rén, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ, 治病救人] cure the sickness to save the patient; criticize a person in order to help him
包治百病[bāo zhì bǎi bìng, ㄅㄠ ㄓˋ ㄅㄞˇ ㄅㄧㄥˋ, 包治百病] guarantee to cure all diseases
腌猪肉[yān zhū ròu, ㄧㄢ ㄓㄨ ㄖㄡˋ, 腌猪肉 / 醃豬肉] bacon; cured pork
茫茫[máng máng, ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, 茫茫] boundless; vast and obscure
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, 下海] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky
铁饭碗[tiě fàn wǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 铁饭碗 / 鐵飯碗] secure employment (lit. iron rice bowl)
[ài, ㄞˋ, 靉] cloudy; shady; obscure
蹇拙[jiǎn zhuō, ㄐㄧㄢˇ ㄓㄨㄛ, 蹇拙] clumsy (writing); awkward; obscure
促成[cù chéng, ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ, 促成] procure; facilitate
治愈[zhì yù, ㄓˋ ㄩˋ, 治愈 / 治癒] cure
混茫[hùn máng, ㄏㄨㄣˋ ㄇㄤˊ, 混茫] dim; obscure
[méng, ㄇㄥˊ, 瞢] eyesight obscured; to feel ashamed
烤烟[kǎo yān, ㄎㄠˇ ㄧㄢ, 烤烟 / 烤煙] flue-cured tobacco
马夫[mǎ fū, ㄇㄚˇ ㄈㄨ, 马夫 / 馬伕] groom; stable lad; horsekeeper; pimp; procurer
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, 不可救药 / 不可救藥] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless
保险[bǎo xiǎn, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 保险 / 保險] insurance; to insure; safe; secure; be sure; be bound to
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, 妙手回春] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor
[yào, ㄧㄠˋ, 药 / 藥] medicine; drug; cure
无名[wú míng, ˊ ㄇㄧㄥˊ, 无名 / 無名] nameless; obscure
冷字[lěng zì, ㄌㄥˇ ㄗˋ, 冷字] obscure word; unfamiliar character
[ào, ㄠˋ, 奥 / 奧] obscure; mysterious; abbr. for Austria 奧地利; abbr. for Olympic (games) 奧林匹克|奥林匹克
[xī, ㄒㄧ, 怸] obscure variant of 悉; Achyranthes bidentata, a root used in Chinese medicine, equivalent to 牛膝
[chěng, ㄔㄥˇ, 悜] obscure
暗昧[àn mèi, ㄢˋ ㄇㄟˋ, 暗昧] obscure; remaining unenlightened
[yì, ㄧˋ, 曀] obscure; sun hidden by clouds
[ài, ㄞˋ, 暧 / 曖] obscure; clandestine; dubious
[yān, ㄧㄢ, 湮] obscured; submerged
[yīn, , 湮] obscured; submerged
[bō, ㄅㄛ, 盋] obscure variant of 鉢|钵
昧没[mèi mò, ㄇㄟˋ ㄇㄛˋ, 昧没 / 昧沒] veiled; obscure
混淆[hùn xiáo, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ, 混淆] to obscure; to confuse; to mix up; to blur
混淆视听[hùn xiáo shì tīng, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, 混淆视听 / 混淆視聽] to obscure the facts (成语 saw); to mislead the public with prevarication and deliberate falsehoods
[yù, ㄩˋ, 灪] (obscure) variant of 鬱|郁; rich; great wave
[wù, ˋ, 蘁] to disobey; contrary; against; to go against; to violate; obscure character, possibly variant of 惡|恶
稳当[wěn dang, ㄨㄣˇ ㄉㄤ˙, 稳当 / 穩當] reliable; secure; stable; firm
安全[ān quán, ㄢ ㄑㄩㄢˊ, 安全] safe; secure; safety; security
咸肉[xián ròu, ㄒㄧㄢˊ ㄖㄡˋ, 咸肉] salt-cured meat
腌肉[yān ròu, ㄧㄢ ㄖㄡˋ, 腌肉 / 醃肉] salt pork; bacon; marinaded meat; cured meat

cure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キュア[, kyua] (n) cure
妙薬[みょうやく, myouyaku] (n) wonder drug; miracle cure
白し;白芷(oK)[びゃくし;ビャクシ, byakushi ; byakushi] (n) (1) (uk) (See 鎧草) bai zhi (Chinese name for angelica species Angelica dahurica); traditional Chinese cure made from the root of this plant; (2) (See 花独活) Heracleum nipponicum (species of hogweed)
眠け覚し[ねむけざまし, nemukezamashi] (n) cure for drowsiness
矯め直す;矯めなおす[ためなおす, tamenaosu] (v5s) to set up again; to correct; to cure
矯角殺牛[きょうかくさつぎゅう, kyoukakusatsugyuu] (exp) trying to straighten the horns of a bull, and killing it in the process; trying to correct a small defect and ruining the whole thing; The cure is worse than the disease
自然治癒力[しぜんちゆりょく, shizenchiyuryoku] (n) natural healing power; self-healing power; spontaneous cure
食事療法;食餌療法[しょくじりょうほう, shokujiryouhou] (n,adj-no) medical diet; dietary cure
食餌[しょくじ, shokuji] (n,adj-no) dietary cure
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL
エピキュリアン[, epikyurian] (n) epicurean
エピクロス主義[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism
エピクロス学派[エピクロスがくは, epikurosu gakuha] (n) Epicurean school (of philosophy)
キューレット[, kyu-retto] (n) curette (fre
ゴシップ[, goshippu] (n) (1) gossip; (2) {comp} government OSI procurement; GOSIP; (P)
セキュア[, sekyua] (adj-f) secure
セキュアハッシュアルゴリズム[, sekyuahasshuarugorizumu] (n) {comp} secure hash algorithm
セキュアビット[, sekyuabitto] (n) {comp} secure bit
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to
ハム[, hamu] (n) (1) ham (cured pig meat); (2) ham (amateur radio enthusiast); (3) hum; (P)
ヘアマニキュアー[, heamanikyua-] (n) hair manicure (temporary hair dye or streaks)
ペディキュア[, pedeikyua] (n) pedicure
マニキュア(P);マニュキア[, manikyua (P); manyukia] (n) (1) manicure; (2) nail polish; varnish; (P)
万能薬[ばんのうやく;まんのうやく, bannouyaku ; mannouyaku] (n) cure-all; panacea
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] (n) epicureanism; hedonism
仄暗い;ほの暗い[ほのぐらい, honogurai] (adj-i) gloomy; obscure
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P)
剣呑;険難;険呑[けんのん, kennon] (adj-na,n) risky; dangerous; insecure
加入権[かにゅうけん, kanyuuken] (n) NTT permission-to-procure-a-phone-line
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure
名も無い;名もない[なもない, namonai] (adj-i) unknown; obscure; insignificant
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
女衒[ぜげん, zegen] (n) (arch) someone who makes their living selling women into prostitution; pimp; procurer
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] (n) {comp} secure access management; MT
安固[あんこ, anko] (adj-na,n) secure; solid; stable
安心安全[あんしんあんぜん, anshin'anzen] (adj-na,n) safe and secure
市区改正[しくかいせい, shikukaisei] (n) shiku-kaisei city planning; city renewal that occured in the Taisho and Meiji eras
心丈夫[こころじょうぶ, kokorojoubu] (adj-na,n) secure; reassuring
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保証格納域[ほしょうかくのういき, hoshoukakunouiki] secure storage
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] secure access management, MT
頻度[ひんど, hindo] frequency (of occurence)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
矯める[ためる, tameru] Thai: รักษา English: to cure

cure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บำบัดโรค[v. exp.] (bambat rōk) EN: treat an illness ; cure an illness FR: traiter une maladie
บ่ม[v.] (bom) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe FR: mûrir (à la chaleur)
บ่มใบยา[v. exp.] (bom bai yā) EN: cure tobacco FR:
ดอง[v.] (døng) EN: pickle ; preserve in salt ; cure FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
แก้[v.] (kaē) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ให้หาย[v. exp.] (kaē hai hāi) EN: cure FR:
แก้ไขปัญหา[v. exp.] (kaēkhai pan) EN: solve a problem ; figure out a problem ; solve ; remedy ; fix ; cure FR: résoudre un problème
แก้โรค[v. exp.] (kaē rōk) EN: cure a disease FR: soigner une maladie
การบำบัด[n.] (kān bambat) EN: cure ; treatment ; therapy FR: traitement [m] ; soins [mpl]
การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา[v. exp.] (kān pǿngkan) EN: prevention is better than cure FR: mieux vaut prévenir que guérir
การรักษา[n.] (kān raksā) EN: cure ; remedy ; treatment ; therapy ; care FR: traitement médical [m] ; traitement [m] ; soins médicaux [mpl] ; soins [mpl] ; thérapie [f] ; remède [m] ; guérison [f]
กันไว้ดีกว่าแก้[xp] (kan wai dī ) EN: An ounce of prevention is worth a pound of cure FR: mieux vaut prévenir que guérir
การเยียวยา[n.] (kān yīoyā) EN: treatment ; cure FR:
การเยียวยารักษา[n. exp.] (kān yīoyā r) EN: cure FR:
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja y) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless FR: sans espoir
หมักเกลือ[v.] (mak kleūa) EN: cure FR:
ผดุงรักษา[v. exp.] (phadung rak) EN: cure FR:
ป้องกันดีกว่าแก้ไข[xp] (pǿngkan dī ) EN: prevention is better than cure FR: mieux vaut prévenir que guérir
รักษา[v.] (raksā) EN: cure ; remedy ; treat ; take care of ; heal FR: soigner ; guérir ; prendre soin ; traiter
รักษาหาย[v.] (raksā hāi) EN: cure FR: guérir
รักษาให้หาย[v. exp.] (raksā hai h) EN: cure FR:
รักษาโรค[v. exp.] (raksā rōk) EN: cure ; heal ; remedy FR: guérir une maladie ; soigner une maladie
ถนอมอาหาร[v.] (thanøm-āhān) EN: preserve food ; cure FR:
ไตรกิศยา[n.] (traikitsayā) EN: cure FR:
ยา[n.] (yā) EN: medicine ; drug ; medication ; cure ; remedy ; pharmaceutical FR: médicament [m] ; remède [m] ; drogue [f] ; potion [f] (vx) ; substance médicamenteuse [f] ; préparation pharmaceutique [f]
เยียวยา[v.] (yīoyā) EN: cure ; treat ; aid ; heal ; remedy ; attend to ; care for ; nurse ; mend FR: remédier ; traiter
เยียวยาเด็กที่นิสัยเสีย[xp] (yīoyā dek t) EN: cure a child of a bad habit FR:
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney ; attorney general ; prosecutor FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อำปลัง[v.] (amplang) EN: obscure FR:
อับแสง[adj.] (ap saēng) EN: dark ; obscure ; poorly lit ; ill lit FR: opaque
บังจนมิด[v. exp.] (bang jon mi) EN: obscure ; block out ; screen FR:
บารอมิเตอร์แบบปรอท[n. exp.] (bārømitoē b) EN: mercury barometer FR: baromètre à mercure [m]
บริคณห์[n.] (børikhon) EN: loan contract (secured by an indenture agreement) FR:
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal FR: éclipser ; occulter ; effacer
ช่างแต่งเล็บ[n. exp.] (chang taeng) EN: manicurist FR: manucure [m, f]
ดาวพระพุธ[n. exp.] (dāo Phra Ph) EN: Mercury FR: Mercure
ดาวพุธ[n. prop.] (Dāophut) EN: Mercury FR: Mercure
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise FR: cacher ; dissimuler ; receler ; recéler
ให้[v.] (hai [= hāi]) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer ; offrir

cure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reparaturventil {n} für Kaltvulkanisationchemical cure cold repair valve
Radikalkur {f} | eine Radikalkur machendrastic cure; drastic measures | to effect a radical cure
Wunderkur {f}miraculous cure
Arfakbeerenpicker {m} [ornith.]Obscure Berrypecker
Aushärtezeit {f}cure time
Aushärtungszeit {f}cure time
Seelsorge {f}cure of souls
Dunkelheit {f}obscureness
Fremdbezug {m}external procurement
genusssüchtig; epikureisch {adj}epicurean
Hartwurst {f} [cook.]hard cured sausage
Informationsbeschaffung {f}information procurement
Lebendgestein {n} | vorgehältertes Lebendgesteinlife rock | cured life rock
Maniküre {f} | Maniküre machen; sich manikürenmanicure | to manicure oneself
Mattglas {n}obscured glass
unklar; obskur; dunkel {adj} | unklarer; obskurer; dunkler | am unklarsten; am obskursten; am dunkelstenobscure | obscurer | obscurest
Laubhonigfresser {m} [ornith.]Obscure Honeyeater
dunkel {adv}obscurely
Pediküre {f}pedicure
Beschaffungskosten {pl}procurement costs
Beschaffungsmanagement {n}procurement management
Beschaffungspolitik {f}procurement policy
Beschaffungsprogramm {n} [econ.]procurement plan
Beschaffungsstatus {m}procurement status
Rippenspeer {m,n} [cook.]spareribs; cured rib of pork
fälschungssicher {adj}secure against forgery
sicher; gesichert; geborgen {adj} | sicherer | am sichersten | sich sicher fühlen; sich geborgen fühlensecure | securer | securest | to feel secure
Sicherheit {f}secureness
Unsicherheiten {pl}insecureness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cure
Back to top