ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medicinal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medicinal*, -medicinal-

medicinal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medicinal (adj.) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นยา See also: ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านการแพทย์, ซึ่งมีคุณสมบัติในทางรักษา, ซึ่งใช้ในการรักษาโรค Syn. curative, therapeutical, sanative
medicinal plant (n.) พืชสมุนไพร
medicinally (adv.) อย่างมีคุณสมบัติเป็นยา
English-Thai: HOPE Dictionary
medicinal(มะดิส'ซิเนิล) adj. เกี่ยวกับยา,ซึ่งมีคุณสมบัติของยา,ซึ่งใช้ในการบำบัดโรค., Syn. curative
English-Thai: Nontri Dictionary
medicinal(adj) เป็นยา,เกี่ยวกับยา,ซึ่งใช้บำบัดโรค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
medicinal-ยารักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medicinal Agents, Solidตัวยาเป็นของแข็ง [การแพทย์]
Medicinal plantพืชเป็นยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีนาคราช (n.) a species of medicinal creeper See also: selaginella spinosa
มวกใหญ่ (n.) kind of medicinal tree See also: Holarrhrena antidysenterica Syn. โมกใหญ่, มูกหลวง
มหาละลาย (n.) kind of medicinal tree
มูกหลวง (n.) kind of medicinal tree See also: Holarrhrena antidysenterica Syn. โมกใหญ่
หม้อยา (n.) pot for boiling medicinal concoctions
น้ำยา (n.) medicinal liquid See also: liquid medicine Syn. น้ำยาเคมี
น้ำยาเคมี (n.) medicinal liquid See also: liquid medicine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, but just one for medicinal purposes.{\cHFFFFFF}เอาล่ะ แต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อการรักษาโรค
I'll eat medicinal roots and I'll eat wild berriesNo! I'll eat medicinal roots and I'll eat wild berries
Well, from what he says, they insert a medicinal powder directly into his spleen.แต่จากสิ่งที่เขาพูด พวกเขาใส่ผงแป้งยาเข้าไป ในม้ามของเขาโดยตรง
TJ thinks there's all sorts of medicinal possibilities.ทีเจ คิดว่า มีหลายชนิด ที่เหมาะสำหรับเอามาทำยา
Actually, it has a number of medicinal purposes, as you well know.ความจริงแล้ว มันถูกใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้หลายอย่าง อย่างที่เธอก้อรู้จักดีนิ่
Apparently, it complements the medicinal properties of, uh... blueberry bliss.มันจะช่วยให้คุณสมบัติในตัวยาออกฤทธิ์ดีขึ้น เอ่อ บลูเบอรี่ บลิสน่ะ
Are those also medicinal liquors that are good for you?พวกนั้นเป็นเหล้ายาหมดเลยเหรอคะ
She said it's medicinal liquor that's good for you.มันเป็นเหล้ายา มันดีต่อสุขภาพ
No, it's medicinal marijuana. I have a prescription and everything.กัญชาแพทย์สั่ง ฉันมีใบรับรองแพทย์นะ
You got a prescription for medicinal marijuana?เธอมีใบสั่งแพทย์เรื่องกัญชาด้วยเหรอ?
Wolfsbane is worth a lot as medicinal or weapon material.ดอกพิษหมาป่ามีค่ามาก\ ไม่ว่าจะเป็นทางยา หรือ เป็นอาวุธยุทธโธปกรณ์
"Get Patrick his medicinal weed.""เอากัญชารักษาโรคให้แพทริค"

medicinal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tù, ㄊㄨˋ, 菟] dodder (Cuscuta sinensis, a parasitic vine with seeds having medicinal uses); also called 菟丝子
木香[mù xiāng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄤ, 木香] medicinal herb; costus root, aucklandia
药用[yào yòng, ㄧㄠˋ ㄩㄥˋ, 药用 / 藥用] medicinal use; pharmaceutical
药用价值[yào yòng jià zhí, ㄧㄠˋ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, 药用价值 / 藥用價值] medicinal value
仙草[xiān cǎo, ㄒㄧㄢ ㄘㄠˇ, 仙草] a kind of plant used as a medicinal herb in ancient times
[zé, ㄗㄜˊ, 萴] (medicinal herb)
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, 面子] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder

medicinal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties)
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees
本草[ほんぞう, honzou] (n) plants; medicinal herbs
本草学[ほんぞうがく, honzougaku] (n) study of medicinal herbs; pharmacognosy
薬物中毒[やくぶつちゅうどく, yakubutsuchuudoku] (n) medicinal poisoning
薬理作用[やくりさよう, yakurisayou] (n) medicinal action
薬用[やくよう, yakuyou] (n,adj-no) medicinal use
薬用植物[やくようしょくぶつ, yakuyoushokubutsu] (n) medicinal plants or herbs
薬用石鹸[やくようせっけん, yakuyousekken] (n) medicinal soap
薬用酒[やくようしゅ, yakuyoushu] (n) alcoholic beverage for medicinal purposes
薬膳[やくぜん, yakuzen] (n) medicinal cooking (based on traditional Chinese medicine)
薬草[やくそう, yakusou] (n,adj-no) medicinal plants
薬酒[やくしゅ, yakushu] (n) alcoholic beverage for medicinal purposes
医薬部外品[いやくぶがいひん, iyakubugaihin] (n) nonmedicinal product
浸剤[しんざい, shinzai] (n) infusion (medicinal)
牽牛子[けんごし, kengoshi] (n) (See あさがお) morning glory seeds (medicinal use)
薬園[やくえん, yakuen] (n) medicinal-herb garden
鉄剤[てつざい, tetsuzai] (n) (medicinal) iron preparations

medicinal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หางจระเข้[n.] (hāngjørakhē) EN: aloe ; aloë ; Aloe vera ; medicinal aloe FR: aloès [m] ; Aloe vera [m]
กอเอี๊ยะ[n.] (kø-ia) EN: Chinese medicinal plaster ; herbal medicinal paste FR:
เหล้าดองยา[n. exp.] (lao døngyā ) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits FR:
เหล้ายาดอง[n. exp.] (lao yā døng) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits FR:
หม้อยา[n. exp.] (mø yā) EN: pot for boiling medicinal concoctions FR:
โอสถกรรม[n.] (ōsotthakam) EN: pratice of medicine ; medicinal treatment ; medicine FR:
พืชสมุนไพร[n. exp.] (pheūt samun) EN: herbs ; medicinal plant FR: plante médicinale [f]
ประคบ[v.] (prakhop) EN: apply a compress ; massage with heat and medicinal herbs FR:
สมุนไพร[n.] (samunphrai) EN: herb ; medicinal herbs ; indigenous medicinal herb FR: plante médicinale [f] ; herbe médicinale [f]
สมุนไพรไทย[n. exp.] (samunphrai ) EN: Thai medicinal herbs FR: plante médicinale de Thaïlande [f]
ตะกรุม[n. exp.] (takrum) EN: Thai medicinal plant FR:
ตำรับไทย[n. exp.] (tamrap Thai) EN: Thai medicinal recipe FR:
ว่าน[n.] (wān) EN: medicinal plant ; propitious plant ; [general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs] FR: amome [m]
ว่านหางจระเข้[n. exp.] (wān hāngjør) EN: aloe ; aloë ; Aloe vera ; medicinal aloe FR: aloès [m] ; Aloe vera [m]
ยาดอง[n.] (yādøng) EN: herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits ; infusion ; pickled traditional medication ; folk medication FR: infusion [f]
ยาหอม[n. exp.] (yā høm) EN: flagrant medicinal pellets ; medicinal powdered herbs ; aromatic powder FR: poudre aromatique [f]
จับหวัด[v.] (japwat) EN: FR: utiliser des herbes médicinales
โกฐ[n.] (kōt) EN: FR: plantes médicinales séchées [fpl]

medicinal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arzneitee {m}medicinal tea
medizinal; heilend {adj}medicinal
medizinal {adv}medicinally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medicinal
Back to top