ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*control*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น control, -control-

*control* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
birth control (n.) การคุมกำเนิด See also: การวางแผนครอบครัว Syn. contraception
birth-control device (n.) ยาหรือสิ่งที่ใช้คุมกำเนิด Syn. preventative
birth-control pill (n.) ยาคุม See also: ยาคุมกำเนิด Syn. oral contraceptive
bring under control (idm.) ควบคุมไว้ได้ Syn. be under, get under, keep under
control (n.) การจำกัด
control (vt.) ควบคุมดูแล Syn. operate
control (n.) เครื่องควบคุม Syn. control mechanism
control (vt.) จัดการ See also: กำกับ Syn. manage, direct
control (vt.) ตรวจสอบ Syn. check, insure, see
control (n.) ทักษะ Syn. skill
control (n.) ผู้ควบคุม Syn. controller
control (n.) มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง
control (n.) สถานที่ที่ใช้ในการควบคุม
control (n.) อำนาจในการควบคุม Syn. command, direction, charge
control mechanism (n.) เครื่องควบคุม
control panel (n.) แผงหน้าปัดรถยนต์ See also: แผงหน้าปัด Syn. instrument panel
controllable (n.) ที่ควบคุมได้ Syn. governable
controlled (adj.) ซึ่งถูกควบคุม Syn. restricted, directed
controlled (adj.) ซึ่งมีทักษะ
controller (n.) ผู้ควบคุม See also: คนดูแลจัดการ Syn. control
controlling (n.) ที่ควบคุม Syn. ruling, supervising
decontrol (vt.) ไม่ควบคุม See also: ยกเลิกการควบคุม Ops. control
have control over (idm.) ควบคุม See also: บังคับ Syn. have of, take of
incontrollable (adj.) ที่ควบคุมไม่ได้ Syn. uncontrollable Ops. controllable
keep control of (phrv.) ควบคุม See also: บังคับ
out of control (idm.) ไม่สามารถควบคุมได้ Syn. out of hand Ops. out of hand
Pollution Control Department (n.) กรมควบคุมมลพิษ
price control (n.) การควบคุมราคาสินค้าโดยรัฐบาล
radio-circuit control (n.) เครื่องควบคุมเครื่องบินหรือจรวดด้วยคลื่นวิทยุ Syn. remote
radio-controlled (adj.) ซึ่งควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุจากระยะไกล
remote control (n.) เครื่องควบคุมระยะไกล Syn. remote, radio-circuit control
self-control (n.) การข่มใจตนเอง See also: การควบคุมตัวเอง, การสะกดกลั้นใจตนเอง, การควบคุมอารมณ์, การครองตัว Syn. self-discipline, self-restraint, temperance
self-controlled (adj.) ซึ่งควบคุมตนเองได้
uncontrollable (adj.) ที่ควบคุมไม่ได้ See also: ที่บังคับไม่ได้ Syn. unmanageable, ungovernable, unruly Ops. tractable, manageable
uncontrollable (n.) สิ่งที่ไม่อาจอยู่ภายใต้การควบคุม See also: สิ่งที่ควบคุมไม่ได้
uncontrollably (adv.) อย่างไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้ See also: อย่างหวาดกลัว, อย่างลนลาน, อย่างกระวนกระวาย Ops. controllably, serenely
uncontrollably (adv.) อย่างบ้าคลั่ง See also: อย่างเสียสติ, อย่างรุนแรงโดยไร้เหตุผล Syn. insanely, crazily Ops. sanely
uncontrollably (adv.) อย่างรีบเร่ง Syn. hastily, rashly, violently
uncontrolled (adj.) ที่ไม่สามารถควบคุมได้ See also: ที่ควบคุมไม่ได้, บังคับไม่ได้ Syn. lawless, uncontrollable Ops. controlled
watercontrol (n.) การชลประทาน
English-Thai: HOPE Dictionary
birth controln. การคุมกำเนิด, See also: birth-control adj.
birth-control pilln. ยาเม็ดคุมกำเนิด
control(คันโทรล') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (การ) ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,บังคับ,บังคับบัญชา,ยับยั้ง, See also: controllability n. ดูcontrol controllableness n. ดูcontrol, Syn. hold,rule,restraint
control accountบัญชีควบคุมบัญชีอื่น
control cardบัตรควบคุมหมายถึง บัตรซึ่งบรรจุข้อความที่เป็นภาษาควบคุมงานซึ่งได้มีการกำหนดไว้เป็นรหัสเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ กัน หรือใช้กับงานชนิดต่าง ๆ เช่น บัตรควบคุม อาจจะเป็นตัวบอกว่า โปรแกรมหรือชุดคำสั่งชุดต่อไปจะเป็นภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล หรือภาษาอื่น ๅ บัตรควบคุมอาจทำให้รู้ได้ว่างานนี้เป็นงานของนิสิต หรือเป็นงานของนักวิจัยทั่วไป เพราะบางทีอาจมีการกำหนดข้อห้ามบางอย่างสำหรับงานของนิสิตไว้ในระบบ ปัจจุบัน ไม่ค่อยมีการใช้บัตรแล้ว คำนี้จึงไม่มีที่ใช้ไปด้วยดู card (บัตร)
control codeรหัสควบคุมหมายถึง การกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์พิเศษ ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้นว่า กำหนดให้การกดแป้น เป็นการขึ้นย่อหน้าใหม่ เป็นต้น
control keyแป้นควบคุมเป็นแป้นพิเศษแป้นหนึ่ง โดยปกติ จะมีตัวย่อ Ctrl ไว้ให้อยู่ บนแป้น เป็นแป้นที่ต้องใช้พร้อมแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็น คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะได้ เช่น ในระบบวินโดว์ การกดแป้นCTRL+S จะใช้แทนคำสั่ง save ได้ แป้น CTRL นี้ โดยปกติจะใช้สัญลักษณ์ ^ แทน เช่น ^S คือกดแป้น CTRL+S
control panelแผงควบคุมเป็นชื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น จอภาพ, เมาส์ , แป้นพิมพ์, หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย ฯ control panel นี้จะมีให้ใช้ทั้งในแมคอินทอช และระบบวินโดว์บนพีซี หรือ Presentation Manager ของ โอเอสทู (OS 2)
control statementข้อความสั่งควบคุมในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้น โดยปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งไปทีละคำสั่ง โดยเรียงไปตามลำดับก่อนหลัง แต่เราอาจใช้ข้อความสั่งให้ควบคุมการทำงานได้เช่น กระโดดข้าม, วนกลับไปทำบางคำสั่งใหม่หรือวนหลาย ๆ รอบหรือหยุดทำถ้า ... ข้อความสั่งเหล่านี้มีอยู่หลายคำสั่ง ขึ้นอยู่กับภาษาเป็นต้นว่า GOTO, DO,IF ในภาษาฟอร์แทรน หรือ FOR.....NEXT ในภาษาเบสิก
control stickn. คานควบคุมปีกประกอบหรือปีกเสริมของเครื่องบิน
control surfacen. ปีกเคลื่อนได้ของเครื่องบินหรือขีปนาวุธใช้ควบคุมการบิน
control towern. หอบังคับการ
incontrollable(อินคันโทรล' ละเบิล) adj. ควบคุมไม่ได้., See also: incontrollably adv.
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
controlling account n.บัญชีควบคุมบัญชีอื่น
file control blockกลุ่มแฟ้มข้อมูลใช้ตัวย่อว่า FCB เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล ที่อยู่เป็น กลุ่ม ซึ่งพวกนักเขียนโปรแกรมเท่านั้นที่จะต้องรู้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้
game control adapterตัวปรับสำหรับเกมเป็นแผ่นวงจร (card) พิเศษใช้เสียบเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับคอมพิวเตอร์ให้ใช้ก้านควบคุม (joystick) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับการเล่นเกมบางประเภทได้ ดู joystick ประกอบ
price controln. การควบคุมราคา,ราคาควบคุม
printer control languageใช้ตัวย่อว่า PCL (อ่านว่า พีซีแอล) เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์บางยี่ห้อ ส่วนมากจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพกการ์ดหรือ HP (อย่างปนคำนี้กับ PDL)
control unitหน่วยควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หน่วยควบคุม มีหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมด กล่าวคือ ควบคุมการทำงานของหน่วยคำนวณและตรรกะ ควบคุมการรับ/ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำหลัก (main memory) กับหน่วยความจำในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ติตต่อและควบคุมการทำงานของหน่วยรับข้อมูลและแสดงผล (input/output unit) เป็นต้นว่า รับข้อมูลเข้ามาเก็บในหน่วยความจำ ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งจัดการให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน และแสดงผลตามคำสั่งด้วยดู central processing unit ประกอบ
job control languageภาษาควบคุมงานใช้ตัวย่อว่า JCL หมายถึง คำสั่งที่จะกำหนดระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดต่อผ่านทางระบบปฏิบัติการ (operating system) ว่า จะทำงานต่าง ๆ อย่างไร ใช้รหัสใดเพื่อสื่อสารให้ระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานให้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกหาแฟ้มข้อมูลบางแฟ้ม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลชนิดใด
job control programชุดคำสั่งควบคุมงานหมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมชุดหนึ่ง ที่มีหน้าที่ควบคุมสายงานในการปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่อ่านข้อมูลเข้าไปเก็บ กำหนดว่าจะต้องใช้อุปกรณ์หรือชุดคำสั่งใดบ้าง (เช่น ตัวแปลภาษาใด) กำหนดการเริ่มกระทำการ (execute) และการส่งผลที่คำนวณแล้วไปยังเครื่องพิมพ์ ฯมีความหมายเหมือน job control language
quality controln. การควบคุมคุณภาพ
remote controlการควบคุมระยะไกล (เช่นการ ควบคุมขีปนาวุธด้วยสัญญาณวิทยุ), See also: remote-control adj.
self-control(เซลฟฺคันโทรล') n. การบังคับตนเอง,การควบคุมตนเอง,การควบคุมอารมณ์,การควบคุมจิตใจ., See also: self-controlled adj. self-controlling adj., Syn. self-command,self-discipline,self-restraint
transmission control prottransmission control protocol / internet protocol กฏเกณฑ์การควบคุมการส่งผ่านตามมาตรฐานอินเตอร์เน็ตใช้ตัวย่อว่า TCP/IP (อ่านว่า ทีซีพี/ไอพี) หมายถึง มาตรฐานที่สร้างขึ้นในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องปลายทาง (terminal) ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือตัวเลียนแบบ
watercontrol(วอ'เทอะคอนโทรล) n. การชลประทาน
English-Thai: Nontri Dictionary
BIRTH birth control(n) การคุมกำเนิด
control(n) การควบคุม,การบังคับบัญชา,การบังคับ,อำนาจ,การบงการ
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
SELF-self-control(n) การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
AFC (automatic frequency control)เอเอฟซี (การควบคุมความถี่อัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ATC (air traffic control)เอทีซี (การควบคุมจราจรทางอากาศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beyond controlพ้นอำนาจ, พ้นวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
birth controlการคุมกำเนิด [มีความหมายเหมือนกับ contraception] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cascade controlการควบคุมแบบต่อเรียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CNC (computerized numerical control)ซีเอ็นซี (การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computerized numerical control (CNC)การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (ซีเอ็นซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
controlการควบคุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
control cardบัตรควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Control key; Ctrl keyแป้นควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
control panelแผงควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
control statementข้อความสั่งควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
control unitหน่วยควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
controlled atmosphere brazingการแล่นประสานควบคุมบรรยากาศ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
controller๑. อุปกรณ์ควบคุม, เครื่องควบคุม, ตัวควบคุม๒. โปรแกรมควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
controlling of behaviourการคุมประพฤติ [ดู probation ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cruise controlอุปกรณ์คงความเร็วรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ctrl key; Control keyแป้นควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flood controlการควบคุมน้ำท่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
HDLC (high-level data link control)เอชดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hydrogen controlled electrodeลวดเชื่อมควบคุมไฮโดรเจน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
JCL (job control language)เจซีแอล (ภาษาควบคุมงาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
job control languageภาษาควบคุมงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
PIC (programmable interrupt controller)พีไอซี (ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
price controlการควบคุมราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remote control languageภาษาควบคุมระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
skid-control valveลิ้นควบคุมการไถล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sleep mode controlการควบคุมภาวะหลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
step controlการควบคุมขั้นตอน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)ทีซีพี/ไอพี (เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ทีซีพี/ไอพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uncontrollable impulseแรงดลที่ไม่อาจควบคุมได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wishbone arm; control arm; suspension arm; wishboneปีกนก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Best Available Control Technologyเทคโนโลยีการควบคุมที่ดีที่สุดที่มี, บีเอซีที [สิ่งแวดล้อม]
Birth controlการวางแผนครอบครัว [TU Subject Heading]
Bowel and Bladder Controlการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ [การแพทย์]
Budgetary controlการควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน [การบัญชี]
Controlการควบคุม [TU Subject Heading]
Control accountบัญชีคุมยอด [การบัญชี]
Control Unitหน่วยควบคุม [การแพทย์]
Controllable costต้นทุนที่สามารถควบคุมได้ [การบัญชี]
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
Controller ผู้ควบคุม ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน
Controllingการติดตามควบคุม,การติดตามควบคุมและประเมินผลงาน,การควบคุมดูแล [การแพทย์]
Cycling Controlledการกำหนดจังหวะการหายใจ [การแพทย์]
Meticulous Controlการควบคุมเบาหวานอย่างจริงจัง [การแพทย์]
Odor controlการควบคุมกลิ่น [TU Subject Heading]
Quality controlการควบคุมคุณภาพ [TU Subject Heading]
Remote controlการควบคุมเครื่องระยะไกล [TU Subject Heading]
Riot controlการควบคุมฝูงชน [TU Subject Heading]
Self-controlการควบคุมตนเอง [TU Subject Heading]
Six sigma (Quality control standard)ซิกซ์ ซิกม่า (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ) [TU Subject Heading]
Supervisory Control and Data Acquisitionระบบ SCADA เป็นระบบตรวจสอบและควบคุมอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารดาวเทียม ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานส่งก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่แท่นผลิตในอ่าวไทยจนถึงลูกค้า ผู้ใช้ก๊าซฯ [ปิโตรเลี่ยม]
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)ทีซีพี/ไอพี, โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับผู้ส่งในเครือข่ายและจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าแพ็กเก็ต (packet) ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ตและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้น จะได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่ข้อมูลเกิดข้อผิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Uncontrollable costต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้ [การบัญชี]
upstream controlupstream control, การควบคุมโดยเหนือน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Well Controlการควบคุมหลุมเจาะการควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมควบคุมมลพิษ (n.) Pollution Control Department
ป.ป.ส (n.) Office of the Narcotics Control Board See also: ONCB Syn. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต (n.) production control manager
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (n.) quality control manager
สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (n.) Office of the Narcotics Control Board
สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด (n.) Office of the Narcotics Control Board See also: ONCB
หอบังคับการ (n.) airdrome control tower
หักอกหักใจ (v.) to control oneself See also: self-control, force oneself, restrain one´s feelings Syn. หักใจ, ห้ามใจ, ตัดใจ, ตัดอกตัดใจ
กรมควบคุมโรคติดต่อ (n.) Department of Communicable Disease Control
การควบคุมคุณภาพ (n.) quality control See also: QC
การควบคุมทางสังคม (n.) social control
การคุมกำเนิด (n.) birth control See also: family planning
กำกับ (v.) control See also: regulate, oversee, supervise, superintend Syn. คุม, ควบคุม, ดูแล
กุม (v.) control See also: be in charge of, dominate, wield Syn. คุม Ops. ปล่อย
ข่มความรู้สึก (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ Ops. ระเบิดอารมณ์
ข่มความรู้สึก (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ Ops. ระเบิดอารมณ์
ข่มจิต (v.) control oneself See also: restrain one´s passion/oneself, suppress one´s feeling Syn. ข่มจิตข่มใจ, ข่มใจ, ข่มอารมณ์
ข่มจิตข่มใจ (v.) control oneself See also: restrain one´s passion/oneself, suppress one´s feeling Syn. ข่มใจ, ข่มอารมณ์
ข่มอารมณ์ (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ, ข่มความรู้สึก Ops. ระเบิดอารมณ์
ข่มอารมณ์ (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ, ข่มความรู้สึก Ops. ระเบิดอารมณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
At last he managed to control himselfในที่สุดเขาก็ควบคุมตัวเองได้สำเร็จ
Everything under control, sirทุกสิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วครับท่าน
I advise you to control yourselfฉันแนะนำให้คุณควบคุมตัวเอง
I have totally lost controlฉันสูญเสียการควบคุมไปโดยสิ้นเชิง
I let it get out of controlฉันปล่อยให้มันระเกะระกะ(ควบคุมไม่ได้)
I have to exercise a lot of self-controlฉันต้องฝึกควบคุมตนเองอย่างมาก
I didn't mean to, I just lost controlฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันแค่ควบคุมมันไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They even organise politically, challenging the common criminals for control of the camp routine.พวกเขาทำแม้กระทั่ง รวมกลุ่มกัน ต่อต้านพวก คาโปว เพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของตัวเอง
Sollozzo thinks he can control him.Sollozzo คิ​​ดว่าเขาสามารถควบคุมเขา
I want to control it as a business, keep it respectable.I want to control it as a business, keep it respectable.
My sister knew an official in the Controller's officeพี่สาว,น้องสาวของฉันที่รู้ official in สำนักงานของผู้ควบคุม
As a control measure, you will remain locked in your hotel room alone.เพื่อการควบคุมในเรื่องนี้ คุณจะต้องถูกขังในห้องพักโรงแรม คนเดียว
Remember how good you were at crowd control last time.จำคราวที่แล้วได้มั้ยล่ะว่ามันเจ๋งแค่ไหน
209er to ground control. We're ready to taxi.209 เรียกควบคุมภาคพื้น เราพร้อมจะเคลื่อนลำแล้ว
At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence.ตรงจุดนี้ ระบบย่อยอาหารจะล้มเหลว ที่เกิดขึ้นเพราะ การท้องอืดแบบควบคุมไม่ได้
Make no violent control movements like you did in the fighter planes.อย่าทำการควบคุมแบบรุนแรง อย่างที่คุณเคยทำในเครื่องบินต่อสู้
The controls will feel very heavy compared to a fighter.การควบคุมจะรู้สึกหนักมาก เมื่อเทียบกับเครื่องบินต่อสู้
Despite the best intentions of the best of you you must, in the nature of things, humiliate us to control us.แม้ว่าคุณจะมีเจตนาที่ดี แต่คุณก็กดขี่เราเพื่อควบคุมเรา
In the end, you will walk out because 1 00,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate.ในที่สุดคุณจะต้องเดินออกไป เพราะพวกคุณ 1 แสนคนดูแลคนอินเดีย 350 ล้านคนไม่ได้หรอก หากคนอินเดียปฏิเสธ

*control* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài, ㄞˋ, 乂] to regulate; to govern; to control; to mow
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
[liǎn, ㄌㄧㄢˇ, 歛] arrange; control oneself; gather
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, 歛] arrange; control oneself; gather
疾病控制中心[jí bìng kòng zhì zhōng xīn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 疾病控制中心] Centers for Disease Control (CDC)
疾病预防中心[jí bìng yù fáng zhōng xīn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄩˋ ㄈㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 疾病预防中心 / 疾病預防中心] Center for Disease Control (US)
驾驶舱[jià shǐ cāng, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄘㄤ, 驾驶舱 / 駕駛艙] cockpit; control cabin
[sī, ㄙ, 司] company; control; surname Si
受制[shòu zhì, ㄕㄡˋ ㄓˋ, 受制] controlled (by sb); to suffer under a yoke
塔台[tǎ tái, ㄊㄚˇ ㄊㄞˊ, 塔台] control tower
把持[bǎ chí, ㄅㄚˇ ㄔˊ, 把持] control; dominate; monopolize
控制[kòng zhì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 控制] control; to exercise control over; to contain
控制室[kòng zhì shì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄕˋ, 控制室] control room
控制棒[kòng zhì bàng, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄅㄤˋ, 控制棒] control rods
监察院[jiān chá yuàn, ㄐㄧㄢ ㄔㄚˊ ㄩㄢˋ, 监察院 / 監察院] Control Yuan
管制[guǎn zhì, ㄍㄨㄢˇ ㄓˋ, 管制] control; supervision
地盘[dì pán, ㄉㄧˋ ㄆㄢˊ, 地盘 / 地盤] domain; territory under one's control; foundation of a building; base of operations; crust of earth
强攻[qiáng gōng, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ, 强攻 / 強攻] dominant; controlling; strong?opposite to 弱受; (mil.) to take by storm
操纵自如[cāo zòng zì rú, ㄘㄠ ㄗㄨㄥˋ ㄗˋ ㄖㄨˊ, 操纵自如 / 操縱自如] ease of operation; to control smoothly
游戏设备[yóu xì shè bèi, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 游戏设备 / 遊戲設備] gaming device; controller (computer; console)
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 屏] get rid of; put aside; reject; keep control; hold back
地面控制[dì miàn kòng zhì, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 地面控制] ground control (of airborne or space operation)
[yì, ㄧˋ, 乂] to regulate; to govern; to control; to mow
[zhì, ㄓˋ, 制] system; to make; to manufacture; to control; to regulate
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, 手下] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money
逻辑链路控制[luó ji liàn lù kòng zhì, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 逻辑链路控制 / 邏輯鏈路控制] logical link control; LLC
介质访问控制[jiè zhì fǎng wèn kòng zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 介质访问控制 / 介質訪問控制] Medium Access Control; MAC
媒体访问控制[méi tǐ fǎng wèn kòng zhì, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 媒体访问控制 / 媒體訪問控制] Media Access Control; MAC
单片机[dān piàn jī, ㄉㄢ ㄆㄧㄢˋ ㄐㄧ, 单片机 / 單片機] microcontroller; one-chip computer
导弹武器技术控制制度[dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 导弹武器技术控制制度 / 導彈武器技術控制制度] Missile Technology Control Regime (MTCR)
操作台[cāo zuò tái, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, 操作台] operating desk; control panel; console
传输控制协定[chuán shū kòng zhì xié dìng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 传输控制协定 / 傳輸控制協定] transmission control protocol; TCP
自动控制[zì dòng kòng zhì, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 自动控制 / 自動控制] automatic control
自控[zì kòng, ㄗˋ ㄎㄨㄥˋ, 自控] automatic control
节育[jié yù, ㄐㄧㄝˊ ㄩˋ, 节育 / 節育] birth control
沾染控制[zhān rǎn kòng zhì, ㄓㄢ ㄖㄢˇ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 沾染控制] contamination control
管束[guǎn shù, ㄍㄨㄢˇ ㄕㄨˋ, 管束] control
统御[tǒng yù, ㄊㄨㄥˇ ㄩˋ, 统御 / 統御] control
分布控制[fēn bù kòng zhì, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 分布控制 / 分佈控制] distributed control
出境检查[chū jìng jiǎn chá, ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, 出境检查 / 出境檢查] emigration control

*control* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC
アイオーコントロール[, aio-kontoro-ru] (n) {comp} IO control; input-output control
あいまい制御;曖昧制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] (n) {comp} fuzzy control
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] (n) {comp} access control field
アセンブラ制御命令[アセンブラせいぎょめいれい, asenbura seigyomeirei] (n) {comp} assembler control instruction
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] (n) {comp} association control service element; ACSE
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] (n) {comp} Association Control Protocol Machine
アナログコントローラ[, anarogukontoro-ra] (n) analog controller
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] (n) {comp} analog input channel (e.g. in process control)
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane
オートマチックコントロール[, o-tomachikkukontoro-ru] (n) automatic control
ガースコントロール[, ga-sukontoro-ru] (n) girth control
カーソルコントロールキー[, ka-sorukontoro-ruki-] (n) {comp} cursor control key
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] (n) {comp} cursor control key
カスタムコントロール[, kasutamukontoro-ru] (n) {comp} custom control
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage
キーボード制御装置[キーボードせいぎょそうち, ki-bo-do seigyosouchi] (n) {comp} keyboard controller
キャッシュコントローラ[, kyasshukontoro-ra] (n) {comp} cache controller
キャビネットモニタコントローラ[, kyabinettomonitakontoro-ra] (n) {comp} cabinet monitoring controller
グラフィックスコントローラ[, gurafikkusukontoro-ra] (n) {comp} Graphics Controller
クレジットベース[, kurejittobe-su] (n) {comp} credit-based (flow control mechanism)
ゲームコントロールアダプタ[, ge-mukontoro-ruadaputa] (n) {comp} game control adapter
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] (n) {comp} connection admission control; CAC
コピーコントロール[, kopi-kontoro-ru] (n) copy control
コントローラー(P);コントローラ[, kontoro-ra-(P); kontoro-ra] (n) controller; (P)
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus
コントローラ番号[コントローラばんごう, kontoro-ra bangou] (n) {comp} controller number
コントロールキー[, kontoro-ruki-] (n) {comp} control key
コントロールコード[, kontoro-ruko-do] (n) {comp} control code
コントロールタワー[, kontoro-rutawa-] (n) control tower
コントロールパネル[, kontoro-rupaneru] (n) {comp} control panel
コントロールプログラム[, kontoro-rupuroguramu] (n) control program; control programme
コントロール機器[コントロールきき, kontoro-ru kiki] (n) {comp} control mechanism
コンパネ[, konpane] (n) (1) (abbr) plywood panel; (2) control panel
シビリアンコントロール[, shibiriankontoro-ru] (n) civilian control; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control)
エラー制御[エラーせいぎょ, era-seigyo] error control
カーソルコントロールキー[かーそるこんとろーるきー, ka-sorukontoro-ruki-] cursor control key
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] cursor control key
カスタムコントロール[かすたむこんとろーる, kasutamukontoro-ru] custom control
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism)
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC)
コントロール[こんとろーる, kontoro-ru] control (vs)
コントロールイニ[こんとろーるいに, kontoro-ruini] CONTROL.INI
コントロールコード[こんとろーるこーど, kontoro-ruko-do] control code
コントロールパネル[こんとろーるぱねる, kontoro-rupaneru] control panel
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message
サービス制御群[サービスせいぎょぐん, sa-bisu seigyogun] service controls
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control
ジョブ制御[ジョブえいぎょ, jobu eigyo] job control
ジョブ制御言語[ジョブせいぎょげんご, jobu seigyogengo] Job Control Language, JCL
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller
データ収集管理システム[データしゅうしゅうかんりシステム, de-ta shuushuukanri shisutemu] data acquisition and control system
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller
トラックボール[とらっくぼーる, torakkubo-ru] control ball, track ball, tracker ball
ネットワークコントローラ[ねっとわーくこんとろーら, nettowa-kukontoro-ra] network controller
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC
パスワード制限[パスワードせいけん, pasuwa-do seiken] password control
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file
ファイル管理[ファイルかんり, fairu kanri] file management, file-control
ファジー制御[ファジーせいぎょ, faji-seigyo] fuzzy control
ブリッジ入力回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control)
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage
プロジェクト制御[プロジェクトせいぎょ, purojiekuto seigyo] project control
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
管理[かんり, kanri] Thai: ควบคุม English: control
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ English: control

*control* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery ; might FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangk) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway FR:
อำนาจครอบงำ[X] (amnāt khrøp) EN: control FR:
เอาไม่อยู่[v. exp.] (ao mai yū) EN: be unable to check ; be unable to control FR:
เอาไม่อยู่[adj.] (ao mai yū) EN: ineffective ; out of control FR: hors de contrôle
เอาอยู่[v.] (aoyū) EN: control ; keep under control ; keep in check ; be able to bring something under control FR:
บัญชีคุมยอด[n. exp.] (banchī khum) EN: control account FR:
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind FR: se contrôler ; se maîtriser
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern FR: commander
บริษัทกำจัดแมลง[n. exp.] (børisat kam) EN: pest control company FR:
เบรกแตก[X] (brēk taēk) EN: lose one's self-control FR:
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai t) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint FR: se contrôler soi-même
เช็ค[v.] (chek) EN: check ; inspect ; examine FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
ฉุนขาด[v. exp.] (chun khāt) EN: lose control ; fly off the handle ; lose one's temper FR:
ดะ[adv.] (da) EN: indiscriminately ; without control ; uncontrollably FR: sans limite
ด่าน[n.] (dān) EN: check point ; outpost ; immigration border checkpoint ; customs station FR: poste de contrôle [m] ; poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [f] ; point de passage [m]
ด่านศุลกากร[n. exp.] (dān sunlakā) EN: customs house ; customs post ; customs FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [f] ; poste de contrôle [m]
ด่านตำรวจ[n. exp.] (dān tamrūat) EN: police checkpoint FR: contrôle de police [m]
ด่าน ตม.[n. exp.] (dān tømø.) EN: FR: contrôle de la police de l'immigration [m]
ด่านตรวจ[n. exp.] (dān trūat) EN: checkpoint FR: poste de contrôle [m] ; point de contrôle [m]
โดนตำรวจตรวจ[v. exp.] (dōn tamrūat) EN: FR: être contrôlé par la police
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
ฝืนใจ[v.] (feūnjai) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre
หักใจ[v.] (hakjai) EN: restrain one's feelings ; exercise self-control FR: contrôler ses émotions
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
หอบังคับการ[n. exp.] (høbangkhapk) EN: commanding room ; control room FR: salle de commandes [f]
หอบังคับการบิน[n. exp.] (høbangkhapk) EN: flight control tower FR: tour de contrôle [f]
หอควบคุมการบิน[n. exp.] (hø khūapkhu) EN: control tower FR: tour de contrôle [f]
ห้องควบคุม[n. exp.] (hǿng khūapk) EN: control room FR: salle de contrôle [f]
อินทรียสังวร[n.] (insīyasangw) EN: control of the senses FR:
อิทธิพล[n.] (itthiphon) EN: influence ; pull ; authority ; control ; dominance FR: influence [f] ; autorité [f] ; impact [m]
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ[n. exp.] (jaonāthī kh) EN: air traffic controller FR:
จอแสดง[n. exp.] (jø sadaēng) EN: control screen FR: écran de contrôle [m] ; écran de visualisation [m]
แก่น[adj.] (kaen) EN: naughty ; stubborn ; uncontrollable FR:
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct FR: diriger ; superviser ; contrôler ; conduire
กำมือ[X] (kammeū) EN: under one's thumb ; under one's control ; in one's clutches ; in one's hands ; in the palm of one's hand FR:
กำราบ[v.] (kamrāp) EN: suppress ; vanquish ; bring under control ; intimidate ; subjugate FR: subjuguer
การกำหนดราคาขั้นต่ำ[n. exp.] (kān kamnot ) EN: price support ; minimum price control FR:
การควบคุม[n.] (kān khūapkh) EN: control ; supervising ; supervision ; management ; restriction FR: contrôle [m] ; supervision [f] ; régulation [f]

*control* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehstromsteller {m} [electr.]a.c. power controller
Absolutsteuerblock {m}absolute control block
Beschleunigungsregelung {f}acceleration control
Steuerregister {n} für Ein-Ausgabekanal [comp.]access control register
akustische Steuerung {f}acoustic variable control
Aktivitätensteuerung {f}activity control
Zugangskontrolle {f}admission control
Luftmengenschalter {m}airflow control
Radarlandegerät {n}approach control radar
Bereichskontroller {m}area controller
Rüstungskontrolle {f}arms control
US-Rüstungskontroll- und Abrüstungsbehörde {f}Arms Control and Disarmament Agency (ACDA)
Balanceregler {m}balance control
beaufsichtigt; kontrolliert {adj} | kontrollierter Bereichcontrolled | controlled environment
Benzinprobe {f}fuel control
Geburtenbeschränkung {f}birth control
Grenzkontrolle {f}border control
Helligkeitssteuerung {f} am Monitorbrightness control
Bauaufsichtsbehörde {f}building control authority; building supervisory board
Bus-Steuerung {f} [comp.]bus controller
Nockensteuerung {f}cam control
Gasgestänge {n}carburet throttle controls
Vergaserzug {m}carburet control cable
Gebäudeleittechnik {n}central building control system; building services management system
Kanalsteuerung {f}channel controller
Stationsrechner {m}cluster controller
CNC : Computergestützte numerische Steuerung {f}CNC : computer(ized) numerical control
Kondensatorregelventil {n} [techn.]condenser control valve
Verunreinigungskontrolle {f}contamination control
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge
Bedienelement {n}control element; operating element; operational control
Summenkarte {f}asset control account
Steuerknüppel {m} (Flugzeug)control stick; control column; joystick; sidestick
Regelungstechnik {f}controlling engineering; control engineering; control technology
Schreibmarkensteuertasten {pl} [comp.]cursor control keypad
Gleichstromsteller {m} [electr.]DC chopper controller
Digitale Mess- und Regelungstechnik {f}digital systems for measurement and control
Direktsteuerung {f}direct control
Seitenführung {f}directional control
Ablaufregelventil {n}discharge control valve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *control*
Back to top