ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unruly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unruly*, -unruly-

unruly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unruly (adj.) ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ See also: ยากที่จะควบคุมได้ Syn. uncontrollable Ops. controllable
unruly (adj.) ซึ่งไม่อยู่ในกฎระเบียบ See also: ซึ่งไม่มีวินัย, ซึ่งไม่รักษากฏระเบียบ
unruly (adj.) เกเร See also: ดื้อรั้น Syn. disobedient Ops. disciplined
English-Thai: HOPE Dictionary
unruly(อันรู'ลี) adj. ไม่ยอม,ดื้อรั้น,ไม่สามารถปกครองได้,ควบคุมไม่อยู่,ไม่รักษาระเบียบวินัย., See also: unruliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
unruly(adj) ปกครองยาก,ไม่เชื่อฟัง,ดื้อด้าน,เกเร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've never seen a student as unruly as Sohn Tae-il.ผมไม่เคยเห็นเด็กนักเรียนคนไหน หยาบคายเท่าโซแตอิลมาก่อน
All right, even an unruly dog... likes to obey his leader.เอาล่ะ, แม้แต่สุนัขที่ดื้อด้าน ก็ยังสามารถทำตามคำสั่งได้
This prawn wouldn't listen to me, one really unruly prawn... and I just had to...พวกเอเลี่ยนมันไม่ยอมฟังผม มีตัวหนึ่งมันหัวดื้อมาก ... และผมก็แค่ต้อง ...
She realized she was happier poor, raising unruly boys with Kurt Russell.เพราะเธอได้ตระหนักว่าการเป็นคนจน และอยู่กินกับ Kurt Russell พร้อมบุตรอีก 4 คน ทำให้เธอมีความสุขกว่า
People figured it was for unruly prisoners at the jailhouse, but...คนคิดกันว่ามันคือคุกสำหรับนักโทษที่ไม่เชื่อฟัง แต่
Add a few unruly teens and someone's bound to bump heads.รวมทั้งพวกเด็กดื้อบางคน และโดนบางคนปั่นหัวเอา
It was too unruly. I couldn't handle it. I had to destroy it.มันดื้อเกินไป ผมเลยต้องทำลาย
You're cute when you're angry... but totally unruly.เธอน่ารักดีนะ เวลาโกรธ แต่มันจะดื้อไปหน่อยแล้ว!

unruly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任诞[rèn dàn, ㄖㄣˋ ㄉㄢˋ, 任诞 / 任誕] dissipated; unruly
调皮[tiáo pí, ㄊㄧㄠˊ ㄆㄧˊ, 调皮 / 調皮] naughty; mischievous; unruly
不羁[bù jī, ㄅㄨˋ ㄐㄧ, 不羁 / 不羈] unruly; uninhibited
[hèng, ㄏㄥˋ, 横 / 橫] unruly
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 獗] unruly; rude

unruly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
利かん坊;聞かん坊[きかんぼう, kikanbou] (n) naughty or unruly child
制する[せいする, seisuru] (vs-s,vt) (1) to hold back (e.g. emotions); to rein in (e.g. a horse, unruly people); to bridle; (2) to get the better of; (3) to control; to command; (P)
悍馬;駻馬[かんば, kanba] (n) bronco; unruly horse
癖っ毛;くせっ毛[くせっけ, kusekke] (n) (See 癖毛) kinky hair; frizzy hair; unruly hair; curly hair
癖毛;くせ毛[くせげ, kusege] (n) kinky hair; frizzy hair; unruly hair; curly hair
荒ぶる[あらぶる, araburu] (v5r,vi) (arch) (See 荒ぶる神) to be savage; to be wild; to be unruly
言うことを聞かない;言う事を聞かない[いうことをきかない, iukotowokikanai] (exp,adj-i) (See 言うことを聞く・いうことをきく) not doing as one is told; disobedient; unruly
放蕩無頼[ほうとうぶらい, houtouburai] (n,adj-no) being dissolute and unruly; ruining oneself by leading a fast life
野放図;野放途[のほうず, nohouzu] (adj-na,n) unregulated; unruly; wild; unbridled

unruly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable ; be unruly ; be good-for-nothing FR: être un bon à rien
เกกมะเหรก[adj.] (kēkmarēk) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved FR: malfaisant ; malveillant
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous ; fool around ; be unruly FR: se conduire mal
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing ; mischievous FR: coquin ; espiègle ; fripon
เหลือขอ[adj.] (leūakhø) EN: incorrigible ; intractable ; unruly ; refractory ; recalcitrant FR: incorrigible ; irréductible ; réfractaire ; récalcitrant
พยศ[adj.] (phayot) EN: fractious ; refractory ; unruly ; rebellious ; obstreperous FR: indompté ; indocile ; réfractaire ; rebelle
ฤๅษีเลี้ยงลิง[n. (loc.)] (reūsīlīengl) EN: person bringing up unruly children FR:
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer FR:
อลเวง[adj.] (onlawēng) EN: tumultuous ; in turmoil ; chaotic ; in noisy confusion ; wild ; boisterous ; riotous ; rowdy ; turbulent ; unruly; FR: confus ; chaotique ; tumultueux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unruly
Back to top