ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

temperance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *temperance*, -temperance-

temperance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
temperance (n.) การควบคุมอารมณ์ See also: การยับยั้งชั่งใจ Syn. moderation, restraint, abstinence, self-control
English-Thai: HOPE Dictionary
temperance(เทม'เพอเรินซฺ) n. การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง,การละเว้นสิ่งมึนเมา,ความพอควร, Syn. moderation,self-restraint
English-Thai: Nontri Dictionary
temperance(n) ความพอควร,การควบคุมอารมณ์,การไม่เสพของเมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, by the way, did Temperance mention that I asked her out?- โอ้ มีอีกเรื่อง เทมเปอแรนซ์ได้พูดถึงผมมั้ยว่า ผมชวนเธอออกไปข้างนอก
I just don't want to make a fool out of myself if Temperance is only going out with me 'cause I'm the boss.ผมแค่ไม่ต้องการให้ทำ เป็นเรื่องเหลวไหลในชีิวิต ถ้าเทมเปอร์เรนซ์ต้องออกไป กับผมเพียงเพราะผม เป็นเจ้านาย
Okay, now, this is Dr. Temperance Brennan.โอเค เอาล่ะ นี่คือ ดร.เทมเพอเรนซ์ เบรนเนน
FBI Special Agent Booth. This here is Dr. Temperance Brennan.เจ้าหน้าที่พิเศษบูธ ส่วนนี่คือ ดร.เทมเปอร์แรนซ์ เบรนเนน
This here is Dr. Temperance Brennan from the Jeffersonian.นี่คือด็อคเตอร์เทมเพอแรนซ์ แบรนเนน จากสถาบันเจฟเฟอร์โซเนี่ยน
I've seen Temperance I.D. a victim from a single fingernail clipping.ผมเคยเห็นเทมเพอเรนส์ระบุเหยื่อ ได้จากเศษเล็บมือ
I'm Dr. Temperance Brennan from the Jeffersonian.ฉันคือดร.เทมเพอเรนส์ เบรนเนนจากเจฟเฟอร์โซเนี่ยน
I know how terrible Temperance felt.ผมรู้ว่าเทมเพอเรนส์รู้สึกว่ามันเลวร้านแต่ไหน
But this is the biggest career opportunity I've ever had, and, like my mentor, Dr. Temperance Brennan, my career means everything to me.แต่นี่เป็นโอกาสในวิชา่ชีพ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยมี และเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา ของฉัน ดร.เทรมเพอเรนซ์ เบรนเนน อาชีพของฉันหมายถึง ทุกอย่างสำหรับฉัน
Seely Booth, an Agent with the FBI, as well as scientist Jack Hodgins and Temperance Brennan of the Jeffers...ซีลลีย์ บูธ เจ้าหน้าที่พิเศษ FBI และนักวิทยาศาสตร์ แจ็ค ฮอดจิ้นส์ และ เทรมเพอเรนซ์ เบรนเนน แห่งสถาบันเจฟเฟอร์...
This here is Dr. Temperance Brennan from the Jeffersonian.ตรงนี้คือ ดร.เทรมเพอเร็นซ์ เบรนเนน จากสถาบันเจฟเฟอร์โซเนี่ยน
Something Temperance said?- แทมเพอเร็นซ์พูดอะไรมาเหรอ?

temperance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
節制[せっせい, sessei] (n,vs,adj-no) moderation; self-restraint; temperance
不摂生[ふせっせい, fusessei] (adj-na,n) neglect of health; intemperance
不節制[ふせっせい, fusessei] (n) intemperance; excesses
不養生[ふようじょう, fuyoujou] (adj-na,n) neglect of health; intemperance
五戒[ごかい, gokai] (n) {Buddh} the five precepts (prohibitions against killing, theft, sexual misconduct, lying and intemperance)
禁酒[きんしゅ, kinshu] (n,vs,adj-no) prohibition; temperance; abstinence; (P)
節酒[せっしゅ, sesshu] (n,vs,adj-no) temperance; sobriety; moderation in drink

temperance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความพอประมาณ[n.] (khwām phøpr) EN: sufficiency ; temperance FR: modération [f]
วิรมณะ[n.] (wiramana) EN: temperance FR:
วิรัติ[n.] (wirat) EN: abstinence ; indifference ; temperance ; self-denial FR: abstinence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า temperance
Back to top