ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insure*, -insure-

insure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insure (vt.) ประกันภัย See also: ประกัน, รับประกัน, รับรอง Syn. quarantee, certify, endorse
insure (vi.) ประกันภัย See also: ประกัน, รับประกัน, รับรอง Syn. quarantee, certify, endorse
insure against (phrv.) รับประกัน See also: ประกัน, รับรอง Syn. cover against, indemnify against
insure for (phrv.) ทำประกัน (เพื่อป้องกัน) See also: ประกัน (เพื่อป้องกัน) Syn. cover for
insure with (phrv.) ทำประกันกับ See also: ประกันกับ
insured (adj.) ซึ่งมีประกัน Syn. quaranteed, warranteed
insurer (n.) ผู้รับประกัน See also: บริษัทประกันภัย, คนขายประกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
insure(อินชัวร์') vt. ประกันภัย,ประกัน vi. รับประกัน,ออกกรมธรรม์
insured(อินชัวร์ดฺ') n. ผู้ได้รับการประกันภัย,ผู้มีประกันภัย,ผู้เอาประกัน
insurer(อินชัว'เรอะ) n. บริษัทประกัน,ผู้รับรอง,ผู้รับประกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
insure(vt) ประกัน,ค้ำประกัน,รับรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insure๑. รับประกันภัย๒. เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
insuredผู้เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
insurerผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุ้มภัย (v.) insure against dangers Syn. ป้องกันภัย, ระวังภัย
ป้องกันภัย (v.) insure against dangers Syn. ระวังภัย
ระวังภัย (v.) insure against dangers Syn. ป้องกันภัย
ผู้รับประกัน (n.) insurer Syn. ผู้รับประกันภัย
ผู้รับประกันภัย (n.) insurer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And so, my fellow Americans in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense...ประชาชน ชาว สหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างสหพันธรัฐที่สมบูรณ์แบบขึ้น
As a member of my personal bodyguard, it'll be your job to insure that you die long before I do.เหมือนพวกองครักษ์ของข้า งานของเจ้าคือ ตายก่อนข้า
From this night forward, the goddess's protection will insure that Akkad will be great forever.จากคืนนี้ไป เกราะของนางฟ้าเป็นสิ่งรับประกัน ว่า อัคคาดจะยิ่งใหญ่ตลอดไป
As a safety precaution, we'll need to continually monitor your speech and sensory activity to insure the tissue being removed will not leave you impaired in any way.เพื่อความปลอดภัย เราจะดูจอมอนิเตอร์อยู่ตลอด การตอบสนองทางการพูดและประสาทของคุณเพื่อรับประกันว่าก้อนเนื้อนั้น จะถูกนำออกไปโดยไม่เกิดผลร้ายใดๆอีก
I want the press there to insure that we're treated fairly.ผมต้องการให้สื่ออยู่ด้วย เราจะได้แน่ใจว่าถูกปฏิบัติอย่างดี
Their respective teams have been working together for several weeks to insure a smooth turnover.ทีมงานของประธานาธิบดีทั้งสอง ได้ทำงานร่วมกัน มาหลายสัปดาห์แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า การถ่ายโอนเป็นไปอย่างราบรื่น
But our priority here in Washington is to insure the safety of you and your family.แต่สิ่งแรกที่พวกเราในวอชิงตันคำนึงถึง คือให้แน่ใจ ในความปลอดภัยของคุณ และครอบครัว
We want to insure against implicating the wrong parties.เราต้องแน่ใจว่าไม่ได้จับตัวผิด
All as part of a plan to insure that you play football for the University of Mississippi.ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะประกัน ได้ว่าเธอจะเล่นฟุตบอล ให้กับมหาวิทยาลัยMississippi
What would you do to insure his wife again?เจ้าคิดจะทำยังไง เื่พื่อที่จะได้กอดเมียเจ้าอีกครั้ง
Just before I left my home world, my parents went to great lengths to insure that I married a man that they deemed suitable.ก่อนที่ฉันจะจากโลกของฉันมา พ่อแม่ของฉันบังคับให้ฉัน มีคู่แต่งงาน กับชายหนุ่มที่ ได้เตรียมไว้
Your mother and I, for saw the coming calamity, and we took some steps to insure your survival.แม่ของเจ้าและข้า มองเห็นภัยพิบัติที่กำลังจะมา เราจึงต้องทำบางอย่างเพื่อความอยู่รอดของเจ้า

insure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保险[bǎo xiǎn, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 保险 / 保險] insurance; to insure; safe; secure; be sure; be bound to
投保人[tóu bǎo rén, ㄊㄡˊ ㄅㄠˇ ㄖㄣˊ, 投保人] insured person

insure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
保険を掛ける;保険をかける[ほけんをかける, hokenwokakeru] (exp,v1) to insure (something)
マルチライン保険会社[マルチラインほけんがいしゃ, maruchirain hokengaisha] (n) (See モノライン保険会社) multiline insurance company; multiline insurer
モノライン保険会社[モノラインほけんがいしゃ, monorain hokengaisha] (n) (See マルチライン保険会社) monoline insurance company; monoline insurer
保険事故[ほけんじこ, hokenjiko] (n) event insured against
保険付き[ほけんづき, hokenduki] (n) guaranteed; insured
保険者[ほけんしゃ, hokensha] (n) (See 被保険者) insurer
確保[かくほ, kakuho] (n,vs) guarantee; maintain; ensure; insure; secure; reservation; (P)
被保険物[ひほけんぶつ, hihokenbutsu] (n) insured item
被保険者[ひほけんしゃ, hihokensha] (n) (See 保険者) insured person; (P)
貧すれば鈍する[ひんすればどんする, hinsurebadonsuru] (exp) (id) Poverty dulls the wit

insure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกทาง[v.] (boēkthāng) EN: pioneer ; clear the way ; insure free passage FR: ouvrir la voie
จตุปาริสุทธิศีล[n.] (jatupārisut) EN: fourfold observance to insure purity FR:
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety FR: garantir ; assurer ; certifier
คุ้มภัย[v. exp.] (khum phai) EN: insure against dangers FR:
ประกัน[v.] (prakan) EN: guarentee ; secure ; warrant ; insure ; ensure FR: garantir ; assurer ; couvrir
ประกันอัคคีภัย[v. exp.] (prakan akkh) EN: insure against fire FR:
รับประกัน[v.] (rapprakan) EN: insure ; assure ; guarantee FR: assurer ; garantir ; certifier
ผู้เอาประกัน[n. exp.] (phū ao prak) EN: insuree ; insured ; insured party ; policy holder FR: assuré [m]
ผู้เอาประกันภัย[n. exp.] (phū ao prak) EN: assured ; insured ; insuree FR:
ผู้รับประกันภัย[n.] (phūrappraka) EN: insurer FR: assureur [m]
ประกันรถยนต์[v. exp.] (prakan roty) EN: have a car insured FR:

insure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitversicherte {m,f}; Mitversicherteradditional insured
Wertbrief {m}insured letter
Wertpaket {n}insured parcel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insure
Back to top