ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unmanageable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unmanageable*, -unmanageable-

unmanageable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unmanageable (adj.) ที่ควบคุมไม่ได้ See also: ที่บังคับไม่ได้ Syn. ungovernable, unruly Ops. tractable, manageable
unmanageable (adj.) ที่จัดการได้ยาก Syn. clumsy Ops. manageable

unmanageable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可收拾[bù kě shōu shí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄡ ㄕˊ, 不可收拾] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless

unmanageable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy
悪馬[あくば;あくめ;あくうま, akuba ; akume ; akuuma] (n) wild horse; unmanageable horse
手に余る[てにあまる, teniamaru] (exp,v5r) to be beyond one's capacities; to be beyond one's powers; to be beyond one's control; to be unmanageable
駄々っ子;駄駄っ子;だだっ子;駄々っ児;駄駄っ児;だだっ児[だだっこ, dadakko] (n) unmanageable child; spoiled child (spoilt); spoiled brat
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
手に負えない[てにおえない, tenioenai] (exp,adj-i) spoiled; unmanageable; uncontrollable; incorrigible; obstreperous
持て余す;持てあます[もてあます, moteamasu] (v5s,vt) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
箸にも棒にも掛からない[はしにもぼうにもかからない, hashinimobounimokakaranai] (exp) hopeless; unmanageable; incorrigible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unmanageable
Back to top