ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

governable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *governable*, -governable-

governable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
governable (n.) ที่ควบคุมได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า governable
Back to top