ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ungovernable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ungovernable*, -ungovernable-

ungovernable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ungovernable (adj.) ที่ไม่สามารถควบคุมได้ See also: ที่ปกครองไม่ได้ Syn. uncontrollable Ops. controllable
English-Thai: HOPE Dictionary
ungovernable(อันกัฟ'เวอนะเบิล) adj. เป็นไปไม่ได้,ควบคุมไม่ได้,ดื้อรั้น.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We all fit a certain category-- the bully, the charmer, the, uh, surrogate dad, the man possessed by ungovernable rage, the brain-- and any of those types could be a good detective,พวกเราจะมีสิ่งที่น่าสนใจคนละแบบ จัดเป็นหมวดหมู่ได้ตามนี้ ไอ้พวกอันธพาล ไอ้พวกมีเสน่ห์ ไอ้พวก... คนที่เป็นพ่อคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ungovernable
Back to top