ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

check

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *check*, -check-

check ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
check (n.) การเข้ากีดขวาง See also: การเข้าสกัด
check (n.) การตรวจสอบ See also: การเช็ค, การตรวจสภาพ
check (n.) การทดสอบ
check (n.) การหยุด See also: การหยุดอยู่กับที่ Syn. halt, stay, stop
check (vi.) ขีดกากบาท
check (n.) เช็ค See also: หนังสือตราสาร Syn. bank check, cheque
check (vt.) ตรวจสอบ Syn. check up on, look into, suss out
check (vi.) ตรวจสอบ See also: ตรวจ, เช็ค Syn. check up on, look into, suss out
check (vi.) แตก See also: ร้าว Syn. chink
check (vi.) ทำสัญลักษณ์ Syn. mark, tick
check (vi.) ทำให้เจริญเติบโตช้าลง See also: ทำให้โตช้า
check (n.) ใบเสร็จ Syn. chit, tab
check (vt.) ฝาก See also: ฝากของ
check (n.) รอย See also: รอยร้าวเล็กๆ Syn. chip, crack
check (vi.) รุกฆาต
check (n.) ลายหมากรุก See also: ตาหมากรุก
check (vt.) สำรวจให้แน่ใจ See also: ดูให้แน่ใจ Syn. ensure, see
check (n.) สิ่งที่เหนี่ยวรั้งจิตใจ
check (vi.) หยุดกระทันหัน See also: หยุดชะงัก Syn. stop
check (vt.) หยุดยั้ง See also: ยับยั้ง, ควบคุม
check back (phrv.) ตรวจสอบ
check in (phrv.) ลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก See also: เช็คอิน
check in (phrv.) เข้าทำงาน See also: ลงเวลาทำงาน Syn. clock in
check in (phrv.) ส่งคืน Ops. check out
check list (n.) รายการ See also: รายชื่อ
check off (vt.) ทำเครื่องหมายไว้ Syn. check, mark, tick off
check off (phrv.) ทำเครื่องหมายแสดงว่าตรวจสอบแล้ว Syn. tick off
check off notch (vt.) ทำเครื่องหมาย See also: กากบาท, ทำเป็นรอย, ทำตำหนิ Syn. check
check on (phrv.) เริ่มเข้าทำงาน (ตามปกติ) Syn. clock in
check on (phrv.) ตรวจสอบ
check out (vi.) แจ้งออก See also: ย้ายออก, ออกจาก Syn. leave
check out (vi.) ตรวจสอบ Syn. check, check up on, look into
check out (vi.) ตาย (คำสแลง) Syn. die
check out (phrv.) จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก See also: ชำระเงิน Syn. book out
check over (vi.) ตรวจสอบ See also: ตรวจทาน, ตรวจความเรียบร้อย Syn. check, check up on, look into
check over (phrv.) ตรวจสอบ
check over (phrv.) ตรวจสุขภาพ Syn. check up
check stub (n.) ส่วนต้นขั้วของเช็คหรือใบเสร็จ Syn. stub
check through (phrv.) ตรวจสอบ (โดยเฉพาะข้อเขียน) See also: ตรวจ
check up (phrv.) ตรวจสุขภาพ Syn. check over
English-Thai: HOPE Dictionary
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
check bitบิตตรวจสอบบิตที่เพิ่มเข้าไปในข้อมูล ใช้เมื่อจะตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
check boxกล่องเลือกช่องสำหรับกาเครื่องหมายหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้ทำเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แสดงว่า ได้มีการเลือกตัวเลือกนั้นไว้แล้วนั่นเอง โดยปกติจะวางไว้หน้าตัวเลือก มักใช้ในกรอบสนทนา (dialog box)
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
check-in(เชค'อิน) n. การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมหรือที่พัก, Syn. enroll
check-outn. การ (เวลา) ออกจากที่พักหรือห้องในโรงแรม,การตรวจสอบ
checkbookn. สมุดเช็ค
checked(เชคทฺ) adj. เป็นตารางสี่เหลี่ยม
checker {checkeredn. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
checkers}n. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้
checkmatevt.,n. (การ) รุกจนแต้ม,ทำให้แพ้
checkoffn. การเก็บเงินค่าสมาชิกสหภาพกรรมการหรือแรงงาน โดยหักจากเงินเดือนประจำ
checkpointn. จุดตรวจ,ด่าน
checkroomn. ห้องฝากหมวก เสื้อคลุมและสิ่งของอื่น ๆ
checks and balancesn. ระบบการตรวจสอบควบคุมซึ่งกันและกัน
checkupn. การตรวจสอบ,การตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด
English-Thai: Nontri Dictionary
check(n) การตรวจสอบ,เครื่องหมายถูก,เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่าย
checker(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก
checkerboard(n) กระดานหมากรุก
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม,เป็นตารางหมากรุก,เปลี่ยนง่าย
checkmate(n) การรุกจนแต้ม
checkpoint(n) จุดตรวจ,ด่าน
checkroom(n) ที่รับฝากของ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
checkการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check bitบิตตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check indicatorเครื่องชี้บอกการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check offการหักค่าจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
check sumผลรวมตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
checked syllableพยางค์หยุด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
checkoutการหาจุดบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
checkpointจุดตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
checks and balancesการคานอำนาจ, การถ่วงดุลอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
checkcheck, อาคารทดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Check Listแบบฟอร์มการตรวจสอบ,แบบเลือกเช็ค,บัญชีรายการ [การแพทย์]
Check upตรวจร่างกาย [การแพทย์]
Checker Board Patternภาพที่เป็นตาหมากรุก [การแพทย์]
Checkersหมากฮอส [TU Subject Heading]
Checklistรายการตรวจสอบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจ (v.) check See also: censor, inspect, examine Syn. ตรวจสอบ, ตรวจทาน
ตรวจค้น (v.) check See also: look up, find out, ascertain Syn. ค้น
ตรวจชำระ (v.) check See also: inspect
ตรวจสอบ (v.) check See also: verify, investigate, examine Syn. ตรวจ, สืบสวน, วิเคราะห์, พิจารณา, สำรวจ
รุกฆาต (v.) check See also: checkmate
สอบค้น (v.) check See also: look up, find out, ascertain Syn. ตรวจค้น, ค้น
เก็บงาน (v.) check See also: examine Syn. ตรวจงาน
เช็ค (v.) check See also: inspect, examine Syn. ตรวจ, ตรวจสอบ
ทาน (v.) check up See also: re-read Syn. สอบ, ตรวจ, ใคร่ครวญ, ตรวจสอบ, ตรวจทาน, ทบทวน
สอบทาน (v.) check up See also: check, verify, re-read, re-examine, proofread Syn. ตรวจทาน, ตรวจ
สังคายนา (v.) check up See also: sort out Syn. สะสาง
ผ้าตา (n.) checked cloth
การตรวจจับ (n.) checking See also: examining, verification, inspection
ตรวจร่างกาย (v.) have a check-up See also: have a physical examination
ปลอม (v.) forge (a check, a signature) See also: counterfeit, falsify, imitate, copy Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง
ว่างเปล่า (adj.) empty (check example) See also: blank, void, vacant
สูญ (adj.) empty (check example) See also: blank, void, vacant Syn. ว่างเปล่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can I pay for check or credit card?ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
My dad's gonna call every half hour to check in on meพ่อจะโทรมาเช็คฉันทุกครึ่งชั่วโมงแน่ะ
But I'll have to check my schedule to see when I'm availableแต่ฉันต้องเช็คดูตารางเวลาก่อนว่าจะว่างพบคุณได้เมื่อไหร่
Maybe you should go check on your momบางทีคุณควรไปดูแม่คุณหน่อยนะ
I got to check my scheduleฉันต้องเช็คดูกำหนดการของฉัน
Could we rain check until lunch?เราเลื่อนออกไปจนถึงเวลาอาหารเที่ยงได้ไหม?
I'll have to check my schedule to see when I'm availableฉันจะต้องเช็คกำหนดการดูก่อนว่าจะว่างเมื่อไหร่
Could you please check?คุณช่วยกรุณาตรวจสอบให้หน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You two check for damage.คุณทั้งสองตรวจสอบความ เสียหายใน frigin อุปกรณ์ จูนิเปอร์ใส่ น้ำมันว่า
Within an hour, he signed a release for a certified check of $ 1,000.ภายในหนึ่งชั่วโมง เขาเซ็นสัญญาเปิดตัวสำหรับการตรวจสอบได้รับการรับรอง 1,000 ดอลลาร์
I want you to arrange for a telephone man to check all in- and out-going calls.I want you to arrange for a telephone man to check all in-and out-going calls.
Okay, I'll send down a team of horses to check out the ground.ผมจะส่งคนขี่ม้าไปตรวจ
Come on, let's check out the end of the flick.ไปดูหนังต่อให้จบเถอะ
Didn't you get out a boat and check these waters?คุณไม่ได้ลงเรือตรวจน่านนํ้าเหรอ
Martin, I gotta go down and check their hull.มาร์ติน ผมต้องลงไปตรวจดูเรือ
I just got to check something out.- ลากเเน่ เเต่ผมขอรวจดูก่อน
Aw, check out those shorts.อ๊ะ ตรวจสอบ กางเกงขาสั้น ที่ วู
Sorry for the delay, ma'am. I'll check on it.ขออภัยใน ความล่าช้า แหม่ม I'II ตรวจสอบได้
I just came down here to check it out, and this guy, he's already snuffed it.ฉันเพียงแค่ลงมาที่นี่เพื่อ ตรวจสอบออก และผู้ชายคนนี้เขาก็ดับแล้ว
Good. Very good. Now, check your altitude.ดี ดีมาก ทีนี้ ตรวจดูความสูงของคุณ

check ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǜ, ㄋㄩˋ, 衄] bleed at the nose; check in battle
校验码[xiào yàn mǎ, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄢˋ ㄇㄚˇ, 校验码 / 校驗碼] check digit
[gá, ㄍㄚˊ, 轧 / 軋] to crush together (in a crowd); to make friends; to check (accounts)
审酌[shěn zhuó, ㄕㄣˇ ㄓㄨㄛˊ, 审酌 / 審酌] examination; to check and review
帧检验序列[zhèng jiǎn yàn xù liè, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄒㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, 帧检验序列 / 幀檢驗序列] frame check sequence; FCS
报到[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, 报到 / 報到] report for duty; check in; register
把关[bǎ guān, ㄅㄚˇ ㄍㄨㄢ, 把关 / 把關] guard a pass; check on
查证[chá zhèng, ㄔㄚˊ ㄓㄥˋ, 查证 / 查證] investigate; check out (a story)
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 结 / 結] knot; sturdy; bond; to tie; to bind; to check out (of a hotel)
检录[jiǎn lù, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄨˋ, 检录 / 檢錄] roll-call (e.g. at athletics event); check the record
遏止[è zhǐ, ㄜˋ ㄓˇ, 遏止] to hold back; to check (i.e. to stop sb's advance); to resist; esp. with negative, irresistible, unstoppable etc
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
帐单[zhàng dān, ㄓㄤˋ ㄉㄢ, 帐单 / 帳單] bill; check
退票[tuì piào, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, 退票] bounce (a check); ticket refund
本票[běn piào, ㄅㄣˇ ㄆㄧㄠˋ, 本票] cashier's check
健诊[jiàn zhěn, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣˇ, 健诊 / 健診] check-up (health, car safety, environment etc)
国际跳棋[guó jì tiào qí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧㄠˋ ㄑㄧˊ, 国际跳棋 / 國際跳棋] checkers (western board game)
对号[duì hào, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ, 对号 / 對號] checkmark; number for verification (serial number, seat number etc); fig. two things match up
棋具[qí jù, ㄑㄧˊ ㄐㄩˋ, 棋具] checkers (board and pieces for go 圍棋|围棋 or Chinese chess 象棋 etc)
棋格状[qí gé zhuàng, ㄑㄧˊ ㄍㄜˊ ㄓㄨㄤˋ, 棋格状 / 棋格狀] checkered pattern; chessboard
检查站[jiǎn chá zhàn, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄓㄢˋ, 检查站 / 檢查站] checkpoint
登机手续柜台[dēng jī shǒu xù guì tái, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, 登机手续柜台 / 登機手續櫃檯] check-in counter
遏制[è zhì, ㄜˋ ㄓˋ, 遏制] check; contain; hold back or within limits
打格子[dǎ gé zi, ㄉㄚˇ ㄍㄜˊ ㄗ˙, 打格子] to draw a rectangular grid (e.g. of farmland); to checker
会审[huì shěn, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˇ, 会审 / 會審] joint hearing; to review jointly (i.e. with other checkers)
花呢[huā ní, ㄏㄨㄚ ㄋㄧˊ, 花呢] tweed; checkered cloth
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, 卡] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost
[è, ㄜˋ, 堨] dam; to stop; check
[pán, ㄆㄢˊ, 盘 / 盤] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate
翻拣[fān jiǎn, ㄈㄢ ㄐㄧㄢˇ, 翻拣 / 翻揀] to browse and select; to glance through and check
检查哨[jiǎn chá shào, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄕㄠˋ, 检查哨 / 檢查哨] inspection post; checkpoint
[jī, ㄐㄧ, 稽] inspect; check; surname Ji
托运行李[tuō yùn xíng li, ㄊㄨㄛ ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙, 托运行李 / 托運行李] luggage that has been checked in (on flight)
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 校] proofread; to check; to compare
猖獗[chāng jué, ㄔㄤ ㄐㄩㄝˊ, 猖獗] rampant; wild; unchecked
安全检查[ān quán jiǎn chá, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, 安全检查 / 安全檢查] safety check; security inspection (at airports)
安检[ān jiǎn, ㄢ ㄐㄧㄢˇ, 安检 / 安檢] safety check

check ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーガイルチェック;アーガルチェック[, a-gairuchiekku ; a-garuchiekku] (n) argyle check
ウイルスチェック[, uirusuchiekku] (n) {comp} virus check
ウイルス防止[ウイルスぼうし, uirusu boushi] (n) {comp} virus check
エアチェック[, eachiekku] (n) air check
エコーチェック[, eko-chiekku] (n) {comp} echo check
エラーチェック[, era-chiekku] (n) {comp} error check
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre
ガンクラブチェック[, gankurabuchiekku] (n) gunclub check
グレンチェック[, gurenchiekku] (n) glen check
シェパードチェック[, shiepa-dochiekku] (n) shepherd's check
スポットチェック[, supottochiekku] (n) spot check
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check
チェックギャランティーカード[, chiekkugyarantei-ka-do] (n) check guarantee card
チェックプロテクター[, chiekkupurotekuta-] (n) check protector
チッキ[, chikki] (n) (abbr) baggage check; check one's baggage; book one's luggage
パリティーチェック[, paritei-chiekku] (n) parity check
パリティチェック[, pariteichiekku] (n) parity check
パリティ検査[パリティけんさ, paritei kensa] (n) {comp} parity check
マドラスチェック[, madorasuchiekku] (n) Madras check
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] (n) {comp} expiration check; retention period check
偽小切手[ぎこぎって, gikogitte] (n) counterfeit check (cheque); bad paper
列方行奇偶検査[れつほうこうきぐうけんさ, retsuhoukoukiguukensa] (n) {comp} transverse parity check
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] (n) {comp} parity check (data, memory, etc.)
取り留める;取留める;取りとめる[とりとめる, toritomeru] (v1,vt) to stop; to put a stop to; to check
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
周期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] (n) {comp} CRC; Cyclic Redundancy Check
奇偶検査[きぐうけんさ, kiguukensa] (n) {comp} parity check
市松模様[いちまつもよう, ichimatsumoyou] (n,adj-no) checks; check (checkered, chequered) pattern; checkerboard
引換証;引き換え証[ひきかえしょう, hikikaeshou] (n) receipt; coupon; bond; check
振り出す[ふりだす, furidasu] (v5s,vt) to shake and give; to start shaking; to shake out; to write (draw on) a check (cheque)
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] (n) {comp} expiration check; retention period check
検問所[けんもんじょ;けんもんしょ, kenmonjo ; kenmonsho] (n) check station; checkpoint
検算;験算[けんざん, kenzan] (n,vs) verification of accounts; checking figures; arithmetic check
極め尽くす[きわめつくす, kiwametsukusu] (v5s) to do thoroughly; to check through and through
水平方向奇偶検査[すいへいほうこうきぐうけんさ, suiheihoukoukiguukensa] (n) {comp} LRC; Longitudinal Redundancy Check
洗い立てる[あらいたてる, araitateru] (v1,vt) (1) to examine closely; to check up on; to ferret out; (2) to wash carefully
脳ドック[のうドック, nou dokku] (n) (from "brain dry-dock") (See 人間ドック) examinatinon with MRI, MRA, etc. to check for aneurysms and other problems
行方向奇偶検査[ぎょうほうこうきぐうけんさ, gyouhoukoukiguukensa] (n) {comp} longitudinal parity check
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check
ウイルスチェック[ういるすちえっく, uirusuchiekku] virus check
ウイルス防止[ウイルスぼうし, uirusu boushi] virus check
エコーチェック[えこーちえっく, eko-chiekku] echo check
エラーチェック[えらーちえっく, era-chiekku] error check
サムチェック[さむちえっく, samuchiekku] sum check
ハミングコードチェック[はみんぐこーどちえっく, haminguko-dochiekku] Hamming code check
パリティチェック[ぱりていちえっく, pariteichiekku] parity check
パリティ検査[パリティけんさ, paritei kensa] parity check
ブロックチェック[ぶろっくちえっく, burokkuchiekku] block check
ブロックチェック文字[ブロックチェックもじ, burokkuchiekku moji] block check character (BCC)
モジュロN検査[もじゅろNけんさ, mojuro N kensa] modulo N check, residue check
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] expiration check, retention period check
冗長検査[じょうちょうけんさ, jouchoukensa] redundancy check
列方行奇偶検査[れつほうこうきぐうけんさ, retsuhoukoukiguukensa] transverse parity check
剰余検査[じょうよけんさ, jouyokensa] modulo N check, residue check
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] parity check (data, memory, etc.)
合理性検査[ごうりせいけんさ, gouriseikensa] reasonableness check
合計検査[ごうけいけんさ, goukeikensa] summation check, sum check
周期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] CRC, Cyclic Redundancy Check
垂直パリティチェック[すいちょくパリティチェック, suichoku pariteichiekku] VRC, Vertical Redundancy Check
奇偶検査[きぐうけんさ, kiguukensa] parity check
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check
検査問題[けんさもんだい, kensamondai] check problem
検査文字[けんさもじ, kensamoji] check character
検算[けんさん, kensan] arithmetic check
欠落検査[けつらくけんさ, ketsurakukensa] completeness check
水平情報検査[すいへいじょうほうけんさ, suiheijouhoukensa] Horizontal Redundancy Check
水平方向奇偶検査[すいへいほうこうきぐうけんさ, suiheihoukoukiguukensa] LRC, Longitudinal Redundancy Check
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!!
行方向奇偶検査[ぎょうほうこうきぐうけんさ, gyouhoukoukiguukensa] longitudinal parity check
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check
限界検査[げんかいけんさ, genkaikensa] marginal test, marginal check
限界試験[げんかいしけん, genkaishiken] marginal test, marginal check
順番検査[じゅんばんけんさ, junbankensa] sequence check
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC)
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker
スペルチェッカー[すぺるちえっかー, superuchiekka-] spell checker
チェックサム[ちえっくさむ, chiekkusamu] checksum
チェックポイント[ちえっくぽいんと, chiekkupointo] checkpoint

check ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาไม่อยู่[v. exp.] (ao mai yū) EN: be unable to check ; be unable to control FR:
เอาอยู่[v.] (aoyū) EN: control ; keep under control ; keep in check ; be able to bring something under control FR:
อับจน[adj.] (apjon) EN: in check ; at the end of one's rope ; at a impasse FR:
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip FR:
ใบสั่งจ่าย[n.] (baisangjāi) EN: voucher ; check ; payment order FR: reçu [m]
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ) EN: receipt ; bill ; sales check FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
ใบตรวจสอบ[n. exp.] (bai trūatsø) EN: check sheet FR:
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket FR: ticket de stationnement [m]
เช็ค[n.] (chek) EN: cheque ; check (Am) ; draft FR: chèque [m]
เช็ค[v.] (chek) EN: check ; inspect ; examine FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
เช็คเอาท์[v.] (chek-ao) EN: check out FR:
เช็คเด้ง[n. exp.] (chek deng) EN: bounced cheque ; bounced check ; bad cheque FR: chèque sans provision [m]
เช็คเดินทาง[n. exp.] (chek doēnth) EN: traveller's cheque ; traveller's check (Am.) FR: chèque de voyage [m]
เช็คดู[v. exp.] (chek dū) EN: check FR: vérifier
เช็คอิน[v.] (chek-in) EN: check in ; check-in FR: se présenter à l'enregistrement
เช็คคืน[n. exp.] (chek kheūn) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.) FR:
เช็คขีดคร่อม[n.] (chekkhītkhr) EN: crossed cheque ; crossed check (Am.) FR: chèque barré [m]
เช็คลิสต์[n.] (chek-lit) EN: check list FR: check-list [f] (anglic.)
เช็คไปรษณีย์[n.] (chekpraisan) EN: postal check ; postal order FR: chèque postal [m]
เช็คที่สั่งจ่ายโดยธนาคาร[n. exp.] (chek thī sa) EN: cashier's check FR:
เช็คที่ธนาคารรับรอง[n. exp.] (chek thī th) EN: certified cheque ; certified check (Am.) FR:
เช็ควาล์ว[n. exp.] (chek wāo) EN: check valve FR:
ชิมรส[v. exp.] (chim rot) EN: taste ; check the taste FR: goûter ; vérifier le goût
ชิมรสชาติ[v. exp.] (chim rotchā) EN: taste ; check the taste FR: goûter ; vérifier le goût
ด่าน[n.] (dān) EN: check point ; outpost ; immigration border checkpoint ; customs station FR: poste de contrôle [m] ; poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [f] ; point de passage [m]
ดูดวง[v. exp.] (dū dūang) EN: foretell ; check one's horoscope FR:
จ่ายเช็ค[v. exp.] (jāi chek) EN: issue a check ; pay by check FR:
จ่ายเป็นเช็ค[v. exp.] (jāi pen che) EN: pay by cheque ; pay by check (Am.) FR: payer par chèque
จับเวลา[v.] (japwēlā) EN: reckon time ; count time ; check the time FR: mesurer le temps
จุดตรวจ[n. exp.] (jut trūat) EN: check point FR:
จุดตรวจค้น[n. exp.] (jut trūat k) EN: security check area FR:
การเช็คอิน[n.] (kān chek-in) EN: check in = check-in FR: enregistrement [m]
การเข้าพัก[v. exp.] (kān khao ph) EN: check in FR:
การสอบยันความถูกต้อง[n. exp.] (kān søp yan) EN: cross check FR:
การตรวจ[n.] (kān trūat) EN: check ; checking ; inspection FR: vérification [f]
การตรวจคัดกรองสุขภาพ[n. exp.] (kān trūat k) EN: check up ; checkup ; health screening FR: check-up [m] (anglic.)
การตรวจสอบแบบชาร์เลียร์[n. exp.] (kān trūatsø) EN: Charlier's check ; Charlier check FR:
การตรวจสอบตามวาระ[n. exp.] (kān trūatsø) EN: periodic inspection ; periodic check FR: inspection périodique [f]
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: the bill please ; the check please FR: L'addition, s'il vous plaît

check ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftdruckkontrolle {f}air pressure check
Berechtigungsprüfung {f}authorization check
Batteriekontrolle {f}battery check
Blankoscheck {m}blank cheque [Br.]; blank check [Am.]
CRC-Prüfung {f}crc check
Schach {n} (Spiel) | eine Partie Schach | Schach spielen | in Schach haltenchess | a game of chess | to play (at) chess | to keep in check
Garderobenmarke {m}cloakroom ticket; check [Am.]
Verrechnungsscheck {m}collection only cheque [Br.]; collection only check [Am.]
Schreibtischtest {m}desk check
Türschließer {m}door check
Echoprüfung {f}echo check
Imparitätskontrolle {f}odd-even check
Barscheck {m}open cheque [Br.]; open check [Am.]
Paritätsprüfung {f}parity check
Polizeikontrolle {f}police check
Vorabprüfung {f}prior check
Massenprüfung {f}quantity check
Versprechen {n} für die Zukunftrain check
Trocknungsriss {m} (Holz)seasoning check
Folgekontrolle {f}sequence check
Sichtprüfung {f}sight check; visual check
Korrekturhilfe {f}spelling check
Absperrventil {n}stop valve; shut-off valve; cut-off valve; check valve
Plausibilitätsprüfung {f}validity check
Sichtkontrolle {f}visual control; visual inspection; visual check
Dokumentenprüfung {f}administrative checking
Selbstüberprüfung {f}self-checking
Bodycheck {m}bodycheck
Grenzübergang {m}border crossing (point); checkpoint
Ausbuchen {n}; Auschecken
Ausgangskontrolle {f}check point
Ausprüfung {f}check out
Fußventil {n}check valve; foot valve
Gegenrechnung {f}check account
Karohemd {n}check shirt
Prüfmaß {n}check gauge
Prüfbit {n}check bit
Prüfprogramm {n}check routine
Prüfroutine {f}check handler
Prüfzeichen {n}check character

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า check
Back to top