ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncontrollable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncontrollable*, -uncontrollable-

uncontrollable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncontrollable (adj.) ที่ควบคุมไม่ได้ See also: ที่บังคับไม่ได้ Syn. unmanageable, ungovernable, unruly Ops. tractable, manageable
uncontrollable (n.) สิ่งที่ไม่อาจอยู่ภายใต้การควบคุม See also: สิ่งที่ควบคุมไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
uncontrollable impulseแรงดลที่ไม่อาจควบคุมได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uncontrollable costต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้ [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence.ตรงจุดนี้ ระบบย่อยอาหารจะล้มเหลว ที่เกิดขึ้นเพราะ การท้องอืดแบบควบคุมไม่ได้
I got this uncontrollable desire to take off my clothes.ฉันจะมีความปรารถนาที่ควบคุมไม่ได้ ฉันจะถอดเสื้อผ้าออกจนหมด
Or in a living human, it can cause uncontrollable mutation.หรือสำหรับคนที่ยังมีชีวิต มันจะเปลี่ยนพันธุกรรมแบบควบคุมไม่ได้
I heard it was a case of uncontrollable flatulence.ผมได้ยินว่ามีกรณี ควบคุมแก๊สในท้องไม่ได้
Not him. You. You have uncontrollable flatulence.ไม่ใช่เขา คุณนั่นแหละ คุณมีอาการควบคุมแก๊สในท้องไม่ได้
Poor fool.He must suffer from pica, an uncontrollable urge to eat any and everything.น่าสงสาร เขาทรมานกับอาการพิซ่า ไม่สามารถคุมคุมการกินอาหารได้
I need a differential for uncontrollable giggling.ฉันจำเป็นต้องรู้ความแตกต่าง\ เรื่องการจักจี้ที่ควบคุมไม่ไ้ด้
Muscle spasms, high fever, and then the uncontrollable urge to bite uninfected flesh.กล้ามเนื้อกระตุก ไข้สูง แล้วจากนั้นก็จะเกิดความอยาก กัดเนื้อของผู้ที่ไม่ติดเชื้อ
Uh, I'll take your secret to my grave, but laughter is an uncontrollable bodily response.ผมจะฝังความลับพี่ลงหลุมเลย แต่เรื่องหัวเราะนี่ มันห้ามกันไม่ได้
You will have an uncontrollable urge to scream and run away. (ELECTRO-STATIC SOUND) (SCREAMING)คุณจะไม่สามารถควบคุม การกระตุ้นที่จะกรีดร้องและวิ่งหนีได้ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องร้องไห้ด้วย
Such uncontrollable passion, such burning desire--ความปราถนาอันล้ำลึก ความต้องการ
Imagine it expanding to the point of critical mass, taking over your whole personality, making you an uncontrollable monster.นึกดูว่ามันขยายตัวถึงจุดมวลวิกฤต ครอบงำบุคลิกภาพของคุณโดยสิ้นเชิง ทำให้คุณเป็นสัตว์ประหลาดที่ควบคุมไม่ได้

uncontrollable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶顽[xiōng wán, ㄒㄩㄥ ㄨㄢˊ, 凶顽 / 兇頑] fierce and uncontrollable
心猿意马[xīn yuán yì mǎ, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄧˋ ㄇㄚˇ, 心猿意马 / 心猿意馬] lit. heart a monkey, mind a horse (成语 saw); fig. capricious (derog.); to have ants in one's pants; hyperactive; adventurous and uncontrollable

uncontrollable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
抑えきれず[おさえきれず, osaekirezu] (exp) (See 抑えきれない) uncontainable; irrepressibile; uncontrollable
抑えきれない[おさえきれない, osaekirenai] (adj-i) (See 抑えきれず) uncontainable; irrepressibile; uncontrollable
汚言症[おげんしょう, ogenshou] (n) coprolalia; uncontrollable use of obscene language
醜語症[しゅうごしょう, shuugoshou] (n) coprolalia; uncontrollable use of obscene language
収まりがつかない[おさまりがつかない, osamarigatsukanai] (exp) getting nowhere; becoming uncontrollable; getting out of hand; remaining unsatisfied
手に負えない[てにおえない, tenioenai] (exp,adj-i) spoiled; unmanageable; uncontrollable; incorrigible; obstreperous
抑え難い[おさえがたい, osaegatai] (adj-i) uncontrollable; irrepressible

uncontrollable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก่น[adj.] (kaen) EN: naughty ; stubborn ; uncontrollable FR:
ไม่สามารถควบคุมได้[adj.] (mai sāmāt k) EN: uncontrollable FR: incontrôlable
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้[n. exp.] (patjai thī ) EN: uncontrollable factors FR: facteurs incontrôlables

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncontrollable
Back to top