ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

directed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *directed*, -directed-

directed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
directed (adj.) ซึ่งถูกควบคุม Syn. restricted
directed (adj.) ซึ่งชี้นำ See also: ซึ่งนำทาง

directed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兴趣[xìng qu, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩ˙, 兴趣 / 興趣] interest (directed towards, not inherent in something)

directed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックひょうじそうち, karigurafikku hyoujisouchi] (n) {comp} calligraphic display device; directed beam display device
丁重語[ていちょうご, teichougo] (n) (See 謙譲語II) courteous language (i.e. humble language in which an action or object is not directed toward the listener or a third party)
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
有向グラフ[ゆうこうグラフ, yuukou gurafu] (n) directed graph; digraph
有向ビーム表示装置[ゆうこうビームひょうじそうち, yuukou bi-mu hyoujisouchi] (n) {comp} calligraphic display device; directed beam display device
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device
有向ビーム表示装置[ゆうこうビームひょうじそうち, yuukou bi-mu hyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device

directed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนวนระบุทิศทาง[n. exp.] (jamnūan rab) EN: directed number FR:
กำกับการแสดงโดย[v. exp.] (kamkap kān ) EN: directed by FR: dirigé par
กราฟมีทิศทาง[n. exp.] (krāp mī thi) EN: directed graph FR: graphe orienté [m]
กราฟระบุทิศทาง[n. exp.] (krāp rabu t) EN: directed graph FR:
ระบุทิศทาง[adj.] (rabu thitth) EN: directional ; directed FR:
เส้นเชื่อมที่มีทิศทาง[n. exp.] (sen cheūam ) EN: directed edge FR:
กราฟไม่ระบุทิศทาง[n. exp.] (krāp mai ra) EN: undirected graph FR:

directed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graph {m} [math.] | gerichteter, azyklischer Graphgraph | directed acyclic graph (dag)
Irrläufer {m}; falsch zugestellter Briefstray letter; misdirected mail; letter delivered to the wrong address

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า directed
Back to top