ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supervising

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supervising*, -supervising-

supervising ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supervising (n.) ที่ควบคุม Syn. ruling
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกำกับ (n.) supervising See also: directing, conducting Syn. การควบคุม, การคุม, การดูแล
การควบคุม (n.) supervising See also: directing, conducting Syn. การคุม, การดูแล
การดูแล (n.) supervising See also: directing, conducting Syn. การควบคุม, การคุม

supervising ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P)

supervising ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การดูแล[n.] (kān dūlaē) EN: supervising ; treatment ; care FR: supervision [f]
การกำกับ[n.] (kān kamkap) EN: supervising ; regulation FR:
การควบคุม[n.] (kān khūapkh) EN: control ; supervising ; supervision ; management ; restriction FR: contrôle [m] ; supervision [f] ; régulation [f]
นายช่าง[n.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; engineer ; chief FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supervising
Back to top