ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wield

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wield*, -wield-

wield ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wield (vt.) ใช้อาวุธหรือเครื่องมือ See also: ถืออาวุธหรือเครื่องมือ Syn. handle, manipulate, use
wieldable (adj.) ซึ่งใช้อาวุธหรือเครื่องมือ
wielder (n.) ผู้ใช้อาวุธหรือเครื่องมือ Syn. wielder
wielder (n.) คนที่ถือ (อาวุธ, เครื่องมือ) See also: คนที่ใช้ (อาวุธ, เครื่องมือ)
wieldy (adj.) ซึ่งจัดการได้ง่าย See also: ซึ่งใช้ได้ง่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
wield(วีลดฺ) vt. ใช้ (อำนาจ) ,แกว่ง,กวัดแกว่ง,รำ,จัดการ,ปกครอง, See also: wieldable adj. wielder n., Syn. brandish,handle
wieldy(วิล'ดี) adj. จัดการได้,พร้อมที่จะจัดการได้, Syn. managed
English-Thai: Nontri Dictionary
wield(vt) จัดการ,ใช้อำนาจ,ควบคุม,ควง,แกว่ง,ปกครอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But through me, it would wield a power too great and terrible to imagine.ถ้าข้าทำ มันก็จะทวีอานุภาพ ร้ายแรงเกินกว่าเราจะคาดคิด
You cannot wield it. None of us can.ท่านคุมมันไม่ได้ ไม่มีใครคุมมันได้
The skill of the Elves can reforge the sword of kings but only you have the power to wield it.ทักษะของเอลฟ์ได้ตีดาบแห่งกษัตริย์ ...แต่มีเพียงท่านที่มีสิทธิที่จะใช้มัน
But, the power you wield now,แต่, อำนาจที่ท่านใช้อยู่ตอนนี้
Shantytowns here, they wield all the power.สลัมที่นี่ ใช้อาวุธเป็นอำนาจ
I wield great power, Jedi fool.ข้ามีพลังมหาศาล เจ้าเจไดโง่
And my twin and I were chosen to wield them.และฝาแฝดของฉันและฉันได้เลือกคู่กับเขา
Yeah, I got real clear incisions, so unless you can think of an animal that can wield a hunting knife...ใช่ มันเหมือนการผ่าตัด นอกจากคุณสามารถคิดออกว่าสัตว์ใด ที่ใช้มีดในการล่า
Sure, I've always wanted to wield arench.ใช่ ฉันชอบเรียนรู้อะไรแปลก ๆ เสมอ
If he wants me to wield this power, he has to teach me how to use it.ถ้าเขาให้ฉันใช้พลังนี้เป็นอาวุธ เขาก็ต้องสอนวิธีใช้ให้ฉัน
It does not matter how many you are if you wield a weapon powerful enough.ถ้าท่านใช้อาวุธที่ทรงอานุภาพพอ
That witch does not have the power to wield the crystal(! )แม่มดคนนั้นไม่มีพลังพอที่จะใช้ผลึกหรอก!

wield ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执掌[zhí zhǎng, ㄓˊ ㄓㄤˇ, 执掌 / 執掌] wield (power etc)
粗笨[cū bèn, ㄘㄨ ㄅㄣˋ, 粗笨] awkward; clumsy; unwieldy; heavy-handed
[wǔ, ˇ, 舞] to dance; to wield; to brandish
笨重[bèn zhòng, ㄅㄣˋ ㄓㄨㄥˋ, 笨重] heavy; cumbersome; unwieldy
政权[zhèng quán, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 政权 / 政權] regime; (wield) political power
[zhàng, ㄓㄤˋ, 仗] weaponry; to hold (a weapon); to wield; to rely on; to depend on; war; battle

wield ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奮う[ふるう, furuu] (v5u) (1) to show (ability); to wield (power); (2) to screw up one's courage; (P)
振りかざす;振り翳ざす;振り翳す[ふりかざす, furikazasu] (v5s,vt) (1) to raise (esp. overhead); to brandish (e.g. sword); to flourish; (2) to wield (e.g. power, authority); to proclaim one's principles
振るう;揮う;振う(io)[ふるう, furuu] (v5u,vt) (1) (See 槍を振るう,奮う) to swing; to wield (physically); to exert; (2) (See 威を振るう) to exercise; to wield (metaphorically); (3) to flourish; to prosper; to thrive
運ぶ[はこぶ, hakobu] (v5b) (1) to carry; to transport; to move; to convey; (2) (hon) (usu. as お運びになる, お運び下さる, etc.) (See 足を運ぶ) to come; to go; (3) to wield (a tool, etc.); to use; (v5b,vi) (4) to go (well, etc.); to proceed; to progress; (P)
采配を振るう[さいはいをふるう, saihaiwofuruu] (exp,v5u) (1) to wield a baton; to swing a baton; (2) (col) (See 采配を振る) to lead; to direct; to command
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
執金剛神[しゅこんごうじん;しゅうこんごうじん;しっこんごうじん, shukongoujin ; shuukongoujin ; shikkongoujin] (n) {Buddh} (See 金剛杵,仁王) Vajradhara (vajra-wielding gods)
嵩張る[かさばる, kasabaru] (v5r,vi) to be bulky; to be unwieldy; to grow voluminous
振り回す(P);振りまわす;振回す[ふりまわす, furimawasu] (v5s,vt) (1) to wield; to brandish; to flourish; to wave (about); to swing; (2) to display (one's knowledge); to show off; (3) to abuse (one's power); (4) to manipulate someone; (P)
文武兼備[ぶんぶけんび, bunbukenbi] (n) well up in both literary and military (martial) arts; well skilled in wielding both the sword and the pen
毒筆[どくひつ, dokuhitsu] (n) (wielding a) vicious or poison pen
筆が立つ[ふでがたつ, fudegatatsu] (exp,v5t) good writer; wielding a facile pen
金剛手[こんごうしゅ, kongoushu] (n) {Buddh} Vajrapani; wielder of the vajra

wield ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุมอำนาจ[v. exp.] (kum amnāt) EN: be in power ; wield power ; exercise control ; be in the saddle ; seize power ; hold the power in one's hand FR: exercer le pouvoir
กุมอำนาจทหาร[v. exp.] (kum amnāt t) EN: wield military power ; have command of the armed forces FR: exercer le pouvoir militaire
กวัดแกว่ง[v.] (kwatkwaeng) EN: wave ; wield ; swing ; brandish FR: brandir ; balancer
กวัดแกว่งดาบ[v. exp.] (kwatkwaeng ) EN: wield a sword FR: brandir une épée
พลิกแพลง[v.] (phlikphlaēn) EN: modify ; vary ; make changes ; use variations ; wield FR: modifier
โคร่งคร่าง[adj.] (khrōngkhrān) EN: big and ungainly ; unwieldy FR:
โคร่งเคร่ง[adj.] (khrōngkhren) EN: big and ungainly ; unwieldy FR:
ถีนะ[n.] (thīna) EN: sloth ; unwieldiness ; impliability ; morbid state of mind FR:
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: rough ; awkward ; ungainly ; unwieldy ; clumsy ; clumsy-looking ; shapeless ; ill-proportioned ; dumpy FR: grossier

wield ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unhandlich {adv}unwieldily
Unbeholfenheit {f}unwieldiness
schwerfällig; plump {adj}unwieldy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wield
Back to top