ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rashly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rashly*, -rashly-

rashly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rashly (adv.) อย่างผลีผลาม See also: อย่างหุนหันพลันแล่น Syn. brashly, impetuously
rashly (adv.) อย่างผลีผลาม See also: อย่างไม่ทันได้คิด Syn. impetuously Ops. unimpetuously, thoughtfully
rashly (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น See also: อย่างมุทะลุ, อย่างคึกคะนอง Syn. hastily
rashly (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น Syn. sudden
rashly (adv.) อย่างไม่เตรียมตัว
rashly (adv.) อย่างรีบเร่ง Syn. hastily, violently, uncontrollably
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุ่มบ่าม (adv.) rashly See also: imprudently, bunglingly, rudely, precipitously

rashly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻易[qīng yì, ㄑㄧㄥ ㄧˋ, 轻易 / 輕易] easily; lightly; rashly

rashly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なまじ, namaji] (adv) (1) (uk) (See 憖い・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖い・2) halfway; half-done; incomplete
憖い[なまじい, namajii] (adv) (1) (uk) (See 憖・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖・2) halfway; half-done; incomplete
憖っか[なまじっか, namajikka] (adv) (1) (uk) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) halfway; half-done; incomplete
自重[じちょう, jichou] (n,vs) (1) self-respect; (2) prudence; not acting rashly; restraining oneself; (3) taking care of oneself; being careful with one's health

rashly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุทะลุ[v.] (muthalu) EN: be impetuous ; act rashly ; act recklessly ; act without thought ; be hot-tempered ; be rash ; be headstrong ; be hotheaded FR:
มุทะลุ[adv.] (muthalu) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently FR: impétueusement
ผลีผลาม[adv.] (phlīphlām) EN: hastily ; rashly ; hurriedly ; suddenly ; abruptly FR: hâtivement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rashly
Back to top