ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manageable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manageable*, -manageable-

manageable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manageable (adj.) ซึ่งสามารถจัดการได้ง่าย See also: ซึ่งควบคุมได้ง่าย Syn. easy-going, trained, tame Ops. unmageable
manageableness (n.) ความสามารถจัดการได้ง่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
manageable(แมน'นิจจะเบิล) adj. จัดการได้,ควบคุมได้,ปกครองได้,ไม่เหลือมือ., See also: manageably adv. manageability,manageableness n., Syn. governable
English-Thai: Nontri Dictionary
manageable(adj) จัดการได้,ควบคุมง่าย,ปกครองได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
manageable voterผู้ออกเสียงลงคะแนนที่จัดมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We should be able to break it up into manageable piecesเราควรจะสามารถจัดการแบ่งมันได้เป็นชิ้น
We should be able to break it up into manageable pieces and haul it back.เราจะสามารถทำให้มันแตกได้ จัดการให้เป็นชิ้นและลากมันกลับ
I think that given the placement and size of your particular tumor, the wisest course of action is to see if we can possibly reduce this thing down to a more manageable size before we consider surgery.เมื่อดูขนาดและ.. บริเวณเนื้องอกของคุณแล้ว วิธีจัดการกับมันที่ดีที่สุด..
The military boys used their orienteering skills to map out a manageable route for their scooters.กลุ่มทหารกำลังใช้ทักษะการใช้เข็มทิศ เพื่อทำทางที่สกูตเตอร์เขาจะวิ่ง
Any task can be accomplished, as long as it's broken down into manageable pieces.ทุกภารกิจสามารถสำเร็จลุล่วงได้ ตราบใดที่มันมีชิ้นส่วนที่ควบคุมได้
If you'd like, I could help slow it down to a more manageable pace.มีบางอย่างบอกฉันว่า จังหวะชีวิตของแก เร็วขึ้นมาอย่างมาก ในสองสามชั่วโมงนี้
That is a very manageable number.เป็นจำนวนที่จัดการได้ง่ายขึ้นละ
That should be a more manageable number.น่าจะตีวงให้แคบลงได้
We make things manageable for us.Do things convenient for us.
So she would just randomly click buttons, until the TV was snarled into some unmanageable condition.เธอได้แต่ กดมั่วไปเรื่อย จนกระทั่งทีวี มันทนไม่ไหว จนเจ๊งไปแล้ว
Oh, my... That's off the hook! I think it sounds very manageable.แบบว่า ไม่อยากเชื่อเลย แบบผม น่าจะทำได้ฮะ
THERE. 9 NAMES. NOW, THAT'S A LITTLE MORE MANAGEABLE.คนนี้ดูคุ้นๆ แต่ผมนึกไม่ออก

manageable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可收拾[bù kě shōu shí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄡ ㄕˊ, 不可收拾] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless

manageable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
与し易い[くみしやすい, kumishiyasui] (adj-i) easy to deal with; tractable; manageable
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
悪馬[あくば;あくめ;あくうま, akuba ; akume ; akuuma] (n) wild horse; unmanageable horse
手に余る[てにあまる, teniamaru] (exp,v5r) to be beyond one's capacities; to be beyond one's powers; to be beyond one's control; to be unmanageable
手に負えない[てにおえない, tenioenai] (exp,adj-i) spoiled; unmanageable; uncontrollable; incorrigible; obstreperous
持て余す;持てあます[もてあます, moteamasu] (v5s,vt) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
箸にも棒にも掛からない[はしにもぼうにもかからない, hashinimobounimokakaranai] (exp) hopeless; unmanageable; incorrigible
駄々っ子;駄駄っ子;だだっ子;駄々っ児;駄駄っ児;だだっ児[だだっこ, dadakko] (n) unmanageable child; spoiled child (spoilt); spoiled brat

manageable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
handhabbar {adj} | leicht handhabbarmanageable | easy to manage
Lenksamkeit {f}manageableness
handlich {adj}manageable
kontrollierbar; überschaubar {adj}manageable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manageable
Back to top