ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-control-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น control, *control*,

-control- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมควบคุมมลพิษ (n.) Pollution Control Department
ป.ป.ส (n.) Office of the Narcotics Control Board See also: ONCB Syn. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต (n.) production control manager
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (n.) quality control manager
สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (n.) Office of the Narcotics Control Board
สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด (n.) Office of the Narcotics Control Board See also: ONCB
หอบังคับการ (n.) airdrome control tower
หักอกหักใจ (v.) to control oneself See also: self-control, force oneself, restrain one´s feelings Syn. หักใจ, ห้ามใจ, ตัดใจ, ตัดอกตัดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
At last he managed to control himselfในที่สุดเขาก็ควบคุมตัวเองได้สำเร็จ
I advise you to control yourselfฉันแนะนำให้คุณควบคุมตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They even organise politically, challenging the common criminals for control of the camp routine.พวกเขาทำแม้กระทั่ง รวมกลุ่มกัน ต่อต้านพวก คาโปว เพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของตัวเอง
Sollozzo thinks he can control him.Sollozzo คิ​​ดว่าเขาสามารถควบคุมเขา
I want to control it as a business, keep it respectable.I want to control it as a business, keep it respectable.
As a control measure, you will remain locked in your hotel room alone.เพื่อการควบคุมในเรื่องนี้ คุณจะต้องถูกขังในห้องพักโรงแรม คนเดียว
Remember how good you were at crowd control last time.จำคราวที่แล้วได้มั้ยล่ะว่ามันเจ๋งแค่ไหน
Make no violent control movements like you did in the fighter planes.อย่าทำการควบคุมแบบรุนแรง อย่างที่คุณเคยทำในเครื่องบินต่อสู้
Despite the best intentions of the best of you you must, in the nature of things, humiliate us to control us.แม้ว่าคุณจะมีเจตนาที่ดี แต่คุณก็กดขี่เราเพื่อควบคุมเรา
In the end, you will walk out because 1 00,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate.ในที่สุดคุณจะต้องเดินออกไป เพราะพวกคุณ 1 แสนคนดูแลคนอินเดีย 350 ล้านคนไม่ได้หรอก หากคนอินเดียปฏิเสธ
Our absolute control of it is a control on the pulse of India.การควบคุมโดยสมบูรณ์ เป็นการคุมหัวใจของอินเดีย
If you did this no one would control it.ถ้าคุณทำอย่างนี้ จะไม่มีใครควบคุมได้
Why can't you control yourself!ทำไมเจ้าควบคุมตัวเองไม่ได้!
This line here, this is the main power supply to the control bay circuits, right?บรรทัดนี้ที่นี่นี้เป็นแหล่งจ่ายไฟ หลัก กับวงจรควบคุมเบย์ใช่มั้ย?

-control- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǎn, ㄌㄧㄢˇ, 歛] arrange; control oneself; gather
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, 歛] arrange; control oneself; gather
疾病控制中心[jí bìng kòng zhì zhōng xīn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 疾病控制中心] Centers for Disease Control (CDC)
疾病预防中心[jí bìng yù fáng zhōng xīn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄩˋ ㄈㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 疾病预防中心 / 疾病預防中心] Center for Disease Control (US)
驾驶舱[jià shǐ cāng, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄘㄤ, 驾驶舱 / 駕駛艙] cockpit; control cabin
塔台[tǎ tái, ㄊㄚˇ ㄊㄞˊ, 塔台] control tower
控制[kòng zhì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 控制] control; to exercise control over; to contain
控制室[kòng zhì shì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄕˋ, 控制室] control room
控制棒[kòng zhì bàng, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄅㄤˋ, 控制棒] control rods
监察院[jiān chá yuàn, ㄐㄧㄢ ㄔㄚˊ ㄩㄢˋ, 监察院 / 監察院] Control Yuan
操纵自如[cāo zòng zì rú, ㄘㄠ ㄗㄨㄥˋ ㄗˋ ㄖㄨˊ, 操纵自如 / 操縱自如] ease of operation; to control smoothly
地面控制[dì miàn kòng zhì, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 地面控制] ground control (of airborne or space operation)
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, 手下] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money
导弹武器技术控制制度[dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 导弹武器技术控制制度 / 導彈武器技術控制制度] Missile Technology Control Regime (MTCR)
操作台[cāo zuò tái, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, 操作台] operating desk; control panel; console
传输控制协定[chuán shū kòng zhì xié dìng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 传输控制协定 / 傳輸控制協定] transmission control protocol; TCP

-control- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC
アイオーコントロール[, aio-kontoro-ru] (n) {comp} IO control; input-output control
あいまい制御;曖昧制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] (n) {comp} fuzzy control
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] (n) {comp} access control field
アセンブラ制御命令[アセンブラせいぎょめいれい, asenbura seigyomeirei] (n) {comp} assembler control instruction
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] (n) {comp} association control service element; ACSE
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] (n) {comp} Association Control Protocol Machine
オートマチックコントロール[, o-tomachikkukontoro-ru] (n) automatic control
ガースコントロール[, ga-sukontoro-ru] (n) girth control
カーソルコントロールキー[, ka-sorukontoro-ruki-] (n) {comp} cursor control key
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] (n) {comp} cursor control key
カスタムコントロール[, kasutamukontoro-ru] (n) {comp} custom control
クレジットベース[, kurejittobe-su] (n) {comp} credit-based (flow control mechanism)
ゲームコントロールアダプタ[, ge-mukontoro-ruadaputa] (n) {comp} game control adapter
コピーコントロール[, kopi-kontoro-ru] (n) copy control
コントロールキー[, kontoro-ruki-] (n) {comp} control key
コントロールコード[, kontoro-ruko-do] (n) {comp} control code
コントロールタワー[, kontoro-rutawa-] (n) control tower
コントロールパネル[, kontoro-rupaneru] (n) {comp} control panel
コントロールプログラム[, kontoro-rupuroguramu] (n) control program; control programme
コントロール機器[コントロールきき, kontoro-ru kiki] (n) {comp} control mechanism
コンパネ[, konpane] (n) (1) (abbr) plywood panel; (2) control panel
ジャケットタイプ[, jakettotaipu] (n) (1) jacket type (e.g. a style of clothing); (2) jacket-style buoyancy control device (BCD) shaped like a sleeveless coat
ジャバ制御[ジャバせいぎょ, jaba seigyo] (n) {comp} jabber control
ジョブ制御言語[ジョブせいぎょげんご, jobu seigyogengo] (n) {comp} Job Control Language; JCL
ジョブ回復制御ファイル[ジョブかいふくせいぎょファイル, jobu kaifukuseigyo fairu] (n) {comp} backup file; job-recovery control file
ソースコード管理システム[ソースコードかんりシステム, so-suko-do kanri shisutemu] (n) {comp} source code control system
ダメージコントロール[, dame-jikontoro-ru] (n) damage control
データ収集管理システム[データしゅうしゅうかんりシステム, de-ta shuushuukanri shisutemu] (n) {comp} data acquisition and control system
ノーコン[, no-kon] (adj-no) no control; out of control
バースコントロール;バスコントロール[, ba-sukontoro-ru ; basukontoro-ru] (n) birth control
ハードウェアフロー制御[ハードウェアフローせいぎょ, ha-doueafuro-seigyo] (n) {comp} hardware flow control
パスワード制限[パスワードせいげん, pasuwa-do seigen] (n) {comp} password control
バックフロートタイプ[, bakkufuro-totaipu] (n) type of scuba buoyancy control device with a back-mounted air bladder (wasei
フィードバック制御[フィードバックせいぎょ, fi-dobakku seigyo] (n) feedback control
フェミニニティーコントロール[, femininitei-kontoro-ru] (n) femininity control
プリンタ制御コード[プリンタせいぎょコード, purinta seigyo ko-do] (n) {comp} printer control code
フレコン[, furekon] (n) (1) (abbr) flexible conduit; (2) flexible container; (3) flexible control
フレコン化[フレコンか, furekon ka] (n,vs) changing something to full remote control
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine
エラー制御[エラーせいぎょ, era-seigyo] error control
カーソルコントロールキー[かーそるこんとろーるきー, ka-sorukontoro-ruki-] cursor control key
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] cursor control key
カスタムコントロール[かすたむこんとろーる, kasutamukontoro-ru] custom control
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism)
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC)
コントロール[こんとろーる, kontoro-ru] control (vs)
コントロールコード[こんとろーるこーど, kontoro-ruko-do] control code
コントロールパネル[こんとろーるぱねる, kontoro-rupaneru] control panel
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control
ジョブ制御[ジョブえいぎょ, jobu eigyo] job control
ジョブ制御言語[ジョブせいぎょげんご, jobu seigyogengo] Job Control Language, JCL
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file
データ収集管理システム[データしゅうしゅうかんりシステム, de-ta shuushuukanri shisutemu] data acquisition and control system
トラックボール[とらっくぼーる, torakkubo-ru] control ball, track ball, tracker ball
パスワード制限[パスワードせいけん, pasuwa-do seiken] password control
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file
ファジー制御[ファジーせいぎょ, faji-seigyo] fuzzy control
プロジェクト制御[プロジェクトせいぎょ, purojiekuto seigyo] project control
プロジェクト統制[プロジェクトとうせい, purojiekuto tousei] project control
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] process control equipment
リモートコントロール[りもーとこんとろーる, rimo-tokontoro-ru] remote control
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] rate based congestion control
レートをベースとしたフロー制御[レートをベースとしたフローせいぎょ, re-to wo be-su toshita furo-seigyo] rate-based flow control
中核[ちゅうかく, chuukaku] nucleus, resident control program
主制御機構[しゅせいぎょきこう, shuseigyokikou] main control unit
主制御装置[しゅせいぎょそうち, shuseigyosouchi] main control unit
伝送制御文字[でんそうせいぎょもじ, densouseigyomoji] transmission control character
使用率パラメータ制御[しようそつパラメータせいぎょ, shiyousotsu parame-ta seigyo] user parameter control (UPC)
先行制御[せんこうせいぎょ, senkouseigyo] advanced control
入力制御[にゅうりょくせいぎょう, nyuuryokuseigyou] admission control
再表示制御[さいひょうじせいぎょ, saihyoujiseigyo] display recall control

-control- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery ; might FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangk) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway FR:
อำนาจครอบงำ[X] (amnāt khrøp) EN: control FR:
เอาไม่อยู่[v. exp.] (ao mai yū) EN: be unable to check ; be unable to control FR:
เอาไม่อยู่[adj.] (ao mai yū) EN: ineffective ; out of control FR: hors de contrôle
เอาอยู่[v.] (aoyū) EN: control ; keep under control ; keep in check ; be able to bring something under control FR:
บัญชีคุมยอด[n. exp.] (banchī khum) EN: control account FR:
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind FR: se contrôler ; se maîtriser
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern FR: commander
บริษัทกำจัดแมลง[n. exp.] (børisat kam) EN: pest control company FR:
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:
ฉุนขาด[v. exp.] (chun khāt) EN: lose control ; fly off the handle ; lose one's temper FR:
ดะ[adv.] (da) EN: indiscriminately ; without control ; uncontrollably FR: sans limite
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
ฝืนใจ[v.] (feūnjai) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
หอบังคับการ[n. exp.] (høbangkhapk) EN: commanding room ; control room FR: salle de commandes [f]
หอบังคับการบิน[n. exp.] (høbangkhapk) EN: flight control tower FR: tour de contrôle [f]
หอควบคุมการบิน[n. exp.] (hø khūapkhu) EN: control tower FR: tour de contrôle [f]
ห้องควบคุม[n. exp.] (hǿng khūapk) EN: control room FR: salle de contrôle [f]
อินทรียสังวร[n.] (insīyasangw) EN: control of the senses FR:
อิทธิพล[n.] (itthiphon) EN: influence ; pull ; authority ; control ; dominance FR: influence [f] ; autorité [f] ; impact [m]
จอแสดง[n. exp.] (jø sadaēng) EN: control screen FR: écran de contrôle [m] ; écran de visualisation [m]
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct FR: diriger ; superviser ; contrôler ; conduire
กำมือ[X] (kammeū) EN: under one's thumb ; under one's control ; in one's clutches ; in one's hands ; in the palm of one's hand FR:
กำราบ[v.] (kamrāp) EN: suppress ; vanquish ; bring under control ; intimidate ; subjugate FR: subjuguer
การกำหนดราคาขั้นต่ำ[n. exp.] (kān kamnot ) EN: price support ; minimum price control FR:
การควบคุม[n.] (kān khūapkh) EN: control ; supervising ; supervision ; management ; restriction FR: contrôle [m] ; supervision [f] ; régulation [f]
การควบคุมอารมณ์[n. exp.] (kān khūapkh) EN: emotional control FR:
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: foreign exchange control FR:
การควบคุมแบบแก้ไข[n. exp.] (kān khūapkh) EN: corrective control FR:
การควบคุมแบบค้นพบ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: detective control FR:
การควบคุมแบบป้องกัน[n. exp.] (kān khūapkh) EN: preventive control FR: contrôle préventif [m]
การควบคุมแบบส่งเสริม[n. exp.] (kān khūapkh) EN: directive control FR:
การควบคุมเชิงสถิติ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: statistical control FR:
การควบคุมโดยตรง[n. exp.] (kān khūapkh) EN: direct control FR:
การควบคุมการบริโภคเหล้า[n. exp.] (kān khūapkh) EN: liquor-consumption control FR:
การควบคุมการไหล[n. exp.] (kān khūapkh) EN: flow control FR:
การควบคุมการปฏิบัติการ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: operations control FR: contrôle des opérations [m]
การควบคุมการผลิต[n. exp.] (kān khūapkh) EN: production control FR: contrôle de production [m]

-control- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolutsteuerblock {m}absolute control block
Beschleunigungsregelung {f}acceleration control
Steuerregister {n} für Ein-Ausgabekanal [comp.]access control register
akustische Steuerung {f}acoustic variable control
Aktivitätensteuerung {f}activity control
Zugangskontrolle {f}admission control
Luftmengenschalter {m}airflow control
Radarlandegerät {n}approach control radar
Rüstungskontrolle {f}arms control
US-Rüstungskontroll- und Abrüstungsbehörde {f}Arms Control and Disarmament Agency (ACDA)
Balanceregler {m}balance control
Benzinprobe {f}fuel control
Geburtenbeschränkung {f}birth control
Grenzkontrolle {f}border control
Helligkeitssteuerung {f} am Monitorbrightness control
Bauaufsichtsbehörde {f}building control authority; building supervisory board
Nockensteuerung {f}cam control
Vergaserzug {m}carburet control cable
Gebäudeleittechnik {n}central building control system; building services management system
CNC : Computergestützte numerische Steuerung {f}CNC : computer(ized) numerical control
Kondensatorregelventil {n} [techn.]condenser control valve
Verunreinigungskontrolle {f}contamination control
Bedienelement {n}control element; operating element; operational control
Summenkarte {f}asset control account
Steuerknüppel {m} (Flugzeug)control stick; control column; joystick; sidestick
Regelungstechnik {f}controlling engineering; control engineering; control technology
Schreibmarkensteuertasten {pl} [comp.]cursor control keypad
Digitale Mess- und Regelungstechnik {f}digital systems for measurement and control
Direktsteuerung {f}direct control
Seitenführung {f}directional control
Ablaufregelventil {n}discharge control valve
Antriebsregelung {f} [techn.]drive control
Motorleistungssteuerung {f}engine power control
Gebäudeleitsystem {n}factory master control system
Fernbedienung {f}remote control
Brandschutzeinrichtung {f}fire control system; fire protection device
Hochwasserschutz {m}flood control
Fuzzy-Regelung {f}fuzzy control
Anschnittsteuerung {f}phase angle control
Gruppensteuerung {f}group control

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -control-
Back to top