ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*assemble*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น assemble, -assemble-

*assemble* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assemble (vt.) ประกอบ
assemble (vi.) รวมตัว Syn. collect, gather
assemble (vt.) เอามารวมกัน
assembled (adj.) ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน Syn. amassed, compiled
assembler (n.) นักสะสม Syn. gatherer, hobbyist, antiquary, accumulator
assembler (n.) ผู้เก็บ See also: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ Syn. gatherer, compiler, amasser, accumulator, hoarder
disassemble (vt.) รื้อ See also: ถอดออก, แยกออก, เอาออก Syn. dismember Ops. assemble, put together
pre-assemble (vt.) ซึ่งสร้างไว้ล่วงหน้า See also: สร้างชิ้นส่วนไว้ก่อน Syn. fabricate, perform
reassemble (vi.) กลับเข้าร่วมอีก See also: ร่วมกันใหม่, รวมกันใหม่
reassemble (vt.) ร่วมกันใหม่ See also: ผนึกกันใหม่
reassemble (vi.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reconvene, rejoin
reassemble (vt.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reconvene, rejoin
English-Thai: HOPE Dictionary
assemble(อะเซม'เบิล) vt. รวบรวม,ประชุม,รวมเข้า. -assembler n., Syn. combine, collect ###A. disperse, separate) แปล (ภาษาแอสเซมบลี) หมายถึงแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ได้
assemblerแอสเซมเบลอร์ตัวแปลภาษาแอสเซมบลีหมายถึง โปรแกรมที่ใช้เพื่อทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์อ่านแล้วเข้าใจ และปฏิบัติตามคำสั่งได้ ดู assembly language
macro assemblerตัวแปลแมโครหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่งที่ใช้งานในการสร้างโปรแกรมแมโครและมีหน้าที่แปลภาษาที่ใช้ในแมโครให้เป็นภาษาแอสเซมบลี (assembly language) แต่ละข้อคำสั่งในโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีนั้นใช้แทนคำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) หลายคำสั่งได้ ฉะนั้นถ้าเขียนแมโครเก็บไว้ เมื่อเรียกมาใช้ก็จะทำให้สะดวก ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งยาว ๆ ดู macro ประกอบ
reassemble(รีอะเซม'เบิล) vt.,vi. รวมตัวใหม่,ประกอบใหม่,ชุมนุมกันใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
assemble(n) การประชุม
reassemble(vi) ชุมนุมกันใหม่,รวมกันอีกครั้ง,ประกอบขึ้นใหม่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assembleแปลภาษาแอสเซมบลี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assemblerแอสเซมเบลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
packet assembler/disassembler (PAD)ตัวรวม/ถอดแยกกลุ่มข้อมูล (แพด, พีเอดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assemblerตัวแปลภาษาแอสเซมบลีโปรแกรมประเภทหนึ่งซึ่งทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีไปเป็นภาษาเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อรูป (v.) assemble See also: put together, fit together, form Syn. ประสม, รวมตัวกันขึ้น
ชุม (v.) assemble See also: gather, congregate, rally, muster, concentrate Syn. ชุมพล, ชุมนุม
ซ่อมสุม (v.) assemble See also: meet together, congregate, swarm, flock together, gather Syn. ทระสองทระสุม, ประชุม, รวมตัว
ทรสองทรสุม (v.) assemble See also: meet together, congregate, swarm, flock together, gather Syn. ทระสองทระสุม, ซ่อมสุม, ประชุม, รวมตัว
ทระสองทระสุม (v.) assemble See also: meet together, congregate, swarm, flock together, gather Syn. ซ่อมสุม, ประชุม, รวมตัว
ประกอบ (v.) assemble See also: put together, fit together, form Syn. ประสม, ก่อรูป, รวมตัวกันขึ้น
มั่ว (v.) assemble See also: conspire, swarm, gather, congregate, mustre, rally Syn. มั่วสุม
มั่วสุม (v.) assemble for unlawful purposes See also: meet or gather for unlawful purpose Syn. สุมหัว, มั่ว
รวม (v.) assemble See also: include, join, conjoin, gather, collect Syn. ร่วม
รวมกลุ่ม (v.) assemble See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine into a group
รวมตัว (v.) assemble See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine into a group Syn. รวมกลุ่ม
รวมตัวกันขึ้น (v.) assemble See also: put together, fit together, form Syn. ประสม, ก่อรูป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want you to assemble the staff for an 8:00 briefing.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการให้คุณรวบรวมพนักงาน สำหรับการบรรยายสรุป 08: 00
"At six p.m., the company will assemble in the "Hall of Orgies"..."ที่หก p.m . ,บริษัท will assemble ใน"ห้องโถงของการสนุกสนานสุดเหวี่ยง"... "...
We have assembled a set of questions for you to ask God.เราได้ตั้งคำถาม จำนวนหนึ่งมาครับ ให้คุณถามพระเจ้า
But I would ask you, assembled here in this house of God to recognize that we are witnessing something new something so unexpected, so unusual that it is not surprising the government is at a loss.แต่ผมอยากให้พวกเรา ที่มาชุมนุมในบ้านของพระเจ้านี้... ระลึกว่าเรากำลังเห็นสิ่งใหม่บางอย่าง สิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ที่แปลก
About two hours ago, a machining cell at the Newport City factory of Megatech assembled a completed cyber-body.เมื่อ 2 ชม.ก่อน, ที่นิวพอร์ตซิตี้ ระบบจักรกลย่อยของเมก้าเทค... ควบคุมหุ่นไซบอร์กตัวนึงได้อย่างสมบูรณ์.
You'll disassemble him, will you?คุณจะทำอย่างไร แยกชิ้นส่วนเขาหรือไง
Ground forces have been assembled in countries throughout the globe.มีการรวบรวมกำลังพลทหาร ในทุกประเทศทั่วโลก จำนวนเป็นร้อยหรือพัน
I'll have Soren assemble a search team.ฉันจะใช้ทีมของโซเรน/ทีมค้นหา
I'm just an assembler on an assembly line building a car which is good for people and society and it moves them around.คิดว่าตัวฉันเป็นแค่คนงานประกอบชิ้นส่วนบนสายพานการผลิต สร้างสิ่งดี ๆ ให้ผู้คนและสังคม ทำให้คนมีพาหนะขับขี่ไปไหนต่อไหน
Take her to the Raccoon City facility and assemble the team.เอาเธอไปที่แร็คคูนซิตตี้ ... แล้วจัดทีมขึ้นมา
"Hey, if television can break up a photograph into millions and millions of tiny pieces and send it whizzing through the air then reassemble it on the other end why can't I do the same with chocolate?เฮ้ ถ้าทีวีสามารถแบ่งภาพ อกเป้นล้านๆชิ้น แล้วก็ส่งผ่านอากาศ มาประกอบรวมที่อีกด้านหนึ่ง
You're gonna assemble a team to play the first game against us.นายจัดทีมมาแข่งอุ่นเครื่องกับเรา

*assemble* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 总 / 總] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case
合成语音[hé chéng yǔ yīn, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ , 合成语音 / 合成語音] assembled phonology
[còu, ㄘㄡˋ, 凑 / 湊] assemble; put together; press near; come together
组装[zǔ zhuāng, ㄗㄨˇ ㄓㄨㄤ, 组装 / 組裝] assemble and install
聚集[jù jí, ㄐㄩˋ ㄐㄧˊ, 聚集] assemble; gather
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, 蕞] assemble; small
集聚[jí jù, ㄐㄧˊ ㄐㄩˋ, 集聚] assemble; gather
合众[hé zhòng, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ, 合众 / 合眾] mass; involving everyone; united; lit. to assemble the multitude

*assemble* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセンブラ;アセンブラー[, asenbura ; asenbura-] (n) {comp} assembler
アセンブラマクロ変換支援プログラム[アセンブラマクロへんかんしえんプログラム, asenburamakuro henkanshien puroguramu] (n) {comp} assembler macro conversion aid
アセンブラ制御命令[アセンブラせいぎょめいれい, asenbura seigyomeirei] (n) {comp} assembler control instruction
アセンブル[, asenburu] (n,vs) assemble
アセンブル編集[アセンブルへんしゅう, asenburu henshuu] (n) {comp} assemble edit
クロスアセンブラ[, kurosuasenbura] (n) {comp} cross assembler
スプリッター[, supuritta-] (n) (See 分波器) splitter (device that splits and reassembles signals from different frequencies)
セットメーカー[, settome-ka-] (n) manufacturer of assembled products (wasei
ディスアセンブル[, deisuasenburu] (exp) {comp} disassemble
パケット組立て分解機能[パケットくみたてぶんかいきのう, paketto kumitatebunkaikinou] (n) {comp} packet assembler-disassembler; PAD
マクロアセンブラ[, makuroasenbura] (n) {comp} macro assembler
会す[かいす, kaisu] (v5s,vi) (1) (See 会する) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into
会する[かいする, kaisuru] (vs-s,vi) (1) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into
具す[ぐす, gusu] (v5s) (1) (See 具する) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare
具する;倶する[ぐする, gusuru] (vs-s) (1) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare
固まる[かたまる, katamaru] (v5r,vi) (1) to harden; to solidify; (2) to become firm; to become certain; (3) to gather (together); to assemble; to huddle together; (P)
屯す[とんす, tonsu] (v5s,vi) (1) (uk) (See 屯する) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
屯する[たむろする;とんする, tamurosuru ; tonsuru] (vs-s,vi) (1) (uk) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
揃う[そろう, sorou] (v5u,vi) (1) to become complete; to be all present; to be a full set; to have everything at one's disposal; (2) to be equal; to be uniform; (3) to gather; to assemble; (P)
組み付ける;組付ける[くみつける, kumitsukeru] (v1) (1) to impose (printing); to lay out the page order; (2) to assemble (e.g. components)
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P)
組立て工[くみたてこう, kumitatekou] (n) an assembler
翻訳アセンブラ指示文[ほんやくアセンブラしじぶん, honyaku asenbura shijibun] (n) {comp} assembler directive
逆アセンブラ[ぎゃくアセンブラ, gyaku asenbura] (n) {comp} disassembler
集う[つどう, tsudou] (v5u) to meet; to assemble; to congregate; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler
アセンブル[あせんぶる, asenburu] assemble (vs)
クロスアセンブラ[くろすあせんぶら, kurosuasenbura] cross assembler
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.)
マクロアセンブラ[まくろあせんぶら, makuroasenbura] macro assembler
再度組み立て[さいどふくみたて, saidofukumitate] reassemble
翻訳アセンブラ指示文[ほんやくあせんぶらしじぶん, honyakuasenburashijibun] assembler directive
逆アセンブラ[ぎゃくアセンブラ, gyaku asenbura] disassembler

*assemble* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter ; relier
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster FR:
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: assembly ; meeting ; party ; club FR: assemblée [f]
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate FR: rassembler ; rallier
จับกลุ่ม[v.] (japklum) EN: assemble ; gather ; form a group FR: se rassembler
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การชุมนุมคนเสื้อแดง[n. exp.] (kān chumnum) EN: red shirt rally FR: rassemblement des chemises rouges [m]
การชุมนุมสาธารณะ[n. exp.] (kān chumnum) EN: public meeting FR: rassemblement public [m]
การชุมนุมทางการเมือง[n. exp.] (kān chumnum) EN: FR: rassemblement politique [m]
การชุมนุมใหญ่[n. exp.] (kān chumnum) EN: mass gathering ; mass rally FR: rassemblement de masse [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: ordinary meeting FR: réunion ordinaire [f] ; assemblée ordinaire [f]
การประชุมสามัญประจำปี[n. exp.] (kān prachum) EN: Annual General Meeting (AGM) FR: assemblée générale annuelle [f]
การประชุมใหญ่[n. exp.] (kān prachum) EN: general meeting ; convention FR: réunion générale [f] ; assemblée générale [f] ; convention [f] ; congrès [m]
การประชุมใหญ่สามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: ordinary general meeting FR: réunion générale ordinaire [f] ; assemblée générale ordinaire [f]
การประชุมใหญ่วิสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: extraordinary general meeting FR: réunion extraordinaire [f] ; assemblée générale extraordinaire [f]
มารวมกัน[v. exp.] (mā rūam kan) EN: assemble FR: se rassembler
ม็อบ[n.] (mǿp) EN: demonstrators ; demonstration ; rally ; protestors ; mob FR: rassemblement [f] ; mobilisation [f] ; manifestants [mpl] ; foule [f]
ม็อบแดง[n. exp.] (mǿp daēng) EN: Red Shirts FR: rassemblement des chemises rouges [m] ; chemises rouges [fpl]
ม็อบเหลือง [n. exp.] (mǿp leūang) EN: Yellow Shirts FR: rassemblement des chemises jaunes [m] ; chemises jaunes [mpl]
ม็อบพนักงาน[n. exp.] (mǿp phanakn) EN: FR: rassemblement du personnel [m]
ม็อบเสื้อแดง [n. exp.] (mǿp seūa da) EN: Red Shirts rally FR: rassemblement des chemises rouges [m]
ม็อบเสื้อเหลือง [n. exp.] (mǿp seūa le) EN: Yellow Shirts rally FR: rassemblement des chemises jaunes [m]
มั่ว[v.] (mūa) EN: assemble ; gather ; congregate FR:
มั่วสุม[v.] (mūasum) EN: assemble for unlawful purposes ; meet for unlawful purpose ; gather for unlawful purpose FR: organiser un gang
ผชุม[v.] (phachum) EN: meet ; assemble FR:
ภาษาแอสเซมบลี้[n. exp.] (phāsā aētse) EN: assembly language FR: langage assembleur [m]
พรักพร้อม[adj.] (phrakphrøm) EN: assembled ; ready ; prepared FR:
ผู้ประกอบการชิ้นส่วน[n. exp.] (phū prakøp ) EN: assembler FR:
ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์[n. exp.] (phū prakøp ) EN: automotive assembler FR:
ผู้ร่วมรายการ[n. exp.] (phū ruam rā) EN: participant in a show ; one who assembles a list FR:
ประชุม[v.] (prachum) EN: meet ; hold a meeting ; assemble ; congregate ; gather ; round up ; rally ; convene FR: se réunir ; se rassembler ; s'assembler ; rassembler ; siéger ; tenir séance ; être en séance
ประชุมกัน[v.] (prachum kan) EN: gather FR: se rassembler ; se réunir
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer
ประกอบเข้ากัน[v. exp.] (prakøp khao) EN: assemble FR: assembler
ประกอบเครื่องยนต์[v. exp.] (prakøp khre) EN: assemble engines FR:
ประธานสนช. = ประธาน สนช.[n. prop.] (Prathān Søn) EN: President of the National Legislative Assembly FR: Président de l'Assemblée nationale législative [m]
ระดม[v.] (radom) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; raise ; marshal ; pool ; come in force FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
ระดมข้อมูล[v. exp.] (radom khømū) EN: marshal files ; marshal facts FR: rassembler les informations
รื้อ[v.] (reū) EN: dismantle ; pull down ; demolish ; disassemble ; strip ; tera down FR: démonter ; démolir ; démanteler

*assemble* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assembler {m} [comp.]assembler
Assembler-Primärprogramm {n} [comp.]assembler primary program
Assembler-Programmierer {m} [comp.]assembler programmer
Assembler-Programmverknüpfung {f} [comp.]assembler program link
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembler instruction
Assemblerdirektive {f} [comp.]assembler directive
Assemblerformat {n} [comp.]assembler format
Assemblermodul {n} [comp.]assembler module
Assemblersprache {f} [comp.]assembler language; assembly language
Fremdassembler {m}; Kreuzassembler
Disassemblerprogramm {n} [comp.]disassembler
Cross-Assembler {m}cross-assembler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *assemble*
Back to top