ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perform

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perform*, -perform-

perform ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perform (vt.) ปฏิบัติหน้าที่ See also: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, ประกอบหน้าที่, ทำงาน Syn. carry out, do, discharge, execute, function Ops. neglect, ignore
perform (vt.) แสดง (ดนตรี) See also: เล่นดนตรี Syn. render
perform (vt.) ทำให้สำเร็จ Syn. accomplish, achieve, complete
perform dangerous feat (vi.) ทำการแสดงโลดโผน See also: แสดงเสี่ยงอันตราย
perform on (phrv.) แสดง See also: เล่น
performance (n.) การกระทำ See also: พฤติกรรม Syn. carrying out, doing, execution, operation
performance (n.) การแสดง See also: การบรรเลง
performance (n.) การทำให้บรรลุผลสำเร็จ Syn. efficiency, accomplishment Ops. nonfulfillment
performer (n.) ผู้กระทำ See also: ผู้ปฏิบัติ, ผู้แสดง, ผู้เล่น Syn. executant, player, entertainer
performing (n.) การแสดง Syn. playing
performing (n.) การกระทำ Syn. achieving
performing artist (n.) ศิลปิน See also: ช่างเขียน, จิตรกร Syn. creator
English-Thai: HOPE Dictionary
perform(เพอฟอร์ม') vt.,vi. กระทำ,ปฎิบัติ,ดำเนินการ,ทำให้บรรลุความสำเร็จ,แสดง,บรรเลง., See also: performable adj. performer n.
performance(เพอฟอม'เมินซฺ) n. การกระทำ,การปฏิบัติ,การดำเนินการ,การทำให้บรรลุผลสำเร็จ,การแสดง,การบรรเลง,พฤติการณ์,พฤติกรรม,สมรรถภาพ,สมรรถนะ, Syn. practice,operation,deed,show,play
English-Thai: Nontri Dictionary
perform(vt) แสดง,กระทำ,ปฏิบัติ,เดินเครื่อง,ประกอบ,ดำเนินการ
performance(n) การแสดงละคร,การกระทำ,การปฏิบัติ,การเดินเครื่อง,การดำเนินการ
performer(n) ผู้แสดงละคร,ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ดำเนินการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
performanceสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Performanceสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทำ (v.) perform See also: do, carry out, make, act Syn. ทำ, ปฏิบัติ
กระทำตาม (v.) perform See also: carry out, execute, implement Syn. ทำตาม, ปฏิบัติตาม
ทำหน้าที่ (v.) perform See also: do duty Syn. ปฏิบัติหน้าที่, ดำเนินการ, ปฏิบัติภารกิจ, ประกอบกิจ
ปฏิบัติ (v.) perform See also: carry out, execute, implement Syn. ทำตาม, กระทำตาม, ปฏิบัติตาม
ประกอบกิจ (v.) perform See also: do duty Syn. ปฏิบัติหน้าที่, ดำเนินการ, ปฏิบัติภารกิจ
เข้าฉาก (v.) perform See also: do acting, make a show Syn. แสดง
กระทำพิธี (v.) perform a ceremony Syn. ประกอบพิธี
ทำพิธี (v.) perform a ceremony Syn. กระทำพิธี, ประกอบพิธี
ประกอบพิธี (v.) perform a ceremony Syn. กระทำพิธี
พิธีเบิกไพร (v.) perform a ceremony before going into a forest
เบิกไพร (v.) perform a ceremony before going into a forest Syn. พิธีเบิกไพร
เบิกโลง (v.) perform a ceremony before taking a corpse into a coffin
เล่นละคร (v.) perform a play See also: act in a play
แสดงละคร (v.) perform a play See also: act in a play Syn. เล่นละคร
ฝังเข็ม (v.) perform acupuncture
เล่นแร่แปรธาตุ (v.) perform alchemy
ชันสูตรศพ (v.) perform an autopsy See also: perform a postmortem Syn. ชันสูตรพลิกศพ
ชันสูตรพลิกศพ (v.) perform autopsy See also: do postmortem examination, perform postmortem
ทำขวัญ (v.) perform ceremony for encouragement
บำเพ็ญบารมี (v.) perform meritorious acts
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is not the time or the place to perform some kind of a half-assed autopsy on a fish.นี่ไม่ใช่เวลาเเละสถานที่... ที่จะเปิดท้องปลากันนะ
I always like to perform for angry mobs.ทุกเวลาผมชอบการแสดงกับผู้ชุมนุมที่โกรธ
We only make wild speeches or perform even wilder acts of terrorism.เรามีแต่คำพูดที่รุนแรง และก่อการร้าย
Hadley was going to remove it, but now that you're here, just to see you perform even a simple surgery would be a great thrill in my life.ดร.ฮัดลีย์ คิดว่าจะผ่าตัดเอง แต่เรามีศัลยแพทย์แล้ว ถ้าได้ดูการผ่าตัดของคุณ แม้เพียงการผ่าตัดง่ายๆ ฉันคงจะประทับใจไปชั่วชีวิต
He wanted to know when you perform and what time you go on. So it is a talent scout.- เขาอยากรู้ว่านายเล่นเมื่อไหร่
Ever since she left me, um I haven't been able to perform sexually.ตั้งแต่เธอทิ้งผมไป เอ่อ ผมไม่สามารถสร้างผลงาน ทางเพศได้
"but if you will perform the engagements I have ventured to make for you, they will before long.""แต่ถ้านายอยากจะให้พวกเขาหมั้นกัน พี่ก็จะจัดการแทนนายให้เอง พวกเขายังคงรออยู่"
We will raise a mound and perform rites.ที่คุณได้ลดลงเราจะยกกองและปฏิบัติพิธีกรรม
The High Priest had one ritual to perform there.องค์มหาสมณะมีพิธีกรรมหนึ่ง ที่ต้องกระทำในวันนั้น
He saw me perform and then he got interested.พอดีเขามาดูฉันแสดงแล้วก็เลยเกิดสนใจ
"lf you are seated in an emergency exit row... ..and would be unable or unwilling to perform the duties... ..listed on the safety card, please ask a flight attendant to reseat you."ทำไม, คุณแกล้ง ทำเป็นสนใจได้เหรอ? (หัวเราะ) โอเค
But you may still request one to perform tasks.แต่ก็ยังขอให้ตนทำงานได้

perform ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变戏法[biàn xì fǎ, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, 变戏法 / 變戲法] perform conjuring tricks; conjure; juggle
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 醮] perform sacrifice
修理[xiū lǐ, ㄒㄧㄡ ㄌㄧˇ, 修理] repair; perform maintenance; to overhaul; to fix
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, 包工] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor
奏乐[zòu yuè, ㄗㄡˋ ㄩㄝˋ, 奏乐 / 奏樂] to perform music; to play a tune
成绩[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 成绩 / 成績] achievement; performance records; grades
演技[yǎn jì, ㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, 演技] acting; performing skills
演员[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, 演员 / 演員] actor or actress; performer
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
走票[zǒu piào, ㄗㄡˇ ㄆㄧㄠˋ, 走票] amateur performance (in theater)
义演[yì yǎn, ㄧˋ ㄧㄢˇ, 义演 / 義演] benefit performance; charity show
演播[yǎn bō, ㄧㄢˇ ㄅㄛ, 演播] broadcast performance; televised or podcast lecture
搭桌[dā zhuō, ㄉㄚ ㄓㄨㄛ, 搭桌] charity performance (theater in former times)
对口词[duì kǒu cí, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄘˊ, 对口词 / 對口詞] dialog (for stage performance)
安可[ān kě, ㄢ ㄎㄜˇ, 安可] encore (follow up music performance)
表现[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 表现 / 表現] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc)
包袱底儿[bāo fu dǐ r, ㄅㄠ ㄈㄨ˙ ㄉㄧˇ ㄖ˙, 包袱底儿 / 包袱底兒] family heirloom; most precious family possession; person's secrets; one's best performance
公使[gōng shǐ, ㄍㄨㄥ ㄕˇ, 公使] minister; diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
乐手[yuè shǒu, ㄩㄝˋ ㄕㄡˇ, 乐手 / 樂手] instrumental performer
汇演[huì yǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄢˇ, 汇演 / 匯演] joint performance
首演[shǒu yǎn, ㄕㄡˇ ㄧㄢˇ, 首演] maiden stage role; first performance; first public showing
测试[cè shì, ㄘㄜˋ ㄕˋ, 测试 / 測試] measure and test; trial; beta (software); test performance of
不插电[bù chā diàn, ㄅㄨˋ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˋ, 不插电 / 不插電] unplugged (of rock musicians performing on acoustic instruments)
演奏者[yǎn zòu zhě, ㄧㄢˇ ㄗㄡˋ ㄓㄜˇ, 演奏者] performer; musician
业绩[yè jì, ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 业绩 / 業績] performance; track record; outstanding achievement; yield (of investment)
演艺[yǎn yì, ㄧㄢˇ ㄧˋ, 演艺 / 演藝] performing arts
绩效[jì xiào, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄠˋ, 绩效 / 績效] performance; results; achievement
艺人[yì rén, ㄧˋ ㄖㄣˊ, 艺人 / 藝人] performing artist; actor
提神剂[tí shén jì, ㄊㄧˊ ㄕㄣˊ ㄐㄧˋ, 提神剂 / 提神劑] stimulant to enhance mental performance; stay-awake drug; agrypnotic
演唱[yǎn chàng, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ, 演唱] sung performance; to sing for an audience
巡回演出[xún huí yǎn chū, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄢˇ ㄔㄨ, 巡回演出] theatrical tour; series of performance by a visiting troupe
社戏[shè xì, ㄕㄜˋ ㄒㄧˋ, 社戏 / 社戲] theatrical performance (e.g. on religious festival)
玩意儿[wán yì er, ㄨㄢˊ ㄧˋ ㄦ˙, 玩意儿 / 玩意兒] thing (used in speech); toy; act; trick (in a performance, stage show, acrobatics etc)
全本[quán běn, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄣˇ, 全本] whole edition; whole performance (of Chinese opera)

perform ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.)
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp,v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end
バンド[, bando] (n) (1) band; (vs) (2) to perform in a band; to create a (pop) band; (n) (3) The Bund (Shanghai, China); (P)
切り返す;切返す;斬り返す[きりかえす, kirikaesu] (v5s,vt) (1) to slash back; (2) to strike back; to counterattack; to retort; (3) to cut the wheel; (4) (See 切り返し・2) to perform a twisting backward knee trip (in sumo)
参じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) (See 参ずる・1) to come; to go; (2) (See 参ずる・2) to participate; (3) (See 参ずる・3) to perform Zen meditation
参ずる[さんずる, sanzuru] (vz,vi) (1) (hum) (See 参じる・1,参る・1) to come; to go; (2) (See 参じる・2) to participate; (3) (See 参じる・3) to perform Zen meditation
土壇[どだん, dodan] (n) (1) dirt mound; (2) dirt walls on the inside of the sunken hearth in a tea room; (3) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period
土壇場[どたんば, dotanba] (n) (1) last moment; eleventh hour; (2) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period; (P)
失行[しっこう, shikkou] (n) (1) (ethical) mistake; (2) apraxia (inability to purposely perform some actions)
引導を渡す[いんどうをわたす, indouwowatasu] (exp,v5s) (1) to perform the last rites over the deceased; (2) to give someone their final notice (e.g. when firing them); to give someone the final word
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something)
演じる[えんじる, enjiru] (v1,vt) to perform (a play); to play (a part); to act (a part); to commit (a blunder); (P)
祖先の霊を祭る[そせんのれいをまつる, sosennoreiwomatsuru] (exp,v5r) to perform religious services for the departed souls of one's ancestors
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
釜を掘る[かまをほる, kamawohoru] (exp,v5r) (1) (uk) (col) (vulg) (See お釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash one's car into the back of another
顔見せ;顔見世[かおみせ, kaomise] (n,vs) (1) (esp. 顔見せ) making one's debut; making one's first appearance; (2) (esp. 顔見世) introductory kabuki performance (to introduce the actors); (3) (esp. 顔見世) (See 顔見世狂言) December kabuki performance at Kyoto's Minamiza Theater in which all famous actors perform
顔見世狂言[かおみせきょうげん, kaomisekyougen] (n) December kabuki performance at Kyoto's Minamiza Theater in which all famous actors perform
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P)
イラマチオ;イマラチオ[, iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat
ギャラ[, gyara] (n) (1) (abbr) (See ギャラティー) guarantee; (2) fee paid to performing artists; (P)
コストパフォーマンス;コストパーフォーマンス(ik)[, kosutopafo-mansu ; kosutopa-fo-mansu (ik)] (n) cost performance
コスパ[, kosupa] (n) (abbr) (See コストパフォーマンス) cost performance
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing
ステージ[, sute-ji] (n) (1) stage; (2) performance; (P)
スペシャルゲスト[, supesharugesuto] (n) guest performer (wasei
セイフティバント;セーフティーバント[, seifuteibanto ; se-futei-banto] (n) (See 犠牲バント) bunt performed for a base hit (wasei
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi)
トップランナー[, toppuranna-] (n) top runner (system of benchmarking against best-in-class performance)
ニューハーフ[, nyu-ha-fu] (n) transsexual or transvestite performer (wasei
ハイパフォーマンス[, haipafo-mansu] (n) {comp} high performance
ハイパフォーマンスフォートラン[, haipafo-mansufo-toran] (n) {comp} High Performance Fortran; HPF
パフォーマー[, pafo-ma-] (n) performer
パフォーマンス(P);パーフォーマンス(ik)[, pafo-mansu (P); pa-fo-mansu (ik)] (n) performance; (P)
パフォーマンスアート[, pafo-mansua-to] (n) performance art
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじょう, pafo-mansu koujou] (n) {comp} performance improvement
ピーク・パフォーマンス・ボイヤンシー;ピークパフォーマンスボイヤンシー[, pi-ku . pafo-mansu . boiyanshi-; pi-kupafo-mansuboiyanshi-] (n) peak performance buoyancy
ぶっつけ本番[ぶっつけほんばん, buttsukehonban] (n,adj-no) performing without rehearsal
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハイパフォーマンス[はいぱふぉーまんす, haipafo-mansu] high performance
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement
効率[こうりつ, kouritsu] efficiency, utility factor, performance
実行側CMISEサービス利用者[じっこうがわCMISEサービスりようしゃ, jikkougawa CMISE sa-bisu riyousha] performing CMISE-service-user
実行側応用エンティティ[じっこうがわおうようエンティティ, jikkougawaouyou enteitei] performing-application-entity
実行者[じっこうしゃ, jikkousha] performer
性能[せいのう, seinou] performance
性能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty
性能監視[せいのうかんし, seinoukanshi] performance monitoring
性能管理[せいのうかんり, seinoukanri] performance management
超高速並列インターフェース[ちょうこうそくへいれつインターフェース, choukousokuheiretsu inta-fe-su] HIPPI, High Performance Parallel Interface
達成のレベル[たっせいのレベル, tasseino reberu] level of performance
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
演じる[えんじる, enjiru] Thai: แสดงละคร English: to perform (a play)

perform ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเพ็ญภารกิจ[v. exp.] (bamphen phā) EN: perform a task FR: accomplir une tâche
บังสุกุล[X] (bangsukun) EN: perform the ceremony of dedicating robes to a deceased person FR:
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; perform ; make music ; produce melody FR: jouer de la musique ; faire de la musique ; exécuter ; interpréter
บรรเลงเพลง [v. exp.] (banlēng phl) EN: play music ; perform ; give a musical performance FR:
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide ; mener seul sa barque ; conduire seul sa barque
เบิกโลง[v.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
เบิกไม้[v.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
เบิกไพร[v.] (boēkphrai) EN: perform a ceremony before going into a forest FR:
บกพร่องต่อหน้าที่[v. exp.] (bokphrǿng t) EN: perform badly ; do one's job poorly FR:
ชันสูตรพลิกศพ[v.] (channasūtph) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
เชิดหนัง[v.] (choētnang) EN: display shadow figures ; manipulate a shadow puppet ; perform a shadow play FR:
เชิดเพลงรำ[v. exp.] (choēt phlēn) EN: perform the puppet FR:
ชกลม[v.] (choklom) EN: perform shadow-boxing FR:
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngā) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ฝังเข็ม[v.] (fangkhem) EN: perform acupuncture; do acupuncture ; have acupuncture FR: pratiquer l'acupuncture
จับระบำ[v.] (japrabam) EN: perform a group dance FR:
จับยาม[v.] (japyām) EN: prognosticate ; perform augury ; divine FR:
กะทำ[v.] (katham) EN: perform FR:
เข้าเจ้า[v.] (khaojao) EN: perform a ceremony to call a spirit to dwell in the body FR:
เข้าผี[v.] (khaophī) EN: perform the ceremony of invoking a spirit to dwell in the body FR:
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: perform a ceremony to honour/honor a teacher FR:
ก่อวินาศกรรม[v. exp.] (kø winātsak) EN: sabotage ; perform acts of sabotage ; undermine ; overturn FR: saboter
กระทำ[v.] (kratham) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make ; commit ; conduct ; arrange FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
เล่นแร่แปรธาตุ[v.] (lenraēpraēt) EN: perform alchemy FR:
โลดโผน[v.] (lōtphōn) EN: skip ; dance ; perform acrobatics FR:
นำแสดง[v. exp.] (namsadaēng) EN: play the leading role ; play an important role ; star ; enact ; perform ; render FR: jouer le premier rôle
อมนกเขา[v. exp.] (om nok khao) EN: give oral sex ; perform fellatio FR: faire une pipe (vulg.) ; tailler une pipe (vulg.)
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice ; operate ; handle FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
ปฏิบัติการ[v.] (patibatkān) EN: take action ; operate ; do ; perform ; carry out ; put into practice ; implement ; behave ; act ; service ; work FR: opérer ; pratiquer ; accomplir
ปฏิบัติหน้าที่[v. exp.] (patibat nāt) EN: perform one's duty ; perform one's mission ; do one's task ; carry out one's duty ; discharge one's duty FR: faire son devoir ; accomplir son devoir ; exercer ses fonctions ; remplir ses fonctions ; s'acquitter de ses fonctions
ปฏิบัติภารกิจ[v. exp.] (patibat phā) EN: do one's task ; perform one's mission ; perform one's duty ; carry out one's duty ; discharge one's duty FR: accomplir une mission
ปฏิบัติราชการ[v. exp.] (patibat rāt) EN: act officially ; perform official duties /functions FR:
ปฏิบัติตามสัญญา[v. exp.] (patibattām ) EN: execute a contract ; perform a contract ; keep to a contract ; observe an agreement FR: respecter un accord
ปาฏิหาริย์[v.] (pātihān) EN: perform a miracle ; perform an antic FR: accomplir un miracle
ผ่าตัด[v.] (phātat) EN: operate ; perform an operation FR: opérer ; pratiquer une intervention chirurgicale
ปลงศพ[v.] (plongsop) EN: cremate ; perform a burial FR:
แปรธาตุ[v.] (praēthāt) EN: alchemize ; perform alchemy ; transmute FR: transmuter ; transmuer
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: perform ; carry out ; practise FR: exercer ; pratiquer ; accomplir

perform ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verpflichtung {f} | ihren jeweiligen Verpflichtungen nachkommenduty | to perform their respective duties
Benefizveranstaltung {f}benefit performance
Wohltätigkeitsveranstaltung {f}charity performance
Anforderungsstufe {f}performance level; performance class
überzeugende Vorstellung {f}convincing performance
Abendvorstellung {f}evening performance
Leistungsmerkmal {n}feature of performance
Galavorstellung {f}gala performance
Gastspiel {n}guest performance
Hochleistungssteckverbinder {m} [electr.]high performance connector
Leistungssteigerung {f}increase in performance; increased efficiency
Legeleistung {f}laying performance
Leistungsgrenze {f}limit of performance
Höchstleistung {f}maximum performance; supreme performance
Gesamtleistung {f} (einer Maschine; Person)overall performance
Konventionalstrafe {f}penalty (for non-performance)
Schleifendurchlaufbefehl {m}perform statement
Durchführungsverantwortung {f}performance responsibilty
Leistung {f} | optimale Leistung | Leistung abschätzenperformance | optimum performance | to evaluate performance
Leistungsbewertung {f}performance evaluation
Leistungsdaten {pl}performance data
Leistungsgrad {m}performance rate
Leistungsindex {m}performance index
Mitarbeiterbeurteilungsbogen {m}performance sheet
Mitarbeiterbeurteilungsgespräch {n}performance review
Nachweiskriterien {pl}performance criteria
Pflichterfüllung {f}performance of one's duty
Erfüllungsort {m}place of performance
Preis-Leistungsverhältnis {n}price-performance ratio
Funktionsfähigkeit {f}reliability performance
Schubleistung {f}thrust performance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perform
Back to top