ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conspire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conspire*, -conspire-

conspire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conspire (vi.) ร่วมกันวางแผนอย่างลับๆ Syn. plot, scheme, plan
conspire against (phrv.) วางแผนลับเพื่อต่อต้าน See also: สมคบคิดกันต่อต้าน Syn. intrigue against
conspire with (phrv.) สมคบคิดกับ Syn. intrigue with, plot with
conspire with (phrv.) คบคิดกับ See also: วางแผนร่วมกับ, สมคบคิดกับ Syn. connive with, plot with
conspire with (phrv.) วางแผนลับร่วมกับ Syn. connive with, intrigue with
English-Thai: HOPE Dictionary
conspire(คันสไพ'เออะ) {conspired,conspiring,conspires} v. วางแผนร้ายร่วมกัน,สมคบร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย., See also: conspirator,conspirer,conspiratress conspiringly adv., Syn. plot
English-Thai: Nontri Dictionary
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คบคิด (v.) conspire See also: intrigue, connive, plot
งุบงิบ (v.) conspire See also: collude Syn. ซุบซิบ
ซุบซิบ (v.) conspire See also: collude
ร่วมหัว (v.) conspire See also: put heads together Syn. รวมหัว
รวมหัว (v.) conspire See also: join force
รู้กัน (v.) conspire See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory Syn. เป็นใจ, รู้เห็นเป็นใจ
วางแผน (v.) conspire See also: intrigue, connive, plot Syn. คบคิด, ออกอุบาย
สมคบ (v.) conspire See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ
สมรู้ (v.) conspire See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ
สมรู้ร่วมคิด (v.) conspire See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ
สุมหัว (v.) conspire See also: cooperate, concur, conduce Syn. รวมหัว, ชุมนุม
เป็นใจ (v.) conspire See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory Syn. รู้กัน, สมรู้ร่วมคิด, รู้เห็นเป็นใจ
สมคบคิด (v.) conspire with See also: be an accessory to, be in cahoots with, work hand in glove with Syn. คบคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You didn't conspire with Mrs. Williams to kidnap her own son, is that what you're telling me?คุณกำลังบอกกับฉันว่า คุณไม่ได้ร่วมมือกับคุณนายวิลเลี่ยม จับลูกของตัวไปเรียกค่าถ่ายงั้นเหรอะ
If you love Jeff winger so much, why did you conspire with me against him?ทำไมคุณถึงไม่สมคบคิดเข้าข้างหนูล่ะ? ฉันไม่รู้!
If you conspire with every person that approaches you, you're not even really conspiring with anyone.ก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้สมคบคิดอะไรกับใครเลย คุณก็แค่สุ่มทำส่งเดชไป
Did you conspire with those Jin knaves to murder the king and oust me, to ultimately usurp the throne and become our next ruler?เจ้าได้ร่วมมือกับพวกคนเลวตระกูลจินที่จะ ปรงพระชนม์ฝ่าบาทและขับไล่ข้าหรือ? ในที่สุดก็แย่งชิงบัลลังก์และเป็นผู้ปกครองคนต่อไป
Did you conspire against Gun Wook? To rid this planet of him?คุณร่วมกันวางแผนเพื่อกำจัดเขาใช่มั้ย
If this news is true and the Lannisters conspire against the throne, who but you can protect the King?ถ้านี่เป็นเรื่องจริง และเลนนิสเตอร์คิดกบฏ ต่อกษัตริย์ ใครกันนอกจากท่าน ที่จะปกป้องเขา
The Qing court supports and protects you, but yet you conspire to rebel, following such criminals as Sun Wen.ราชสำนักชิงทั้งสนับสนุน และปกป้องพวกเจ้า "เซียงปิงคุน สมาชิกกลุ่มกงจินฮุ่ย" - แต่พวกเจ้ากลับคิดแผนกบฎ
Let this serve as warning to any slave who would conspire against us.ให้ทำหน้าที่นี้ เป็นทาสเตือนใด ๆ ผู้ที่จะสมคบกับเรา
For her to conspire to allow you and Mr. Northman to escape, well, that is treason, punishable by the true death.สำหรับเธอในการวางแผนลับ เพื่ออนุญาตให้คุณ และคุณนอร์ธแมนหลบหนี นั่นคือการกบฏ
And conspire to plot against the Corporate Congress.อีกทั้งยังสมคบคิด โดยมิชอบ และต่อต้าน รัฐสภา
I didn't conspire with anyone!ผมไม่ได้ สมคบคิด กับใคร
And you did not conspire to assassinate the vice president?และคุณก็ไม่ได้วางแผน สังหารรองประธานาธิบดี

conspire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共谋[gòng móu, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄡˊ, 共谋 / 共謀] conspire
图谋[tú móu, ㄊㄨˊ ㄇㄡˊ, 图谋 / 圖謀] conspire

conspire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グルになる[, guru ninaru] (exp) to conspire
示し合わす[しめしあわす, shimeshiawasu] (v5s) to conspire (with); to prearrange
示し合わせる;示し合せる[しめしあわせる, shimeshiawaseru] (v1,vt) to arrange beforehand; to make a sign to each other; to conspire
語らう[かたらう, katarau] (v5u,vt) to talk; to tell; to recite; to pledge; to conspire with; (P)
馴れ合う[なれあう, nareau] (v5u,vi) to collude (with); to conspire (with); to establish a secret liaison (with); to make friends with; to get along well with; to become intimate (with opposite sex)
鳩首謀議[きゅうしゅぼうぎ, kyuushubougi] (n,vs) go into a huddle (over); hold a secret conference (about); put heads together and conspire
企む[たくらむ, takuramu] (v5m,vt) (uk) to scheme; to plan; to play a trick; to invent; to conspire; to frame up; (P)

conspire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮั้ว[v.] (hūa) EN: connive ; collude ; conspire FR:
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
งุบงิบ[v.] (ngup-ngip) EN: conspire ; collude ; talk in whispers ; confer in whispers ; agree in secret FR: agir dans le secret ; conspirer ; faire qqch en cachette
เป็นใจ[v.] (penjai) EN: conspire FR:
ร่วมหัว[v.] (ruamhūa) EN: conspire ; put heads together FR:
รวมหัว[v.] (rūamhūa) EN: conspire ; join force ; collude ; put heads together ; act in collusion FR: se liguer ; s'assembler ; se joindre
รู้กัน[v. exp.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory ; understand each other FR:
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมคบคิด[v. exp.] (som khopkhi) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with FR: conspirer
สมรู้[v.] (somrū) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam ) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; connive FR:
สมยอม[v.] (somyøm) EN: connive ; conspire to make a secret agreement FR:
สุมหัว[v.] (sumhūa) EN: conspire ; gang up with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conspire
Back to top