ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conjoin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conjoin*, -conjoin-

conjoin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conjoin (vt.) ทำให้รวมกัน Syn. combine, unite
conjoin (vi.) รวมกัน Syn. combine, unite
conjoint (adj.) ที่รวมกัน Syn. combinded, united
English-Thai: HOPE Dictionary
conjoin(คันจอย') {conjoined,conjoining,conjoins} vt.,vi. รวมกัน,เชื่อมกัน,ประสานกัน., See also: conjoinedly adv. conjoiner n., Syn. connect,join,attach,unite
conjoint(คันจอยทฺ') adj. ซึ่งรวมกัน,ซึ่งเชื่อมกัน,ซึ่งประสานกัน, See also: conjointness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
conjoin(vt) ประสานกัน,เชื่อมกัน,รวมกัน,ต่อกัน
conjointly(adv) โดยประสานกัน,โดยร่วมกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conjoined twinแฝดติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjoint robberyการร่วมกันชิงทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conjoint analysis (Marketing)การวิเคราะห์คอนจอยท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พร้อมใจ (v.) conjoin See also: unite, join together Syn. ร่วมใจ, ร่วมกัน, พร้อมเพรียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, you would make a terrible conjoined twin.คุณรู้ไหม คุณทำให้ ความทรงจำเราแย่
Also, I'm writing a paper on asymmetrical bilateral fracturing of pubic tubercles in late surgical separation of postmedieval conjoined twins in Sighisoara, Romania.เอาล่ะ ฉันกำลังเขียนงานวิจัยถึง รอยแตกหักของกระดูก แบบไม่สมมาตรของ ของกระดูกหัวหน่าว ในการผ่าตัดแยกแฝดที่มีตัวติดกัน

conjoin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肯定并例句[kěn dìng bìng lì jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, 肯定并例句 / 肯定並例句] active conjoined sentence
连体婴[lián tǐ yīng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ , 连体婴 / 連體嬰] conjoined twins

conjoin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
結合双生児[けつごうそうせいじ, ketsugousouseiji] (n) conjoined twins

conjoin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พร้อมใจ[v.] (phrømjai) EN: conjoin ; unite ; join together FR:
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: assemble ; include ; join ; conjoin ; gather ; collect ; merge ; combine ; unite ; merge FR: rassembler ; collecter ; réunir ; assembler ; combiner ; grouper ; inclure ; unir ; joindre
ด้วยกัน[adv.] (dūay kan) EN: together (with) ; in company with ; along ; jointly FR: ensemble ; conjointement
พินัยกรรมร่วม[n. exp.] (phinaikam r) EN: joint will ; conjoint will ; common will FR:
สามีภรรยา[n. exp.] (sāmī phanra) EN: husband and wife ; married couple FR: époux [mpl] ; conjoints [mpl] ; couple [m]
สมทบ[v.] (somthop) EN: join ; associate ; combine ; unite ; add ; do jointly ; do conjointly FR: se joindre ; participer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conjoin
Back to top