ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

congregate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *congregate*, -congregate-

congregate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
congregate (adj.) ที่รวบรวมได้
congregate (vi.) รวบรวม
congregate (vt.) รวบรวม Syn. collect, assemble
English-Thai: HOPE Dictionary
congregate(คอง'กระเกท) vi.,vt. รวบรวม,ชุมนุม,จับกลุ่ม,ออกัน. adj. ซึ่งชุมนุมกัน,ซึ่งจับกลุ่มกัน., See also: congregative adj. ดูcongregate congregrativeness n. ดูcongregate congregator n. congregant n. ดูcongregate, Syn. g
English-Thai: Nontri Dictionary
congregate(vi) รวมกัน,ออกัน,ชุมนุมกัน,จับกลุ่มกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่อพล (v.) to congregate troops ready to resist the approaching enemy
จับกลุ่ม (v.) congregate See also: assemble, gather, rally, muster Syn. รวมกลุ่ม
ชุมนุม (v.) congregate See also: assemble, gather, rally, muster, concentrate Syn. ร่วมชุมนุม, รวมกัน, ชุมนุมกัน, รวม, จับกลุ่ม, ออกัน, รวมกลุ่ม, ประชุม
ชุมนุมกัน (v.) congregate See also: assemble, gather, rally, muster, concentrate Syn. ร่วมชุมนุม, รวมกัน, รวม, จับกลุ่ม, ออกัน, รวมกลุ่ม, ประชุม
ตกคลัก (v.) congregate See also: be congested, be over crowded Syn. มาชุมนุม, มารวมกัน, อัดออกัน, แออัด, ตกปลัก, จมปลัก Ops. กระจัดกระจาย
มาชุมนุม (v.) congregate See also: be congested, be over crowded Syn. มารวมกัน, อัดออกัน, แออัด, ตกปลัก, จมปลัก Ops. กระจัดกระจาย
มารวมกัน (v.) congregate See also: be congested, be over crowded Syn. มาชุมนุม, อัดออกัน, แออัด, ตกปลัก, จมปลัก Ops. กระจัดกระจาย
รวมกลุ่ม (v.) congregate See also: assemble, gather, rally, muster, concentrate Syn. ร่วมชุมนุม, รวมกัน, ชุมนุมกัน, รวม, จับกลุ่ม, ออกัน, ประชุม
รวมกลุ่ม (v.) congregate See also: assemble, gather, rally, muster
ร่วมชุมนุม (v.) congregate See also: assemble, gather, rally, muster, concentrate Syn. รวมกัน, ชุมนุมกัน, รวม, จับกลุ่ม, ออกัน, รวมกลุ่ม, ประชุม
ออกัน (v.) congregate See also: assemble, gather, rally, muster, throng
อัดออกัน (v.) congregate See also: be congested, be over crowded Syn. มาชุมนุม, มารวมกัน, แออัด, ตกปลัก, จมปลัก Ops. กระจัดกระจาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All is invited to congregate in 10 minutes,เชิญทุกคนไปชุมนุมภายใน 10 นาที
There's no need for us all to congregate in the one place.มันไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องมาอยู่รวมกันในที่เดียว
They're the ones that have to congregate to lift this sport up.พวกเขาคือคนที่คุณต้องเอาใจ เพื่อให้กีฬานี้มันติดลมบน
Which means he most likely lives or works near an area where young people congregate.นั่นแปลว่าเขาน่าจะอาศัย หรือทำงานใกล้ๆบริเวณ ที่คนหนุ่มสาวรวมตัวกันอยู่

congregate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
聚居[jù jū, ㄐㄩˋ ㄐㄩ, 聚居] inhabit a region (esp. an ethnic group); congregate

congregate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
集う[つどう, tsudou] (v5u) to meet; to assemble; to congregate; (P)

congregate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; se serrer
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; écraser
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster FR:
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate FR: rassembler ; rallier
มั่ว[v.] (mūa) EN: assemble ; gather ; congregate FR:
ออกัน[v.] (økan) EN: congregate FR:
ประชุม[v.] (prachum) EN: meet ; hold a meeting ; assemble ; congregate ; gather ; round up ; rally ; convene FR: se réunir ; se rassembler ; s'assembler ; rassembler ; siéger ; tenir séance ; être en séance
รุม[v.] (rum) EN: crowd ; swarm ; throng ; congregate ; flock ; stream FR: affluer ; accourir
ตกคลัก ; ตกคลั่ก[v.] (tokkhlak) EN: abound ; congregate ; be congested ; be over crowded FR:
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng FR:
ยกพวก[v. exp.] (yok phūak) EN: gather ; assemble ; congregate ; muster FR: assembler
ย่อพล[v.] (yøphon) EN: congregate troops FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า congregate
Back to top