ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอาใจใส่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอาใจใส่*, -เอาใจใส่-

เอาใจใส่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาใจใส่ (v.) care for See also: pay attention to, look after, take interest in Syn. แลเหลียว Ops. ละเลย, ปล่อยปะละเลย
เอาใจใส่ (v.) care See also: be concerned, help, aid Syn. พะวง, นำพา, เป็นห่วงเป็นใย, เอื้อเฟื้อ, เอื้ออาทร Ops. เห็นแก่ตัว
เอาใจใส่ (v.) care See also: be concerned, be interested, be worried Syn. สนใจ, ห่วงใย, ใส่ใจ Ops. ละเลย, ปล่อยปละละเลย
เอาใจใส่ (v.) concentrate on See also: pay attention to, be interested in Syn. สนใจ, ใฝ่ใจ, ผูกพัน
เอาใจใส่ (v.) look after See also: take care of, watch over, keep an eye on Syn. ใส่ใจ
เอาใจใส่ (v.) care for See also: pay attention to, take an interest in Syn. สนใจ
เอาใจใส่ (v.) care See also: pay attention to, be concerned with Syn. อินัง, ดูแล, เหลียวแล, สนใจ
เอาใจใส่ (v.) care See also: pay attention to, be concerned with Syn. อินังขังขอบ, เหลียวแล, สนใจ
เอาใจใส่ (v.) concentrate one´s attention See also: pay attention, study carefully, absorb Syn. ตั้งอกตั้งใจ
เอาใจใส่ (v.) be generous See also: be concerned about, be interested in, care for Syn. แยแส, เอื้อเฟื้อ
เอาใจใส่ (v.) mind See also: pay attention to, heed, regard, care Syn. เอาธุระ Ops. ปล่อยปละละเลย, ไม่เอาใจใส่
เอาใจใส่ (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. ดูแล, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้
เอาใจใส่ (v.) take care of See also: look after Syn. ดูแล
เอาใจใส่ (v.) be charitable to See also: be kind to, help, support (with kindness) Syn. มีน้ำใจ, เห็นแก่
เอาใจใส่ (v.) be charitable to See also: be kind to, help, support (with kindness) Syn. มีน้ำใจ, เห็นแก่
เอาใจใส่ดูแล (v.) take care of See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster
เอาใจใส่ดูแล (v.) satiate See also: surfeit, minister, pamper, indulge Syn. บำรุงบำเรอ, เลี้ยงดู, เอาอกเอาใจ
เอาใจใส่ดูแล (v.) nourish See also: feed, take care of, foster, cherish, nurse, nurture Syn. บำรุง, เลี้ยงดู, บำเรอ, เอาอกเอาใจ Ops. ทิ้งขว้าง, ละเลย, ทอดทิ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ,เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง,ความเอาใจใส่,ความกังวล
culpa(คัล'พะ) n. การไม่เอาใจใส่ความผิด,บาป -pl. culpae
disregardvt.,n. (การ) ไม่สนใจ,มองข้าม,ไม่เอาใจใส่,ไม่นำพา, Syn. neglect,ignore
empathy(เอม'พะธี) n. การเอาใจใส่,การหยั่งรู้,การใส่อารมณ์,ความร่วมรู้สึก,สมารมณ์., See also: empathic adj. ดูempathy empathical adj. ดูempathy
extrovert(เอคซฺ'โทรเวิร์ท) n. ผู้ชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอก adj. เกี่ยวกับการชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม
heed(ฮีด) v.,n. (การ) สนใจ,เอาใจใส่,สังเกต., See also: heeder n. heedful adj. heedness n., Syn. attention
heedless(ฮีด'เลส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,ไม่เอาใจใส่., See also: heedlessly adv. heedlessness n., Syn. reckless
interestingadj. น่าสนใจ,น่าเอาใจใส่,น่าทึ่ง., See also: interestingness n., Syn. attractive
neglect(นิเกลคทฺ') vt.,n. (การ) ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,ทอดทิ้ง., See also: neglectedness n. neglectter, neglector n.
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต,น่าจดจำ,น่าเอาใจใส่, Syn. important
observant(อับเซอ'เวินทฺ) adj. ระวัง,เอาใจใส่เคร่งครัด,ตาไว,คอยดู,ช่างสังเกต,ซึ่งรักษาวินัย,ซึ่งปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่.n. ผู้ปฏิบัติตาม,ผู้รักษาวินัย, Syn. attentive
philistine(ฟิล? ลิสทีน,-ไทน์) n. ชาวป่าผู้ไม่รู้จักความเจริญ,ผู้ไม่เอาใจใส่ในศิลปศาสตร์หรืออักษรศาสตร์,ผู้ไร้วัฒนธรรม,ผู้ต่อต้านวัฒนธรรม. adj. ไร้วัฒนธรรม,ต่อต้านวัฒนธรรม,ไม่รู้จักความเจริญ,ไม่เอาใจใส่ในศิลปะ
regard(รีการ์ด') vt. พิจารณา,ถือว่า,เห็นว่า,จ้องมอง,เอาใจใส่,นับถือ,เคารพ vi. สนใจ,จ้องมอง n. การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความคิด,ความสนใจ,การมอง,การจ้องมอง,ความนับถือ,ความเคารพ,ไมตรีจิต, See also: regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
regardful(รีการ์ด'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,เอาใจใส่,สนใจ, See also: regardfulness n., Syn. attentive,heedful
regardless(รีการ์ด'ลิส) adj.,adv. ไม่ระมัดระวัง,ไม่คำนึงถึง,ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ, See also: regardlessness n., Syn. heedless,thoughtless
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard,esteem
thoughtless(ธอส'ลิส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่เอาใจใส่,ประมาท,ไม่คิดถึงคนอื่น,ไม่มีความคิด., See also: thoughtlessness n., Syn. careless
unmindful(อันไมด'ฟูล) adj. ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,เมินเฉย,ไม่ตระหนักใจ,ไม่ระมัดระวัง.
wet-nurse(เวท'เนอส) vt. เป็นแม่นมของ,ให้ความระมัดระวังหรือการเอาใจใส่มากเกินไป
English-Thai: Nontri Dictionary
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ,ความเอาใจใส่,ความจดจ่อ
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
devoted(adj) จงรักภักดี,ใส่ใจ,อุทิศ,เอาใจใส่
heed(vt) สนใจ,เอาใจใส่,ฟัง,ระมัดระวัง,ระวัง
heedless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,ไม่เอาใจใส่,ไม่ระมัดระวัง
ignore(vt) ไม่เอาใจใส่,เพิกเฉย,ทอดทิ้ง
interest(n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่
mindful(adj) เอาใจใส่,ระวัง,ตั้งใจ,สนใจ
mindless(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ,ไม่ตั้งใจ,ไม่ระวัง,เลินเล่อ
nonchalant(adj) เมินเฉย,ไม่ตื่นเต้น,ไม่ไยดี,ไม่เอาใจใส่
recognition(n) การสำนึก,ความเอาใจใส่,การจำได้,การรู้จัก,การทักทาย
recognize(vt) จำได้,สำนึก,เอาใจใส่,รู้จัก,ทักทาย,ยอมรับ
regard(n) ความเอาใจใส่,การมองดู,ความนับถือ,มิตรภาพ,การพิจารณา
studious(adj) ขยันเรียน,รอบคอบ,รักการเรียน,เอาใจใส่,กระตือรือร้น,อุตสาหะ
unheeded(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่ระวัง,ถูกมองข้าม
unmindful(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่จดจำ,เลินเล่อ,เมินเฉย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vigilanceความเอาใจใส่, ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
heed (vt.) เอาใจใส่ See also: ระมัดระวัง Syn. attend, mind
heed (vi.) เอาใจใส่ See also: ระมัดระวัง Syn. attend, beware
look to (phrv.) เอาใจใส่ See also: ใส่ใจ, ระมัดระวัง
pore over (phrv.) เอาใจใส่ See also: สนใจใกล้ชิดมาก
regard (vt.) เอาใจใส่ See also: สนใจ
respect (vt.) เอาใจใส่ See also: คำนึงถึง Syn. regard, think of
dance on (phrv.) เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน) See also: สนใจ Syn. dance upon
dance upon (phrv.) เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน) See also: สนใจ Syn. dance on
hang on (phrv.) เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
hang upon (phrv.) เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
come down to (phrv.) เอาใจใส่อย่างมาก
get down to (phrv.) เอาใจใส่อย่างมาก Syn. come down to
disregard (n.) ความไม่เอาใจใส่ See also: ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย Syn. neglect
disregard (vt.) ไม่เอาใจใส่ See also: ไม่สนใจ, ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย Syn. ignore, neglect
heed (n.) การเอาใจใส่ See also: การระมัดระวัง
heedful (adj.) ซึ่งเอาใจใส่ See also: ซึ่งสนใจ Syn. mindful, thoughtful
heedless (adj.) ไม่เอาใจใส่ See also: เลินเล่อ, ประมาท Syn. careless, incautious, thoughtless Ops. careful, cautious, thoughtful
heedlessly (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท Syn. carelessly, incautiously, thoughtlessly Ops. carefully, cautious, thoughtfulcareful, cautiously, thoughtfully
inadvertence (n.) การขาดความเอาใจใส่ See also: ความไม่สนใจ, ความประมาท Syn. carelessness, inattention Ops. attention, care
inadvertency (n.) การขาดความเอาใจใส่ See also: ความไม่สนใจ, ความประมาท Syn. carelessness, inattention Ops. attention, care
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your inoculations are up to date except for your typhus, which is 17 days overdue.คุณควร เอาใจใส่ เรื่องนี้หน่อยนะ
He is the most intelligent, caring, charming man - I have met in ages.เขาช่างฉลาด เอาใจใส่ มีเสน่ห์มาก
But, you see, it was up... There's... Its wheels, so I didn't see it down on the ground, and then it...มันก็ขึ้นอยู่, เอาใจใส่ แต ล้อเพื่อให้ฉันเห็นมันใต้ดิน
You're still the same smart, talented, caring and beautiful woman that you've always been.ลูกยังฉลาดเหมือนเดิม มีความสามารถ เอาใจใส่ และเป็นผู้หญิงที่สวย เหมือนที่ลูกเป็นมาเสมอ
Talk about co-dependent.เอาใจใส่กันเกินกว่าเหตุ
Care and consideration for the members.เอาใจใส่และเคารพนับถือสมาชิก
These buttocks merit our attentionความดีเลิศก้นเหล่านี้การเอาใจใส่ของเรา
Mr Dennison, would you care to share... your California, laid-back, tie-dyed point of view?คุณ เดนนิสัน, คุณควรจะเอาใจใส่เกี่ยวกับในที่ๆคุณอยู่, ที่ๆคุณจากมานั้น,ทำให้ทัศนคติของคุณที่จำกัด?
There's nothing to be ashamed of.มันไม่มีอะไรน่าอายหรอก ฉันเป็นคนเอาใจใส่นะ
I'm so sorry. I'm neglecting you. How can you play with no one to turn the pages.ฉันขอโทษนะที่ไม่ได้เอาใจใส่คุณ คุณจะเล่นได้ยังไงถ้าไม่มีคนเปลี่ยนหน้าโน๊ตเพลงให้
I blame those Forsters!ฉันตำหนิพวกฟอสเตอร์นั่น ฉันมั่นใจว่าพวกเขาต้องมีการไม่เอาใจใส่แน่
Your negligence has damaged this company's reputation.ความไม่เอาใจใส่ของนายมันทำลายชื่อเสียงของบริษัทของเรา
You take care of this special for us, Is a privilegeต้องเอาใจใส่พิเศษสำหรับงานนี้\คือเป้าหมายเรา
If he's not careful, he's gonna suffer.ถ้าเขาไม่เอาใจใส่ เขาอาจจะต้องทุกข์ใจ
Unlike some others, you spend more time being concerned with what's best for the patient than kissing my ass.คุณน่ะไม่เหมือนคนอื่น คุณเอาใจใส่ ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคนไข้ มากกว่าที่จะเลียผม
Like I said, Doc... we got it taken care of.อย่างที่ฉันบอก, หมอ... ต้องเอาใจใส่
Please pay more attention to your actions.กรุณาเอาใจใส่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของคุณ ให้มากกว่านี้
Caring about the people around me or putting myself in others shoes, I can't do that either.ดูแลคนอื่น หรือเอาใจใส่คนอื่น ฉันทำไม่เป็นหรอก
And you'll go on with your lives ignoring the signs all around you.และเราก็ใช้ชีวิตต่อไป โดยไม่เอาใจใส่กับสัญญาณรอบตัว
You've taught me a lot about how to care about people.เธอสอนอะไรฉันหลายอย่าง เกี่ยวกับการเอาใจใส่คนอื่น
But the way you are concerned... it has touched me, and I will consider.แต่ยังไงก็ตาม ฉันรู้ได้ว่านายเอาใจใส่เรื่องนี้ มันทำให้ฉันประทับใจ
Human casualties were low, but the nation mourns one of its greatest and most respected war heroes.ความเอาใจใส่ของคนน้อยลง แต่ความเสียใจระดับชาติ กับฮีโร่สงครามอันเป็นที่เคารพ
And I'm gonna take good care of you, all right?และฉันจะดูแลเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดี โอเค?
Everyone notices my $3,000 suit, my skin and hair cared for by a dermatologist, and even my latest cell phone model.ทุกๆคนสนใจ สูทราคา$3,000 ของฉัน การดูแลเอาใจใส่ของหมอ ต่อผิวแลผมของฉัน หรือแม้แต่ มือถือรุ่นล่าสุดของฉัน
He can be slow to buckle down, but... he's very talented.เขาอาจไม่ค่อยเอาใจใส่ แต่...
"Special"? Who cares about special?"พิเศษ" ใครจะเอาใจใส่พิเศษ?
All I care about is the sex.ทั้งหมดที่ฉันเอาใจใส่คือเซกซ์
Just because I'm not caring and sharing like you want...แค่ฉันไม่ใช่พวก คอยเอาใจใส่ หรือคอยแชร์ความรู้สึกอย่างที่นายต้องการ...
His loving wife, his attentive children, his loyal friends--ความรักต่อภรรยา การเอาใจใส่ลูก ความเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์
And most of the time,we give them our undivided attention.แต่ส่วนใหญ่แล้ว เรามักจะให้ความเอาใจใส่
Next time go to my green room for bathroom, respect women.คราวหน้าตรงไปที่ห้องสีเขียวของผม สำหรับห้องน้ำ,จะมีผู้หญิงเอาใจใส่
And all you really need to know is that molly is loved and well-cared for and she's doing great.และคุณต้องการรู้ว่าผมรักมอลลี่รึเปล่า และดูแลเอาใจใส่มากรึเปล่าและเธอทำได้ดีมาก
Although the peace conference... was temporarily disrupted by an organized attack... discussions ended successfully with regard to its primary topic... allowing world leaders to....แม้ว่าการประชุมสันติภาพ... ...จะถูกก่อกวน โดยการโจมตีระยะหนึ่ง... ...การประชุมสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความเอาใจใส่หัวข้อหลัก...
Morgan's here, and you have to maintain boundaries and I thought, "I'm so lucky.มอรแกน อยู่นี่ และคุณ ต้องการรักษาเกราะ นั้นไว้ และฉันก็คิดว่า "ฉันโชคดี เขาเป็นคนเอาใจใส่ผู้อื่น"
If somebody told her you were investigating global disturbances and cosmic radiation instead of focusing on the wedding, like you promised.ถ้าใครบางคนบอกเธอว่า คุณเหมือนโดนสอบสวน การรบกวน และรังสีคอสมิก แทนที่การเอาใจใส่งานแต่งงาน เหมือนที่คุณสัญญา
You really should pay more attention to what you read, Earl.แกควรเอาใจใส่ในสิ่งที่แกอ่านนะ เอิร์ล
Sixty kids stuffed into a class, how can a teacher give attention to each?เด็กตั้งหกสิบกว่าคนในชั้นเรียน ครูจะเอาใจใส่กับทุกคนได้ยังไง
Just ignore Rosalie. I do.ใช่จ้ะ หนูเอาใจใส่มากๆเลย
Anna, it's so nice to have someone treat you like they really care about you.แอนนา มันช่างวิเศษที่มีคนคอยดูแล และเอาใจใส่คุณจริงๆ
Right now, you might feel okay and that you can handle things fine on your own, but sometimes, if you're not looking, grief can sneak up and bite youตอนนี้ คุณคงรู้สึกโอเคกับมัน และคุณสามารถจัดการหลายอย่างได้ดีด้วยตัวเอง แต่บางครั้ง ถ้าคุณไม่เอาใจใส่ ปัญหาก็จะคืบคลานเข้ามากัดกินคุณได้

เอาใจใส่ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอาใจใส่
Back to top