ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feed*, -feed-

feed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feed (vi.) กิน
feed (vt.) ให้อาหาร See also: ขุนอาหาร, ป้อนอาหาร, ใส่ปุ๋ย
feed (n.) อาหาร See also: อาหารสัตว์ Syn. fodder, forage, pasture, mash
feed back (phrv.) ส่งกลับไปยัง
feed box (n.) รางใส่อาหารสัตว์ Syn. manger
feed in (phrv.) ป้อนเข้าไป See also: ป้อนเข้า, หยอดเข้าไป
feed into (phrv.) ป้อนเข้าไปใน (เครื่องจักร, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย) See also: ป้อนเข้าสู่, หยอดเข้าไปใน
feed off (phrv.) กินจาก (จาน หรือสถานที่อื่นเช่น บนพื้น) Syn. dine off, eat off, eat out of
feed off (phrv.) กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร Syn. dine off, eat off
feed off (phrv.) นำออกมาจาก (ที่เก็บสำรองไว้)
feed off (phrv.) กินอาหารประเภท See also: กินอาหารจำพวก, กินเป็นอาหาร Syn. dine off, eat off, eat out of
feed on (phrv.) อยากเป็นที่ยอมรับของ Syn. lap up
feed on (phrv.) ได้รับ (สิ่งพึงพอใจ) จาก
feed on (phrv.) ให้อาหารกับ See also: ป้อนอาหารให้กับ
feed to (phrv.) ขุนให้อ้วนขึ้น (ใช้ทั้งกับคนและสัตว์) See also: ทำให้อ้วนขึ้นด้วยการให้อาหาร Syn. fatten up
feed up (phrv.) เหนื่อยมาก See also: หมดกำลัง Syn. tire of
feed up with (phrv.) ป้อนให้ See also: ให้อาหาร, กินอาหารจำพวก Syn. dine off, eat off, eat out of, feed on
feed upon (phrv.) ได้รับ (สิ่งพึงพอใจ) จาก
feed with (phrv.) ป้อนให้ด้วย See also: ทำให้พึงพอใจด้วย
feedback (n.) การป้อนข้อมูลให้กับอุปกรณ์ควบคุมแบบอัตโนมัติ
feedback (n.) เสียงหอนจากเครื่องขยายเสียงหรือลำโพง
feedback (n.) ผลสะท้อนกลับ See also: การตอบสนอง, การตอบรับ Syn. reaction
feedbag (n.) กระเป๋าแขวนสำหรับใส่อาหารของม้า
feedbox (n.) รางใส่อาหารสำหรับสัตว์ Syn. manger, rack
feeder (n.) ผู้ให้อาหาร See also: ผู้ป้อนอาหาร, เครื่องให้อาหาร, อุปกรณ์ให้อาหารสัตว์
feeder (n.) ที่ใส่อาหารสัตว์
feeder (n.) อาหาร See also: ปริมาณอาหารที่ให้
feeding (n.) การให้อาหาร See also: การป้อนอาหาร Syn. nursing, ranging
feeding on (suf.) กิน Syn. eating
feedlot (n.) บริเวณขุนอาหารสัตว์ก่อนนำไปขายหรือฆ่า Syn. barnyard
feedstuff (n.) อาหารสัตว์
English-Thai: HOPE Dictionary
feed(ฟีด) {fed,fed,feeding,feeds} vt. ป้อน,ให้อาหาร,เลี้ยง,ให้,จัดให้,ทำให้พอใจ,กระตุ้น. vi. กิน,กินอาหาร,เข้ามา,การกระตุ้น. -Phr. (be fed up (with) เบื่อ,เบื่อหน่าย) ., See also: feedable adj., Syn. nourish,nurture
feedbackn. การไหลกลับของพลังงาน,การป้อนข้อมูลแก่อุปกรณ์ควบคุม
feedlotn. ที่ดินเลี้ยงปศุสัตว์ให้อ้วนเพื่อกิน.
English-Thai: Nontri Dictionary
feed(vt) เลี้ยง,ให้อาหาร,ป้อน,ขุน,กระตุ้น,กระเดือก,กินอาหาร
feedback(n) การไหลกลับ,ผลสะท้อนกลับ,การตอบกลับ
feeder(n) ผู้ป้อนอาหาร,ผู้เลี้ยง,ผู้กระตุ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
feed๑. ป้อน๒. การป้อน๓. ตัวป้อน [มีความหมายเหมือนกับ feeder] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feedback๑. -ป้อนกลับ๒. ผลป้อนกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
feederตัวป้อน [มีความหมายเหมือนกับ feed ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
feeding๑. การให้อาหาร๒. การกิน [มีความหมายเหมือนกับ feeding, oral ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feed additivesวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Feed Back Mechanismกลไกควบคุมย้อนกลับ [การแพทย์]
Feed industryอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
feedbackป้อนกลับ [คอมพิวเตอร์]
feeder canalfeeder canal, คลองชักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Feedingการกิน,อาหารและการกิน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุน (v.) feed See also: fatten, fertilize Syn. เลี้ยงดู
ป้อน (v.) feed Syn. ให้อาหาร
อาหารสัตว์ (n.) feed See also: animal feed, fodder
อาหารสัตว์ (n.) feed See also: animal feed, fodder
ให้อาหาร (v.) feed See also: give food (to), provide food (for)
ให้อาหาร (v.) feed See also: give food (to), provide food (for)
ทอดหญ้า (v.) feed animal with grass See also: give an animal grass
เครื่องสูบน้ำ (n.) feed pump
ชามข้าวสุนัข (n.) feeding bowl See also: dog bowl
fed1 (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ feed See also: ป้อน, ให้อาหาร, เลี้ยง
overfed (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ overfeed
overfed (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ overfeed
underfed (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ underfeed
ให้นม (v.) breast-feed See also: nurse, suckle
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I take him for a walk and feed himฉันพามันไปเดินและให้อาหารมัน
You don't have to worry about feeding a catฉันไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการให้อาหารแมว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Goldfish swimming inside the walls? How do you feed them?ปลาทองว่ายอยู่ในผนังหรอ คุณจะให้อาหารมันยังไง
Will you still need me, will you still feed meคุณจะยังคงต้องฉัน คุณยังจะเลี้ยงฉัน
He'll continue to feed here as long as there's food in the water.เขาจะออกหาอาหารเถวนี่ ตราบใดที่มือาหารในนํ้า
He made me dip my fingers in the excrement and feed it to him like a babyเขาทำฉันการจุ่มนิ้วมือของฉัน in the ของเสียของร่างกาย... ...และใส่มันให้เขาชอบทารก
Men began to feed on men.มนุษย์.. เป็นเหยื่อมนุษย์ด้วยกันเอง
Me... I'm gonna feed the snakes.ฉันต้องกลับไปเลี้ยงงูฉัน
What a job to change and feed her!สิ่งที่งานที่จะเปลี- ่ยนและให้อาหารของเธอ!
I'm going home to Missouri where they never feed you snakes, before ripping your heart out and lowering you into hot pits!ฉันจะกลับบ้านที่รัฐมิสซูรี่ที่พวกเขาไม่เคยกินอาหารที่คุณงู ก่อนที่จะฉีกหัวใจของคุณออกไปและลดคุณลงไปในหลุมร้อน!
I will never feed you again.ฉันจะไม่ให้อะไรนายกินอีกเลย
They always grow louder when they're about to feed on human flesh!เสียงมันจะดังขึ้นเรื่อยๆ... ยามที่พวกมันอยากจะกินเนื้อมนุษย์
If you're gonna lock me out of my own house, just do me a favor, feed the birds outside the window.ถ้าจะไม่ให้ฉันเข้าไป ก็ช่วยอะไรหน่อย
We'll feed her lots of vegetables, thenเข้าใจล่ะ งั้นเราจะทำให้ท่านทานอาหารได้เยอะๆ

feed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, 喂] hello (interj., esp. on telephone); hey; to feed (sb or some animal)
捕食[bǔ shí, ㄅㄨˇ ㄕˊ, 捕食] to prey on; to catch and feed on; to hunt for food
[mò, ㄇㄛˋ, 秣] feed a horse with grain; horse feed
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 豢] feed pigs and dogs; to rear
备料[bèi liào, ㄅㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 备料 / 備料] get the materials ready; prepare feed (for livestock)
桑树[sāng shù, ㄙㄤ ㄕㄨˋ, 桑树 / 桑樹] mulberry tree, with leaves used to feed silkworms
传球[chuán qiú, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 传球 / 傳球] pass (in soccer); to feed (ball)
动物性饲料[dòng wù xìng sì liào, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄧㄥˋ ㄙˋ ㄌㄧㄠˋ, 动物性饲料 / 動物性飼料] animal feed
奶瓶[nǎi píng, ㄋㄞˇ ㄆㄧㄥˊ, 奶瓶] baby's feeding bottle
哺乳[bǔ rǔ, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ, 哺乳] breast-feed; suckle; nurse
母乳喂养[mǔ rǔ wèi yǎng, ㄇㄨˇ ㄖㄨˇ ㄨㄟˋ ㄧㄤˇ, 母乳喂养 / 母乳餵養] breast feeding
料斗[liào dǒu, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˇ, 料斗] cattle feeder; hopper (wicker basket)
拖家带口[tuō jiā dài kǒu, ㄊㄨㄛ ㄐㄧㄚ ㄉㄞˋ ㄎㄡˇ, 拖家带口 / 拖家帶口] dragged down by having a family to feed
拖儿带女[tuō ér dài nǚ, ㄊㄨㄛ ㄦˊ ㄉㄞˋ ㄋㄩˇ, 拖儿带女 / 拖兒帶女] supporting a wife and children; dragged down by having a family to feed
[bǔ, ㄅㄨˇ, 哺] feed
哺育[bǔ yù, ㄅㄨˇ ㄩˋ, 哺育] feed; nurture; foster
哺养[bǔ yǎng, ㄅㄨˇ ㄧㄤˇ, 哺养 / 哺養] feed; rear
回馈[huí kuì, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄨㄟˋ, 回馈 / 回饋] feedback
饲料[sì liào, ㄙˋ ㄌㄧㄠˋ, 饲料 / 飼料] feed; fodder
饲槽[sì cáo, ㄙˋ ㄘㄠˊ, 饲槽 / 飼槽] feeding trough
饲养者[sì yǎng zhě, ㄙˋ ㄧㄤˇ ㄓㄜˇ, 饲养者 / 飼養者] feeder
喂养[wèi yǎng, ㄨㄟˋ ㄧㄤˇ, 喂养 / 餵養] feeding; nutrition
填鸭式[tián yā shì, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄚ ㄕˋ, 填鸭式 / 填鴨式] force feeding (as a teaching method)
授乳[shòu rǔ, ㄕㄡˋ ㄖㄨˇ, 授乳] lactation; breast-feeding
[liào, ㄌㄧㄠˋ, 料] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess
奶水[nǎi shuǐ, ㄋㄞˇ ㄕㄨㄟˇ, 奶水] mother's milk; also fig. the hand that feeds you
鼻饲法[bí sì fǎ, ㄅㄧˊ ㄙˋ ㄈㄚˇ, 鼻饲法 / 鼻飼法] nasal feeding
负反馈[fù fǎn kuì, ㄈㄨˋ ㄈㄢˇ ㄎㄨㄟˋ, 负反馈 / 負反饋] negative feedback
蛇岛蝮[Shé dǎo fù, ㄕㄜˊ ㄉㄠˇ ㄈㄨˋ, 蛇岛蝮 / 蛇島蝮] Snake island viper (Gloydius shedaoensis), feeding on migrating birds
黑眉蝮蛇[hēi méi fù shé, ㄏㄟ ㄇㄟˊ ㄈㄨˋ ㄕㄜˊ, 黑眉蝮蛇] Snake island viper (Gloydius shedaoensis), feeding on migrating birds
良性循环[liáng xìng xún huán, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 良性循环 / 良性循環] virtuous cycle (i.e. positive feedback loop)

feed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カード送り機構[カードおくりきこう, ka-do okurikikou] (n) {comp} card feed
スプロケットフィード[, supurokettofi-do] (n) {comp} sprocket feed
デーリーサテライトフィード[, de-ri-sateraitofi-do] (n) daily satellite feed
トラクタフィード[, torakutafi-do] (n) {comp} tractor feed
フリクションフィード[, furikushonfi-do] (n) {comp} friction feed
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed
噛ます[かます, kamasu] (v5s) (1) to force something into someone's mouth (i.e. a gag); (2) to wedge something into a space, filling it; (3) to feed someone (something)
噛ませる[かませる, kamaseru] (v1) (1) (uk) to force something into someone's mouth (i.e. a gag); (2) to wedge something into a space, filling it; (3) to feed someone (something)
摩擦送り[まさつおくり, masatsuokuri] (n) {comp} friction feed
用紙送り[ようしおくり, youshiokuri] (n) {comp} form feed
秋茄子は嫁に食わすな[あきなすはよめにくわすな, akinasuhayomenikuwasuna] (exp) (id) don't feed autumn eggplant to your wife (because they're too delicious, because they'll give her the chills, or because their lack of seeds will reduce her fertility)
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] (n) {comp} feed hole; sprocket hole
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] (n) {comp} feed track; sprocket track
衣食[いしょく, ishoku] (n) (1) food and clothing; livelihood; living; (vs) (2) to feed and clothe
餌箱;エサ箱[えさばこ(餌箱);エサばこ(エサ箱), esabako ( esa hako ); esa bako ( esa hako )] (n) (animal) feed tray; feed trough; feed box; feed bowl; bait box (e.g. for fishing)
カットシートフィーダ[, kattoshi-tofi-da] (n) {comp} cut-sheet feeder
シートフィーダ[, shi-tofi-da] (n) {comp} sheet feeder
スプーンフィーディング[, supu-nfi-deingu] (n) spoon-feeding
トラクタフィーダ[, torakutafi-da] (n) {comp} tractor feeder
ナイフエッジ[, naifuejji] (n) knifeedge
バイオフィードバック[, baiofi-dobakku] (n) biofeedback
ハウリング[, hauringu] (n) howling (esp. audio feedback)
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance
ハンチング[, hanchingu] (n) (1) hunting; (2) oscillatory behavior of a non-converging feedback loop (behaviour); (3) (abbr) (See ハンチング帽) hunting cap; (P)
フィーダ(P);フィーダー[, fi-da (P); fi-da-] (n) feeder; (P)
フィーディング[, fi-deingu] (n) feeding
フィードバック[, fi-dobakku] (n) feedback; (P)
フィードバック制御[フィードバックせいぎょ, fi-dobakku seigyo] (n) feedback control
初乳[しょにゅう, shonyuu] (n,adj-no) colostrum; foremilk; first milk a mother breastfeeds with
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P)
口移し[くちうつし, kuchiutsushi] (n) mouth-to-mouth feeding; conveying by word of mouth; oral tradition
吸い飲み;吸飲み[すいのみ, suinomi] (n) feeding cup
夏山冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing
帰還(P);饋還[きかん, kikan] (n,vs) (1) (帰還 only) repatriation; return; (2) (electrical) feedback; (P)
手応え(P);手答え;手ごたえ[てごたえ, tegotae] (n,vs) response; resistance; reaction; feedback; (P)
授乳[じゅにゅう, junyuu] (n,vs,adj-no) breast-feeding; suckling; nursing
撒き餌[まきえ, makie] (n,vs) scattered animal feed; ground bait
改ページ;改頁[かいページ, kai pe-ji] (n) {comp} repagination; new page; form feed; page break
書式送り[しょしきおくり, shoshikiokuri] (n) {comp} form feed; FF
添え乳;添乳[そえぢ, soedi] (n) breast-feeding
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カード送り機構[カードおくりきこう, ka-do okurikikou] card feed
スプロケットフィード[すぷろけっとふぃーど, supurokettofi-do] sprocket feed
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed
ピンフィード[ぴんふぃーど, pinfi-do] pin feed
フォームフィード[ふぉーむふぃーど, fo-mufi-do] form feed (FF)
フリクションフィード[ふりくしょんふぃーど, furikushonfi-do] friction feed
ペーパフィード[ぺーぱふぃーど, pe-pafi-do] paper feed
ラインフィード[らいんふぃーど, rainfi-do] line feed
摩擦送り[まさつおくり, masatsuokuri] friction feed
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return
書式送り[しょしきおくり, shoshikiokuri] form feed (FF)
用紙送り[ようしおくり, youshiokuri] form feed
紙送り[かみおくり, kamiokuri] paper feed
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track
繰出し孔ピッチ[くりだしこうピッチ, kuridashikou picchi] feed pitch
送り孔[おくりこう, okurikou] feed hole
頁送り[ページおくり, pe-ji okuri] form feed (FF)
シートフィーダ[しーとふぃーだ, shi-tofi-da] sheet feeder
フィードバック[ふぃーどばっく, fi-dobakku] feedback
帰還[きかん, kikan] feedback, return
給電線[きゅうでんせん, kyuudensen] feeder
連続用紙[れんぞくようし, renzokuyoushi] continuous-feed paper, fan-fold paper

feed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารสัตว์[n. exp.] (āhān sat) EN: animal food ; animal feed ; fodder FR: nourriture pour animaux [f] ; aliments pour animaux [mpl]
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
ขุน[v.] (khun) EN: feed ; fatten ; fertilize FR: gaver ; engraisser
กรอกหู[v. exp.] (krøk hū) EN: put sth. into s.o.'s head ; feed s.o. an idea ; fill s.o.'s head/mind with ; say sth. persistently FR:
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: feed ; breed ; nurture FR: nourrir ; élever
เลี้ยงอาหาร[v. exp.] (līeng āhān) EN: feed FR: alimenter
หล่อเลี้ยง[v.] (lølīeng) EN: provide nourishment ; nourish ; feed FR:
ป้อน[v.] (pøn ) EN: feed ; hand-feed FR: alimenter ; nourrir ; faire manger
ป้อนข้าว[v. exp.] (pøn khāo) EN: feed FR: nourrir ; alimenter
ป้อนข้าวเด็ก[v. exp.] (pøn khāo de) EN: feed a baby FR:
หยอด[v.] (yøt) EN: drop ; pour out drop by drop ; pour slowly ; feed small quantities FR: instiller ; verser goutte à goutte
ชามข้าวสุนัข[n. exp.] (chām khāo s) EN: feeding bowl ; dog bowl FR: écuelle [f]
ฟีดแบ็ค[u] (fītbaek) EN: feedback FR:
การให้อาหาร[n. exp.] (kān hai āhā) EN: feeding FR: alimentation [f] ; nourrissage [m]
การให้อาหารสัตว์[n. exp.] (kān hai āhā) EN: animal feeding FR:
การควบคุมแบบกระตุ้นย้อนกลับ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: positive feedback FR:
การควบคุมย้อนกลับ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: feedback control FR:
การควบคุมย้อนกลับแบบบวก[n. exp.] (kān khūapkh) EN: positive feedback control FR:
การควบคุมย้อนกลับแบบลบ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: negative feedback control FR:
การป้อนกลับ[n. exp.] (kān pøn kla) EN: feedback FR:
คันชัก[n.] (khanchak) EN: violin bow ; feedle bow FR:
ข้อมูลป้อนกลับ[n. exp.] (khømūn pøn ) EN: feedback FR:
ข้อมูลย้อนกลับ[n. exp.] (khømūn yønk) EN: feedback value FR:
ขวดใส่น้ำ[n. exp.] (khūat sai n) EN: feeding oottle ; water bottle FR:
กินบนเรือนขี้บนหลังคา[v. (loc.)] (kinbonreūoe) EN: be ungrateful ; bite the hand that feeds one FR:
หนอนกินเปลือกลำต้น[n. exp.] (nøn kin ple) EN: bark-feeder FR:
เสียงสะท้อน[n.] (sīengsathøn) EN: response ; verbal reaction ; feedback FR:
เสียงตอบรับ(จาก)[n. exp.] (sīeng tøpra) EN: feedback FR:

feed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wagenrücklauf-Zeilentransport {m}carriage return-line feed
Vorschub {m} | automatischer Vorschubfeed rate | automatic feed
Zwangsernährung {f}forcible tube feed
Formularvorschub {m}form feed
Friktionsvorschub {m}friction feed
Blattvorschub {m}sheet feed
Einzelblatteinzug {m}sheet feed
Bahneinführung {f}web feeding
Biofeedback {n}biofeedback
Katalysator-Rückwirkung {f}catalytic converter feedback effect
Ernährung {f}feeding
Einzugstraversenkühlung {f} [techn.]feed traverse cooling
Förderpumpe {f}feed pump
Führungsloch {n}feed hole
Speisepumpe {f}feed pump
Speiserohr {n}feed pipe
Speiseventil {n}feed valve
Speisewasser {n}feed water
Transportrolle {f}feed roll
Rückmeldung {f} | akustische Rückmeldungfeedback | audible feedback
Anschlussgleis {n}feeder track
Anschlussklemme {f}feeder clip; terminal; connecting terminal
Anschlusslinie {f}feeder line
Aufnahmeplatte {f}feeder plate
Rückkopplungskreis {m} [electr.]feeder circuit
Zuleitungsrohr {n}feeder pipe
Futtermittel {n}feeding stuff
Futternapf {m}feeding dish
Futtertrog {m}feeding trough
Schnabeltasse {f}feeding cup
Brennstoffzuführung {f}fuel feed; fuel supply
Einspeisefeld {n}incomming feeder cubicle
Abgangsfeld {n}outgoing feeder panel
Einzelblattzuführung {f}sheet feeder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feed
Back to top