ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cherish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cherish*, -cherish-

cherish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cherish (vt.) รักและใส่ใจ See also: ชื่นชม Syn. care for, hold dear
cherished (adj.) อันเป็นที่รัก See also: เป็นที่รัก Syn. inestimable, prized
English-Thai: HOPE Dictionary
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect
English-Thai: Nontri Dictionary
cherish(vt) ทะนุถนอม,เลี้ยง,รัก,สงวนไว้,ยึดมั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู (v.) cherish See also: care Syn. ถนอม, บำรุง, ถนอมกล่อมเกลี้ยง, ฟูมฟัก Ops. ทอดทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง
ถนอมกล่อมเกลี้ยง (v.) cherish See also: nurture, care for, comfort, nurse
ทะนุถนอม (v.) cherish See also: care Syn. ถนอม, บำรุง, กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู, ถนอมกล่อมเกลี้ยง, ฟูมฟัก Ops. ทอดทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง
ขวัญ (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล
ขวัญ (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล
มิ่ง (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล, ขวัญ
มิ่ง (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล, ขวัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can love, cherish and nurture each other, or you can kill each other.คุณจะรักกัน ทะนุถนอมกัน คุณฆ่ากันได้
Yes, and that he would like us to cherish and nurture each other...ท่านอยากให้เราพอใจ และทะนุถนอมกันและกัน
Yeah, I cherish these moments.ใช่ ฉันโปรดปรานตอนนี้มาก
To honor and to cherish her, all the days of my life.ให้เกียรติและใส่ใจเธอ / ตลอดจนสิ้นสุดลมหายใจ
Cherish her, man. Cherish her. One of God's finest creations.ดูแลเธอดีๆ นะ เป็นงานสร้างชั้นยอดของพระเจ้า
You're the person that I love and cherish the most...นายคือคนที่ฉันรัก และให้ไปหมดทั้งหัวใจ...
You should cherish your regional idiomรักษาขนบท้องถิ่นไว้น่ะดีแล้ว
I mean you want to cherish thatฉันหมายถึงเธอคงอยากทะนุถนอมความสัมพันธ์นี้ให้ดี
Thank you, Asuka I will cherish it with my heart.ขอบคุณนะอาซูกะ ฉันจะเก็บรักษาอย่างดีเลย
Just cherish our moments together.ใช้เวลาด้วยกันให้ดีที่สุดเถอะ
I may cherish the princess more than you.เราอาจจะถนุถนอม องค์หญิงตัวหน้อยมากกว่าเจ้านะ
But thank you for your honesty, Sophie. Cherish your passion.แต่ว่าขอบคุณสำหรับความจริงใจโซฟี นับถือในน้ำใจของคุณ

cherish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, 襟] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom
养痈贻患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈贻患 / 養癰貽患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
养痈遗患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈遗患 / 養癰遺患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
养虎伤身[yǎng hǔ shāng shēn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄕㄤ ㄕㄣ, 养虎伤身 / 養虎傷身] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
养虎遗患[yǎng hǔ yí huàn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养虎遗患 / 養虎遺患] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
心怀[xīn huái, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 心怀 / 心懷] to harbor (thoughts); to cherish; to entertain (illusions)
怀[huái, ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 懷] to think of; to cherish; mind; heart; bosom; surname Huai
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀抱 / 懷抱] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc)
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 胸怀 / 胸懷] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish
心愿[xīn yuàn, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ, 心愿 / 心願] cherished desire; dream; craving; wish; aspiration
爱护[ài hù, ㄞˋ ㄏㄨˋ, 爱护 / 愛護] cherish; treasure; take good care of
珍爱[zhēn ài, ㄓㄣ ㄞˋ, 珍爱 / 珍愛] cherish
[sù, ㄙㄨˋ, 夙] morning; early; long-held; long-cherished
珍惜[zhēn xī, ㄓㄣ ㄒㄧ, 珍惜] treasure; value; cherish

cherish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀慕[あいぼ, aibo] (n) cherish the memory of; yearn for
愛しがる[いとしがる, itoshigaru] (v5r,vt) to treat with love; to pity; to cherish
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such)
久懐[きゅうかい, kyuukai] (n) long-cherished hope
念願成就[ねんがんじょうじゅ, nenganjouju] (n,vs) attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered
愛おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress
愛玩;愛翫;愛がん[あいがん, aigan] (n,vs) caring for (esp. a pet or a small object); cherishing; being fond of; prizing; treasuring
愛蔵[あいぞう, aizou] (n,adj-no,vs) treasured; cherished
持説[じせつ, jisetsu] (n) one's cherished opinion
本懐成就[ほんかいじょうじゅ, honkaijouju] (n,vs) realization of a great ambition; attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered
止ん事無い;止ん事ない[やんごとない, yangotonai] (adj-i) (uk) high class; esteemed; cherished
追慕[ついぼ, tsuibo] (n,vs) cherishing the memory of; yearning for
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บไว้อย่างดี English: cherish

cherish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere FR: adorer ; vénérer ; révérer ; rendre hommage
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish FR:
ฝันหวาน[v. exp.] (fan wān) EN: vainly hope ; cherish an illusion FR: se bercer d'illusions
หวงแหน[v.] (hūang-haēn) EN: value highly ; cherish ; treasure ; be jealous of FR: se réserver ; garder pour soi
กล่อมเกลี้ยง[v.] (klǿmklīeng) EN: cherish ; nurture FR:
กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู[v. exp.] (klǿmklīeng ) EN: bring up ; cherish FR:
รัก[v.] (rak) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore ; like FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir ; aimer d'amour
ถนอม[v.] (sanøm) EN: take care of ; treat with care ; cherish ; nurture ; conserve FR:
ถนอม[v.] (thanøm) EN: preserve ; conserve ; save ; treat with care ; husband ; cherish ; nurture ; take care of FR: préserver ; conserver ; chérir
ถนอมกล่อมเกลี้ยง[v. exp.] (thanøm klom) EN: cherish ; nurture ; care for ; comfort ; nurse FR:
ทะนุบำรุง[v.] (thanubamrun) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of FR: pourvoir ; subvenir
ทะนุถนอม ; ทะนุกถนอม[v.] (thanuthanøm) EN: cherish ; be considerate of ; not to hurt another's feelings FR:
อุ้มชู[v.] (umchū) EN: take care of ; cherish ; support ; help ; back ; bring up FR: faire un câlin
อันเป็นที่รัก[X] (an pen thīr) EN: cherished FR:
มิ่ง[n.] (ming) EN: cherished possession FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cherish
Back to top