ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inattention

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inattention*, -inattention-

inattention ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inattention (n.) การปล่อยปละละเลย See also: การขาดความเอาใจใส่ Syn. carelessness, negligence Ops. attention, care
English-Thai: HOPE Dictionary
inattention(อินอะเทน' เชิน) n. การไม่สนใจ, การขาดความสนใจ, Syn. negligence
English-Thai: Nontri Dictionary
inattention(n) ความไม่ตั้งใจ,ความไม่สนใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inattentionไม่สนใจ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, one of the defining characteristics of the old Buy More was its inattention to detail.อย่างที่คุณรู้ หนึ่งในคุณคุณสมบัติพิเศษ ของบายมอร์เก่าคือรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้ตั้งใจ

inattention ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不衛生[ふえいせい, fueisei] (adj-na,n) unsanitary condition; lack of hygienic care; inattention to hygiene; unhygienic conditions
上の空;うわの空[うわのそら, uwanosora] (adj-na,n) inattention; absent-mindedness
不注意[ふちゅうい, fuchuui] (adj-na,n) carelessness; inattention; thoughtlessness; (P)
注意力散漫[ちゅういりょくさんまん, chuuiryokusanman] (n) (See 注意散漫) inattention; distraction; mind-wandering
注意散漫[ちゅういさんまん, chuuisanman] (n) (See 注意力散漫) inattention; distraction; mind-wandering

inattention ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่ตั้งใจฟัง[n. exp.] (khwām mai t) EN: FR: inattention [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inattention
Back to top