ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบีย*, -เบีย-

เบี้ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบี้ย (n.) cowrie See also: cowrie shell, cowrie shell money, Cypraea moneta money Syn. เงิน, อัฐ
เบี้ย (n.) cowrie See also: Cypraea moneta, cowrie shell Syn. หอยเบี้ย
เบี้ยกันดาร (n.) allowance See also: hardship supplement
เบี่ยง (v.) avoid See also: shun Syn. หลบ, หลีก, หลบเลี่ยง
เบี่ยง (v.) make way for See also: make room for, steer clear of Syn. เลี่ยง, หลบหลีก, ให้ทาง, ขยับหนี
เบี่ยง (v.) twist See also: turn, bend Syn. เอียง
เบี่ยง (v.) bias See also: be awry, be aslant, be askew Syn. เฉียง, เลี่ยง, เฉไฉ Ops. ตรง
เบี่ยง (adj.) biassed See also: awry, aslant, askew Syn. เฉียง, เลี่ยง, เฉไฉ Ops. ตรง
เบี่ยง (adv.) slantingly See also: deviously, indirectly Syn. เบี้ยว, เอียง Ops. ตรง
เบี่ยง (v.) slant See also: deviate, distort, twist away, out of shape Syn. เบี้ยว, เอียง Ops. ตรง
เบี่ยง (adj.) slanting See also: leaning, inclined, crooked, oblique, sloping, slanted Syn. เบี้ยว, เอียง Ops. ตรง
เบี่ยงบ่าย (v.) avoid See also: evade, dodge, shirk Syn. บ่ายเบี่ยง, เลี่ยง, หลีกเลี่ยง
เบี่ยงประเด็น (v.) change the issue See also: avoid, evade, dodge Syn. เลี่ยง, เบี่ยงบ่าย, บ่ายเบี่ยง
เบี่ยงเบน (v.) deviate See also: be different Syn. คลาดเคลื่อน, แตกต่าง Ops. แม่นยำ, เที่ยงตรง
เบี่ยงเบนทางเพศ (adj.) homosexual See also: heterosexual
เบี้ยทำขวัญ (n.) damages See also: compensation Syn. เงินทำขวัญ, ค่าทำขวัญ
เบี้ยน้อยหอยน้อย (adj.) poor
เบี้ยน้อยหอยน้อย (v.) be poor
เบี้ยบน (n.) top dog See also: upper hand, advantage, superior Ops. เบี้ยล่าง
เบี้ยบ้ายรายทาง (n.) incidental expenses
เบี้ยบำนาญ (n.) pension Syn. บำนาญ, เงินบำนาญ
เบี้ยบำเหน็จ (n.) reward See also: remuneration, prize, premium, bonus, gratuity Syn. เงินรางวัล
เบี้ยประกัน (n.) insurance premium
เบี้ยประกันภัย (n.) insurance premium See also: premium
เบี้ยปรับ (n.) fine
เบี้ยล่าง (n.) disadvantage See also: underdog
เบี้ย (v.) distort See also: deform
เบี้ย (v.) break a promise See also: break an agreement, not keep a promise Syn. บิดพลิ้ว, โหยกเหยก
เบี้ยวๆ บูดๆ (adj.) wry (face) Syn. บิดๆ เบ้ๆ, เบ้, บูดเบี้ยว
เบี้ยวๆ บูดๆ (adj.) distorted See also: twisted, crooked Syn. บิดๆ เบ้ๆ, บิดเบี้ยว, บูดเบี้ยว
เบี้ยวบูด (v.) be distorted See also: be contorted, be out of shape, be twisted Syn. บูด
เบี้ยหวัด (n.) military pension See also: pension
เบี้ยหัวแตก (n.) bit of money See also: bits of income Syn. เบี้ยหัวแหลก
เบี้ยหัวแหลก (n.) bit of money See also: bits of income Syn. เบี้ยหัวแตก
เบี้ยเลี้ยง (n.) allowance See also: daily allowance
เบี้ยโบก (n.) kind of gambling
English-Thai: HOPE Dictionary
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
agee(อะจี') adv. ไปทางข้าหนึ่ง, เฉไป, เบี้ยว,, Syn. ajee (to one side, awry)
agley(อะกลี' อะไกล) adv. ผิด, เบี้ยว,, Syn. agly (awry, wrong)
ajee(อะจี) adj. เบี้ยว, ไม่ตรง = agee
anamorphoscope(แอนนะมอร์' โฟศโคพ) n. เครื่องมือปรับภาพที่เบี้ยว เนื่องจาก anamorphosis
askew(อัสคิว') adv.,adj. ไปทางข้างหนึ่ง,ออกนอกทาง, เอียง,เฉ,เฉียง,เบี่ยง (obliquely)
aslant(อัสลานทฺ') adj. เอียง,เบี่ยง,เฉ,เฉียง.
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
assignee(อะไซนี') n. ผู้รับโอน (สิทธิ,ทรัพย์สินดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ)
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,การบ้าน,การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task,mission
astigmatism(แอสทิก' มะทิสซึม) n. ภาวะตาพร่า, ภาวะเบี้ยวของเลนส์ตาหรือแว่นตา ในลักษณะเห็นวงกลมเป็นรูปเบี้ยว., Syn. astigmia
avert(อะเวิร์ท') vt. เบี่ยงบ่าย,บิดเบน,ปัดออก,เบือนหน้า. -avertible,avertable adj., Syn. deflect, divert ###A. face,confront)
awry(อะไร') adj.,adv. งอหรือคดหรือเฉียงไปทางข้างหนึ่ง,เฉไป,เบี้ยว,ผิดทาง (เข้าใจ) ผิด
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve
bent(เบนทฺ) adj. งอ,โค้ง,ตกลงใจ,ตั้งใจแล้ว n. ทิศทาง,ความสนใจ,การเบี่ยงเบน,ความโค้ง, Syn. tendency
c.i.f.abbr. cost,insurance,and freight ราคาที่รวมทั้งค่าระวางและเบี้ยประกันภัย
cam(แคม) 1. n. ลูกเบี้ยว,ล้อนูน 2. ย่อมาจาก computer-aided manufacturing (การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงานแต่ละส่วน เช่น การนับและการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
chessman(เชส'เมิน) n.,เม็ดหมากรุก,เบี้ยหมากรุก
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
cifabbr. cost,insurance,and freight ราคาที่รวมทั้งค่าระวางและเบี้ยประกันภัย
compound(คอม'เพาน์ดฺ) {compounded,compounding,compounds} n. บริเวณบ้าน,บริเวณล้อมรั้ว,สารประกอบ,คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน,ประกอบเป็นสารประกอบ,ตกลงไม่เอาเรื่อง,คิดดอกเบี้ยทบต้น,เพิ่ม,เสริม. vi. ต่อรอง,ประนีประนอม,ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
compound fracture n.ดอกเบี้ยทบต้น
contort(คันทอร์ทฺ') vi.,vt. บูดเบี้ยว,บิดเบี้ย
contortion(คันทอรฺ'เชิน) n. ความบูดเบี้ยว,ภาวะที่คดงอ,หน้าคดงอ, Syn. distortion
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
dike(ไดคฺ) {diked,diking,dikes} n. เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,หญิงที่รักร่วมเพศ,เลสเบี้ยน,vt. สร้างเขื่อน,ยับยั้ง,ป้องกัน, Syn. dyke
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage,loss,injury
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse ###A. favourable
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
drawn(ดรอน) v. กิริยาช่อง 3 ของ draw. -adj. บูดเบี้ยว (หน้า) ,ซูบซีด,ซึ่งเอาไส้ออก
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
drift anglen. มุมเบี่ยงเบน,มุมบินเอียง
driftage(ดริฟ'ทิจฺ) n. การล่องลอย,ปริมาณที่ล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กำลังลมที่ทำให้เบี่ยงเบน
earned incomen. เงินรายได้จากค่าจ้าง เงินเดือนหรืออื่น ๆ (ไม่ใช่จากดอกเบี้ย)
eccentric(อิคเซน'ทริค) adj.,n. (คนที่) ผิดปกติ,ประหลาด,เบี้ยว,พิกล,วิตถาร., See also: eccentrical adj., Syn. queer ###A. normal
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
ellipticityn. องศาการเบี่ยงเบนของรูปกลมไข่จากวงกลม
English-Thai: Nontri Dictionary
askew(adv) เฉ,เฉียง,เบี่ยง,เห,ออกนอกทาง
aslant(adv) เอียง,เบน,เฉ,เฉียง,เบี่ยง
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
awry(adv) เห,เฉไป,เบี้ยว,ผิดทาง
chessman(n) เบี้ยหมากรุก
chip(n) ชิ้น,เศษ,สะเก็ดหิน,เบี้ย,แผ่นบางๆ
contort(vt) งอ,เบี้ยว,บิด,คดงอ
contortion(n) การบิดเบี้ยว,การบิด,ความงอ,ความคดงอ
convulsion(n) อาการชัก,อาการสั่น,อาการหดเกร็ง,อาการบิดเบี้ย
cowrie(n) เบี้ย,หอยเบี้ย
cowry(n) เบี้ย,หอยเบี้ย
detour(n) ทางอ้อม,ทางเบี่ยง,ทางโค้ง
deviate(vi) หันเห,เบี่ยงเบน,ออกนอกลู่นอกทาง,เฉไฉ,ไถล
deviation(n) การหันเห,การเบี่ยงเบน,การไถล,การออกนอกลู่นอกทาง
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ
diversion(n) การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ทางเบี่ยง,การทำให้เขว
divert(vt) ทำให้เขว,ทำให้เหไป,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เบี่ยงเบน
dividend(n) ตัวตั้งหาร,เงินปันผล,ผลประโยชน์,ดอกเบี้ย
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
incline(vt) เอียง,เฉียง,เห,เบน,เบี่ยงเบน,โน้มเอียง,โค้ง
income(n) รายได้,รายรับ,ดอกเบี้ย,เงินเดือน
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร
insurance(n) การประกัน,การค้ำประกัน,เบี้ยประกัน,กรมธรรม์
interest(n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย
pension(n) เงินบำนาญ,เบี้ยหวัด,เงินสงเคราะห์,เงินช่วยเหลือ
token(n) เครื่องหมาย,เหรียญ,เบี้ย,ของขวัญ,พยานหลักฐาน,เครื่องแสดง,ของที่ระลึก
usury(n) การให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงลิ่ว
warp(n) ความบิดเบี้ยว,ความโค้ง,ความวิปริต,ความแปรปรวน
wry(adj) บิด,เบี้ยว,บิดเบือน,คดเคี้ยว,ผิดปกติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arrearsเบี้ยประกันภัยเกินกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay-up returnเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนระหว่างหยุดใช้งาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premiumเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weekly premium increaseเบี้ยประกันภัยเพิ่มรายสัปดาห์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreed returnsการคืนเบี้ยประกันภัยตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
allowanceเงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bank rateอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabochon๑. อัญมณีทรงหลังเบี้ย๒. รูปทรงหลังเบี้ย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
camลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
camshaftเพลาลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrying chargeค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียเพิ่มต่างหากจากดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral๑. เบี่ยง๒. สำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compound interestดอกเบี้ยทบต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation๑. การเบี่ยงเบน๒. ค่าเบี่ยงเบน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distortionการบิดเบี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indented contourคอนทัวร์เบี่ยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interestดอกเบี้ย, ผลประโยชน์, ส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
OHC engine; overhead-camshaft engineเครื่องยนต์โอเอชวี, เครื่องยนต์แบบเพลาลูกเบี้ยวเหนือสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overage๑. เบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากเรือเก่า๒. น้ำหนักเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
penalty๑. การลงโทษ๒. เบี้ยปรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptance, qualifiedการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recourseไล่เบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simple interestดอกเบี้ยคงต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
small additional or return premiums clauseข้อกำหนดการเพิ่มหรือคืนเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
usuryการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Penalties, Contractual ; Liquidated damagesเบี้ยปรับ [TU Subject Heading]
Per diem allowancesเบี้ยเลี้ยง [TU Subject Heading]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Bank rateอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Camลูกเบี้ยว [การแพทย์]
Compound interest depreciation methodการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น [การบัญชี]
Coronary artery bypassศัลยกรรมทางเบี่ยงหลอดเลือดโคโรนารีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crowding Out การแย่งเงินกู้จากเอกชน กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นในการ กู้ยืม ของรัฐบาลจากประชาชนมีผลทำให้เอกชนในประเทศต้องลดการกู้ยืม และการใช้จ่ายลง จำนวนของการแย่งเงินกู้ยืมจากเอกชน จะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับว่าการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพียงใด หากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้นมาก การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนก็จะลดลงมาก หากการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
Deformedลักษณะบิดเบี้ยว [การแพทย์]
Deviant behaviorพฤติกรรมเบี่ยงเบน [TU Subject Heading]
Distortionการคดเคี้ยว,พูดเพี้ยนไปจนฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงพยัญชนะหรือสระ,การผิดรูป,เบี้ยว,การบิดเบี้ยว,ผิดรูปร่างไป,การตัดรายละเอียดบางประการทิ้งไป [การแพทย์]
Distractionข้อต่อเคลื่อนไหวในทิศทางเคลื่อนแยกห่าง,การเบี่ยงเบนความสนใจ [การแพทย์]
divagationdivagation, ทางน้ำเบนเบี่ยง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Interestดอกเบี้ย [TU Subject Heading]
Malachite มาลาไคต์ แหล่ง - พบที่จังหวัดนครราชสีมา อุตรดิตถ์ และทั่ว ๆ ไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดง ใช้ทำเครื่องประดับแจกัน หุ้มโต๊ะภายนอก บริเวณพื้นบนของโต๊ะ เจียระไนรูปหลังเบี้ยทำหัวแหวน [สิ่งแวดล้อม]
Debentureหุ้นกู้เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หลักทรัพย์ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุน หุ้นกู้จะมี กำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน ผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และระดับอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก [ตลาดทุน]
Face valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Floating Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว การปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอุปสงค์และอุปทานในตลาดการเงิน ระบบนี้ได้รับการนำมาใช้โดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เมื่อต้นทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากเห็นว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลหนึ่งจะอ่อนหรือแข็ง ขึ้นอยู่กับอัตราเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศนั้นที่เป็นเงินตราสกุล แข็ง (ดู Hard Currency) และทองคำ รวมทั้งอัตราภาวะเงิเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ (Flexible Exchange Rate) [สิ่งแวดล้อม]
Prime rateอัตราดอกเบี้ยพิเศษ, อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด [การบัญชี]
Timing beltsสายพานเพลาลูกเบี้ยว [TU Subject Heading]
Turquoise เทอร์คอยซ์ แหล่ง - ในประเทศไทยยังไม่พบ ประโยชน์ - จัดเป็นรัตนชาติประเภทหินสีมีราคาไม่สูงนัก นิยมเจียระไนแบบหลังเบี้ยกลมหรือรูปไข่ [สิ่งแวดล้อม]
Usuryดอกเบี้ยเกินอัตรา [TU Subject Heading]
Grace Period ระยะเวลาผ่อนผัน ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมซึ่ง จะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น สัญญาชำระเงินกู้ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาผ่อนผัน 3 ปี ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยจะต้องผ่อนชำระคืนในช่วง 4 ปีหลังของสัญญา ระยะเวลาผ่อนผันนับเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจากู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ในโครงการต่างๆ ซึ่งผู้กู้บางส่วนยินดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาผ่อนผันนานออกไป [สิ่งแวดล้อม]
Par valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Unearned Income รายได้โดยไม่ต้องทำงาน รายได้ประเทศที่ไม่ใช่ค่าจ้างซึ่งอาจอยู่ในรูป ของ ดอกเบี้ย ค่าเช่า หรือกำไร รายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทำงานนี้ได้ แยกออกมาจากรายได้จากการทำงาน (earned income) เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการจัดเก็บภาษี รายได้จากการทำงานมัก เป็นรายได้ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในขณะที่รายได้โดยไม่ต้องทำงานนี้มักจะเป็นรายได้ที่ต้องแจ้ง และจัดเก็บภาษีในภายหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chip (n.) เบี้ย See also: ชิพ, เบี้ยที่ใช้แทนเงินในการเล่นพนัน Syn. token, counter, piece
cowrie (n.) เบี้ย See also: เปลือกหอยที่ใช้แทนเงิน
bring round (phrv.) เบี่ยงเบน See also: เปลี่ยนทิศทาง Syn. fetch round
depart (vi.) เบี่ยงเบน See also: เปลี่ยนแปลง, ปรับเปลี่ยน Syn. change, vary, deviate, diverge Ops. concur, agree
deviate (vi.) เบี่ยงเบน See also: หันเห, บ่ายเบน, แตกต่างจากปกติ Syn. diverge, digress Ops. agree
divert (vt.) เบี่ยงเบน See also: เบี่ยง, เบนเส้นทาง, เปลี่ยนทาง, เปลี่ยนความสนใจ, เบนความสนใจ Syn. diverge, deviate, distract, shift
deviate from (phrv.) เบี่ยงเบนจาก See also: เปลี่ยนแปลงจาก
premium (n.) เบี้ยประกัน
crooked (adj.) เบี้ยSee also: เอียง (เช่น รูปภาพ)
wry (adj.) เบี้ยSee also: บิด, บิดเบี้ยว Syn. distorted, crooked, twisted
pawn (n.) เบี้ยหมากรุก
allowance (n.) เบี้ยเลี้ยง See also: ค่าเลี้ยงชีพ, ค่าใช้จ่าย
aberrant (adj.) ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ
aberration (n.) การเบี่ยงเบนจากปกติ See also: ความผิดปกติ Syn. deviant, anomalous
apochromatic (adj.) ไร้การเบี่ยงเบนของภาพหรือสี (เลนส์)
awry (adj.) บิดเบี้ยSee also: เบี้ยว, คด, งอ, เฉียง Syn. crooked, aslant, askew
bank rate (n.) อัตราดอกเบี้ย (จากธนาคารกลาง) (ทางการเงิน) Syn. prime rate
base rate (n.) อัตราดอกเบี้ย (จากธนาคารกลาง) (ทางการเงิน) Syn. bank rate, prime rate
bean flicker (sl.) เลสเบี้ย
beat around the bush (vi.) บ่ายเบี่ยง See also: ตอบไม่ตรงคำถาม Syn. evade, hedge Ops. confront, face
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Humans and their guns.นั่นละ เบี้ย ถึงเดินก่อนไง
And she was another piece that you needed to knock overและเธอก็เป็นแค่ เบี้ย ที่ นายแค่ต้องการ กิน
Bishop A-5, bishop C-4, pawn E-3.บิชชอป เอ 5 , บิชชอป ซี 4 , เบี้ย อี 3
Bishop for "B," pawn for "P"?บิชชอป คือ "บี" เบี้ย คือ "พี"
12 pesos, a busted pocket watch, and a letter with instructions to deliver it to his sister in New York.เบี้ย 12 เปโซส์ นาฬิกาคล้องคอหนึ่งเรือน และจดหมายสั่งเสีย ให้ส่งพวกมันไปให้น้องสาวของเขาในนิวยอร์ก
Chip, you're in deep shit.เบี้ยคุณอยู่ในลึกครับ.
Strucker knew something that Ultron wanted us to miss.เบี่ยงความสนใจต่างหาก
Take the attention off of me.เบี่ยงความสนใจไปจากฉัน
Perverted the course of justice.เบี่ยงเบนกระบวนการยุติธรรม
Divert the search team.เบี่ยงเบนการค้นหาของทีม
Create a distraction, I suppose, or...เบี่ยงเบนความสนใจ ผมกะว่า...
Divert him. Beguile him. Enchant him.เบี่ยงเบนความสนใจ ยั่วยวน โปรยเสน่ห์ใส่พระองค์
Be my distraction.เบี่ยงเบนความสนใจของผม
Just keep him busy for a few...เบี่ยงเบนความสนใจมันไว้...
Diversion, then extraction.เบี่ยงเบนความสนใจแล้วเคลื่อนย้าย
All crisis averted.เบี่ยงเบนอันตรายหมดแล้ว
Swing it to your right, Laura.เบี่ยงไปทางขวาสิ ลอร่า
Your father's health insurance premium, graduate school loans, but you decided to take your mates out on the town, living it large.เบี้ยประกันของคุณพ่อสุขภาพ จบการศึกษากู้ยืมโรงเรียน แต่คุณตัดสินใจที่จะใช้เพื่อนของคุณ ออกในเมืองที่อาศัยอยู่มันมีขนาดใหญ่.
The punishment for not paying your hotel bill in the UAE is jail.เบี้ยวค่าโรงแรมที่นี่โทษจำคุก
Blow her off. Come round mine for pizza.เบี้ยวเถอะวะ มากินพิซซ่าบ้านฉันดีกว่า
Pawn to king three. Queen to king one. Knight to rook four...เบี้ยไปที่คิง 3, ควีนไปที่คิง 1, ม้าไปที่เรือ 4
Pawn to queen rook four.เบี้ยไปที่เรือข้างควีน 4
Oh, dear. Tell me, is it the perspective that gives my nose that curious twist in the middle?คงเป็นเพราะเปอสเป็คทีฟของภาพสินะ ที่ทําให้จมูกผมเบี้ยวเเบบนี้
Well, in my opinion, skipper, we've passed through a Hasslein Curve, a bend in time.ตามความเห้นผมนะ เราคงผ่านความเบี่ยงเบนของอวกาศ ลัดกาลเวลามา
We came through a defect.ผมไม่รู้วิธีกลับโลก เราผ่านมาทางการบิดเบี้ยวของ
Mongo only pawn in game of life.มองโกเป็นแค่เบี้ย ในเกมส์เดิมพันชีวิต
Yeah, the housing's bent, you can hear it.ใช่ หม้อเกียร์เบี้ยว ได้ยินเสียงเลย
Well, I object to buying a girl dinner, then she won't put out for you.ผมนัดสาวไปดินเนอร์ แต่เธอกลับเบี้ยวนัด
We can divert it. it's made to respond to in-flight commands.เราเบี่ยงเบนเป้าหมายมันได้ โดยการโปรแกรมการบินมันใหม่
I know about options, lot assemblies...- ผมรู้เรื่องทางเลือกครับ - อัตราดอกเบี้ยจะพุ่งขึ้นอีก
It's the "Lesbian Lunchbox."..."กล่องอาหารเลสเบี้ยน"
So many lesbians come to see the show. I thought we'd talk to some lesbians here tonight.มีเลสเบี้ยนหลายคนมาดูรายการ ไปคุยกับพวกเขากัน
Doesn't that sound like a wonderful idea? - Hi, you a lesbian?เป็นความคิดที่วิเศษมาก คุณเป็นเลสเบี้ยนหรือเปล่า
"Methinks the lesbian doth protest too much." Just teasing.ฉันว่าพวกเลสเบี้ยน ไม่ค่อยประท้วงนัก
Of course, when Friday night came around, Henry stood me up.แน่ล่ะ พอถึงวันนัด เฮนรี่เบี้ยวฉัน
Piano Man, play it Caribbean.มือเปียโน, เล่นแบบแคริบเบี่ยน.
It'll be your chief diversion hereafter.มันช่วย เบี่ยงเบนจิตใจเธอนับแต่นี้ไป
Maybe everybody in the whole damn world's scared of each other.บางทีคนทุกคนในโลกบูดเบี้ยวใบนี้ ต่างหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
And you never knew she was a lesbian.นายไม่รู้เลยเหรอว่าเธอเป็นเลสเบี้ย
Sometimes I wish I was a lesbian.บางครั้งฉันก็อยากจะเป็นเลสเบี้ยนนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบีย
Back to top