ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

counter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *counter*, -counter-

counter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
counter (n.) เคาน์เตอร์ See also: โต๊ะขนาดยาว
counter (adj.) ที่โต้ตอบออกไป
counter (vt.) พูดแย้ง See also: พูดค้าน, พูดโต้ตอบ
counter (vi.) พูดแย้ง See also: พูดค้าน, พูดโต้ตอบ
counter (prf.) ต้าน Syn. contra-
counter with (phrv.) ต่อยกลับ (การชกมวย) See also: ชกกลับ, สวนกลับ
counter with (phrv.) ตอบโต้ See also: สวนกลับ
counteract (vt.) ลดผลกระทบ See also: ทำให้ผลน้อยลง Syn. neutralize
counteraction (n.) การทำให้ผลกระทบน้อยลง
counterattack (n.) การโต้กลับ See also: การตอบโต้ Syn. countermove, attack
counterattack (vi.) โต้กลับ See also: ตอบโต้
counterattack (vi.) โต้กลับ See also: ตอบโต้
counterbalance (vt.) ถ่วงดุล See also: ถ่วงให้เท่ากัน Syn. balance, compensate
counterbalance (n.) น้ำหนักถ่วง See also: เครื่องถ่วง Syn. counterpoise
countercheck (n.) การตรวจสอบอีกครั้ง See also: การตรวจทาน
countercheck (vt.) ตรวจสอบอีกครั้ง See also: ตรวจทาน
counterclaim (n.) การโต้ตอบ Syn. defense
counterclockwise (adv.) ทวนเข็มนาฬิกา See also: ที่หมุนเวียนซ้าย Syn. anticlockwise
counterclockwise (adj.) ที่ทวนเข็มนาฬิกา See also: ที่หมุนเวียนซ้าย Syn. anticlockwise, contraclockwise
counterculture (n.) วัฒนธรรมที่แปลกต่างจากที่มีอยู่ในสังคม
counterfeit (n.) ของปลอมแปลง See also: เงินปลอม Syn. forgery, imitation
counterfeit (adj.) ซึ่งปลอมแปลง
counterfeit (adj.) ซึ่งหลอกลวง
counterfeit (vt.) ปลอมแปลง Syn. fake, forge
counterfeit (vi.) ปลอมแปลง Syn. fake, forge
counterfeit (vi.) เสแสร้ง See also: เสแสร้งทำ
counterfeit (vt.) เสแสร้ง See also: เสแสร้งทำ
counterfeiter (n.) นักต้มตุ๋น See also: นักต้ม Syn. shammer, simulator, impostor Ops. professional person, qualified person
counterfoil (n.) ส่วนต้นขั้วของเช็คหรือใบเสร็จ Syn. stub, check stub
counterinsurgency (n.) การกระทำทางการทหารหรือการเมืองที่ใช้ต่อต้านการกบฏ
counterirritant (n.) ยาที่ใช้บรรเทาการอักเสบ
countermand (n.) คำสั่งยกเลิก
countermand (vt.) ยกเลิก See also: เพิกถอน Syn. cancel, revoke, annul
countermeasure (n.) การกระทำตอบโต้ See also: การโต้กลับ
countermove (n.) การโต้กลับ See also: การตอบโต้ Syn. attack
counteroffensive (n.) การรุกตอบโต้ See also: การโจมตีตอบโต้
counterpane (n.) ผ้าคลุมเตียง Syn. bedspread, coverlet
counterpart (n.) ชุดสำเนา Syn. copy, duplicate
counterpart (n.) สิ่งที่คล้ายกัน Syn. analogue, complement
counterpart (n.) สิ่งที่เป็นคู่กัน
English-Thai: HOPE Dictionary
counter(เคา'เทอะ) {countered,countering,counters} n. โต๊ะกั้น (แสดงสินค้า/ ติดต่อกับธุรกิจกับผู้ที่มาหา) ,เคาน์เตอร์,เครื่องนับจำนวน,ผู้นับ adv. ในทางที่ผิด,ในทางกลับ,ตรงกันข้าม adj. ตรงกันข้าม,ต่อต้าน. n. สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม,สิ่งต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,การชกสวน,หมั
counteract(เคา'เทอะแอคทฺ) vt. ต่อต้าน,ขัดขวาง,โต้ตอบ,ตีโต้, See also: counteraction n. ดูcounteract counteractive adj. ดูcounteract, Syn. resist,oppose
counterattack(เคา'เทอะอะแทค) n. การโต้ตอบ,การตีโต้ vt.,vi. โต้ตอบ,ตีโต้
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
countercheck(เคา'เทอะเชค) vt.,n. (การ) หยุดยั้ง,ยับยั้ง,ตรวจสอบซ้ำ,ตรวจทบทวน, Syn. blank check
counterclaim(เคา'เทอะเคลม) vt.,vi.,n. (การ) เรียกร้องแย้ง,อ้างสิทธิแย้ง,แย้งสิทธิ., See also: counterclaimant n. ดูcounterclaim
counterclockwise(เคาเทอะคลอค'ไวซ) adj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,หมุนซ้าย, Syn. contraclockwise
countercurrent(เคาเทอเคอ'เรินทฺ) n. กระแสทวน,กระแสย้อนทิศทาง
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign
counterfoil(เคา'เทอะฟอยล์) n. ต้นขั้ว (เช็คใบเสร็จหรืออื่น ๆ)
counterfort(เคา'เทอะฟอร์ท) n. กำแพงกั้น,ป้อมกำบัง
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง
countermand(เคาเทอะมานด'ฺ) vt. ยกเลิก,สั่งถอน,ออกคำสั่งแย้งคำสั่ง,เรียกตัวกลับ. n. คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม, Syn. revoke
countermeasure(เคา'เทอะเมส'เชอะ) n. วิธีการตอบโต้,มาตรการตอบโต้,วิธีการรับมือ
countermine(เคา'เทอะไมน์) n. ทุ่นระเบิดทำลายทุ่นระเบิดข้าศึก,แผนตอบโต้,
counteroffensive(เคา'เทอะออฟเฟน'ซิฟว) n. การรุกกลับ,การโจมตีข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามา,สงครามตอบโต้
counterpane(เคา'เทอะเพน) ผ้าคลุมเตียง
counterpart(เคา'เทอะพาร์ท) n. สำเนา,ของคู่กับ,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,ผู้ที่คล้ายกันมาก,สิ่งที่คล้ายกันมาก, Syn. analogue
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize
counterrevolution(เคา'เทอะเรฟโวลู'เชิน) n. การปฏิวัติซ้อน,การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านการปฏิวัติที่เกิดขึ้น.
countersign(เคา'เทอะไซนฺ) n. ลายเซ็นกำกับ,ลายเซ็นกำกับลายเซ็น,การลงลายเซ็นเพิ่ม,การลงนามร่วม,สัญญาณลับ. vt. ลงลายเซ็นร่วม,ลงลายเซ็นกำกับ
countersink {countersank(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
countersinks}(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
countersunk(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
English-Thai: Nontri Dictionary
counter(adv) ในทางตรงกันข้าม,ในทางกลับกัน
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
counterclaim(n) การแย้ง,การเรียกร้องแย้ง
counterclockwise(adj) ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,ซึ่งหมุนซ้าย
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
countermand(n) การเรียกกลับ,การถอนคืน,การยกเลิก,การบอกเลิก
counterpane(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
counterpart(n) สำเนา,ฉบับเทียบ,ของคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,สิ่งที่คล้ายกัน
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
countersign(vt) ลงนามร่วม,ลงชื่อกำกับ,ลงลายเซ็นร่วม,สนองพระบรมราชโองการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
counter๑. ตัวนับ, เครื่องนับ, อุปกรณ์นับ๒. โปรแกรมนับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
counterclaimฟ้องแย้ง (คดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterfeitการปลอม (เงินตรา, เอกสาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counterinsurgencyการปราบปรามการก่อกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countermand๑. การยกเลิกคำสั่ง (ก. ปกครอง)๒. คำบอกห้าม (การใช้เงินตามตั๋วเงิน) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterpartคู่ฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterrevolutionการปฏิวัติซ้อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countersign๑. การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ๒. การลงนามรับรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countervailing dutyอากรตอบโต้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterweightน้ำหนักถ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counterเครื่องนับรังสี, อุปกรณ์ตรวจหาการแผ่รังสี หรือเครื่องสำรวจรังสี ซึ่งตรวจหาและวัดการแผ่รังสี จากการแตกตัวเป็นไอออน โดยแสดงเป็นผลรวมสะสม หรืออัตราการแผ่รังสี [นิวเคลียร์]
Counteractต้านฤทธิ์ [การแพทย์]
Countercurrentกลไกการไหลทวน [การแพทย์]
Counterinsurgencyการปราบปรามการก่อกบฏ [TU Subject Heading]
countermeasuresมาตรการตอบโต้ [การทูต]
Counterpart fundsเงินสมทบ [เศรษฐศาสตร์]
Countervailing dutyอากรตอบโต้ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป.ป.ช. (n.) Office of the National Counter Corruption Commission See also: NCCC Syn. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (n.) Office of the National Counter Corruption Commission See also: NCCC
เครื่องจ่ายตั๋วและทอนเงิน (n.) ticket counter with change machine
การโต้ตอบ (n.) counter See also: response, reply, retort, return, counterattack Syn. การโต้เถียง
เคาน์เตอร์ (n.) counter See also: desk Syn. โต๊ะ
โต้ตอบ (v.) counter See also: respond, oppose, react, retaliate Syn. ตอบโต้ Ops. เฉย, เฉยเมย, เฉยชา
โต๊ะ (n.) counter See also: desk
พนักงานไปรษณีย์ (n.) counter clerk See also: counter officer
โต้คลื่น (v.) counter waves See also: ride the waves (boat, ship)
ปฏิยุทธ์ (v.) counter-attack See also: battle, fight, fight back Syn. สู้รบ, รบตอบ, ตอบโต้, ตีกลับ
รบตอบ (v.) counter-attack See also: battle, fight, fight back Syn. สู้รบ, ตอบโต้, ตีกลับ
คำฟ้องแย้ง (n.) counter-claim See also: counter-prosecution, countercharge
ฟ้องแย้ง (n.) counter-claim See also: counter-prosecution, countercharge Syn. คำฟ้องแย้ง
ตีโต้ (v.) counterattack See also: strike back, make a counterattack, retaliate, hit back Syn. ตอบโต้, โต้กลับ, ตีกลับ, บุกกลับ
บุกกลับ (v.) counterattack See also: strike back, make a counterattack, retaliate, hit back Syn. ตอบโต้, โต้กลับ, ตีกลับ
โต้กลับ (v.) counterattack See also: retaliate
คาน (v.) counterbalance See also: counterpoise Syn. ถ่วงดุล
คานอำนาจ (v.) counterbalance See also: counterpoise Syn. ถ่วงอำนาจ
วนซ้าย (adv.) counterclockwise Ops. เวียนขวา
เวียนซ้าย (adv.) counterclockwise Syn. วนซ้าย Ops. เวียนขวา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Perfection is something I have not encounteredความสมบูรณ์แบบเป็นอะไรบางอย่างที่ฉันไม่เคยพบเจอเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got Grandpa Irving sitting behind the counter with a fucking Magnum in his hand.คุณมีคุณปู่ lrving นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ที่มี Magnum ร่วมเพศในมือของเขา
Before your space journey, re-energize yourself... with a slice of pepperoni, now boarding at counter three.ก่อนยานของคุณจะออกเดินทาง ต้องเติมพลังตัวของคุณ... ด้วยเนื้อหมูที่ทำเป็นแผ่นๆ ตอนนี้ อาหารอยู่ตรงเคาน์เตอร์ที่ 3
But we still have time. Time enough to counter Sauron if we act quickly.แต่เรายังพอมีเวลา เพียงพอที่จะตอบโต้ เซารอน ถ้าเราเริ่มก่อน
I know exactly the counter curse that could've spared her.ผมพอรู้จักคาถาแก้คำสาป ที่อาจช่วยมันไว้
And I always counter point out there's no organization on this planet that can neglect its economic foundation.และผมมักโต้แย้งเสมอว่า ไม่มีองค์กรไหนในโลก ที่สามารถละเลยรากฐานทางเศรษฐกิจ
Public institutions can have a counter cyclic propertyสถาบันส่วนรวมสามารถดำเนินธุรกิจโดยต่อต้านวงจรเศรษฐกิจ
Last month I did rounds around the counter of the bar.เมื่อเดือนที่แล้ว ฉันไปๆ มาๆ อยู่รอบๆ เคาน์เตอร์บาร์
We will handle flight re-assignments at Counter 3ได้ถูกระงับ เนื่องจากสภาวะอากาศแปรปวน
That's his counter lung.นั่นเครื่องช่วยหายใจเขานี่
The defense attorneys bring in their so-called blood experts to counter everything i say.อัยการเอาพวกคนที่เรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญเลือดมา ชั่งน้ำหนักทุกอย่างที่ผมพูด
Because the inventory is an important task, we have to verify half of the stock from the counter and the backstore in one timeเพราะว่าการนับสินค้าในสต๊อกเนี่ยเป็นงานสำคัญมากนะ เราต้องตรวจสอบครึ่งหนึ่งของสต๊อกจากหน้าเคาเตอร์ และ backstore ในเวลาเดียวกัน
Hands on the counter where i can see themเอามือวางไว้ที่เคาน์เตอร์

counter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后门[hòu mén, ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 后门 / 後門] the back door; fig. under the counter (indirect way for influence or pressure); anus
走后门[zǒu hòu mén, ㄗㄡˇ ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 走后门 / 走後門] lit. to enter by the back door; fig. to gain influence by pull or unofficial channels; back door or under the counter connections
反赤道流[fǎn chì dào liú, ㄈㄢˇ ㄔˋ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 反赤道流] equatorial counter current
赤道逆流[chì dào nì liú, ㄔˋ ㄉㄠˋ ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 赤道逆流] equatorial counter current
背道而驰[bèi dào ér chí, ㄅㄟˋ ㄉㄠˋ ㄦˊ ㄔˊ, 背道而驰 / 背道而馳] run in the opposite direction; run counter to
补票处[bǔ piào chù, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, 补票处 / 補票處] additional ticket desk; stand-by counter
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 逆流] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend
逆时针[nì shí zhēn, ㄋㄧˋ ㄕˊ ㄓㄣ, 逆时针 / 逆時針] anticlockwise; counterclockwise
斗筲之人[dǒu shāo zhī rén, ㄉㄡˇ ㄕㄠ ㄓ ㄖㄣˊ, 斗筲之人] a small-minded person; a bean-counter
擦肩而过[cā jiān ér guò, ㄘㄚ ㄐㄧㄢ ㄦˊ ㄍㄨㄛˋ, 擦肩而过 / 擦肩而過] brief encounter; to brush past sb
登机手续柜台[dēng jī shǒu xù guì tái, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, 登机手续柜台 / 登機手續櫃檯] check-in counter
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿冒品] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods
仿制品[fǎng zhì pǐn, ㄈㄤˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿制品 / 仿製品] counterfeit object; fake
假冒品[jiǎ mào pǐn, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 假冒品] counterfeit object; fake
假货[jiǎ huò, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄛˋ, 假货 / 假貨] counterfeit article; fake; dummy; simulacrum
伪币[wěi bì, ㄨㄟˇ ㄅㄧˋ, 伪币 / 偽幣] counterfeit currency
伪造品[wěi zào pǐn, ㄨㄟˇ ㄗㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 伪造品 / 偽造品] counterfeit object; forgery; fake
伪钞[wěi chāo, ㄨㄟˇ ㄔㄠ, 伪钞 / 偽鈔] counterfeit
反批评[fǎn pī píng, ㄈㄢˇ ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ, 反批评 / 反批評] counter-criticism
反诉[fǎn sù, ㄈㄢˇ ㄙㄨˋ, 反诉 / 反訴] counter-claim; counter-charge (in legal case)
反间谍[fǎn jiàn dié, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ, 反间谍 / 反間諜] counter-intelligence; protection against espionage
计数管[jì shù guǎn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄍㄨㄢˇ, 计数管 / 計數管] counter
计数者[jì shù zhě, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄓㄜˇ, 计数者 / 計數者] counter
对策[duì cè, ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ, 对策 / 對策] countermeasure for dealing with a situation
对方[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ, 对方 / 對方] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party
四一二反革命政变[sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, 四一二反革命政变 / 四一二反革命政變] counterrevolutionary coup of 12th April 1927, Chiang Kai-shek's coup against the communists in Shanghai
赝品[yàn pǐn, ㄧㄢˋ ㄆㄧㄣˇ, 赝品 / 贗品] fake; counterfeit article
仿冒[fǎng mào, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ, 仿冒] to counterfeit; fake
艳遇[yàn yù, ㄧㄢˋ ㄩˋ, 艳遇 / 豔遇] favorable opportunity for an encounter with a beautiful woman
反扑[fǎn pū, ㄈㄢˇ ㄆㄨ, 反扑 / 反撲] to counter-attack; to come back after a defeat; to retrieve lost ground
盖革计数器[gě gé jì shù qì, ㄍㄜˇ ㄍㄜˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄑㄧˋ, 盖革计数器 / 蓋革計數器] geiger counter
奇遇[qí yù, ㄑㄧˊ ㄩˋ, 奇遇] happy encounter; fortuitous meeting; adventure
流理台[liú lǐ tái, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˇ ㄊㄞˊ, 流理台] kitchen counter; drainer
倒打一耙[dào dǎ yī pá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˇ ㄧ ㄆㄚˊ, 倒打一耙] lit. to strike with a muck-rake (成语 saw), cf. Pigsy 豬八戒|猪八戒 in Journey to the West 西遊記|西游记; fig. to counter-attack; to make bogus accusations (against one's victim)
不期而遇[bù qī ér yù, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄦˊ ㄩˋ, 不期而遇] meet by chance; have a chance encounter
码字[mǎ zì, ㄇㄚˇ ㄗˋ, 码字 / 碼字] numeral; digit; counter
抵消[dǐ xiāo, ㄉㄧˇ ㄒㄧㄠ, 抵消] offset; counteract; cancel out
假冒[jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ, 假冒] to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation
肃反[sù fǎn, ㄙㄨˋ ㄈㄢˇ, 肃反 / 肅反] purge of counter-revolutionary elements (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. for 肅清反革命份子|肃清反革命分子
肃反运动[sù fǎn yùn dòng, ㄙㄨˋ ㄈㄢˇ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 肃反运动 / 肅反運動] purge of counter-revolutionary elements (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. for 肅反肅清反革命份子|肃清反革命分子运动

counter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセスカウンター;アクセスカウンタ[, akusesukaunta-; akusesukaunta] (n) {comp} access counter; Web counter
アドレスカウンタ[, adoresukaunta] (n) {comp} address counter
ガイガーカウンター[, gaiga-kaunta-] (n) Geiger counter
ガイガーミュラーカウンター[, gaiga-myura-kaunta-] (n) Geiger-Mueller counter
ガイガーミュラー計数管[ガイガーミュラーけいすうかん, gaiga-myura-keisuukan] (n) Geiger-Mueller counter
ガイガー計数管[ガイガーけいすうかん, gaiga-keisuukan] (n) Geiger counter
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P)
カウンターアタック[, kaunta-atakku] (n) counter attack
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei
カンスト[, kansuto] (n,vs) (abbr) abbr. of counter stop; max value in games (99, 255 and such)
クロスカウンター[, kurosukaunta-] (n) cross counter
ヶ;ケ[, ; ke] (ctr) (See 箇・か) (read as "ka") counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi
シンチレーションカウンター[, shinchire-shonkaunta-] (n) scintillation counter
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P)
タイムスタンプカウンタ[, taimusutanpukaunta] (n) {comp} time stamp counter
チェックインカウンター[, chiekkuinkaunta-] (n) check-in counter
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (ctr) (1) counter for sheets, pages, leaves, etc.; (2) counter for blocks of tofu; counter for servings in a restaurant; (3) (See 挺) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.; (n) (4) (See 半・はん・3) even number; (5) (See 町・3) 109.09 m
[せい, sei] (ctr) (1) counter for generations; (n,n-suf) (2) (geological) epoch
[りょう, ryou] (n,pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train)
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P)
[たわら(P);ひょう, tawara (P); hyou] (n) (1) straw bag; bale; sack; (suf,ctr) (2) (ひょう only) (sometimes pronounced びょう, ぴょう) counter for sacks; counter for bales; counter for bags; (P)
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P)
[さつ, satsu] (ctr) (1) counter for books; (n) (2) (obsc) volume; (P)
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
勘定場[かんじょうば, kanjouba] (n) cashier's counter
収納代行サービス[しゅうのうだいこうサービス, shuunoudaikou sa-bisu] (n) receiving agent services; over the counter payment accepted through convenience stores
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P)
[だい, dai] (n,n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n,n-suf,ctr) (6) (See 代・だい・2,代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P)
[ごう, gou] (n) (1) 0.18039 litres (liters); (2) 0.3306 metres square (meters); (3) one-tenth of the way from the base to the summit of a mountain; (4) (See 衝・3) (astronomical) conjunction; (ctr) (5) counter for covered containers; (6) counter for matches, battles, etc.; (P)
[しゅう, shuu] (n) (1) Zhou (dynasty of China); Chou; (2) (geometric) perimeter; (n-suf,ctr) (3) counter for laps or circuits
[もとい, motoi] (n) (1) {chem} (See 官能基) group; (2) (See 遊離基) (free) radical; (ctr) (3) counter for installed or mounted objects (e.g. stone lanterns, gravestones)
[つい, tsui] (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 対句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P)
対面販売[たいめんはんばい, taimenhanbai] (n) counter selling; face-to-face selling; person-to-person selling
[じょう, jou] (n) (1) folding book; (suf,ctr) (2) counter for units of paper and nori (48 pages of Mino paper; 20 pages of hanshi; 10 sheets of nori); (3) counter for folding books, folding screens, shields, etc.; (4) counter for pairs of curtains; (5) (See 畳・じょう) counter for tatami mats
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)
[ざ, za] (n,n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf,ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P)
座刳り[ざぐり, zaguri] (n) counter sink (e.g. so screw-heads don't protrude above surface)
[ちょう, chou] (n) (1) (arch) (See 二十八宿) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions); (suf,ctr) (2) counter for objects with stretched strings (i.e. bows, kotos), curtains, papers, etc.
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter
カウンタ[かうんた, kaunta] counter
プログラムカウンタ[ぷろぐらむかうんた, puroguramukaunta] program counter
モジュロN計数器[もじゅろNけいすうき, mojuro N keisuuki] modulo-n counter
リングカウンタ[りんぐかうんた, ringukaunta] ring counter
可逆カウンタ[かぎゃくかうんた, kagyakukaunta] counter [reversible counter]
可逆計数器[かぎゃくけいすうき, kagyakukeisuuki] reversible counter
合計カウンタ[ごうけいかうんた, goukeikaunta] sum counter
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop)
局留め[きょくどめ, kyokudome] counter collection, PD PR
左回り[ひだりまわり, hidarimawari] counter clockwise rotation, CCW
環状計数器[かんじょうけいすうき, kanjoukeisuuki] ring counter
計数器[けいすうき, keisuuki] counter (reversible)
通知付き局留め[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR
セット[せっと, setto] set (vs) (e.g. a counter)
対向循環[たいこうじゅんかん, taikoujunkan] counter-rotating
行数カウンタ[ぎょうすうかうんた, gyousuukaunta] linage-counter
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遭う[あう, au] Thai: ประสบ English: to encounter

counter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ย[n.] (bīa) EN: counter ; chip FR: jeton [m]
ช่องถัดไป[n. exp.] (chǿng that ) EN: next counter ; next window FR: guichet suivant [m]
ฟ้องกลับ[v.] (føngklap) EN: file a counter action ; counter sue ; turn the tables FR: contre-attaquer
แก้ทาง[v.] (kaēthāng) EN: counter ; come back FR:
เคาน์เตอร์[n.] (khaotoē) EN: counter ; desk FR: comptoir [m]
เคาน์เตอร์เช็คอิน[n. exp.] (khaotoē che) EN: check-in counter FR: comptoir d'enregistrement [m]
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (khaotoē jam) EN: ticket counter FR:
เคาน์เตอร์ยา[n. exp.] (khaotoē yā) EN: drug counter FR:
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter FR: s'opposer
ไพล่[v.] (phlai) EN: deviate ; change course ; run counter to ; dodge FR:
ปี้[n.] (pī) EN: counter ; chip ; tab FR: jeton [m]
สวน[v.] (sūan = suan) EN: cross ; pass in opposite direction ; come from the opposite direction ; be counter to (to) FR:
สวนหมัด[v. exp.] (sūan mat) EN: give a counter punch FR:
ต้านทาน[v.] (tānthān) EN: resist ; withstand ; impede ; counter ; oppose ; check ; stop FR: repousser ; tenir
ที่ว่าการ[n.] (thīwākān) EN: office ; service office ; service counter ; government office FR: service administratif [m]
ทวน[v.] (thūan) EN: go against ; proceed against ; move against ; adverse ; counter ; contrary FR: remonter
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oppose ; object ; back ; contend ; counter ; reply ; respond ; retort FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
โต๊ะชำระเงิน[n. exp.] (to chamra n) EN: counter FR:
โต๊ะกั้น[n. exp.] (to kan) EN: counter FR:
ต่อต้าน[v.] (tøtān) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; combat ; stop ; antagonize ; ban FR: résister ; se défendre ; être en opposition (avec) ; s'opposer (à) ; contrarier 
ตรงกันข้าม[adj.] (trongkankhā) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary FR: contredire ; réfuter
ย้อน[v.] (yøn) EN: retort ; reply ; answer ; answer back ; respond ; counter ; return FR: rétorquer ; tacler (fig.)
บุกป่าฝ่าดง[v. (loc.)] (bukpāfādong) EN: have a difficult time ; face troubles ; proceed with difficulty ; make an arduous journey ; encounter difficulties FR:
เอกสารเก๊[n. exp.] (ēkkasān kē) EN: counterfeit documents FR: faux document [m] ; document contrefait [m]
ฟ้องแย้ง[v.] (føngyaēng) EN: counterclaim ; file a cross-action ; file a cross-suit ; countersue FR:
หัวขั้ว[n.] (hūakhūa) EN: counterfoil ; stub (Am.) FR:
เจอะ[v.] (joe) EN: meet ; encounter ; see ; face FR: rencontrer ; voir
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into ; face ; see FR: rencontrer ; tomber sur
เจอะกัน[v. exp.] (joe kan) EN: meet ; meet each other ; encounter ; see ; face FR: se rencontrer
เจอปัญหา[v. exp.] (joē panhā) EN: encounter a problem FR: rencontrer un problème
จอมปลอม[adj.] (jømpløm) EN: phony ; fake ; counterfeit FR:
การฟ้องกลับ[n. exp.] (kān føng kl) EN: counter-suit ; cross-action ; cross-complaint FR:
การพบเห็น[n. exp.] (kān phop he) EN: seeing ; experience ; encounter ; meeting FR: rencontre [f] ; entrevue [f]
การพบกัน[n. exp.] (kān phop ka) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter FR: rencontre [f] ; confrontation [f]
การปลอมเงิน[n. exp.] (kān pløm ng) EN: counterfeit FR: contrefaçon [f]
การปลอมแปลง[n. exp.] (kān plømpla) EN: counterfeit FR: contrefaçon [f]
การปลอมแปลงเอกสาร[n. exp.] (kān plømpla) EN: counterfeit FR: contrefaçon [f]
การปลอมตราสาร[n. exp.] (kān pløm tr) EN: counterfeit FR:
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged FR: faux ; factice ; contrefait

counter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wühltisch {m}bargain counter
Abfertigungsschalter {m}check-in counter
Bildzählwerk {n} [photo.]exposure counter
Befehlszähler {m}instruction counter
Adresspegelzähler {m}location counter
Paketannahme {f}parcel counter
Paketschalter {m}parcel counter
Partikelzähler {m}particle counter
Drehzahlmesser {m} [auto]rev counter; revmeter; r.p.m. counter
Rückwärtszähler {m}reverse counter
Tourenzähler {m}revolution counter
Warenausgabe {f}wrapping counter
Aufsteck-Senker {m}arbor-mounted counterbore
Ausgleichsgewicht {n}balance weight; counterweight
Begegnung {f}encounter
Spiralbohr- u. Senkwerkzeug {n}combination drill and counterbore
Kegelansenkung {f}conical countersink
Kegelversenk {m}conical countersink
Abreißrollenpapier {n}counter roll paper
Einpass {m} [techn.]counter bore
Gegenzelle {f}counter cell
Gegenzeuge {m}counter witness
Kassenraum {m}counter hall
Kontermutter {f} [techn.]counter nut
Schalterdienst {m}counter service
Spionageabwehr {f}counter intelligence corps
Zählwerk {n}counter mechanism; register
Gegengewichtsgabelstapler {m}counterbalance fork-lift truck
Falschgeld {n}counterfeit money
Widerlager {n}counterfort
Doppelsenker {m} [techn.]double countersink
Profilsenker {m}countersink
Kugelansenkung {f}spherical countersink
Kugelversenk {m}spherical countersink
Versenkausführung {f}type of countersink
Senkkerbnagel {m}countersunk grooved pin; notched nail
Trainingsgruppe {f}encounter group
Aufbohrer {m} (Spiralsenker)spiral-flute counterbore
Spiralsenker {m}spiral-flute counterbore
intuitiv; eingängig {adj} | nicht intuitiv; nicht eingängigintuitive | counterintuitive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า counter
Back to top