ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distorted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distorted*, -distorted-

distorted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distorted (adj.) ซึ่งบิดเบือน
distortedly (adv.) อย่างบิดเบือน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
distorted modeldistorted model, แบบจำลองต่างสัดส่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เง้าๆ งอดๆ (v.) be distorted by anger See also: be displeased, be angry, be annoyed, be irritated Syn. โกรธ, งอน, แสนงอน, ไม่พอใจ, เง้างอด
โกรธ (v.) be distorted by anger See also: be displeased, be angry, be annoyed, be irritated Syn. งอน, แสนงอน, ไม่พอใจ, เง้างอด
กระบู้กระบี้ (adj.) distorted See also: dinted, false, dented, deformed, disfigured Syn. บู้บี้, บู้ๆ บี้ๆ, บุบ
บิดๆ เบ้ๆ (adj.) distorted See also: twisted, crooked Syn. บิดเบี้ยว, บูดเบี้ยว
บุบบิบ (adj.) distorted See also: deformed Syn. บุบบิบบู้บี้, บู้บี้
บุบบิบบู้บี้ (adj.) distorted See also: deformed Syn. บู้บี้
บุบบิบบู้บี้ (adj.) distorted See also: deformed Syn. บุบ, บุบบิบ
บู้ๆ บี้ๆ (adj.) distorted See also: dinted, false, dented, deformed, disfigured Syn. บู้บี้, บุบ
บู้บี้ (adj.) distorted See also: deformed Syn. บุบ, บุบบิบ, บุบบิบบู้บี้
เบี้ยวๆ บูดๆ (adj.) distorted See also: twisted, crooked Syn. บิดๆ เบ้ๆ, บิดเบี้ยว, บูดเบี้ยว
บุบ (v.) be distorted See also: be dented Syn. บุ๋ม
เบี้ยวบูด (v.) be distorted See also: be contorted, be out of shape, be twisted Syn. บูด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything looks distorted and everything inside aches.อะไร ๆ รอบตัวดูเบลอไปหมด ปวดเมื่อยไปทั่วทั้งตัว
Five weeks of testimony led to a jury verdict of $425,000 in which the jury determined that the story they pressured us to broadcast the story we resisted telling was in fact false distorted or slanted.จนทำให้เราได้ค่าเสียหาย 425,000 ดอลลาร์ คณะลูกขุนตัดสินว่า สารคดีที่สถานีกดดันให้เรานำออกอากาศ
Their pride led them to develop a distorted sense of reality.ความเหลิงนำพวกเขาให้พัฒนา อุปกรณ์บิดเบือนความรู้สึกที่เป็นจริง
You think I've distorted my life?แล้วคุณคิดว่า ชีวิตของผมมีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปมั้ยล่ะ?
Perverted, distorted idea of freedom.ทำลายและบิดเบือนแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
There's no distorted perspective in any of his other recent works.ไม่มีการบิดเบี้ยวของทัศนียภาพ\ ในงานชิ้นอื่นของเค้า
But they're distorted may, july, september.แต่มันผิดปกติในเดือนพฤษภา.. กรกฎา... กันยา
The unsub simply twisted and distorted traditions to become entirely insular.คนพูดนี้จะถูกบิดเบือนขนบธรรมเนียม ประเพณี กลายมาเป็นพวกโลกแคบ
CLOSE ENOUGH THAT TINA DISTORTED TOMMY'S LOVE MAP.กูกสร้างขึ้นตอนทอมมี่อายุแค่ 6 ขวบ เพราะการจากไปของพ่อแม่
BECAUSE OF THESE DISTORTED IMAGES IN THE BACKGROUND.สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ที่เราสามารถมองเห็น.
ONE GALAXY CLUSTER IS DISTORTED BY THE SHOCK WAVE INTO A BULLET SHAPEจากนั้นในปี 2004 กล้อง โทรทรรศน์จับภาพนี้
The scientific visionary Albert Einstein saw space and time as a flexible material that could be distorted by gravity.เพื่อให้เป็นที่น่าแปลกใจจริงๆ ที่ดังกล่าวส่วนสูงของหลุมดำ ไม่ได้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ที่ทั้งหมด

distorted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"

distorted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
捩じ曲がる;ねじ曲がる[ねじまがる, nejimagaru] (v5r) (See 捩じ曲げる) to be twisted; to be wrapped; to be distorted
牽強付会[けんきょうふかい, kenkyoufukai] (n,adj-no) farfetched (argument, opinion); forced (sense, view); strained (interpretation); distorted
[いびつ, ibitsu] (adj-na,n,adj-no) oval; elliptical; distorted; crooked; irregular; warped
歪む[ゆがむ(P);いがむ;ひずむ, yugamu (P); igamu ; hizumu] (v5m,vi) to warp; to swerve; to deflect; to be crooked; to be distorted; to be bent; to incline; to slant; to be perverted; to be gross-grained; to get bent; to be strained; (P)

distorted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; deformed ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting FR: déformé ; tordu
เบี้ยว ๆ บูด ๆ = เบี้ยวๆ บูดๆ[adj.] (bīo-bīo būt) EN: distorted FR:
เบี้ยวบูด[adj.] (bīobūt) EN: distorted FR:
บิดเบี้ยว[adj.] (bitbīo) EN: twisted ; distorted FR: déformé
บู้บี้[adj.] (būbī) EN: distorted ; crumpled FR: défoncé
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments FR: être bosselé ; être cabossé
บุบบิบ[adj.] (bupbip) EN: distorted ; deformed FR:
บุบบิบบู้บี้[adj.] (bupbip-būbī) EN: distorted FR:
บูดเบี้ยว[adj.] (būtbīo) EN: distorted ; out of shape ; twisted FR: déformé
กระบู้กระบี้[adj.] (krabūkrabī) EN: distorted FR:
เง้า ๆ งอด ๆ[v. exp.] (ngao-ngao n) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated FR:
หงิก[adj.] (ngik) EN: bent ; distorted ; crooked : crinkled ; deformed FR: frisé ; bouclé
หงิก ๆ งอ ๆ[adj.] (ngik-ngik n) EN: contorted ; deformed ; distorted FR:
หงิกงอ[adj.] (ngik-ngø) EN: contorted ; deformed ; distorted FR:
เป้[adj.] (pē) EN: distorted FR:
เป๋[adj.] (pē) EN: twisted ; slanted ; distorted FR:
เพี้ยน[adj.] (phīen) EN: slightly distorted ; somewhat inaccurate ; with a slight difference FR: légèrement différent
ผิดลักษณะ[v. exp.] (phit laksan) EN: be deformed ; be contorted ; be misshapen ; be distorted FR:
ผิดรูปผิดร่าง[adj.] (phitrūpphit) EN: different (form or shape) ; distorted ; deformed FR: déformé ; avachi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distorted
Back to top