ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pension

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pension*, -pension-

pension ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pension (n.) บำนาญ See also: เบี้ยบำนาญ, เงินบำนาญ Syn. annuity, premium, grant, payment
pension off (phrv.) ให้บำนาญ
pension off (phrv.) เลิกใช้งาน See also: เลิกจ้าง
pensionary (n.) ผู้รับเงินบำนาญ See also: ผู้รับเงินสงเคราะห์, ลูกจ้าง
pensionary (adj.) เกี่ยวกับบำนาญ See also: ซึ่งได้รับบำนาญ Syn. pensioned
pensioned (adj.) เกี่ยวกับบำนาญ See also: ซึ่งได้รับบำนาญ
pensioner (n.) ผู้รับเงินบำนาญ See also: ลูกจ้าง Syn. person in retirement
English-Thai: HOPE Dictionary
pension(เพน'เชิน) n. เบี้ยบำนาญ,เงินบำนาญ,เงินช่วยเหลือ,เงินสงเคราะห์., Syn. annuity
pensionary(เพน'เชินนะรี) n. ผู้รับเงินเบี้ยบำนาญ,ผู้รับเงินสงเคราะห์,ลูกจ้าง. adj. เกี่ยวกับเบี้ยบำนาญ,ซึ่งรับเงินบำนาญ
pensioner(เพน'เชินเนอะ) n. ผู้รับเงินเบี้ยบำนาญ,ลูกจ้าง, See also: pensionership n.
English-Thai: Nontri Dictionary
pension(n) เงินบำนาญ,เบี้ยหวัด,เงินสงเคราะห์,เงินช่วยเหลือ
pensioner(n) ผู้รับบำนาญ,ลูกจ้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pensionบำนาญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pensionerผู้รับบำนาญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pension fundกองทุนบำนาญ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กบข. (n.) Civil Servant´s Pension and Retirement Benefit Fund Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (n.) The Government Pension Fund Syn. กบข.
ค่าบำเหน็จ (n.) pension Syn. เงินบำเหน็จ, บำเหน็จ
บำนาญ (n.) pension Syn. เบี้ยบำนาญ, เงินบำนาญ Ops. บำเหน็จ
บำเหน็จ (n.) pension Syn. เงินบำเหน็จ, เบี้ยบำเหน็จ
เงินบำนาญ (n.) pension Syn. เบี้ยบำนาญ, บำนาญ Ops. เงินบำเหน็จ
เงินบำนาญ (n.) pension Syn. เบี้ยบำนาญ, บำนาญ Ops. เงินบำเหน็จ
เงินบำเหน็จ (n.) pension See also: retirement pay Syn. บำเหน็จ
เบี้ยบำนาญ (n.) pension Syn. บำนาญ, เงินบำนาญ
การติดขัด (n.) suspension See also: discontinuance Syn. การชะงัก, การหยุด
การสะดุด (n.) suspension See also: discontinuance Syn. การชะงัก, การหยุด, การติดขัด
การหยุด (n.) suspension See also: discontinuance Syn. การชะงัก, การติดขัด
เบี้ยหวัด (n.) military pension See also: pension
แฟ้มแขวน (n.) suspension file
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's your pension number?ขอหมายเลขเงินเลี้ยงชีพของคุณด้วยครับ
I said what's your pension number.ผมว่า ขอหมายเลขเงินเลี้ยงชีพของคุณด้วยครับ
Here's the pension form.นี่เป็นเอกสารรับเงินช่วยเหลือ.
Guess there's no use in worrying about the pension plan around here, huh?ยังงี้ ก็คงไม่ต้องกังวลเรื่องเงินบำนาญแน่ๆเลยใช่มั้ยครับ
Terek and his two top lieutenats were spotted on a pension in the town of Porvoo, 60 kilometres West of Helsinki.ที่เพนซิโอนในพอร์วูห่างจากเฮลซิงกิ 60 กิโลไปทางตะวันตกและอยู่ที่นั่นตั้งแต่วันนั้น
And Walter Ribbon and his Pacific Bell pension money which was millions.วอลเตอร์กับกองทุนแปซิฟิกเบลล์ ที่มีเงินเป็นล้านๆ
Get your pension and leave.ไปรับเงินแล้วออกไปซะ
Won't live to see their pension plan.แผนเงินปีเบี้ยหวัดของพวกเขา
After thirty years, I would have thought you had a better pension plan.หลังจากครบ 30 ปี นายคงจะมีแผนใช้เงินบำนานที่คุ้มค่าสินะ
I read that the pension act pays by the pound now.ผมอ่านเจอว่า เดี๋ยวนี้พวกเบี้ยหวัด บำนาญจะจ่ายให้เป็นงวดๆ
There's a pension on the top floor of this building, paid for the week.มีเงินให้ด้วยจากการไปอยู่ บนดาดฟ้าตึกหลังนี้ จ่ายเป็นอาทิตย์
So they gave you a pension or severance or something?แล้วพวกเขาให้เพนชั่น หรือว่าเงินชดเชยหรืออะไรบ้างมั้ย

pension ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吊桥[diào qiáo, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧㄠˊ, 吊桥 / 吊橋] drawbridge; suspension bridge
养老金[yǎng lǎo jīn, ㄧㄤˇ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄣ, 养老金 / 養老金] pension
退下金[tuì xià jīn, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄣ, 退下金] retirement pension
退休金[tuì xiū jīn, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄣ, 退休金] retirement pay; pension
社会服务[shè huì fú wù, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄨˊ ˋ, 社会服务 / 社會服務] social security (pensions, medical insurance)
悬浮[xuán fú, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ, 悬浮 / 懸浮] suspend; to float suspended; suspension
悬浮物[xuán fú wù, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ ˋ, 悬浮物 / 懸浮物] suspended matter; suspension (of atmospheric pollution)
悬索桥[xuán suǒ qiáo, ㄒㄩㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄑㄧㄠˊ, 悬索桥 / 懸索橋] suspension bridge

pension ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペンション[, penshon] (n) pension (Western-style boardinghouse); (P)
待期者[たいきしゃ, taikisha] (n) deferred pensioner; retired person who is not yet old enough to receive their pension
確定拠出型年金[かくていきょしゅつがたねんきん, kakuteikyoshutsugatanenkin] (n) defined-contribution pension
確定拠出年金[かくていきょしゅつねんきん, kakuteikyoshutsunenkin] (n) defined contribution pension plan
議員年金[ぎいんねんきん, giinnenkin] (n) legislators' pension (and retirement benefits)
遺族年金[いぞくねんきん, izokunenkin] (n) survivor's pension or annuity
障害年金[しょうがいねんきん, shougainenkin] (n) disability pension; invalid pension
エアサス[, easasu] (n) (abbr) air suspension
エアサスペンション[, easasupenshon] (n) air suspension
サスペンション[, sasupenshon] (n) suspension; (P)
ランチエ[, ranchie] (n) pensioner (fre
一時停止[いちじていし, ichijiteishi] (n,vs) suspension; pause
不通[ふつう, futsuu] (n) suspension; interruption; stoppage; tie-up; cessation; (P)
中止[ちゅうし, chuushi] (n,vs) suspension; stoppage; discontinuance; interruption; (P)
中止命令[ちゅうしめいれい, chuushimeirei] (n) cease and desist order; stay order; discontinuance order; suspension order
中絶[ちゅうぜつ, chuuzetsu] (n,adj-no) (1) (See 妊娠中絶) abortion; (vs) (2) to have an abortion; (3) (now rare) interruption; discontinuance; suspension; abeyance; (P)
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P)
休学[きゅうがく, kyuugaku] (n,vs) temporary absence from school; suspension; (P)
停会[ていかい, teikai] (n) adjournment; suspension of a meeting; recess of legislature
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P)
厚生年金[こうせいねんきん, kouseinenkin] (n) welfare pension; (P)
受給者[じゅきゅうしゃ, jukyuusha] (n) recipient of payments; pensioner
営業停止[えいぎょうていし, eigyouteishi] (n) suspension of business
安定液[あんていえき, anteieki] (n) slurry; clay suspension
官民格差[かんみんかくさ, kanminkakusa] (n) disparity (of income, pensions, etc.) between public and private employees
川止め[かわどめ, kawadome] (n,vs) suspension of ferry service
年金[ねんきん, nenkin] (n,adj-no) annuity; pension; (P)
年金受給者[ねんきんじゅきゅうしゃ, nenkinjukyuusha] (n) a pensioner
年金生活[ねんきんせいかつ, nenkinseikatsu] (n) (living on a) pension; annuity
年金生活者[ねんきんせいかつしゃ, nenkinseikatsusha] (n) pensioner
懸け橋;掛け橋;かけ橋;架け橋;懸橋;掛橋;梯;桟[かけはし, kakehashi] (n) (1) suspension bridge; viaduct; temporary bridge; (2) mediation; go-between
援助凍結[えんじょとうけつ, enjotouketsu] (n) suspension of aid
杜絶;途絶[とぜつ, tozetsu] (n,vs) stoppage; interruption; cessation; suspension
省略符号[しょうりゃくふごう, shouryakufugou] (n) ellipsis points (e.g. ....); suspension points; apostrophe
終身年金[しゅうしんねんきん, shuushinnenkin] (n) life pension; annuity
見合わせ;見合せ[みあわせ, miawase] (n) (1) (See 見合わせる・1) looking at each other; (2) (See 見合わせる・2) postponement; suspension; interruption
起訴猶予[きそゆうよ, kisoyuuyo] (n) suspension of indictment; leaving charge on the file; (P)
途絶え;跡絶え[とだえ, todae] (n) pause; intermission; break; interruption; suspension
運転停止[うんてんていし, untenteishi] (n,vs) suspension of operations
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation

pension ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำนาญ[n.] (bamnān) EN: life pension ; pension FR: pension [f] ; retraite [f]
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: pension ; retirement allowance FR: pension [f]
บ้านรับรอง[n.] (bānraprøng) EN: guesthouse FR: pension de famille [f]
เบี้ยบำนาญ[n. exp.] (bīa bamnān) EN: pension ; life pension FR: pension [f] ; allocation de retraite [f]
เบี้ยหวัด[n. exp.] (bīawat) EN: pension ; soldier's pension FR: pension de survie [f]
หอพัก[n.] (høphak) EN: dormitory FR: foyer [m] ; pension [f] ; dortoir [m] ; local d'accueil [m] ; chambres d'étudiant [mpl] ; kots [mpl] (Belg.)
เกสต์เฮ้าส์ = เกสต์เฮาส์[n.] (kēt-hāo) EN: guesthouse ; bed-and-breakfast FR: pension de famille [f]
ค่าเลี้ยงชีพ[n. exp.] (khā līengch) EN: alimony ; maintenance ; living allowance FR: pension alimentaire [f]
ค่าเลี้ยงดู[n. exp.] (khā līengdū) EN: alimony ; maintenance ; living allowance FR: pension alimentaire [f]
ค่าเลี้ยงดูเด็ก[n. exp.] (khā līengdū) EN: alimony FR: pension alimentaire [f]
ค่าเลี้ยงดูภรรยา[n. exp.] (khā līengdū) EN: alimony FR: pension alimentaire [f]
กบข. (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ)[abv.] (Kobokho. (K) EN: GPF (Government Pension Fund) FR:
กองทุนบำเหน็จบำนาญ[n. exp.] (køngthun ba) EN: pension fund FR: fonds de pension [m] ; fonds de retraite [m]
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)[org.] (Køngthunbmn) EN: Government Pension Fund (GPF) FR:
เงินบำนาญ[n. exp.] (ngoen bamnā) EN: pension FR: pension [f] ; retraite [f]
เงินบำเหน็จ[n. exp.] (ngoen bamne) EN: pension ; retirement pay ; retirement benefit ; retirement bonus ; gratuity ; severance pay FR: pension [f]
โช๊คหลัง[n. exp.] (chōk lang) EN: FR: amortisseur arrière [m] ; suspension arrière [f]
โช๊คหน้า[n. exp.] (chōk nā) EN: FR: amortisseur avant [m] ; suspension avant [f]
แฟ้มแขวน[n. exp.] (faēm khwaēn) EN: suspension file FR:
จุดไข่ปลา[n. exp.] (jut khai pl) EN: suspension points ; marks of omission ; ellipsis ; dotted line FR: points de suspension [mpl]
การรอการลงโทษ[n. exp.] (kān rø kān ) EN: suspension of punishment FR: suspension de la peine [f]
การรอลงอาญา[n. exp.] (kān rø long) EN: suspension of a sentence FR: suspension de la peine [f]
การรองรับ[n.] (kān røngrap) EN: suspension FR:
การสั่งพักงาน[n. exp.] (kān sang ph) EN: suspension FR:
การสั่งระงับการจ่ายเงิน[n. exp.] (kān sang ra) EN: suspension of payments FR:
เกษียณแล้ว[adj.] (kasīen laēo) EN: retired FR: retraité ; à la retraite ; pensionné (Belg.)
ไข่ปลา[n.] (khaiplā) EN: line of dots ; suspension points ; ellipsis FR:
ข้าราชการบำนาญ[n. exp.] (khārātchakā) EN: retired civil servant ; pensioned official FR: fonctionnaire retraité [m]
เครื่องหมายเส้นไข่ปลา[n. exp.] (khreūangmāi) EN: … FR: … ; points de suspension [mpl]
เครื่องหมายเส้นปรุ [n. exp.] (khreūangmāi) EN: … ; dashed line FR: … ; points de suspension [mpl]
ความโน้มเอียง[n. exp.] (khwām nōm ī) EN: tendency ; propensity ; orientation FR: tendance [f] ; propension [f] ; orientation [f]
กินนอน[adj.] (kinnøn) EN: boarding ; resident FR: pensionnaire
แหนบ[n.] (naēp) EN: leaf spring ; car's suspension ; coil ; spring FR:
นักเรียนกินนอน[n. exp.] (nakrīen kin) EN: boarder FR: pensionnaire [m] ; interne [m]
นักเรียนประจำ[X] (nakrīen pra) EN: boarder FR: pensionnaire [m] ; interne [m]
น้ำใจ[n.] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency FR: générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f] ; obligeance [f] (litt.)
ผู้รับบำนาญ[n. exp.] (phū rap bam) EN: pensioner FR: pensionné [m] ; pensionnée [f]
ระบบกันสะเทือน[n. exp.] (rabøp kan s) EN: suspension system FR: système de suspension [m]
โรงเรียนกินนอน [n. exp.] (rōngrīen ki) EN: boarding school FR: pensionnat [m] ; internat [m]
โรงเรียนประจำ[n. exp.] (rōngrīen pr) EN: boarding school FR: pensionnat [m] ; internat [m]

pension ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rentenberechnung {f}calculation of a pension
Erwerbsunfähigkeitsrente {f}disability pension
Invalidenrente {f}disablement pension; disability pension
Rentenbescheid {m}notice of the amount of one's pension
Altersversorgung {f}old-age pension (scheme)
Rente {f} (im Alter ...) | in Rente gehen | in Rente sein | jdn. auf Rente setzenpension | to start drawing one's pension | to be on a pension | to pension sb. off
Aufhängekonsole {f}suspension bracket
Auslegerkonsole {f}suspension bracket
Deckenhalter {m}(roof) suspension bracket
Gleitaufhängung {f} (für Schleifleitung) [techn.]sliding suspension bracket
Kettenaufhängebolzen {m} [techn.]chain suspension bolt
Kettenaufhängung {f} | seitliche Kettenaufhängungchain suspension | off-centre chain suspension
Kranträgeraufhängung {f}crane beam suspension
Luftfederung {f}air cushioning; air suspension
Ösenaufhängung {f}eye suspension
Festpunktaufhängung {f}fixed suspension
Lastaufnahmemittel {n}load suspension device; load attachment device
Halbpension {f} | in Halbpension wohnenhalf-board | to have half-board
Rentner {m}old age pensioner
Pension {f}; Fremdenpension
Pension {f}pension
Pensionär {m} | Pensionäre
Pensionär {m}; Pensionist
Pensionierung {f} | vorgezogene Pensionierungretirement | early retirement
Pensionsalter {n}pension age
Rentenanhebung {f}pension increase
Rentenanspruch {m}pension entitlement
Rentenversicherung {f}pension insurance fund
Amtsenthebungsverfahren {n}procedure for divestiture; suspension proceedings
Rentenanpassung {f}tying of pensions to the national average wage
Rentenempfänger {m}pensioner
Suspendierung {f} (von)suspension (from)
Aufhängenase {f}suspension lug
Aufhängeblech {n}suspension plate
Aufhängehaken {m}suspension hook
Aufhängeöse {f}suspension eye
Aufhängetraverse {f} (am Zug)suspension cross bar
Federung {f} | progressive Federungsuspension | rising-rate suspension
Hängekran {m}suspension crane
Hängemappe {f}suspension file

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pension
Back to top