ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turn*, -turn-

turn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turn (vi.) เปลี่ยน See also: แปลง
turn (vt.) เปลี่ยน See also: เปลี่ยนแปลง
turn (vt.) ย้อนกลับ See also: หัน, ย้อน, ถอยหลัง
turn (vt.) เลี้ยว See also: เบี่ยง, เบน
turn (vt.) เปลี่ยน (ความคิด) See also: ทำให้เชื่อ, ยุยง
turn (vt.) กลายเป็น See also: เปลี่ยนเป็น
turn (vt.) ผลัด (ใบ)
turn (vi.) บูด See also: เสีย
turn (vt.) ปล่อย See also: เปลี่ยนถ่าย
turn (n.) การเปลี่ยน See also: การสลับ
turn (n.) โอกาส See also: โอกาสดี
turn (n.) คราว See also: เวร, รอบ, ตา, ที
turn (n.) วงเลี้ยว
turn (n.) การเลี้ยว See also: การหัน
turn (n.) การหมุน See also: การหมุนรอบ
turn (n.) เหตุการณ์เปลี่ยนแปลง See also: การพลิกผัน (เหตุการณ์)
turn (n.) การเดินเล่น
turn (n.) โค้ง
turn (n.) หน้าที่ See also: งานประจำ
turn a blind eye to (idm.) เพิกเฉย See also: ไม่สนใจ, ทำเป็นมองไม่เห็น
turn a blind eye to (idm.) แสร้งทำไม่เห็น See also: ทำไม่รู้ไม่เห็น Syn. shut to
turn a cold shoulder to (idm.) แสร้งทำเมินเฉย See also: เมิน, ไม่แยแส
turn a deaf ear to (idm.) แสร้งทำไม่ได้ยิน
turn about (idm.) ผลัดกัน
turn adrift (phrv.) ปล่อยให้ลอยไป
turn against (phrv.) จู่โจม See also: กระโจนใส่
turn around (phrv.) หันหลังกลับ (ทางทหาร) See also: หันกลับไป Syn. turn about
turn around (phrv.) หันกลับ
turn around (phrv.) บิดเบือน
turn around (phrv.) บิดเบือน
turn aside (vt.) เบน See also: บิดเบน, เบนสายตา Syn. turn away, sidetrack
turn away (vt.) เบน See also: บิดเบน, เบนสายตา Syn. turn aside, sidetrack
turn back (phrv.) พับกลับ Syn. bend back, double back, double over, double up
turn back (phrv.) (เรือ) แล่นกลับ
turn back (idm.) หวนกลับไปสู่อดีต See also: มีความคิดแบบเก่า Syn. set back
turn back (vi.) ถอยหลัง See also: ล่าถอย Syn. recoil
turn back (vt.) ส่งคนกลับประเทศ See also: เนรเทศกลับ, ส่งกลับภูมิลำเนาเดิม Syn. return
turn down (phrv.) พับ See also: งอ, ทำให้พับ Syn. fold down, lean down, stoop down
turn inside out (phrv.) หงายท้อง See also: พลิก Syn. turn turtle
turn into (phrv.) ทำให้กลายเป็น See also: ทำให้เปลี่ยนเป็น, เปลี่ยนให้เป็น Syn. change from, change to, convert into, make into, metamorphose into, transform into, turn to
English-Thai: HOPE Dictionary
turn(เทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) หมุน,หัน,ไข,เบือน,บิด,งอ,พับ,พลิก,ผิน,หันเห,บ่าย,เลี้ยว,อ้อม,โอบ,เบน,จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง,เส้นโค้ง,ส่วนโค้ง,รอบหนึ่ง,พักหนึ่ง,รายการ,นิสัย,ลักษณะ,ท่าทาง,พฤติการณ์,รูปแบบ,ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,เวร,ลำดับ,การรักษา,การเดินเล่น,
turnabout(เทิร์น'อะเบาทฺ) n. การหมุนรอบ,การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น,การโต้ตอบ,เสียงสะท้อนกลับ,การหันกลับ, Syn. reversal
turnaround(เทิร์น'อะเราดฺ) n. การหมุนรอบ,การเปลี่ยนแปลง,ที่เลี้ยวรถ,ที่กลับรถ, Syn. turnabout
turndown(เทิร์น'เดาน์) adj. พับได้,เอาลงได้
turner(เทิร์น'เนอะ) n. ผู้หมุน,ช้อนใหญ่สำ-หรับพลิก,ช่างกลึง,เครื่องหมุน,เครื่องคลุก,สมาชิกสโมสรนักกีฬา,นักกายกรรม,นักหกคะเมนตีลังกา
turning(เทิร์น'นิง) n. การหมุน,การหัน,การไข,การบิด,การเบือน,การเลี้ยว,การเปลี่ยนแปลง,ที่เลี้ยว,หัวเลี้ยว,หัวโค้ง,งานกลึง,การกลึง
turning pointจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง, Syn. crux,crisis
turnip(เทอ'นิพ) n. หัวผักกาด,พืชดังกล่าว
turnkey systemระบบพร้อมสรรพหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals equipment) ครบบริบูรณ์หนึ่งชุด ที่พร้อมจะทำงานทันทีที่เปิดเครื่อง ศัพท์คำนี้มาจากระบบอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวคือ พอไขกุญแจ (ภาษาอังกฤษใช้ว่า turn key) เมื่อใด ก็จะขับออกไปได้เลย สรุป ก็คือ ระบบนี้หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์เบ็ดเสร็จทั้งระบบ ตั้งแต่ส่วนตัวเครื่อง (hardware) รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่จะใช้ (มักใช้ในความหมายที่เป็นการส่งมอบให้ลูกค้า)
turnout(เทิร์น'เอาทฺ) n. การชุมนุม,มวลชนที่มาชุมนุมกัน,การออกปฎิบัติการ,การหยุดงาน,ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์,เครื่องมือ,การทำความสะอาด,ทางแยก,รูปแบบของเสื้อผ้า, Syn. output,outfit
turnover(เทิร์น'โอเวอะ) n. การพลิกกลับ,การคว่ำ,การหมุนตัว,ขนมม้วน,เงินที่เก็บได้ทั้งหมด,การหมุนเวียน,การเดินสะพัด,จำนวนซื้อขาย,อัตราการขาย,การเปลี่ยนแปลง,การจัดกลุ่มใหญ่. adj. พลิกกลับได้,คว่ำได้,พับได้
turnpike(เทิร์น'ไพคฺ) n. ถนนสำหรับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูง (โดยเฉพาะถนนที่มีด่านเก็บเงินบำรุงถนน) ,ด่านเก็บเงินบำรุงถนน,คอกสำหรับเก็บค่าธรรมเนียมบนถนน
turnstile(เทิร์น'สไทลฺ) n. คอกหมุนทางเข้าที่เป็นโครงท่อนเหล็ก4ท่อนที่หมุนได้ตามแนวนอน,คอกหมุน,ประตูหมุน
turnup(เทิร์น'อัพ) n. สิ่งที่หันขึ้น,สิ่งที่คุ้ยดินขึ้น,สิ่งที่ม้วนขึ้น,ไพ่ที่หงายขึ้น,ขากางเกงที่พับขึ้น. adj. หันขึ้น,หงายขึ้น,พับขึ้น,ม้วนขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
turn(n) การหมุน,การหัน,หัวเลี้ยว,การเปลี่ยน,คุ้ง,ความโน้มเอียง
turner(n) ช่างกลึง,เครื่องหมุน,นักกายกรรม
turnip(n) หัวผักกาด
turnkey(n) พัศดี
turnover(n) การผัน,เงินทุน,การคว่ำ,การโยกย้าย,การหมุนเวียน
turnpike(n) ด่านภาษี,ด่านเก็บเงิน
turnstile(n) ทางเข้าเป็นเหล็กหมุนได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
turn signal; directional signalสัญญาณไฟเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
turnaround documentเอกสารครบวงงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
turncoat witnessพยานปรปักษ์ [ดู adverse witness ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
turning circleเส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวแคบสุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
turning pointจุดวกกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
turnkey operationการดำเนินการพร้อมสรรพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
turnkey systemระบบพร้อมสรรพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
turnpikeด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turningการกลึง [TU Subject Heading]
Turnoverปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ อาจรายงานปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนหุ้นหรือเป็นจำนวนเงินก็ได้ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซื้อรำคาญ (v.) spend some money to turn somebody away
หันรีหันขวาง (v.) to turn around undecidedly Syn. เก้ๆ กังๆ
หัวปักหัวปำ (adv.) unable to turn one´s head up Syn. โงหัวไม่ขึ้น
ตา (v.) turn See also: time, moment Syn. เวลา, คราว, ลำดับ
บ่าย (v.) turn See also: step to one side Syn. หัน, เอี้ยว
ผัน (v.) turn See also: face Syn. หัน, ผิน
ผิน (v.) turn See also: face Syn. หัน
ผินหน้า (v.) turn Syn. ผินหลัง
ผินหลัง (v.) turn Syn. ผินหน้า
พลิก (v.) turn See also: turn over Syn. กลับ, เปลี่ยน
วน (v.) turn See also: revolve, rotate, spin, gyrate Syn. หมุน
วิง (v.) turn See also: revolve, rotate, spin, gyrate Syn. หมุน, วน
หันเหียน (v.) turn See also: rotate, shift Syn. หัน, หันเห
เลี้ยว (v.) turn See also: make a turn, wheel, change course, veer, swerve
เวร (n.) turn See also: shift, duty Syn. ผลัด
เห (v.) turn See also: swerve, veer, diverge, deviate, deflect, turn aside Syn. เขว, เฉ
เหลียว (v.) turn Syn. ผินหน้า, ผินหลัง
เหียน (v.) turn See also: rotate, shift Syn. หัน, หันเหียน, หันเห
เบนเข็ม (v.) turn (away) See also: deviate, shift, divert, deflect Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย, เปลี่ยนทิศทาง
เปลี่ยนทิศทาง (v.) turn (away) See also: deviate, shift, divert, deflect Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why don't you turn up the volume?ทำไม่คุณไม่เปิดเสียงให้ดังขึ้นล่ะ
You can never turn the clock backคุณไม่มีทางหมุนเวลากลับมาได้
Open your books and turn to page 20เปิดหนังสือของคุณไปที่หน้า 20
I think you should turn around, go backฉันคิดว่าคุณควรที่จะหันหลังกลับไปซะ
Can you turn off that music, please?คุณช่วยปิดเพลงนั่นให้หน่อยได้ไหม?
Don't turn your back on thatอย่าเพิกเฉยต่อสิ่งนั้น
I thought you could turn anyone into a professionalฉันคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนใครก็ได้ให้เป็นมืออาชีพ
Why did it turn out like this?ทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้
Why did it turn out to be like this?ทำไมถึงกลับกลายเป็นอย่างนี้ไปได้
But your cellphone was turned offแต่คุณปิดมือถือ
I turned it off for a reasonฉันปิดมันด้วยเหตุผลบางอย่าง
It's my turnถึงตาฉันแล้ว ขอฉันดูหน่อย
Make sure she returns safelyดูให้แน่นะว่าเธอจะกลับมาโดยปลอดภัย
I returned two days agoฉันกลับมาสองวันแล้ว
What time do you return home?คุณกลับมาบ้านกี่โมง?
Let me return the book for you!ขอฉันเอาหนังสือเล่มนี้ไปคืนให้คุณเองนะ
They took turns in watching their sick sonพวกเขาผลัดกันเฝ้าลูกชายที่ป่วย
He broke off his holiday and returned to his homeเขายกเลิกวันหยุดพักผ่อนแล้วกลับมาบ้าน
He turned his attention to his bookเขาหันความสนใจกลับมาที่หนังสือของเขา
The manager will return shortlyผู้จัดการจะกลับมาเร็วๆ นี้
How can I return your money?ฉันจะคืนเงินให้คุณได้อย่างไร?
Have you turned off the water?คุณปิดน้ำแล้วหรือยัง?
Sorry to disturb, I'm just returning this bookขอโทษที่รบกวน ฉันก็แค่จะเอาหนังสือมาคืน
And what exactly do you want in return?และจริงๆ แล้วคุณอยากได้อะไรตอบแทนคืน
What will I get in return?ฉันจะได้อะไรตอบแทนคืน?
What exactly do you want in return?จริงๆ แล้วคุณอยากได้อะไรตอบแทนคืนล่ะ
If I get a chance, I'll return you a favor one dayถ้ามีโอกาส ฉันจะตอบแทนคืนคุณสักวัน
I'll help you, but what will you do in return?ฉันจะช่วยเธอ แต่เธอจะทำอะไรให้ฉันเป็นการตอบแทนคืนล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, turn red to tempt Snow White.ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงที่จะล่อ ใจสีขาวเหมือนหิมะ
Now turn around... and let me look you over.ตอนนี้หันไปรอบ ๆ และแจ้ง ให้เรามองคุณมากกว่า
They turn their thoughts to God.พวกเขาหันไปพึ่งพระเจ้า
We turn a blind eye to what surrounds us and a deaf ear to humanity's never-ending cry.แล้วเราก็ปิดตา ไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างต่อไป ปิดหู ไม่รับฟัง เสียงร่ำร้องหามนุษยธรรม อันไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดกาล
Your turn down there. Let's go.เปิดของคุณลงไปที่นั่น Let 's go
You keep trying to turn this into a contest.You keep trying to turn this into a contest.
No wonder they turn up their noses at a mystical impulse...ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเปิดขึ้นจมูก ของพวกเขา แรงกระตุ้นที่ลึกลับ
# Turn my face to the wallเปิดใบหน้าของฉันกับผนัง
I am steady. Now a turn to the right and it locks.ตอนนี้หันไปทางขวาและล็อค
We turn our hearts to... (Ringo) No!เราเปิดหัวใจของเราไป ไม่มีแหวน ดื่มเลือด
You'll all turn to dust but one thing is sure boys Branston Bridge will stand unbroken.แกทั้งหมดจะกลายเป็นเถ้าถ่าน แต่ที่แน่ๆ ไอ้หนูเอ๋ย... ...สะพานแบรนสตันจะอยู่ยง
If you will be taking your turn on guard, I'd suggest first stag and me on last, making sure you was fresh for command on the off at the most likely times.หากคุณจะได้รับการเปิดของ คุณในยาม ฉันขอแนะนำให้ยองแรกและ ฉันในที่ผ่านมา หรือ ในทางกลับกัน

turn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轮到[lún dào, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄠˋ, 轮到 / 輪到] become incumbent upon; one's turn to do sth; Now it's (your) turn.
转角[zhuǎn jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, 转角 / 轉角] bend in a street; corner; to turn a corner
[jiē, ㄐㄧㄝ, 接] to receive; to answer (the phone); to meet or welcome sb; to connect; to catch; to join; to extend; to take one's turn on duty; take over for sb
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, 假途灭虢 / 假途滅虢] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 向] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
成灾[chéng zāi, ㄔㄥˊ ㄗㄞ, 成灾 / 成災] disastrous; to turn into a disaster
易如反掌[yì rú fǎn zhǎng, ㄧˋ ㄖㄨˊ ㄈㄢˇ ㄓㄤˇ, 易如反掌] easy as a hand's turn (成语 saw); very easy; no effort at all
含忍耻辱[hán rěn chǐ rǔ, ㄏㄢˊ ㄖㄣˇ ㄔˇ ㄖㄨˇ, 含忍耻辱 / 含忍恥辱] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
忍辱含垢[rěn rǔ hán gòu, ㄖㄣˇ ㄖㄨˇ ㄏㄢˊ ㄍㄡˋ, 忍辱含垢] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
反败为胜[fǎn bài wéi shèng, ㄈㄢˇ ㄅㄞˋ ㄨㄟˊ ㄕㄥˋ, 反败为胜 / 反敗為勝] to turn defeat into victory (成语 saw); to turn the tide
[chéng, ㄔㄥˊ, 成] finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 义无反顾 / 義無反顧] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts
不妙[bù miào, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄠˋ, 不妙] (of a turn of events) not too encouraging; far from good; anything but reassuring
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, 不期然而然] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations
好转[hǎo zhuǎn, ㄏㄠˇ ㄓㄨㄢˇ, 好转 / 好轉] improve; take a turn for the better
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, 不动声色 / 不動聲色] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid
折转[zhé zhuǎn, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄢˇ, 折转 / 折轉] reflex (angle); to turn back
折转[zhé zhuǎn, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄢˇ, 折转 / 摺轉] reflex (angle); to turn back
驳回[bó huí, ㄅㄛˊ ㄏㄨㄟˊ, 驳回 / 駁回] reject; turn down; overrule
[zhǎn, ㄓㄢˇ, 辗 / 輾] roll over on side; turn half over
翻云覆雨[fān yún fù yǔ, ㄈㄢ ㄩㄣˊ ㄈㄨˋ ㄩˇ, 翻云覆雨 / 翻雲覆雨] to produce clouds and rain with a turn of the hand (成语 saw); fig. to shift one's ground; tricksy and inconstant
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 回] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book)
打跟头[dǎ gēn tou, ㄉㄚˇ ㄍㄣ ㄊㄡ˙, 打跟头 / 打跟頭] somersault; to turn head over heels; to tumble
事与愿违[shì yǔ yuàn wéi, ㄕˋ ㄩˇ ㄩㄢˋ ㄨㄟˊ, 事与愿违 / 事與願違] things don't turn out the way you want or plan
[zhù, ㄓㄨˋ, 伫 / 佇] wait; look towards; turn one's back on
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 嚮] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 曏] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
归向[guī xiàng, ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄤˋ, 归向 / 歸向] to turn toward
傲视[ào shì, ㄠˋ ㄕˋ, 傲视 / 傲視] turn up one's nose; show disdain for; regard superciliously
回首[huí shǒu, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, 回首] turn around; look back; recollect
属实[shǔ shí, ㄕㄨˇ ㄕˊ, 属实 / 屬實] turn out to be true; verified; true
改恶向善[gǎi è xiàng shàn, ㄍㄞˇ ㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄢˋ, 改恶向善 / 改惡向善] turn away from evil and follow virtue
变节[biàn jié, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, 变节 / 變節] make a political recantation; turn one's coat
熄灯[xí dēng, ㄒㄧˊ ㄉㄥ, 熄灯 / 熄燈] turn out the lights; lights out
翻动[fān dòng, ㄈㄢ ㄉㄨㄥˋ, 翻动 / 翻動] turn over (one's hand)
翻身[fān shēn, ㄈㄢ ㄕㄣ, 翻身] turn over; free oneself; stand up
扭转[niǔ zhuǎn, ㄋㄧㄡˇ ㄓㄨㄢˇ, 扭转 / 扭轉] to reverse; to turn around (an undesirable situation)

turn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P)
お鉢が回ってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp,vk) one's turn finally comes round
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes)
こねくり回す;捏ねくり回す[こねくりまわす, konekurimawasu] (v5s) to knead; to turn
こね回す;捏ね回す;捏回す[こねまわす, konemawasu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess
こね返す;捏ね返す;捏返す[こねかえす, konekaesu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess
サマソルトターン[, samasorutota-n] (n) somersault turn
シュテムボーゲン[, shutemubo-gen] (n) stem turn in skiing (ger
スピンターン[, supinta-n] (n) spin turn
そっぽを向く;外方を向く[そっぽをむく, soppowomuku] (v5k,exp) (See 外方) to turn away; to face away
でんぐり返る[でんぐりがえる, dengurigaeru] (v5r,vi) to turn a somersault; to turn over (topsy-turvy); to turn head over heels
はぐる[, haguru] (v5r,vt) to roll up (e.g. sleeves); to turn over
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse
フラッシャー[, furassha-] (n) flasher (i.e. a turn signal)
もんどり打つ;翻筋斗打つ[もんどりうつ, mondoriutsu] (v5t) to turn a somersault
やって来る[やってくる, yattekuru] (exp,vk) to come along; to come around; to turn up; (P)
一日一善[いちにちいちぜん, ichinichiichizen] (n) doing a good deed each day; doing one good turn a day
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable)
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
下駄[げた, geta] (n) (1) geta; Japanese wooden clogs; (2) (later printed as 〓, resembling the teeth of a geta) (See 伏せ字・ふせじ・2) turn (in set-type proofing); upside-down character; (P)
互用[ごよう, goyou] (n) using together; using in turn
人は情け[ひとはなさけ, hitohanasake] (exp) (id) One good turn deserves another
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
仰ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to look up (at); (2) to look up (to); to respect; to revere; (3) to ask for; to seek; (4) to turn to someone; to depend on; (5) to drink; to take; (P)
伏せる[ふせる, fuseru] (v1,vt) to lay something upside down; to turn something over; to cover; to lay (pipes); to lay (an ambush); to hide; (P)
伏せ字;伏字(io)[ふせじ, fuseji] (n) (1) symbol used in place of a censored word (e.g. blank, circle, X, asterisk); (2) (later printed as 〓) turn (in set-type proofing); upside-down character
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P)
体よく断る;体良く断る[ていよくことわる, teiyokukotowaru] (exp,v5r) to turn someone down (on some pretext) without offending them; to refuse gracefully; to decline politely
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
先が見える[さきがみえる, sakigamieru] (exp,v1) to envision how things will turn out (usu. unfortunate)
入タイマー;入りタイマー;入れタイマー[いりタイマー(入タイマー;入りタイマー);いれタイマー(入タイマー;入れタイマー), iri taima-( nyuu taima-; iri taima-); ire taima-( nyuu taima-; ire taima-)] (n) (See 切タイマー) on timer (i.e. to automatically turn an electrical device on at a certain time)
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
入切タイマー[いりきりタイマー;いれきりタイマー, irikiri taima-; irekiri taima-] (n) on-off timer (i.e. to automatically turn an electrical device on and off at specified times)
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
切タイマー;切りタイマー[きりタイマー, kiri taima-] (n) (See 入タイマー) off timer (i.e. to automatically turn an electrical device off at a certain time)
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
切れ上がる;切れ上る[きれあがる, kireagaru] (v5r,vi) to turn up (at the edge); to leave a clean aftertaste
受け流す[うけながす, ukenagasu] (v5s,vt) to ward off; to elude; to turn aside (a joke)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キャリッジリターン[きゃりっじりたーん, kyarijjirita-n] carriage return
セガサターン[せがさたーん, segasata-n] Sega Saturn
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.)
ソフトリターン[そふとりたーん, sofutorita-n] soft return
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time
リターン[りたーん, rita-n] return
リターンキー[りたーんきー, rita-nki-] RETURN key
リターンパス[りたーんぱす, rita-npasu] return path
リターン値[リターンち, rita-n chi] return value
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence
基準復帰記録[きじゅんふっききろく, kijunfukkikiroku] return-to-reference recording
帰還[きかん, kikan] feedback, return
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR)
復帰アドレス[ふっきアドレス, fukki adoresu] return address
復帰文字[ふっきもじ, fukkimoji] carriage return
復改[ふっかい, fukkai] carriage return, return (LF+CR)
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back
戻り[もどり, modori] return (from a procedure)
戻り値[もどりち, modorichi] return value, return(ed) value
戻る[もどる, modoru] to go back, to return
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return
極性ゼロ復帰記録[きょくせいぜろふっききろく, kyokuseizerofukkikiroku] polarized return-to-zero recording, RZ(P) (abbr.)
記録変調方式[きろくへんちょうほうしき, kirokuhenchouhoushiki] RZ, Return-to-Zero
配達不能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戻る[もどる, modoru] Thai: กลับมา English: to turn back
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันกลับ English: to turn head
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ยกให้ English: to turn over
回す[まわす, mawasu] Thai: หมุน English: to turn
戻す[もどす, modosu] Thai: พากลับมา English: to return
曲がる[まがる, magaru] Thai: เลี้ยว English: to turn
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แจ้งความ English: filing a return
返る[かえる, kaeru] Thai: ย้อนกลับ English: return

turn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
บากหน้า[v.] (bāknā) EN: turn to face ; set about ; strive FR:
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender ; create ; give rise to ; ordain ; predestine ; destine FR: transformer
เบา...ลง[v. exp.] (bao ... lon) EN: turn … down FR:
เบาเสียงลง[v. exp.] (bao sīeng l) EN: turn down the volume FR:
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; change direction ; incline ; lean FR: tourner ; détourner
เบือน[v.] (beūoen) EN: turn one's face FR: détourner la tête ; tourner le dos
เบือนหน้า[v. exp.] (beūoen nā) EN: turn round ; turn one's head FR: tourner la tête
เบือนหนี[v.] (beūoen nī) EN: turn away ; turn round and not look FR: se détourner ; détourner les yeux
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against FR: humilier
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards ; stick up one's nose (at) FR: porter la tête haute ; relever le front
ได้ที่[adv.] (dāithī) EN: to a turn FR: à point
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ดับไฟ[v. exp.] (dap fai) EN: extinguish ; turn out the light ; turn off the light FR: éteindre la lumière
ดึงดูดความสนใจ[v. exp.] (deungdūt kh) EN: draw attention ; attract ; catch attention ; turn heads FR: attirer l'intérêt ; attirer l'attention ; capter l'attention ; attirer le regard
ไฟเลี้ยว[n.] (fai līo) EN: turn signal light FR: clignotant [m] ; clignoteur [m] (Belg.)
ฟ้องกลับ[v.] (føngklap) EN: file a counter action ; counter sue ; turn the tables FR: contre-attaquer
ให้เลี้ยวขวา[v. exp.] (hai līo khw) EN: turn right ahead FR: obligation de tourner à droite
ให้เลี้ยวซ้าย[v. exp.] (hai līo sāi) EN: turn left ahead FR: obligation de tourner à gauche
หัก[v.] (hak) EN: turn suddenly FR: tourner soudainement
ห้ามเลี้ยวขวา[X] (hām līo khw) EN: no right turn FR: interdiction de tourner à droite
ห้ามเลี้ยวซ้าย[X] (hām līo sāi) EN: no left turn FR: interdiction de tourner à gauche
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change FR: tourner ; orienter ; diriger
หันกลับ[v. exp.] (han klap) EN: turn back ; turn around FR: faire demi-tour ; se retourner ; faire volte-face
หันหลัง[v. exp.] (han lang) EN: turn one's back towards FR: tourner le dos
หันหลังให้[v. exp.] (han lang ha) EN: turn your back on someone FR: tourner le dos à
หันหน้า[v. exp.] (han nā) EN: turn one's head ; turn to face FR: tourner le visage
เห[v.] (hē) EN: veer ; deviate ; turn FR: dévier ; s'écarter
หืน[v.] (heūn) EN: turn rancid ; rank FR: rancir
เหียน[v.] (hīen) EN: turn FR:
หกหัน[v.] (hokhan) EN: turn back FR:
หัวเลี้ยว[n.] (hūalīo) EN: bend ; turn ; curve FR: virage [m] ; courbe [f] ; tournant (Belg.) [m]
หวน[v.] (hūan = huan) EN: turn back ; return FR: revenir à ; se reporter
หัวน้ำขึ้น[n.] (hūanāmkheun) EN: start of the flood tide ; turn of the tide FR: début de la marée montante [m]
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide FR: début de la marée descendante [m]
หวนกลับ[v. exp.] (hūan klap =) EN: return to ; go back ; come back ; turn to FR:
หัวต่อ[v.] (hūatø) EN: jump head ; turn head ; joint ; junction FR:
หูทวนลม[v.] (hūthūanlom) EN: turn a deaf ear to FR:
เอียงหู[v. exp.] (īeng hū) EN: turn the ear toward FR: tendre l'oreille
อีกต่อหนึ่ง[X] (īk tø neung) EN: passed on ; from someone else ; in turn FR:

turn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenmerk {m} | sein Augenmerk richten (auf) | sein Augenmerk richten (auf)attention | to direct one's attention (to) | to turn one's attention (to)
Richtungsanzeiger {m} [auto]direction indicator; turn signal; turn indicator
Eis {n} | zu Eis gefrieren | sich auf dünnem Eis bewegen | das Eis brechenice | to freeze; to turn to ice | to skate on thin ice | to break the ice
Linksabbiegerspur {f}left-hand turn lane
Rechtsabbiegerspur {f}right-hand turn lane
Glanznummer {f}star turn
Steilkurve {f}steep turn
Drehkippfenster {n}tilt and turn window
Umkehr {f} | jdn. zur Umkehr zwingenturning back | to force sb. to turn back
Abgabetag {m}return day
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes
Amperewindungszahl {f}ampere-turn
Ankerdurchflutung {f} [electr.]armature ampere-turns; armature flux
Apfeltasche {f}apple turnover
Barren {m} [sport] | am Barren turnen(parallel) bars | to exercise on the bars
Wagenrücklauf {m}carriage return
Wagenrücklauf-Zeilentransport {m}carriage return-line feed
Turniertanz {n}; turniertanzen
Kühlmittelrücklauf {m}coolant return
Hosenaufschlag {m}cuff [Am.]; trouser turn-up
Tagesumsatz {m}daily sales; daily turnover
Tanzturnier {n} | Tanzturniere
Drechselbank {f}woodturning lathe; wood lathe
Drosselklappenrückholfeder {f}throttle return spring
gebührenpflichtige Autobahn {f}turnpike [Am.]
Turnlehrer {m}; Turnlehrerin
erwartete Mindesrendite {f}hurdle rate of return
Abschaltthyristor {m} [electr.]gate-turn-off thyristor (GTO)
Wiederinbetriebnahme {f}return to service; restart
Einkommensteuererklärung {f} | Formular zur Einkommensteuererklärungincome tax return | form of income tax return
Linkskurve {f}left turn; left-hand bend
Linksabbieger {m}car/cyclist turning left
Fleischpastete {f}meat turnover
Nachtschicht {f}night shift; nightturn
nächtlich; nachtaktiv; nokturn {adj} | nachtaktive Artennocturnal | nocturnal species
Rothokko {m} [ornith.]Nocturnal Curassow
Blättern {n}page turning
Lagenumschlag {m}ply turn-up; turn-up of ply
Rentabilität {f}profitableness; profit-earning capacity; earning power; return
Warenrücksendung {f}purchase return

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turn
Back to top