ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distract

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distract*, -distract-

distract ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distract (vt.) ทำให้ไขว้เขว See also: ทำให้เสียสมาธิ, กวนสมาธิ, ทำให้สับสน, ทำให้งุนงง Syn. divert, bewilder, dizzy Ops. enlighten
distract from (phrv.) หันเหความสนใจจาก Syn. deflect from, divert from
distracted (adj.) ไม่มีสมาธิ See also: ซึ่งสับสน, งุนงง, วิตกกังวล Syn. inattentive, distrait, oblivious Ops. attentive, mindful, wary
distracting (adj.) ซึ่งน่ารำคาญ See also: ซึ่งกวนใจ Syn. off-putting
distractingly (adv.) อย่างน่ารำคาญ See also: อย่างกวนใจ
distraction (n.) สิ่งที่ทำให้ไขว้เขว See also: สิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ, สิ่งรบกวน Syn. diversion, confusion, daze
English-Thai: HOPE Dictionary
distract(ดิสแทรคทฺ') vt. ทำให้เขว,ทำให้ว้าวุ่น,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ทำให้รำคาญใจ, See also: distracter n. ดูdistract distractibility n. ดูdistract distractible adv. ดูdistract distractive adj. ดูdistract, Syn. bewilder,per
distractedadj. มีจิตว้าวุ่น,เขว,ใจวอกแวก
distractionn. ภาวะจิตว้าวุ่น,ภาวะใจวอกแวก,สิ่งบันเทิงใจ,การหย่อนใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
distract(vt) ทำให้เขว,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ล่อใจ,ทำให้ว้าวุ่น
distraction(n) ใจลอย,ความว้าวุ่นใจ,ความวอกแวก,เครื่องล่อใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distractแยกออกห่างกัน [การแพทย์]
Distractionข้อต่อเคลื่อนไหวในทิศทางเคลื่อนแยกห่าง,การเบี่ยงเบนความสนใจ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, I don't mean to be rude, but this is not as easy as it looks, so I'd appreciate it if you wouldn't distract me.ข้าก็ไม่อยากจะหยาบคายนะ แต่นี่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นหรอก ข้าจะขอบใจมากถ้าเจ้าจะไม่ทำลายสมาธิข้า
Practice until you can meditate and nothing can distract you so that you see and feel nothing except your own energy.การปฏิบัติจนกว่าคุณจะสามารถนั่งสมาธิ ... ... และไม่มีอะไรที่จะหันเหความสนใจของคุณ ... ... เพื่อให้คุณเห็นและความรู้สึกอะไร ...
I'll distract them Get back across the river!ฉันจะล่อพวกมันไว้เอง ข้ามแม่น้ำกลับไปซะ!
I'll distract them In the meantime, you escapeข้าจะล่อพวกมัน ระหว่างนั้น เจ้ารีบหนีไป ไม่ อย่าไป!
I'll distract them. Then, you can fly this thing back to my castle in the Wastes.ฉันจะล่อพวกนั้นไป เธอจะได้บินเจ้านี่ กลับไปที่ปราสาทของฉันในเวสต์
I'll distract them. You slip in for it.ทำตัวปกติ เพื่อนนายมาแล้ว
Please distract the reportersช่วยกันนักข่าวไว้ด้วยนะ
You need to distract yourself with a couple of Natalies.คุณต้องหันเหความสนใจ กับนาตาลีซักสองสามคน
I didn't distract you with details that could wait until after we'd resolved this hostage situation, sir.ผมไม่อยากรบกวนท่านด้วยข้อมูลที่เอาไว้บอก หลังจากจัดการเรื่องตัวประกันจบก่อนก็ได้ ผมไม่อยากรบกวนท่านด้วยข้อมูลที่เอาไว้บอก หลังจากจัดการเรื่องตัวประกันจบก่อนก็ได้
I can't let it distract me from my mission --ผมจะปล่อยให้มันทำให้ผม ไขว้เขวไปจากภาระกิจไม่ได้
Yeah, I didn't want to distract you.อืมม แต่ไม่อยากกวนสมาธิน่ะ
No girls can distract me!ไม่มีใครกวนสมาธิผมได้หรอก..

distract ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恍惚[huǎng hū, ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ, 恍惚] entranced; absent-minded; distracted
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, 忽忽] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly

distract ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気をそらす;気を逸らす[きをそらす, kiwosorasu] (exp,v5s) to distract
気を散じる[きをさんじる, kiwosanjiru] (exp,v1) (See 気を散らす) to distract a person's attention
気を散らす[きをちらす, kiwochirasu] (exp,v5s) to distract a person's attention
気を紛らす[きをまぎらす, kiwomagirasu] (exp,v5s) to distract oneself; to take one's mind off one's worries
ポッと;ぽっと[, potsu to ; potto] (adv,vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly
心ここにあらず;心焉に在らず[こころここにあらず, kokorokokoniarazu] (exp) there in body, but not in spirit; distracted; in one ear and out the other
恍然[こうぜん, kouzen] (adj-t,adv-to) fascinated and distracted by something
憂さを晴らしに[うさをはらしに, usawoharashini] (adv) (uk) for amusement; by way of diversion (distraction from grief)
手に付かない;手につかない;手に着かない[てにつかない, tenitsukanai] (exp) to not be able to concentrate on (due to distractions, etc.)
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
散漫[さんまん, sanman] (adj-na,n) vague; desultory; distracted; loose; half-hearted; diffuse; (P)
気が散る;気がちる[きがちる, kigachiru] (exp,v1) to get distracted; to jump off the track
気が漫ろ[きがそぞろ, kigasozoro] (exp) preoccupied; distracted
気が紛れる[きがまぎれる, kigamagireru] (exp,v1) to be diverted (distracted) from
気もそぞろ;気も漫ろ[きもそぞろ, kimosozoro] (exp) feeling restless; feeling nervous; fidgety; distracted
気も狂わんばかり[きもくるわんばかり, kimokuruwanbakari] (adv) frantically; maddeningly; to distraction
気移り[きうつり, kiutsuri] (n,vs) distraction
注意力散漫[ちゅういりょくさんまん, chuuiryokusanman] (n) (See 注意散漫) inattention; distraction; mind-wandering
注意散漫[ちゅういさんまん, chuuisanman] (n) (See 注意力散漫) inattention; distraction; mind-wandering
漫ろ[そぞろ;すずろ(ok);すぞろ(ok), sozoro ; suzuro (ok); suzoro (ok)] (adj-na) (1) restless; on edge (and unable to concentrate); distracted; (adv) (2) (of an emotional or psychological state) for some reason
無想無念[むそうむねん, musoumunen] (n,adj-no) being free from all distracting thoughts; keeping one's mind clear of all worldly thoughts; being free from all ideas and thoughts
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal
目くらまし;目眩まし;目眩し[めくらまし, mekuramashi] (n) (1) smoke screen; dazzler; distraction; (2) camouflage; deceptive means; (3) magic; witchcraft; sleight of hand; (4) shell game
目移り[めうつり, meutsuri] (n,vs) distraction; difficulty in choosing; inability to choose
紛らす[まぎらす, magirasu] (v5s,vt) (1) to divert; to distract; (2) to conceal (one's sorrow with a smile, etc.); (P)
逆上[ぎゃくじょう, gyakujou] (n,vs) frenzy; distraction
錯乱[さくらん, sakuran] (n,vs) confusion; distraction; derangement; (P)

distract ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบนความสนใจ[v. exp.] (bēn khwām s) EN: distract FR:
เบี่ยงเบน[v.] (bīengbēn) EN: deviate ; divert ; distract FR:
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation FR: distraction [f] ; divertissement [m]
ฟุ้งซ่าน[v.] (fungsān) EN: muddle ; be distracted ; be flighty ; be unfocused FR:
ความบันเทิง[n.] (khwām banth) EN: entertainment ; amusement FR: distraction [f]
ความเพลิดเพลิน[n.] (khwām phloē) EN: amusement ; enjoyment ; entertainment FR: distraction [f] ; divertissement [m] ; amusement [m]
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful FR:
ภาวะจิตว้าวุ่น[n. exp.] (phāwa jit w) EN: distraction FR: distraction [f]
สถานที่บันเทิง[n. exp.] (sathānthī b) EN: place of entertainment FR: lieu de distraction [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distract
Back to top