ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gratuity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gratuity*, -gratuity-

gratuity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gratuity (n.) เงินค่าตอบแทนพิเศษ See also: เงินทิป, โบนัส Syn. reward, tip
English-Thai: HOPE Dictionary
gratuity(กระทู'อิที) n. ของขวัญ,เงินรางวัล
English-Thai: Nontri Dictionary
gratuity(n) ของกำนัล,เงินรางวัล,ของขวัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gratuityเงินรางวัล, เงินบำเหน็จ, ค่าตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then if they give you a gratuity or something,แล้วถ้าพวกเขาให้บำเหน็จหรืออะไร
I bet there'd be a pretty handsome gratuity in it if, uh, something popped into your brain.แต่ผมเดาว่ามันน่าจะมี เงินรางวัลตอบแทนให้ ถ้าคุณพอจะนึกอะไรออกได้
He said it's your gratuity.เค้าบอกว่ามันเป็นค่าตอบแทนของเธอ
I believe the words were "handsome gratuity."ผมว่ามกำลังพูดถึง "รางวัลตอบแทน"

gratuity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心付け[こころづけ, kokoroduke] (n) gratuity
調整手当[ちょうせいてあて, chouseiteate] (n) adjustment payment; compensatory payment; indemnity payment; severance (termination) pay; settlement payment; gratuity
酒手[さかて, sakate] (n) (1) drinking money; (2) tip; gratuity
チップ[, chippu] (n) (1) gratuity; tip; (2) chip; (P)

gratuity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit ; remuneration FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
ขวัญข้าว[n.] (khwankhāo) EN: gratuity for a doctor FR:
เงินบำเหน็จ[n. exp.] (ngoen bamne) EN: pension ; retirement pay ; retirement benefit ; retirement bonus ; gratuity ; severance pay FR: pension [f]
เงินกินเปล่า[n.] (ngoenkinplā) EN: tea money ; bribe money ; key money ; under-the-table payment ; extra payment ; gratuity FR: pot de vin [m] ; dessous-de-table [m]
เงินทิป[n. exp.] (ngoen thip) EN: tip ; gratuity FR: pourboire [m]
ทิป ; ติป[n.] (thip ; tip) EN: tip ; gratuity FR: pourboire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gratuity
Back to top