ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deviant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deviant*, -deviant-

deviant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deviant (n.) คนแปลก (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนพิลึก, คนเพี้ยนๆ Syn. degenerate, weirdo Ops. normal, average
deviant (adj.) แตกต่างจากปกติ See also: แตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นยอมรับ Syn. abnormal, unusual, peculiar Ops. normal, average
English-Thai: HOPE Dictionary
deviant(ดี'วิเอินทฺ) n. บุคคลที่ผิดปกติ,สิ่งที่ผิดปกติ adj. ผิดปกติจากธรรมดา, Syn. deviating
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deviant, socialคนนอกคอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deviant behaviorพฤติกรรมเบี่ยงเบน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิสัยเบี่ยงเบน (n.) deviant behavior
พฤติกรรมเบี่ยงเบน (n.) deviant behavior Syn. นิสัยเบี่ยงเบน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like,"the deviant got a "c" in math."เหมือนพวกผิดปกติที่วิชาคณิตได้ C
"should we take the deviant to see bruce hornsby?"เราควรจะพายัยเพี้ยนนี่ไปหา บรูซ ฮอร์นสบี้ มั้ย?
But then show him that beneath that control-freak exterior of yours that there's a sexual deviant waiting to be unleashed.แต่โชว์ให้เขาเห็น.. ..ถึงสิ่งที่อยู่ภายใน ที่กำลังควบคุมไม่ได้ ..ว่ามันมีสิ่งหิวกระหาย กำลังรอการปลดปล่อยอยู่
The girl has an M.B.A. in deviant behavior.เธอได้ปริญญาเรื่องการทำตัวมีปัญหา
It would be tantamount to full-on government endorsement of deviant vampiric behavior.นั่นเท่ากับรัฐบาลลงนามอนุมัติ กับพฤติกรรมผิดปกติแบบแวมไพร์
It's gonna take more than a loudmouth with a deviant sex life to stop me.มันควรจะมากกว่า มากกว่าจะใช้เสียอันดัง กับการมีสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดปกติ ที่จะหยุดฉัน
Yes, I heard that little deviant Tyler left you bound and gagged.ใช่ฉันได้ยินมาที่แปลกๆหน่อย ไทเลอร์ผูกคุณและอุดปากไว้ด้วย
I had a great time with you last night in the pillow fort, the one exception being the deviant sex act you initiated without my consent.เมื่อคืนผมมีช่วงเวลาที่ดีมากกับคุณ ในปราการหมอน ยกเว้นแต่เรื่องท่าร่วมรักพิสดาร ที่คุณเริ่มโดยไม่ขอความยินยอมผมก่อน
Thank you for appreciating my descent into deviant behavior.ขอบคุณนะที่ชื่นชม การลงไปใช้พฤติกรรมนอกคอกของผม
It stands to reason that there was something in the injections that made the prisoners violent, or more prone to deviant behaviour, ensuring their return to Hecuba.มันอาจจะมีอะไร ในยาพวกนั้นที่ทำให้นักโทษรุนแรง หรือทำให้อยากทำอะไรแปลกๆ เพื่อให้พวกเขาถูกส่งกลับมา
Puritanical sexual values have been shown to encourage secretive and sometimes deviant behavior.ความเคร่งศาสนาในเรื่องเพศ จะทำให้มีแสดงออก แบบปิดบังและบางครั้งก็เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้
But you must hear all kinds of deviant shit in this office.คุณคงได้ยินเรื่องแปลกๆในออฟฟิศนี้

deviant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
異常者[いじょうしゃ, ijousha] (n) deviant; deviate; pervert

deviant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี่ยงเบนทางเพศ[v. exp.] (bīengbēn th) EN: be sexually misoriented ; be a sexual deviant ; have a sexual deviation FR:
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati ) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular FR: anormal
พฤติกรรมเบี่ยงเบน[n. exp.] (phreuttikam) EN: deviant behavior FR: comportement déviant [m]
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkat) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deviant
Back to top