ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agree

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agree*, -agree-

agree ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agree (vi.) เข้ากัน See also: ลงรอยกัน, ไปด้วยกันได้, เหมาะกับ
agree (vi.) ตกลง See also: ยอมรับ, ยินยอม
agree (vt.) ตัดสิน
agree (vi.) ตัดสิน
agree (vi.) ยอมรับ See also: ยอมรับความจริง
agree (vi.) ลงรอยกัน See also: สอดคล้องกัน
agree (vt.) เห็นด้วย See also: เห็นพ้อง
agree (vi.) เห็นด้วย See also: เห็นพ้อง Syn. harmonize, coincide, concur, accord, conform Ops. differ, disagree, refuse
agree about (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: เห็นด้วย Syn. agree on
agree on (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: เห็นด้วยใน, ตกลง (เรื่อง) Syn. agree about
agree on (phrv.) ตัดสินว่าเป็น See also: เลือกให้เป็น Syn. decide on
agree to (phrv.) อนุมัติ See also: ยอมรับ Syn. accede to, acquiesce in, assent to consent to, dissent from
agree to disagree (sl.) เห็นพ้องกันบนความเห็นที่แตกต่าง
agree upon (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: เห็นด้วยใน, ตกลง (เรื่อง) Syn. agree about, agree on
agree upon (phrv.) ตัดสินว่าเป็น See also: เลือกให้เป็น Syn. decide on
agree with (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: เห็นด้วยใน, ตกลง (เรื่อง) Ops. disagree with
agree with (phrv.) ยอมรับ
agree with (phrv.) เข้ากันได้กับ See also: สอดคล้องกับ Syn. correspond to
agree with (phrv.) ดีต่อสุขภาพของ See also: เหมาะสมกับสุขภาพของ
agreeable (adj.) ซึ่งยินยอม See also: ซึ่งยินดีทำตาม, ซึ่งเห็นด้วย Syn. acceptable
agreeable (adj.) เป็นที่พึงพอใจ See also: น่าพอใจ Syn. pleasing, pleasant
agreeable (adj.) เป็นมิตร
agreeably (adv.) อย่างน่าพอใจ See also: อย่างถูกใจ, อย่างน่ายินดี Syn. gladly, pleasantly
agreeing (adj.) ที่ยอมรับร่วมกัน See also: ที่เห็นด้วย, ที่เห็นพ้องต้องกัน
agreeing (adj.) ซึ่งแสดงถึงการยินยอม See also: ซึ่งเห็นพ้อง Syn. affirming Ops. negative
agreeing (n.) การเห็นพ้อง See also: การเห็นด้วย, การเห็นชอบร่วมกัน, การยอมรับร่วมกัน Syn. complying, accession Ops. disagreeing, disrupting
agreeing (adj.) สอดคล้องกัน Syn. harmonious, consonant
agreeing (adj.) ที่เห็นพ้องต้องกัน Syn. harmonious
agreeing (adj.) ที่มีหลักฐานยืนยัน See also: ที่เป็นจริง Syn. confirming, affirmative
agreement (n.) การเห็นพ้อง See also: การเห็นด้วย, การเห็นชอบร่วมกัน, การยอมรับร่วมกัน Syn. complying, accession, agreeing Ops. disagreeing, disrupting
agreement (n.) ข้อตกลง See also: ความตกลง, ความยินยอม, ความเห็นพ้อง Syn. recognition, approval
agreement (n.) ความสอดคล้องทางไวยากรณ์ See also: ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา
agreement (n.) คำสัญญา See also: สัญญา, หนังสือสัญญา
English-Thai: HOPE Dictionary
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
agreed(อะกรีดฺ') adj. ซึ่งตกลงกันแล้ว
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
English-Thai: Nontri Dictionary
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agreed returnsการคืนเบี้ยประกันภัยตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreementความตกลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกลง (v.) agree See also: accord, concur, consent Syn. ยินยอม, เห็นด้วย, ยอมรับ, ยินยอมพร้อมใจ Ops. ปฏิเสธ
ยกมือ (v.) agree See also: accept, concur, approve, support, encourage, back, back sb/sth up Syn. เห็นด้วย, สนับสนุน
ยอม (v.) agree See also: consent, yield, submit Syn. ยินยอม
ยอมรับ (v.) agree See also: accept, concur, acquiesce Syn. เห็นด้วย
ยินยอมพร้อมใจ (v.) agree See also: accord, concur, consent Syn. ยินยอม, เห็นด้วย, ยอมรับ Ops. ปฏิเสธ
เห็นดีเห็นงาม (v.) agree See also: consent, assent, be of the same opinion, comply, concur Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นชอบ, เห็นด้วย
เห็นตาม (v.) agree See also: be in accord with, see things the same way (as), be unanimous Syn. เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน Ops. คัดค้าน, ค้าน
เห็นตาม (v.) agree See also: be in accord with, see things the same way (as), be unanimous Syn. เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน Ops. คัดค้าน, ค้าน
เห็นพ้อง (v.) agree See also: be in accord with, see things the same way (as), be unanimous Syn. เห็นตาม, เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน Ops. คัดค้าน, ค้าน
เห็นพ้อง (v.) agree See also: be in accord with, see things the same way (as), be unanimous Syn. เห็นตาม, เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน Ops. คัดค้าน, ค้าน
เออออ (v.) agree See also: concur, accord, accede Syn. เอออวย, เออออห่อหมก, เห็นด้วย Ops. คัดค้าน
ถูก (v.) agree upon See also: accept Syn. จริง, ชอบ, เหมาะสม
อือออ (v.) agree with Syn. คล้อยตาม
เออออห่อหมก (v.) agree with Syn. เออออ, เห็นด้วย
กฤดีกา (n.) agreement See also: byelaws Syn. กติกา
กฤตยฎีกา (n.) agreement See also: byelaws Syn. กฤดีกา, กติกา
การตกลง (n.) agreement See also: concurrence, accord
ความตกลง (n.) agreement See also: concurrence, accord Syn. การตกลง
ความยินยอม (n.) agreement See also: consent Syn. ความยินยอมพร้อมใจ Ops. ความดื้อ, ความดื้อรั้น
ความสมานฉันท์ (n.) agreement See also: conformity Syn. ความสามัคคี, ความพร้อมเพรียง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I agree with your opinionฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ
They can't agree about…พวกเขาไม่สามารถเห็นด้วยเกี่ยวกับ
Don't you agree?คุณไม่เห็นด้วยหรือ
Why don't you agree?ทำไมคุณถึงไม่เห็นด้วย
I found you a man who has agreed to marry youฉันหาผู้ชายคนหนึ่งให้เธอได้แล้ว คนที่ตกลงใจจะแต่งกับเธอแน่ะ
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
We've all agreed to work just a bit longerพวกเราทั้งหมดตกลงที่จะทำงานนานขึ้นอีกสักหน่อย
If you agree, I have nothing to sayถ้าคุณเห็นด้วย ฉันก็ไม่มีอะไรที่จะพูดแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You agree not to invade Osterlich,คุณจะต้องไม่บุก ออสตินลิค
I entirely agree with you, Colonel.ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่านผู้พัน
You agree with my conclusions?{\cHFFFFFF}คุณเห็นด้วยกับข้อสรุปของฉันได้อย่างไร
Would you agree with that?{\cHFFFFFF}Would you agree with that?
Well, correct me if I'm wrong, gentlemen, but would you agree that we have been passing through the Sea of Time?ก็ไห้ฉันถูกต้องหากฉันผิดสุภาพบุรุษ แค่คุณจะเห็นว่าเราได้รับ ผ่านทะเลเวลา?
It's just a theory that I happen to agree with.ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ผมเห็นด้วย
I agree with Jinnah.ผมเห็นด้วยกับจินนาห์
But still, remember them and one day you will agree with me.แต่ยังคงจำได้และวันห- นึ่งคุณจะเห็นด้วยกับฉัน
I agree that we need more information, so that we may solve the anomalies.ฉันยอมรับว่าเราต้องการข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาความ ผิดปกติ
I agree with Fezzik.ฉันเห็นด้วยกับเฟสสิก
You agree to have dinner with me tomorrow night.คุณตกลงที่จะมีอาหารค่ำกับฉันในคืนวันพรุ่งนี้
Marcus would agree with me.มาร์คัสต้องเห็นด้วยกับพ่อ.

agree ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ, 积不相能 / 積不相能] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb
连声[lián shēng, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄥ, 连声 / 連聲] coherent; successive voices agree with one another; to echo
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, 符合] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle
不符[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不符] inconsistent; not in agreement with; not agree or tally with; not conform to
诚然[chéng rán, ㄔㄥˊ ㄖㄢˊ, 诚然 / 誠然] indeed; true! (I agree with you)
冥合[mīng hé, ㄇㄧㄥ ㄏㄜˊ, 冥合] to agree implicitly; of one mind; views coincide without a word exchanged
协议[xié yì, ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 协议 / 協議] agreement; pact; protocol
契合[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, 契合] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb
契约[qì yuē, ㄑㄧˋ ㄩㄝ, 契约 / 契約] agreement; contract
[xī, ㄒㄧ, 潝] agree
相投[xiāng tóu, ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, 相投] agreeing with one another; congenial
[xì, ㄒㄧˋ, 翕] agree
适意[shì yì, ㄕˋ ㄧˋ, 适意 / 適意] agreeable
顺适[shùn shì, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, 顺适 / 順適] agreeable; to conform
[yuē, ㄩㄝ, 约 / 約] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately
别扭[biè niu, ㄅㄧㄝˋ ㄋㄧㄡ˙, 别扭 / 彆扭] awkward; difficult; uncomfortable; not agreeing; at loggerheads; gauche; awkward (writing or speech)
停火协议[tíng huǒ xié yì, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 停火协议 / 停火協議] cease fire agreement
[wǎn, ㄨㄢˇ, 娩] complaisant; agreeable
公约[gōng yuē, ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 公约 / 公約] convention (i.e. international agreement)
不同意[bù tóng yì, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ, 不同意] disagree
不愉快[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 不愉快] disagreeable; unpleasant
讨嫌[tǎo xián, ㄊㄠˇ ㄒㄧㄢˊ, 讨嫌 / 討嫌] disagreeable; hateful; a pain in the neck
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, 不符合] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming
争执[zhēng zhí, ㄓㄥ ㄓˊ, 争执 / 爭執] dispute; disagree
协约[xié yuē, ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ, 协约 / 協約] entente; pact; agreement; negotiated settlement
关税与贸易总协定[guān shuì yǔ mào yì zǒng xié dìng, ㄍㄨㄢ ㄕㄨㄟˋ ㄩˇ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 关税与贸易总协定 / 關稅與貿易總協定] GATT, the 1995 General Agreement on Tariffs and Trade
关贸总协定[guān mào zǒng xié dìng, ㄍㄨㄢ ㄇㄠˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 关贸总协定 / 關貿總協定] GATT, the 1995 General Agreement on Tariffs and Trade
满口[mǎn kǒu, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ, 满口 / 滿口] a mouthful; (of speech) pure: perfect accent; substance of speech all of a kind (e.g. all lies); unreservedly (accept, agree, promise etc)
[en, ㄣ˙, 嗯] interjection indicating approval, appreciation or agreement
好好先生[Hǎo hǎo xiān sheng, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, 好好先生] Mr Goody-goody; yes-man (sb who agrees with anything)
多边协定[duō biān xié dìng, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 多边协定 / 多邊協定] multilateral agreement; cooperation agreement between different parties
中听[zhōng tīng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥ, 中听 / 中聽] pleasant to hear (i.e. agreeable news); to one's liking; music to one's ears
约法三章[yuē fǎ sān zhāng, ㄩㄝ ㄈㄚˇ ㄙㄢ ㄓㄤ, 约法三章 / 約法三章] provisional agreement between people and new dynastic government
称心[chèn xīn, ㄔㄣˋ ㄒㄧㄣ, 称心 / 稱心] satisfactory; agreeable
中俄边界协议[Zhōng É biān jiè xié yì, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 中俄边界协议 / 中俄邊界協議] Sino-Russian Border Agreement of 1991
腹诽[fù fěi, ㄈㄨˋ ㄈㄟˇ, 腹诽 / 腹誹] silent curse or disagreement; unspoken criticism
婉转[wǎn zhuǎn, ㄨㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, 婉转 / 婉轉] sweet and agreeable; mild and indirect
规约[guī yuē, ㄍㄨㄟ ㄩㄝ, 规约 / 規約] terms (of an agreement)
改订伊犁条约[gǎi dìng Yī lí tiáo yuē, ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 改订伊犁条约 / 改订伊犁條約] Treaty of Saint Petersburg of 1881 in which Russia agreed to hand back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights

agree ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その通り[そのとおり, sonotoori] (exp) just like that; quite so; I agree
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone
仰るとおり;仰る通り[おっしゃるとおり, ossharutoori] (exp) (hon) (See 言う通り) I agree with you; it is as (someone) says
即す[そくす, sokusu] (v5s,vi) (See 即する) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on
即する(P);則する[そくする, sokusuru] (vs-s,vi) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on; (P)
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u,vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf,v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P)
合す[がっす, gassu] (v5s) (See 合する) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with
合する[がっする, gassuru] (vs-s) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with
和して同ぜず[わしてどうぜず, washitedouzezu] (exp) harmonize but not agree (harmonise)
市に虎あり[いちにとらあり, ichinitoraari] (exp) (id) people will believe something false if many agree that it is true (an example of argumentum ad populum); there's a tiger in the market
性に合う[しょうにあう, shouniau] (exp,v5u) to be congenial; to agree with one
方針を固める[ほうしんをかためる, houshinwokatameru] (exp,v1) to agree on the principle; to firmly establish a policy
申し合わせる[もうしあわせる, moushiawaseru] (v1) to arrange; to make an appointment; to agree upon
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k,vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT
アグリーメント;アグリメント[, aguri-mento ; agurimento] (n) agreement
アグレアブル[, agureaburu] (n) agreeable
アグレマン[, agureman] (n) agreement (fre
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy
ウンウン;うんうん[, un'un ; un'un] (int) uh-huh; sound indicating agreement; grunting or groaning sound
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone
こっくりとうなずく;こっくりうなずく[, kokkuritounazuku ; kokkuriunazuku] (v5k) to nod in agreement; to nod in assent
サービスの貿易に関する一般協定[サービスのぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, sa-bisu nobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Trade in Services; GATS
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other
スワップ協定[スワップきょうてい, suwappu kyoutei] (n) swap agreement
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] (n) {comp} software license agreement
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
ナフタ[, nafuta] (n) (1) naphtha; (2) North American Free Trade Agreement; NAFTA
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P)
はいはい;へいへい[, haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement)
フセインマクマホン協定;フサインマクマホン協定[フセインマクマホンきょうてい(フセインマクマホン協定);フサインマクマホンきょうてい(フサインマクマホン協定), fuseinmakumahon kyoutei ( fuseinmakumahon kyoutei ); fusainmakumahon kyoutei ( fusa] (n) Hussein-McMahon agreement (1915-1916)
プラザ合意[プラザごうい, puraza goui] (n) Plaza agreement (1985 agreement of G5 nations)
ミュンヘン協定[ミュンヘンきょうてい, myunhen kyoutei] (n) (See ミュンヘン会談) Munich Agreement (1938); Munich Pact
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender
一手販売契約[いってはんばいけいやく, ittehanbaikeiyaku] (n) exclusive distributorship agreement; sole sales contract
一決[いっけつ, ikketsu] (n,vs) agreed; settled
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P)
一般取引条件契約書[いっぱんとりひきじょうけんけいやくしょ, ippantorihikijoukenkeiyakusho] (n) memorandum of agreement on general trade terms and conditions
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement
使用契約[しようけいやく, shiyoukeiyaku] license agreement
使用許諾契約[しようきょだくけいやく, shiyoukyodakukeiyaku] (software) license agreement
規約[きやく, kiyaku] protocol, agreement, convention
許諾契約[きょだくけいやく, kyodakukeiyaku] license agreement

agree ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อือออ[v.] (eū-ø) EN: agree with FR:
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
เห็นด้วยกับ[v. exp.] (hen dūay ka) EN: agree to ; approve of FR: être d'accord avec
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[v. exp.] (hen dūay yā) EN: I couldn't agree more FR: être tout à fait du même avis ; abonder ; approuver pleinement
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[xp] (hen dūay yā) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng t) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably FR:
ขานรับ[v. exp.] (khān rap) EN: answer ; respond (to) ; agree (with) FR:
คัดง้าง[adj.] (khat-ngāng) EN: unable to agree FR: en complet désaccord
คล้อย[v.] (khløi) EN: go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; agree with ; defer FR: abonder (dans le sens de qqn)
กินกัน[v. exp.] (kin kan) EN: harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other ; mesh FR: s'harmoniser ; s'accorder
ลงรอย[v. exp.] (long røi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
ไม่เห็นด้วย[v. exp.] (mai hen dūa) EN: disagree ; do not agree ; dissent ; be at odds with ; be against FR: ne pas être d'accord ; être en désaccord ;
นัดวันประชุม[v. exp.] (nat wan pra) EN: agree on a conference date FR:
งุบงิบ[v.] (ngup-ngip) EN: conspire ; collude ; talk in whispers ; confer in whispers ; agree in secret FR: agir dans le secret ; conspirer ; faire qqch en cachette
พ้อง[v.] (phøng) EN: be identical ; agree ; clash FR: coïncider ; être identique ; tomber en même temps ; être d'accord ; s'accorder
รับ[v.] (rap) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with FR: accepter ; admettre
รับปาก[v. exp.] (rappāk) EN: give one's word ; promise ; assure ; give an undertaking ; undertake ; agree to take up ; vow ; pledge FR: promettre ; s'engager
รับทำ[v. exp.] (rap tham) EN: agree to do ; do ; make FR: accepter de faire
รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตแล้ว[n. exp.] (rotchukchoē) EN: FR: véhicule de secours agréé [m]
สมาทาน[v.] (samāthān) EN: undertake to observe ; agree to observe FR:
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
ตกลง[v.] (toklong) EN: agree ; accord ; come to terms ; concur ; consent ; come to a settlement ; accept FR: être d'accord ; s'entendre
ตกลงราคา[v. exp.] (toklong rāk) EN: agree on the price FR:
ตกปากตกคำ[v.] (tokpāktokkh) EN: agree to do sth ; promise ; undertake ; give one's word FR:
ต้องกัน[v.] (tǿng kan) EN: agree ; be concurrent FR:
ต้องกัน[adv.] (tǿng kan) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently FR:
ยินยอม[v.] (yinyøm) EN: agree ; consent to ; allow ; acquiesce to/in ; permit ; allow FR: consentir à ; acquiescer ; permettre ; accéder
ยินยอมพร้อมใจ[v.] (yinyømphrøm) EN: agree FR:
ยกมือ[v.] (yokmeū) EN: agree ; accept ; concur ; approve ; support ; encourage ; back ; back sb/sth up FR:
ยกมือสนับสนุน[v. exp.] (yokmeū sana) EN: agree by a show of hands FR:
ยอม[v.] (yøm) EN: give in ; surrender; yield ; succumb ; agree ; consent ; yield ; submit FR: céder ; se plier à ; se résigner ; se soumettre ; concéder ; abandonner
ยอม[v.] (yøm) EN: allow ; permit ; let ; agree ; consent ; tolerate FR: admettre ; permettre ; accepter ; consentir ; tolérer ; daigner
ยอมให้[v. exp.] (yøm hai) EN: yield ; allow ; let ; permit ; grant ; allocate ; agree to let ; agree to allow ; bow to FR: concéder ; accorder ; admettre
ยอมความ[v.] (yømkhwām) EN: compromise ; make a settlement ; settle ; conciliate ; agree ; negotiate FR:
ยอมผูกพันตน[v. exp.] (yøm phūkpha) EN: agree to be bound FR:
ยอมรับ[v. exp.] (yøm rap) EN: accept ; agree ; admit ; acknowledge ; recognize ; admit the existence of ; concur ; acquiesce ; concede FR: accepter ; admettre ; acquiescer ; consentir ; avouer ; concéder ; reconnaître ; tolérer
อนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน[n. exp.] (anusanya wā) EN: Avoidance of Double Tax Agreement (DTA) FR:
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement ; give permission FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord

agree ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beitritt {m} (zu einem Vertrag)accession (to an agreement)
Vertretungsvertrag {m}agency agreement
Festwertversicherung {f}agreed value insurance
vereinbart; abgestimmt {adj} | aufeinander abgestimmtagreed | mutually agreed
Betriebsvereinbarung {f}agreement between works committee and management
Einigung {f} | Einigung über Beendigung des Vertragesagreement | agreement of rescission
Schiedsgerichtsvereinbarung {f}agreement to arbitrate
Vertrag {m} | mündlicher Vertragagreement | verbal agreement
Rentenvertrag {m}annuity agreement
Einigungsversuch {m}attempt to reach an agreement
Vertragsabschluss {m}conclusion of an agreement
Kooperationsvereinbarung {f}cooperation agreement
Vertragsentwurf {m}draft agreement
Exklusivvertrag {m}exclusive contract; exclusive agreement
Lizenzvereinbarung {f} | Endnutzer-Lizenzvereinbarunglicence agreement; license agreement | end user licence agreement (EULA)
Nutzungsvertrag {m}licence agreement; license agreement [Am.]
Vertragswerk {n}major agreement
Flottenabkommen {n}naval agreement
Vertragsgegenstand {m}object of agreement
Wohlgeruch {m}pleasant aroma; agreeable aroma
Geheimhaltungsvereinbarung {f}secrecy agreement
Dienstleistungsvertrag {m}service agreement
Dienstgütevereinbarung {f}service level agreement
Rahmenabkommen {n}skeleton agreement; basic agreement
Solidarpakt {m}solidarity pact; solidarity agreement
Einverständniserklärung {f}statement of agreement
Abfindungsvertrag {m}termination agreement
gegen {prp; +Akkusativ} | gegen die Abmachung | gegen die Tür schlagen | gegen Abend | gegen 3 Uhr nachtsagainst; towards | against the agreement; contrary to the agreement | to bang on the door | towards evening | around 3 in the morning
Handelsabkommen {n}trade agreement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agree
Back to top