ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

digress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *digress*, -digress-

digress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
digress (vi.) พูดนอกเรื่อง See also: เขียนนอกเรื่อง, เบี่ยงเบน Syn. turn, diverge, deviate Ops. advance, continue, proceed
digress from (phrv.) ออกนอกเรื่อง See also: ออกนอกประเด็น
digressing (adj.) ซึ่งสัมผัสแต่ไม่ตัดกัน See also: ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง Syn. diverging, divergent
digression (n.) การพูดนอกเรื่อง See also: การเขียนนอกเรื่อง, การเบี่ยงเบน Syn. departure, detour, tangent
digressive (adj.) ซึ่งนอกเรื่อง See also: ซึ่งเบี่ยงเบน
digressively (adv.) อย่างนอกเรื่อง See also: อย่างเบี่ยงเบน
English-Thai: HOPE Dictionary
digressvi. วกวนนอกเรื่อง,พูดหรือเขียนนอกประเด็น,หันไปทางข้าง, See also: digresser n.
digressionn. การวกวนนอกประเด็น,คำพูด (คำเขียน) ที่ออกนอกประเด็น,ข้อปลีกย่อย
digressiveadj. ซึ่งวกวนนอกประเด็น
English-Thai: Nontri Dictionary
digress(vi) เฉไป,วกวน,ออกนอกเรื่อง,ออกนอกประเด็น
digression(n) ความวกวน,ข้อปลีกย่อย,การพูดนอกประเด็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
digressionการออกนอกเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digressiveการพูดนอกเรื่อง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't digress if one of us was killed.ถ้าใครถูกฆ่า ห้ามแตกขบวนเด็ดขาด!
I digress. Good things are happening.ผมชอบพูดนอกเรื่องทุกทีเลย สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น
I'm more of a sucker for the bad boys, though, but I digress.ฉันชอบพวกเด็กเกเรมากกว่า แต่เราอย่าพึ่งนอกเรื่อง
But I digress. Where was I?แต่ผมพูดนอกเรื่อง ที่เป็นฉัน?

digress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散话[sǎn huà, ㄙㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 散话 / 散話] digression
闲话[xián huà, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 闲话 / 閑話] digression; gossip; complaint

digress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
余談[よだん, yodan] (n,adj-no) digression; sequel (of a story); (P)
傍論[ぼうろん, bouron] (n) digression; dicta; dictums
多岐[たき, taki] (adj-na,n) (See 多岐にわたる) digression; many divergences; (P)
枝道[えだみち, edamichi] (n) branch road; digression
横道[よこみち, yokomichi] (n) (1) byway; side street; cross street; (2) wrong way; digression; (P)
脇道;わき道[わきみち, wakimichi] (n,adj-no) side road; byroad; digression
脱線[だっせん, dassen] (n,vs) (1) derailment; (2) digression; deviation; (P)
閑話休題[かんわきゅうだい, kanwakyuudai] (exp,n) Now let's return to the main subject; To return from the digression,.. (in a conversation, speech, or story-telling)

digress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ออกนอกประเด็น[v. exp.] (øk nøk prad) EN: digress FR:

digress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwegigkeit {f}digressiveness
abschweifend {adv}digressively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า digress
Back to top