ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยุด*, -หยุด-

หยุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยุด (v.) discontinue See also: cease, stop Syn. ชะงัก, ติดขัด Ops. ราบรื่น
หยุด (v.) stop See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain Syn. ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม Ops. ปล่อย
หยุด (v.) brake See also: stop Ops. ไป
หยุด (avd.) ceaselessly See also: without end, continuouslly Syn. หาย
หยุด (v.) cease See also: stop, give up, abate, reduce, die down Syn. เลิก, ร้างไป
หยุด (v.) stop See also: cease, wean, withdraw, halt, give up Syn. เลิก
หยุด (v.) discontinue See also: be disconnected Syn. ชะงัก, ขาดช่วง Ops. ดำเนินต่อไป, ต่อเนื่องกันไป
หยุด (v.) quit boxing Syn. เลิก, วางมือ, รามือ
หยุด (v.) be unfinished See also: remain, be unsettled, be incomplete, be undone Syn. ชะงัก
หยุด (v.) restrain See also: suppress, hold back Syn. ยับยั้ง Ops. กำเริบ
หยุด (v.) stop See also: halt, discontinue, cease, give up, quit, cancel Syn. ระงับ, บอกเลิก, เลิก, ยกเลิก, เว้น Ops. เริ่ม, ดำเนินต่อไป
หยุด (v.) close See also: end, finish
หยุด (v.) break See also: stop Syn. พักผ่อน, หยุดพัก
หยุด (v.) give up See also: abolish, abandon Syn. ยุติ, ล้มเลิก, ร้างลา, เลิก
หยุด (v.) free See also: cease, abstain, refrain, stop, quit Syn. งด, เว้น
หยุด (v.) drop See also: wind up, stop Syn. ยุติ, ล้มเลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม
หยุด (v.) stop See also: break off, halt, cease Syn. ระงับ, ยับยั้ง
หยุด (v.) stop short See also: stop, cease, get stuck, pause, bog down, halt Syn. สะดุด
หยุด (v.) stay unnecessarily long See also: hold (up), shelve, lay set/aside, withhold Syn. เก็บ
หยุด (v.) switch off See also: turn off, put out Syn. ปิด, ทำให้หยุด Ops. เปิด
หยุด (v.) park See also: moor, stop, anchor Ops. แล่น, วิ่ง
หยุด (v.) break off See also: suspend, discontinue, be interrupted, end or stop suddenly, balk, pull the plug on Syn. ชะงัก
หยุดก่อน (adv.) for a moment See also: just a moment, just a minute, wait a minute Syn. เดี๋ยวก่อน, ช้าก่อน, คอยก่อน, เดี๋ยวเดียว, รอก่อน
หยุดกึก (v.) stop suddenly See also: stop abruptly Syn. หยุดนิ่ง
หยุดงาน (v.) stop working See also: go on strike, lay down tools Ops. ทำงาน
หยุดงาน (v.) stop working See also: go on strike, lay down tools Ops. ทำงาน
หยุดชะงัก (v.) stop See also: halt, restrain, cease, pause, withhold, curb Syn. ขยัก, ระงับ, หักห้าม
หยุดชะงัก (v.) stun See also: shock, amaze, astound, astonish, surprise Syn. จังงัง, ตะลึง, เงียบงัน, ชะงักงัน Ops. ดำเนินต่อไป
หยุดชะงัก (v.) calm down See also: stop Syn. ซบเซา
หยุดชั่วคราว (v.) pause
หยุดตก (v.) stop (for rain) Syn. หายสนิท
หยุดนิ่ง (v.) be motionless See also: be at a standstill Syn. นิ่ง, อยู่นิ่ง, อยู่กับที่, คงที่ Ops. เคลื่อนไหว, ไหว
หยุดปัญหา (v.) end a problem See also: eliminate a problem Syn. ยุติปัญหา, กำจัดปัญหา, แก้ปัญหา
หยุดพัก (v.) break See also: have/take a break, stop for a break Syn. พัก, พักผ่อน
หยุดพูด (v.) shut one´s mouth See also: close one´s mouth, keep quite Syn. ปิดปาก, เงียบ
หยุดยั้ง (v.) stop See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain Syn. หยุด, ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม Ops. ปล่อย
หยุดเลือด (v.) stanch See also: stop bleeding Syn. ระงับเลือด
หยุดไว้ (v.) stop See also: pause, stay, stand, tarry, stand still, wait, delay Syn. งดไว้, พักไว้
English-Thai: HOPE Dictionary
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
ablactation(แอบแลคเท' เชิน) n. การหยุดนม
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
agitato(แอจจิทา' โท) adj. ไม่หยุดหย่อน (ดนตรี) (agitated, restless)
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
apnea(แอพเนีย', แอพ'เนีย) n. ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว, ภาวะหอบ., Syn. apnoea. -apneal, apneic apnoeal, apnoeic adj.
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
armistice(อาร์'มิทิส) n. การสงบศึกชั่วคราว,การพักรบ,การหยุดรบ, Syn. cease-fire,truce)
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
asleep(อัสลีพ') adj.,adv. นอนหลับ,ชา,หยุดนิ่ง,ตาย, Syn. dozing,in bed,sleeping)
avast(อะวาสท') interj หยุด (stop!)
baffle(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่า ๆ, See also: bafflement n. ดูbaffle baffler n. ดูbaffle baffling adj. ดูbaffle, Syn. defeat
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
balky(บอค'คี) adj. ดื้อรั้น,หยุด,ตรงข้าม
belay(บิเล') vt. belayed,belaying,belays} มัดกับหลัก,หยุด,ผูกมัด,เอาเชือกผูกกับตัว vi. เอาเชือกผูก
besetting(บิเซท'ทิง) adj. ซึ่งโจมตีหรือกลุ้มรุมอย่างไม่หยุดยั้ง
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
blip(บลิพ) n. ตำแหน่งแสงบนจอเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งวัตถุในรัศมีเรดาร์,เสียงสั้นที่ดังชัด,สัญลักษณ์,เสียงขาดหายไประหว่างรายการโทรทัศน์,การหยุดในระยะเวลาสั้น -v. สับสวิตช์ออกและเข้าอย่างรวดเร็ว,ลบคำหรือข้อความหรือเสียงที่ไม่ต้องการออก -S...
blue streakสิ่งที่มีอยู่ไม่หยุดยั้ง
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
brake(เบรค) {braked,braking,brakes} n. เครื่องห้ามล้อ,เบรก,สิ่งที่ยับยั้งหรือทำให้ช้า,เครื่องทรมาน -v. ห้ามล้อ,ทำให้ช้า,หยุด,ใส่เบรก,อดีตกาลของ break
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
break keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Break อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะเท่ากับสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นทันที (เหมือนการกดแป้น CTRL + C)
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
breakpointn. หยุดชะงักงัน,จุดเปลี่ยนแปลง
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก,ผู้หายใจ,คนที่ชีวิต,หลอดหายใจ,หลอดระบายอากาศ, Syn. pause
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
card hopperที่พักบัตรหมายถึง ส่วนหนึ่งของเครื่องอ่านบัตรหรือเครื่องเจาะบัตร (keypunch) เป็นที่ซึ่งบัตรที่เจาะข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว มาหยุดรอให้คอมพิวเตอร์เรียกไปอ่าน หรือบัตรที่ยังไม่ได้เจาะ มารอเรียกไปเจาะบางทีใช้ hopper คำเดียวสั้น ๆ ก็ได้ ดู card reader และ keypunch ประกอบ
card jamบัตรติดขัดหมายถึง การที่บัตรเกิดสับสนขึ้นภายในเครื่องอ่านบัตร (card reader) ซึ่งอาจเกิดจากการเจาะไม่ตรงรู บัตรยับหรือขาด เมื่อเครื่องอ่านบัตรอ่านมาถึงบัตรนั้นก็จะหยุด เพราะอ่านต่อไปไม่ได้ ดู card reader ประกอบ
cardiac arrestภาวะที่หัวใจหยุดเต้น
cash(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren
cease(ซีส) vi. หยุด,ยุติ,เลิก,เว้น,ตาย vt. หยุด,เลิก, Syn. quit -Conf. seize
ceasefire(ซีส'ไฟเออร์) n. การหยุดนิ่ง,การหยุดรบ
ceasing(ซีส'ซิง) n. การหยุด,การยุติ
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
break(vi,vt) แตก,หัก,พัง,เสีย,หยุด,ทุบ,ต่อย
breather(n) การหยุดพัก,คนที่มีชีวิต
cease(vi,vt) ยุติ,เลิก,หยุด,สิ้นสุด,เว้น
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง,การพักรบ
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
unceasing(adj) ไม่หยุดหย่อน,ไม่รู้จักจบ,ตลอดไป
cessation(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก,การเว้น
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
curdle(vt) ทำให้ข้น,ทำให้แข็ง,ทำให้เลือดหยุด
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
desist(vt) ระงับ,ล้มเลิก,หยุด,เลิกล้มความคิด
discontinue(vi,vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,ชะงัก,หยุด
fete(n) พิธี,งานฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,วันหยุด,การเลี้ยงฉลอง
halt(n) การหยุด,การชะงัก,ที่หยุดรถไฟ
holdup(n) การบังคับให้หยุด,การปล้น,การจี้
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล
hush(vi,vt) หยุดเงียบ,เงียบสงบ,ระงับ
incessant(adj) ไม่หยุดหย่อน,ต่อเนื่อง
inextinguishable(adj) ขจัดไม่ได้,ดับไม่ได้,หยุดยั้งไม่ได้
interim(n) เวลาหยุดพัก,ระหว่างเวลา
intermission(n) การหยุดพักชั่วขณะ,ระยะเว้น,การหยุดพักสลับฉาก
intermit(vi) หยุดพักชั่วขณะ,ซา,เดินๆหยุด
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
kill(vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย
longing(adj) ปรารถนา,ใคร่ได้,อยากได้,ไม่หยุดหย่อน
lull(n) ความสงบ,การระงับ,การกล่อม,การหยุดนิ่ง
pause(n) การหยุดกลางคัน,การหยุดชั่วครู่
rebuff(n) การปัดภาระ,การขัดขวาง,การปฏิเสธ,การหยุดยั้ง,การขับออก
respite(n) การผ่อนผัน,การหยุดพัก,การทุเลา,การบรรเทา
rest(n) ของเหลือ,การหยุดพัก,ที่รอง,การพักผ่อน,การอยู่เฉย
squelch(vt) ทำให้หยุด,กด,ระงับ,กำจัด,บดขยี้
stagnant(adj) เฉื่อยชา,หยุดนิ่ง,เมื่อยล้า,ซบเซา
stagnate(vt) ทำให้อยู่เฉยๆ,ทำให้หยุดนิ่ง,ทำให้เมื่อยล้า,ซบเซา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cease fireหยุดยิง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
haltหยุด, ชะงัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stopหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
touch and stayหยุดเทียบท่า, การแวะพัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ablactation๑. การหย่านม [มีความหมายเหมือนกับ weanling ๑]๒. การหยุดหลั่งน้ำนม [มีความหมายเหมือนกับ delactation] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apnea; apnoeaการหยุดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apnoea; apneaการหยุดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asphyxiation; suffocationการขาดอากาศหายใจ, การหยุดหายใจ, การหายใจไม่ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lay-up returnเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนระหว่างหยุดใช้งาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Break keyแป้นหยุดงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
caesuraจังหวะหยุด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardiac arrest; arrest, heartหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cease-fireการหยุดยิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
checked syllableพยางค์หยุด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
deceleration timeช่วงเวลาหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
general strikeการนัดหยุดงานทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
halt instructionคำสั่งหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
heart arrest; arrest, cardiacหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
holiday, legalวันหยุดงานตามกฎหมาย, วันหยุดราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inactiveไร้ฤทธิ์, อกัมมันต์, -หยุดกัมมันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shut downปิดโรงงาน, หยุดผลิตชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standstillการหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stasis๑. การหยุดไหล, การไหลช้า๒. ภาวะสมดุลแรงต้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stayงด, พัก, หยุด, ทุเลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop bitบิตหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
strikeการนัดหยุดงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suffocation; asphyxiationการขาดอากาศหายใจ, การหยุดหายใจ, การหายใจไม่ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vacation๑. การออกไป๒. วันหยุดงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wildcat strikeการนัดหยุดงานโดยพลการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Akinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้, ลดหรือหยุดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Shut Downหยุดปฏิบัติงานการหยุดปฏิบัติงานในหลุมเจาะชั่วคราว [ปิโตรเลี่ยม]
Amenorrheaการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน [การแพทย์]
Apneaภาวะการหยุดหายใจ [TU Subject Heading]
Apnoea, Centralการหยุดหายใจเศ็นทรัล [การแพทย์]
Ascension Phenomenonเกิดการเคลื่อนไหวของน้ำวุ้นตาต่อแม้ว่าตาจะหยุด [การแพทย์]
Cardiac Arrest Alarmสัญญาณเตือนสำหรับภาวะหัวใจหยุด [การแพทย์]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Clotแข็งตัว,การแข็งตัว,การหยุดของเลือด [การแพทย์]
Cold Turkeyการหักดิบ,หยุดยาเสพติดอยู่ทันทีโดยไม่มีการให้ยาช่วย [การแพทย์]
Decelerationการหดรัดตัวของมดลูก,การลดลงของอัตรา,ทำให้หยุดนิ่งทันที [การแพทย์]
haemophilia (hemophilia)โรคฮีโมฟีเลีย, โรคที่เลือดไหลไม่หยุดเมื่อมีบาดแผล เนื่องจากเลือดไม่แข็งตัว เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Holidaysวันหยุด [TU Subject Heading]
Inhibitionการรั้ง, การลดต่ำลง, การยับยั้ง, ยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การควบคุมตนเอง, การยับยั้งการทำงาน [การแพทย์]
inhibitorตัวยับยั้ง, สารเคมีที่เติมลงไปในปฏิกิริยาเคมีหนึ่งแล้วทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลง  หรือหยุดนิ่ง เมื่อปฏิกิริยาเคมีสิ้นสุดแล้วก็ยังคงมีสารนั้นในระบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
phosphorescenceการเรืองแสง, การปล่อยแสงจากสารบางชนิดโดยไม่อาศัยความร้อน แต่อาศัยพลังงานรูปอื่น เช่น รังสีเอกซ์ รังสีอัลตราไวโอเลต เป็นต้น  เมื่อหยุดการให้พลังงาน สารก็ยังคงเปล่งแสงอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ซึ่งแตกต่างกับการวาวแสง เมื่อหยุดให้พลังงานสารก็จะหยุดเปล่งแสงทันที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rain Shower ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง ฝนซู่ (แต่ก่อนเรียกว่าฝนโปรย) คือหยาดน้ำฟ้า หรือฝนตกหนักโดยกระทันหันในระยะเวลาสั้น ๆ มีเสียงดัง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นโดย กระแสอากาศไหลในทางตั้ง (convective clouds) เม็ดฝน หรือ เม็ดของน้ำฟ้าโดยปกติมีขนาดโตกว่าน้ำฟ้า หรือน้ำฝนชนิดอื่น ฝนซู่ มักตกและหยุดอย่างฉับพลันและมีการเปลี่ยนแปลงความแรงของฝนอย่างรวดเร็ว ลักษณะท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดครื้มน่ากลัวอย่างรวดเร็วเพราะเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) และกลับกลายเป็นแจ่มใสในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังฝนตก [สิ่งแวดล้อม]
repetition structureโครงสร้างแบบวนซ้ำ, โครงสร้างการทำงานที่มีการทำงานในบางคำสั่งหรือบางชุดของคำสั่งซ้ำกันมากกว่าหนึ่งรอบขึ้นไป โดยการวนซ้ำนี้จะต้องมีการตัดสินใจร่วมอยู่ด้วยเสมอ เพื่อเป็นเงื่อนไขที่จะตัดสินใจว่าเมื่อใดจะวนซ้ำ หรือเมื่อใดจะถึงเวลาหยุดการวนซ้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
restartเริ่มทำต่อเริ่มดำเนินการใหม่หลังจากหยุด โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาที่หยุดดำเนินการนั้น [คอมพิวเตอร์]
Sessionรอบการซื้อขายช่วงเวลานับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มีการซื้อขายจนกระทั่งหยุดการซื้อขาย 1 รอบ ในปัจจุบันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้มีการซื้อขาย 2 รอบใน 1 วัน คือ รอบการซื้อขายช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.30 น. และรอบการซื้อขายช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา14.30 น. - 16.30 น. [ตลาดทุน]
static electricityไฟฟ้าสถิต, ผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากประจุไฟฟ้าที่หยุดนิ่ง รวมถึงแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของประจุไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Unrecoverable Volumesปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่าจะเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากที่หยุดผลิตไปแล้ว เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้โดยเทคโนโลย ีและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Thermometer เทอร์มอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ หรือระดับความร้อน เทอร์มอมิเตอร์ ชนิดธรรมดาประกอบด้วยหลอดแก้วปลายข้างหนึ่งตัน อีกข้างหนึ่ง ทำเป็นตุ้มบรรจุปรอทหรือแอลกอฮอล์ไว้ภายในหลอดแก้ว ตอนบน เหนือของเหลวเป็นสูญญากาศ ข้างหลอดแก้วมีขีดสเกลบอกอุณหภูมิ เป็นองศาไว้ เมื่อปรอทหรือแอลกอฮอล์ได้รับความร้อนขยายตัวขึ้นไปหยุดอยู่ ณ ที่ขีดสเกลใดก็อ่านอุณหภูมิที่จุดนั้นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้กันโดยมากเป็นแบบ เซนติเกรด หรือเซลเซียส และฟาเรนไฮด์ แบบเซนติเกรด หรือเซลเซียส แบ่งสเกลระหว่างขีดเยือกแข็งและขีดเดือดเป็น 100 องศา ส่วนแบบฟาเรนไฮด์มีขีดเยือกแข็งอยู่ที่ 32 องศา และขีดเดือดอยู่ที่ 212 องศา (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) เทอร์โมมิเตอร์แบ่งออกได้เป็น 6 แบบ (แล้วแต่การสร้าง) คือ เทอร์โมมิเตอร์แบบบรรจุแก๊ส (gas themometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบบรรจุของเหลวในแก้ว (liquid - in glass themometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบเปลี่ยนรูปร่าง (deformation thermometer) เทอร์โมมิเตอร์ระบบไฟฟ้า (liquid - in - metal thermometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้เสียง (sonic thermometer) [สิ่งแวดล้อม]
uninterruptible power supplyระบบจ่ายไฟสำรองอุปกรณ์แบตเตอรี่่ีที่ช่วยจ่ายไฟให้แก่คอมพิวเตอร์ เมื่อไฟฟ้าดับระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ต้องเสียหายเมื่อไฟฟ้าดับ เช่น ถ้าหากไฟฟ้าดับขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังอ่านจานแม่เหล็กอยู่ หัวอ่าน/บันทึกอาจจะหยุดและครูดกับผิวของจานแม่เหล็กทำให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อไฟฟ้าดับระบบจ่ายไฟสำรองจะยังคงจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาให้คอมพิวเตอร์ชั่วระยะหนึ่ง เช่น 5 นาที 15 นาที หรือกว่านั้น ช่วงเวลานี้เราไม่ควรทำงานต่อเพราะไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าจะดับไปนานหรือไม่ เราควรเริ่มกรรมวิธีปิดแฟ้มต่างๆ แล้วปิดเครื่องต่อ เมื่อกระแสไฟฟ้ามาตามปกติแล้วจึงเริ่มทำงานต่อ [คอมพิวเตอร์]
wormหนอนคอมพิวเตอร์, โปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเอง แล้วส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ทันที โดยอาศัยการเจาะผ่านช่องโหว่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการป้องกันที่ดีพอ โดยจะเข้าไปกีดขวางการทำงานของระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ช้าลง หรือหยุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrest (vt.) หยุด See also: ชะลอ, ทำให้ล่าช้า Syn. stop, restrain, check
block (vt.) หยุด See also: ห้าม, ขวาง Syn. prevent, stop
blow over (phrv.) หยุด See also: ยุติ, สิ้นสุด
break (vi.) หยุด
call a halt to (idm.) หยุด See also: ยุติ
cease (vi.) หยุด Syn. discontinue, stop
cease from (phrv.) หยุด See also: เลิก
die (vi.) หยุด See also: หยุดทำงาน Syn. stop
discontinue (vi.) หยุด See also: ไม่ต่อเนื่อง, ชะงัก Syn. end, stop Ops. begin, start
dry out (phrv.) หยุด See also: เลิก
dry up (phrv.) หยุด See also: เลิก
fling up (phrv.) หยุด See also: เลิก Syn. give up
go off (phrv.) หยุด See also: เลิก Syn. go away, pass away
halt (vi.) หยุด See also: ทำให้สิ้นสุด, ยับยั้ง
leave off (phrv.) หยุด See also: เลิก
let up (phrv.) หยุด Syn. cease
nix (int.) หยุด Syn. halt, stop
quit (vt.) หยุด See also: เลิก, เว้น Syn. stop
round up (idm.) หยุด
shut (vt.) หยุด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's take a break, you look tiredหยุดพักกันเถอะ คุณดูเหนื่อยแล้ว
Stop telling me how to talk to my fatherหยุดบอกฉันถึงวิธีที่จะพูดกับพ่อของฉันได้แล้ว
Stop it! You're embarrassing me!หยุดเลย เธอกำลังจะทำให้ฉันเขินอายนะ
What will you do during this weekend?คุณจะทำอะไรช่วงวันหยุดนี้
But at 9 am on weekendsแต่เปิดในเวลา 9 นาฬิกา ในวันหยุดสุดสัปดาห์
What will you do this weekend?คุณจะทำอะไรในวันหยุดสัปดาห์นี้
What will you do for relaxation this holiday?คุณจะทำอะไรเป็นการพักผ่อนในวันหยุด
I'd better stop asking questionsฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
You can't stop smilingคุณหยุดยิ้มไม่ได้เลย
Nothing can stop us nowไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเราได้ตอนนี้
That would be my perfect day offนั่นคงจะเป็นวันหยุดที่สมบูรณ์แบบของฉัน
My company gives everyone 8 days off for the holidaysบริษัทของฉันให้วันหยุดพักผ่อนกับทุกคนเป็นเวลา 8 วัน
Enjoy your holidays!ขอให้สนุกกับวันหยุดของคุณนะ!
I'm gonna stop him from doing somethingฉันจะหยุดเขาไม่ให้ทำบางสิ่ง
I never stopped thinking about youฉันไม่เคยหยุดคิดเกี่ยวกับคุณเลย
You're the only one who hasn't taken a breakคุณเป็นคนเดียวที่ไม่หยุดพักเลย
It shows no sign of letting upมันไม่มีสัญญาณว่าจะหยุดเลย
You've got to stop worryingคุณต้องหยุดกังวลได้แล้ว
I don't know what to do for my next holidayฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรสำหรับวันหยุดหน้านี้
I cannot stop thinking about itฉันไม่สามารถหยุดคิดเกี่ยวกับมันได้
I didn't even get a break for lunchฉันไม่มีแม้แต่เวลาหยุดทานข้าวเที่ยง
He broke off his holiday and returned to his homeเขายกเลิกวันหยุดพักผ่อนแล้วกลับมาบ้าน
How do we stop him?พวกเราจะหยุดเขาได้อย่างร?
I'm tired of my wife's unceasing complaintsฉันเหนื่อยหน่ายกับการบ่นไม่มีหยุดของภรรยา
How was your weekend?วันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณเป็นไงบ้าง?
Yes, I wish it would stop rainingใช่ ฉันอยากให้ฝนหยุดตก
It's time to stop working so hardถึงเวลาต้องหยุดทำงานอย่างหนักซะที
You have got a few days off work, haven't you?คุณได้หยุดงานสองสามวัน ใช่ไหม?
We need some rest or take a holidayพวกเราต้องการการพักผ่อนหรือวันหยุดบ้าง
We have been given the day offพวกเราได้รับอนุญาตให้หยุดงาน
You're sure you don't need some more time off?คุณแน่ใจนะว่าไม่อยากหยุดพักมากกว่านี้?
There is nothing gonna stop me nowไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งฉันได้ในตอนนี้
I'm going to take a vacationฉันกำลังจะไปหยุดพักผ่อน
I thought you were gonna take a few days offฉันคิดว่าคุณจะหยุดงานสักสองสามวัน
I want you to take a week offฉันอยากให้คุณหยุดงานสักสัปดาห์
She has invited me to spend the Christmas vacation with herเธอได้เชิญฉันให้มาเที่ยววันหยุดคริสต์มาสต์ด้วยกัน
There'll be no one to stop us this timeจะไม่มีใครมาหยุดเราได้ในเวลานี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the name of Kaili, stop!ในนามของ ไคยีลี หยุด หยุด
Stop! - Where are your papers?- หยุด เอกสารอยู่ไหน
I got my brother tonight. Come on, stop. We'll talk about it later, okay?ไม่เอาน่า หยุด หยุด เดี๋ยวค่อยคุยกัน ตกลงไหม บาย
Police! Don't you move, you motherfucker... or I'll blow your brains out.นี่ตำรวจ หยุด อย่าขยับ ไอหอกหักเอ๊ย
I made a note of it when I saw the body.นาฬิกาของ Peggy O'Dell หยุด หลังเวลาสามทุ่มเล็กน้อย
Tom, please.ทอม หยุด นี่เป็นเรื่องสำคัญ ขอร้อง
Take this!มานี่มา ๆ หยุดนะ ๆ หยุด
That's right. Let me see it. Stop!นั่นสิ ขอดูซิ หยุด เห็นมั้ยว่าทำไมเราไม่ควรดูทีวี
Stop. Stop. Stop for a second.หยุด หยุด เดี๋ยวก่อน
Stop it! Stop it! I said stop it!หยุดนะ หยุด ฉันบอกให้หยุดไง
It's not funny. Stop, stop laughing.มันไม่ใช่เรื่องตลก หยุด หยุดหัวเราะได้แล้วน่า
Benjy, stop, stop it. stop it.เบนจี้ หยุด หยุดมันสิๆ
Sue, stop. You're not Mum.ซู หยุด เธอไม่ใช่แม่นะ.
Stop, stop. It's okay.หยุดนะ หยุด มันไม่เป็นไรน่า
Justin, stop the car. Stop, stop, stop.- จัสติน หยุดรถ หยุด หยุด
No, no, no, let's not use that word. No, stop saying "cheated."ไม่ หยุด หยุด อย่าใช้คำนั่น อย่าพูดคำว่า "โกง"
He charged me to stop Robert Langdon.ท่านมอบหมายให้ผม หยุด โรเบิร์ต แลงดอน
Don't move! Stop this...! Stop the train!อย่าขยับ หยุด หยุดรถก่อน
Please stop! Stop!ได้โปรด หยุด หยุดเถอะ
Dean, it's killing you. Please.- หยุด ได้โปรดเถอะ มันกำลังฆ่าพี่นะ
Chang-bae, stop. Chang-bae.เชียงเบ หยุด เชียงเบ
Stop, Jeff, no. -Whoa.ไม่ เจฟฟ์ หยุด เจฟฟ์ ไม่
Wait, whoa, whoa. You still owe me ten bucks!เฮ้ย หยุด จ่ายมา 10 เหรียญนะโว้ย
Just drive, now!อเลฮันโดร หยุด ! ขับไปสิ เร็ว!
60 minutes of hiking. 10 minutes rest.เดิน 60 นาที หยุด 10 นาที
This is expensive, idiot.- หยุด มันแพงนะ บ้าแล้ว
No. Stop it. Mr. Austen, it's Sunday!หยุดนะ ออสติน นี่มันวันอาทิตย์นะ หยุดนะ หยุด มัน... ผู้หญิงส่วนมาก จะอยู่ในในฐานะลูกสาว
No, no, stop, stop, stop! Let him go! Let him go!ไม่ ไม่ หยุด ปล่อยเขาไป
That's not funny, stop, hey no stop, what are you doing?ไม่สนุกเลย หยุด ๆ นายกำลังทำอะไร
To bring on and stop rain even though future advance.สั่งให้ฝน หยุด หรือ ตกได้ แม้ว่า ในอนาคตข้างหน้า
Stop, stop. Come on, guys. We need more energy, okay?หยุด หยุด ไม่เอาน่าพวกนาย เราต้องมีพลังกันหน่อย โอเค้
No, stop, stop! I didn't say "feel," Rob.ไม่ หยุด หยุดเลย อย่าพูดว่า "รู้สึก" ร็อบ
No, Casey, stop, stop! Chuck's in the car!หยุดนะ เคซี่ หยุด ชัคอยู่ในรถ!
Please help me stop them.ได้โปรด ช่วยแม่ หยุด มัน
Show more love! - That's it! - Like this?โอเค งั้นลองทำท่าดูก่อน เจ้าสาวจะต้องอยู่ข้างเจ้าบ่าว หยุด โอ้ สวยมาก ซังมิน ขอกาแฟแก้วนึงสิ
Stop, Stop! There's somebody at the door of the shop.หยุด หยุด มีคนมาที่ประตูหน้าร้าน
Go Larry, go Larry, go Larry!แลรี่ ไปเลย ไปเลยยย แลรี่ หยุด หยุดได้แล้ว
I'll cut your tongue out, boy. Stop!ข้าจะตัดลิ้นเจ้าซ่ะ เจ้าหนู หยุด !
The cup's full. Stop! It's full.เต็มแก้วแล้ว หยุด หยุดดิ มันเต็มแล้ว
Decontamination halted.** ปล่อยสารพิษใน หยุด **

หยุด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด English: to cease (vi)
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด เลิก English: to stop
止める[やめる, yameru] Thai: หยุด English: to cease
晴れる[はれる, hareru] Thai: ฝนหยุดตก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยุด
Back to top