ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impede

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impede*, -impede-

impede ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impede (vt.) กีดขวาง See also: กั้นขวาง, ขัดขวาง, ขวาง Syn. hamper, hinder, obstruct
impedence (n.) การจวนเจียน See also: การจวนตัว, การหวุดหวิด, การจวนแจ, การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น Syn. imminence
English-Thai: HOPE Dictionary
impede(อิมพีด') vt. ต้าน, ต้านทาน, ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว., See also: impeder n., Syn. retard
English-Thai: Nontri Dictionary
impede(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,หน่วงเหนี่ยว,ต้านทาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impedeประวิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a desperate attempt by Lord Kelvin to impede my journey.ลอร์ดเคลวินจะแกล้งขัดขวางฉันมากกว่า
If Bauer connects us to Juma, it could seriously impede this operation.ถ้าบาวเออร์เชื่อมเรากับจูม่าได้ มันจะเป็นปัญหาใหญ่ต่องานนี้
If Bauer connects us to Juma, it could seriously impede this operation.ถ้าบาวเออร์เชื่อมโยงพวกเรากับจูม่าได้ มันจะทำให้ภารกิจเรามีปัญหาได้
Or if anybody attempts to follow or impede my menหรือมีคนที่จะติดตามหรือขัดขวางคนของผม
If you are presuming that these experiences in any way... impede my ability to command this ship you are mistaking.ถ้าคุณคิดว่าเคราะห์กรรมครั้งนี้ จะเป็นอุปสรรคในการบังคับบัญชาของผมละก็ คุณเข้าใจผิดแล้ว
You know, it's illegal to provide false information that may impede a federal investigation.มันผิดกฎหมายที่ให้การ ข้อมูลเท็จนั้น เป็นการขัดขวางการสืบสวนของจนท.
I wouldn't want to impede your progress.โฮเวิร์ด แก้ปัญหาเรื่องใส่เวลาลงไปรึยัง
Don't snivel, Mrs Hudson, it'll do nothing to impede the flight of a bullet.-อย่าฟูมฟาย มิสฮัดสัน มันไม่มีอะไรขวางวิถีลูกกระสุนได้หรอก
He's been moved to Scotland, which has impeded my investigation into his case.เขาถูกย้ายไปยังสก๊อตแลนด์ซึ่งมี ขัดขวางการตรวจสอบข?
You've impeded my work since the day I escaped from your wretched womb.แกกีดขวางงานฉันตั้งแต่วันที่ฉันออกมาจากมดลูกอันน่าเวทนาของแก
You don't think that slightly impedes your plans for seduction?แกไม่คิดว่าจะเป็นอุปสรรคกับ แผนล่อหญิงของแกเลยหรือไง
As we jest, let ye mirth issue unimpeded.ที่พวกเราล้อเลียน เพื่อให้เกิดความรื่นเริง

impede ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阻难[zǔ nàn, ㄗㄨˇ ㄋㄢˋ, 阻难 / 阻難] to thwart; to impede

impede ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し支える(P);差支える[さしつかえる, sashitsukaeru] (v1,vi) to interfere; to hinder; to become impeded; (P)

impede ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดักคอ[v.] (dakkhø) EN: anticipate ; forestall ; impede ; thwart FR: anticiper
เกะกะการจราจร[n. exp.] (keka kān ja) EN: impede traffic ; obstruct traffic FR: entraver la circulation
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock ; interrupt FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart ; hinder ; prevent ; deter FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer ; stopper ; arrêter ; faire échouer ; torpiller (fig.) ; prévenir
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle ; bloquer
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thān) EN: bar the way ; block the way ; block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede FR: barrer la route
กีด[v.] (kīt) EN: obstruct ; impede ; hinder ; block ; bar ; prevent ; retard FR: entraver ; gêner
กีดกั้น[v.] (kītkan) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel FR:
กีดขวาง[v.] (kītkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; prevent ; impede ; retard ; be a barrier FR: obstruer ; barrer ; entraver ; empêcher ; prévenir ; bloquer
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down FR: retenir ; arrêter ; empêcher
เป็นก้างขวางคอ[v.] (pen kāngkhw) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; hinder ; be in the way FR:
ป้องกัน[v.] (pǿngkan) EN: protect ; prevent ; defend ; guard ; hinder ; impede ; deter ; keep FR: protéger ; défendre ; prévenir ; prémunir ; sauvegarder
ประวิง[v.] (prawing) EN: delay ; use delaying tactics ; defer ; hold back ; impede ; temporize ; procrastinate FR: retarder ; différer
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner
ต้านทาน[v.] (tānthān) EN: resist ; withstand ; impede ; counter ; oppose ; check ; stop FR: repousser ; tenir
หยุดยั้ง[v.] (yutyang) EN: stop ; cease ; halt ; intercept ; prevent ; hinder ; hold back ; impede ; restrain FR:
ติดขัด[v.] (titkhat) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck ; be in trouble ; be impeded ; be in difficulty FR: être bloqué ; être coincé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impede
Back to top