ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refrain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refrain*, -refrain-

refrain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refrain (vi.) ระงับไว้ See also: กลั้นไว้ Syn. avoid, cease
refrain (vt.) ระงับไว้ See also: ยับยั้ง
refrain (vi.) งดเว้น See also: หลีกเลี่ยง, ละเว้น, เลิก Syn. abstain, avoid, cease
refrain (n.) บทกวีหรือโคลงท่อนที่กล่าวซ้ำ
refrain (n.) ดนตรีหรือเพลงท่อนที่ลูกคู่ร้องรับ Syn. chorus
refrain (n.) ทำนองเพลง Syn. melody
refrain (n.) สิ่งที่กล่าวถึงซ้ำๆ
refrain from (phrv.) ระงับ See also: ยับยั้ง Syn. forbear from, withhold from
refrain from (phrv.) ป้องกันจาก Syn. abstain from, forbear from
refrainment (n.) ความอดทน See also: ความอดกลั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
refrain(รีเฟรน') vi.,vt. ระงับ,ข่มจิต,กลั้น,ละเว้น,เลิก,หยุดยั้ง n. (เพลงหรือบทกวี) ลูกคู่,บทลูกคู่,บทซ้ำ,บทรับ,ทำนอง, See also: refrainment n.
English-Thai: Nontri Dictionary
refrain(n) ลูกคู่,ทำนอง,บทรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
refrainสร้อย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การงดเว้น (n.) refrain See also: forbearance, abstinence, abstention, stop Syn. การเลิก, การยกเลิก, การละเว้น
การยกเลิก (n.) refrain See also: forbearance, abstinence, abstention, stop Syn. การงดเว้น, การเลิก, การละเว้น
การละ (n.) refrain See also: forbearance, abstinence, abstention, stop Syn. การงดเว้น, การเลิก, การยกเลิก, การละเว้น
การละเว้น (n.) refrain See also: forbearance, abstinence, abstention, stop Syn. การงดเว้น, การเลิก, การยกเลิก
การเลิก (n.) refrain See also: forbearance, abstinence, abstention, stop Syn. การงดเว้น, การยกเลิก, การละเว้น
ละลด (v.) refrain See also: abstain Syn. ลดละ, เว้น, ละเว้น
งดเว้น (v.) refrain from See also: abstain, give up, stop, desist Syn. เว้น, ละเว้น, งด, ล้มเลิก, ยกเลิก, ยกเว้น Ops. ปฏิบัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ
And refrain from your ridiculous anecdotes.แล้วก็เลิกเล่าเรื่องกังฟูเมียงูได้แล้ว
Might I suggest you refrain from playing any more tunes that remind them- the, uh, the-the inmates, that is- well, that they're in prison?เอ่อ, ผมว่าที่คุณเล่นดนตรีโหมโรงน่ะ มันทำให้นึกขึ้นได้เอ่อ.. ผู้ต้องขัง..
I would ask counsel to refrain from interrupting me.ศาลขอสั่งให้คุณทนายหยุดพูดแทรกเสียที
Tothatgay refrain of a happy working song# To that gay refrain of a happy working song
Of course, you should refrain from entering our bedroom as well.- อุ๊บ! แน่นอน เธอก็ไม่ควรเข้าไป ในห้องนอนเราด้วยเหมือนกัน
The exams are not far away Refrain yourself from outingsการสอบใกล้เข้ามาแล้ว รู้จักระงับจิตใจไว้บ้างก็ดี
Therefore, I ask you to refrain from demonstrations of any kind;อย่างไรก็ดี ขอให้ทุกท่านงดเว้น การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น
Until you can provide me with more intel on what's going on in there, you are instructed to refrain from launching any action.จนกว่าคุณสามารถให้ข้อมูลที่มากกว่านี้ ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นที่นั่น คุณเคยฝึกฝนที่จะยับยั้งในทุก ๆ การกระทำ
Until you can provide me more intel on what's going on in there, you are instructed to refrain from launching any action.จนกว่าคุณจะหาข้อมูล ให้ผมได้มากกว่านี้ ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น ผมขอสั่งให้คุณอยู่เฉยๆ อย่าเพิ่งเริ่มปฏิบัติการอะไรทั้งนั้น
It's better to refrain from taking those meats... how do I say?คุณไม่เคยได้ยินเหรอ? คุณโกหก! พวกมันถูกกินเหรอ จริงเหรอคะ?
A time to embrace, and a time to refrain from embracing.เวลาที่จะกอด และเวลา ที่จะเลิกกอด

refrain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不禁[bù jīn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ, 不禁] can't help (doing sth); can't refrain from
不为已甚[bù wéi yǐ shèn, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧˇ ㄕㄣˋ, 不为已甚 / 不為已甚] refrain from going to extremes in meting out punishment; not be too hard on subject

refrain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご遠慮ください(P);ご遠慮下さい(P)[ごえんりょください, goenryokudasai] (exp) please refrain from ~ (e.g. smoking, etc.); (P)
忌む;斎む;諱む[いむ, imu] (v5m,vi) (1) to avoid; to refrain from; to shun; (2) (忌む, 諱む only) to detest
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P)
窮鳥懐に入れば猟師もこれを殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもこれをころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorewokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter
窮鳥懐に入れば猟師も殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1,vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note
折り返し(P);折返し[おりかえし, orikaeshi] (adv) (1) by return; (call or write back) without delay; (n,adj-no) (2) lapel; cuffs; flap; (3) chorus; refrain; (4) repetition; (5) aliasing (in imaging); (6) shuttle service; (7) {comp} back-to-back; BTB; (8) wrapping (text on computer screen); wrap; (P)
折れ返る;折返る[おれかえる, orekaeru] (v5r,vi) to tell again and again; to repeat; to refrain; to turn up; to turn down

refrain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนด[v.] (amnot) EN: restrain ; refrain from FR:
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
การงดเว้น[n.] (kān ngotwen) EN: refrain FR:
กินไม่ลง[v.] (kinmailong) EN: refrain from winning ; refrain from taking ; difficult to win ; be unable to win FR:
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber ; se dispenser ; s'exempter ; se passer de ; s'abstenir
งดสูบบุหรี่[v. exp.] (ngot sūp bu) EN: refrain from smoking ; no smoking FR: s'abstenir de fumer
งดเว้น[v.] (ngotwēn = n) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist FR: s'abstenir ; se garder ; se passer de ; arrêter
อด[v.] (ot) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet FR: s'abstenir ; se priver
ปากหนัก[v.] (pāknak) EN: be reticent ; refrain from voicing one's opinion and feeling FR:
ทัณฑ์บน[n.] (thanbon) EN: parole ; verbal promise ; written promise to refrain from doing something ; bond of good behaviour/bahavior (Am.) FR: probation [f] ; mise à l'épreuve [f]
ถนอมน้ำใจ[v. exp.] (thanøm nāmj) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate ; be solicitous ; spare someone's feelings FR:
ไว้หน้า[v.] (wainā) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o. FR: respecter l'amour-propre
เว้น[v.] (wēn = wen) EN: give up ; stop ; refrain from ; abstain from ; leave ; omit FR: éviter de ; arrêter de ; s'abstenir de ; exclure ; abandonner
วิรัติ[v.] (wirat) EN: refrain from ; stop FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refrain
Back to top