ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discontinue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discontinue*, -discontinue-

discontinue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discontinue (vt.) ทำให้หยุด See also: ทำให้ไม่ต่อเนื่อง, ทำให้ชะงัก, หยุด Syn. end, stop, terminate Ops. begin, start
discontinue (vi.) หยุด See also: ไม่ต่อเนื่อง, ชะงัก Syn. end, stop Ops. begin, start
discontinued (adj.) ระงับอยู่ชั่วคราว See also: หยุดอยู่ชั่วคราว Syn. inoperative, nonactive Ops. continued
English-Thai: HOPE Dictionary
discontinue(ดิสคันทิน'นิว) {discontinued,discontinuing,discontinues} vt. ทำให้หยุด,หยุดยั้ง,เลิก,ถอนฟ้อง. vi. หยุด,ชะงัก., See also: discontinuer n. ดูdiscontinue, Syn. cease,stop,drop
English-Thai: Nontri Dictionary
discontinue(vi,vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,ชะงัก,หยุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดตอน (v.) discontinue See also: be disconnected Syn. ชะงัก, หยุด, ขาดช่วง Ops. ดำเนินต่อไป, ต่อเนื่องกันไป
ทิ้งฟ้อง (v.) discontinue See also: abandon a legal case
สะดุด (v.) discontinue See also: cease, stop Syn. หยุด, ชะงัก, ติดขัด Ops. ราบรื่น
หยุด (v.) discontinue See also: cease, stop Syn. ชะงัก, ติดขัด Ops. ราบรื่น
หยุด (v.) discontinue See also: be disconnected Syn. ชะงัก, ขาดช่วง Ops. ดำเนินต่อไป, ต่อเนื่องกันไป
เจ๊า (v.) discontinue See also: draw, be finished, be equal Syn. หายกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At this time we'd like to ask that you discontinue the use of any electronic devices, pagers, cell phones, laptops, anything with a switch should now be in the off position.ท่านผู้โดยสารที่มีอุปกรณ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะมือถือ โนทบุค วิทยุ กรุณาปิดการใช้งานด้วยค่ะ
Ladies and gentlemen... please discontinue use of all electronic devices so we can begin our meal service.ท่านสุภาพบุตรีและสุภาพสตรี โปรดปิดเครื่องมือสื่อสารของท่าน ขณะนี้เรามีอาหารมาบริการ
Regardless, my client had no way of foreseeing that Mr. Clark... uh, yeah, that man right there... would acquire a stake in Whiting and then discontinue the photopheresis trial in order to protect Hambridge's lucrative chemotherapy protocol.แต่อีกสักวันสองวันน่าจะกลับได้ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ศาลที่เคารพ ผมขอถือโอกาส
She's a T. B. Patient who discontinued her treatment. Her card was canceled.เธอเป็นผู้ป่วยวัณโรค ที่หยุดรักษาไป บัตรเธอเลยโดนยกเลิก
Train service has been discontinued.รถไฟถูกหยุดให้การบริการ
Though, I think she discontinued herอย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่าเธอเลิกกับเค้านะ
Yeah, we tried that, but since the new administration discontinued water-boarding, FULCRUM agents don't talk.ใช่,เราพยายามแล้ว แต่ตั้งแต่คณะบริหารใหม่ ยกเลิกบัตรเดินทางทางน้ำ คนของFULCRUM ก็ไม่พูดเลย
This model has been discontinued for a long time.รุ่นนี้เลิกผลิตไปนานแล้ว
The support must be discontinued.การสนับสนุนจากเขาถูกตัดแล้วหรือไง
But the school newspaper was discontinued two years ago, due to lack of interest.แต่ว่าหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนเลิกทำมา 2 ปีแล้ว เพราะไม่มีใครสนใจเท่าไหร่
We discontinued the project when Tricky Dicky tried to use our research to develop biological weapons.เราหยุดโปรเจ็คนี้ไว้ ตอนที่ทริคกี้ ดิ๊คกี้พยายามที่จะใช้งานวิจัยของเรา ไปพัฒนาอาวุธชีวภาพ
If preservation is discontinued, he's gonna be gone forever.ถ้าการเก็บรกษานี้ถูกยกเลิก เขาก็จะจากไปชั่วนิรันดร์

discontinue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P)
ディスコン[, deisukon] (n) (1) discontinue(d); (2) (abbr) disk controller
廃す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose
廃線[はいせん, haisen] (n) abandoned railway line; closed railway line; discontinued line
打ち切る(P);打切る[うちきる, uchikiru] (v5r,vt) to stop; to abort; to discontinue; to close; (P)
止めになる[やめになる, yameninaru] (exp) to be given up; to be discontinued
絶える(P);断える[たえる, taeru] (v1,vi) (1) to die out; to peter out; to become extinct; (2) to cease; to be stopped; to be discontinued; to be cut off; (P)

discontinue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง [n. exp.] (fangchan ma) EN: discontinuous function FR: fonction discontinue [f]
ขาดช่วง[v. exp.] (khāt chūang) EN: discontinue FR:
ขาดตอน[v.] (khāttøn) EN: discontinue FR:
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate ; suppress ; curb FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer ; calmer
สิ้นสุดลง[v. exp.] (sinsut long) EN: terminate ; end ; stop ; cease ; expire ; discontinue FR: finir
ยั้ง[v.] (yang) EN: halt ; cease ; pause ; restrain ; stop ; discontinue ; withhold ; curb FR: retenir ; arrêter
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate ; stay FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner
ฝนตกต่อเนื่อง[v. exp.] (fon tok tøn) EN: FR: pleuvoir sans discontinuer ; il pleut sans discontinuer
ต่อเนื่อง[adv.] (tø neūang) EN: continually ; continuously ; constantly ; unceasingly FR: continuellement ; sans discontinuer ; sans arrêt ; sans cesse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discontinue
Back to top