ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัญญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัญญา*, -ปัญญา-

ปัญญา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัญญา (n.) intellect See also: wisdom, talent, wit, knowledge Syn. สติปัญญา
ปัญญาชน (n.) scholar See also: graduate, intellectual, knowledgeable person Syn. นักปราชญ์, บัณฑิต
ปัญญาชั่ว (n.) wicked idea See also: low intellect, evil intellect Syn. ความคิดต่ำ, ปัญญาเลว, โง่เขลา
ปัญญาทึบ (adj.) dull See also: stupid, blunt, foolish Ops. ฉลาด, หลักแหลม
ปัญญานิ่ม (adj.) stupid See also: foolish, dull, silly, dim-witted Syn. โง่, เซ่อ Ops. ฉลาด
ปัญญาประดิษฐ์ (n.) artificial intelligence
ปัญญาสามารถ (n.) intelligence See also: ability, intuition, perception, sagacity, penetration Syn. ความสามารถ, ความรอบรู้
ปัญญาอ่อน (adj.) retarded See also: feebleminded, moronic, mentally-challenged
ปัญญาอ่อน (v.) be retarded See also: be feebleminded, be a moron, be an imbecile
ปัญญาอ่อน (v.) be retarded See also: be feebleminded, be a moron, be an imbecile
ปัญญาเลว (n.) wicked idea See also: low intellect, evil intellect Syn. ความคิดต่ำ, ปัญญาชั่ว, โง่เขลา
ปัญญาอ่อน (adj.) retarded See also: feebleminded, moronic, mentally-challenged
English-Thai: HOPE Dictionary
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
amentia(เอเมน' เซีย) n. ภาวะปัญญาอ่อน
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน
athena(อะธี'นะ) n. เทพเจ้ากรีกแห่งปัญญาความอุดมสมบูรณ์ศิลป์., Syn. Athene, Pallas, Pallas Athena (goddess of wisdom)
bestial(เบส'เชิล) adj. เกี่ยวกับสัตว์ป่า,เหมือนสัตว์ป่า,โหดร้าย,ทารุณ,ซึ่งไร้เหตุผล,ไร้ปัญญา, Syn. animalistic ###A. human,humane
bonehead(โบน'เฮด) n. คนโง่,คนเบาปัญญา, See also: boneheaded adj.
bovine(โบ'ไวน์) adj. เกี่ยวกับวัว,เหมือนวัว,เชื่องช้า,เบาปัญญา,อดทน -n. สัตว์จำพวกวัว, See also: bovinity n. ดูbovine
brain(เบรน) {brained,braining,brains} n. สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาดมาก vt. ตีหัวสมองของ
brainy(เบร'นี) adj. มีปัญญา,ฉลาด, See also: braininess n. ดูbrainwash, Syn. smart,intelligent
caliber(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
calibre(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
capable(เค'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถ,มีฝีมือ,มีสติปัญญา,มีวิชา., See also: capabililty n. ดู capable, Syn. able
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ,ความจุ,ปริมาณ,สติปัญญา,ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,การปฎิบัติหน้าที่,ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่,รับเต็มที่, Syn. size,power,position
clerisy(เคลอ'ริซี) n. ชนชั้นปัญญา
ding-a-ling(ดิง'กะลิ) n. คนโง่เง่า,คนเบาปัญญา
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
egghead(เอก'เฮด) n. ผู้มีปัญญา,ปัญญาชน
eliza(เอลิซา) เป็นชื่อโปรแกรมประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ที่มีชื่อเสียงมากโปรแกรมหนึ่ง กล่าวคือ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้ทำหน้าที่แทนจิตแพทย์ วิธีการก็คือ เราจะต้องพิมพ์ปัญหาของตัวเองใส่ลงในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้
empty-headedadj. ไร้ความรู้ ไร้ปัญญา,โง่
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค,ทุนทรัพย์ที่บริจาค,สมรรถภาพ,ความสามารถ,สติปัญญา.
esprit(เอสพรี') n. ปฏิภาณ,สติปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. spirit
faculty(แฟค'เคิลที) n. ความสามารถ,สติปัญญา,คณะ,อำนาจ., Syn. aptitude
feeble(ฟี'เบิล) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนปัญญา,อ่อนคุณธรรม,ด้อย,เบาบาง., See also: feebly adv., Syn. infirm,frail
feeble-minded(ฟี'เบิลไม'ดิด) adj. อ่อนปัญญา,โง่,ทึ่ม., See also: feeble-mindeddly adv. feeble-mindedness n.
fiftiesn.,adj. ปีหรือจำนวนที่อยู่ระหว่าง50ถึง59. คอมพิวเตอร์ยุคที่ห้าหมายถึง คอมพิวเตอร์ยุคใหม่สุด ซึ่งนับเป็นยุคที่ห้า คอมพิวเตอร์ยุคนี้จะเน้นในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) เป็นสำคัญ เช่น ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ ให้มากขึ้น ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน รวมทั้งประมวลผลได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย ญี่ปุ่นทำท่าว่าจะเป็นผู้นำในด้านนี้มากกว่าชาติอื่น ดู artificial intelligence ประกอบ
flair(แฟลร์) n. สติปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์,ความฉลาด,ความหลักแหลม, Syn. talent
fool(ฟูล) {fooled,fooling,fools} n. คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา,คนไม่เต็มบาท,คนเบาปัญญา,คนเซ่อ,ตัวตลก. -Phr. (make a fool of หลอกลวง,โกง) -Phr. (be no fool ฉลาด) . -Phr. (All Fools'day 1 เมษายน) . -Phr. (April fool คนที่ถูกหลอกลวง,คนที่กระทำสิ่งที่ไร้ผลไร้รางวัลหรือไร้
handicapped(-'ดีแคพทฺ) adj. พิการ,เป็นง่อย,ปัญญาอ่อน. n. คนพิการ,คนปัญญาอ่อน
headpiece(เฮด'พีซ) n. ชิ้นเสื้อเกราะที่หัว,หมวกเกราะ,ส่วนที่คลุมหัวหมวก,เครื่องหูฟัง,หัวสวมเครื่องฟัง,สติปัญญา,หัวสมอง, Syn. helmet,headset
ignoramus(อิกนะเร'มัส) n. คนโง่,ผู้เบาปัญญา,คนที่ไม่รู้, Syn. numskull -pl. ignoramuses
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม
imbecile(อิม'บิซีล) n. คนโง่หรือคนเบาปัญญา (ฉลาดกว่า idiot) adj. โง่,เบาปัญญา,เซ่อ, See also: imbecilic adj., Syn. deranged
imbecility(อิมบิซิล'ลิที) n. ความโง่,ความเบาปัญญา,ความไม่เต็มบาท, Syn. foolishness
intellect(อิน'ทะเลคทฺ) n. ปัญญา,สติปัญญา,อำนาจในการคิดและหาความรู้,อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,ผู้มีปัญญาสูง., See also: intellective adj., Syn. mind,reason
intellection(อินทะเลค'เชิน) n. การเข้าใจ,การคิดและหาความรู้,การกระทำของผู้มีปัญญาสูง
intellectual(อินทะเลค'ชวล) adj. เกี่ยวกับปัญญา,ซึ่งมีปัญญาสูง,ใช้สติปัญญา n. ผู้มีปัญญาสูง,ผู้ที่มีเหตุผลสูง,ผู้ที่ใช้สติปัญญา (แทนการใช้อารมณ์) ,intellectuals อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,สิ่งที่เกี่ยวกับปัญญา., See also: intellectuality n. คำที่มีความหมายเหมือ
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
English-Thai: Nontri Dictionary
blockhead(n) คนโง่,คนปัญญาทึบ
brain(n) สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาด
brainless(adj) ไม่มีสมอง,โง่,ไม่มีปัญญา,ปัญญาทึบ
daft(adj) โง่เง่า,โง่เขลา,เซ่อ,บ้า,ปัญญาอ่อน
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
dunce(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนปัญญาทึบ
esprit(n) จิตใจ,สติปัญญา,ปฏิภาณ,ความเฉลียวฉลาด
faculty(n) คณะ,คณะครู,ความสามารถ,สติปัญญา,ปฏิภาณ
feeble(adj) อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนแรง,ปัญญาอ่อน,ไม่เต็มบาท
fool(n) คนโง่,ตัวตลก,คนเซ่อ,คนไม่เต็มบาท,คนโง่เขลาเบาปัญญา
foolish(adj) โง่,เขลา,เบาปัญญา,เซ่อ,ไม่ฉลาด,ทึ่ม,ไร้สาระ
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ
genius(n) ความอัจฉริยะ,ความหลักแหลม,ความฉลาด,พรสวรรค์,ผู้มีปัญญาเลิศ,ปีศาจ
gift(n) ของขวัญ,ของกำนัล,ของชำร่วย,ปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์
idiot(n) คนโง่,คนบ้า,คนปัญญาอ่อน
idiotic(adj) โง่,บ้า,ปัญญาอ่อน
imbecile(adj) โง่,ไม่เต็มบาท,ปัญญาอ่อน
intellect(n) ความฉลาด,ปัญญา,ไหวพริบ,เชาวน์
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว
mentality(n) จิตใจ,ความคิด,เชาวน์,ปัญญา
mentally(adv) ทางจิตใจ,ทางความคิด,ทางใจ,ทางปัญญา
mind(n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ
moron(n) คนโง่,คนปัญญาอ่อน
perspicacious(adj) ฉลาด,ปัญญาแหลม,เฉียบแหลม,ปัญญาไว
perspicacity(n) ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,การมีปัญญาแหลม
resourceful(adj) เจ้าความคิด,เจ้าปัญญา,อุดมสมบูรณ์,มั่งคั่ง
sense(n) ความรู้สึก,ไหวพริบ,ความเข้าใจ,ประสาทสัมผัส,สติปัญญา,เหตุผล
talent(n) ปัญญา,ความสามารถพิเศษ
talented(adj) มีปัญญา,มีความสามารถ
thought(n) ความคิด,การนึก,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา
titan(n) ยักษ์,ผู้มีสติปัญญากว้างขวาง,ผู้มีอิทธิพล
understanding(n) ความเข้าใจ,ปัญญา,เชาวน์,สมอง
vacant(adj) ว่าง,เหม่อ,ใจลอย,ขาดปัญญา,ว่างเปล่า
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง
wit(n) ความเข้าใจ,เชาวน์,ปัญญา,ไหวพริบ,ความหลักแหลม
witless(adj) โง่เขลา,บ้า,ไร้ปัญญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
artificial intelligence (AI)ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
idiocyปัญญาอ่อนอย่างแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intellectปัญญา, พุทธิปัญญา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mental deficiency; defective, mental; retardation, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mental retardation; defective, mental; deficiency, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
AI (artificial intelligence)เอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
idiotคนปัญญาอ่อนอย่างแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imbecileคนปัญญาอ่อนปานกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intellectualismพุทธิปัญญานิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intelligenceเชาวน์ปัญญา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence quotient (IQ)ระดับเชาวน์ปัญญา (ไอคิว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
IQ (intelligence quotient)ไอคิว (ระดับเชาวน์ปัญญา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moronคนปัญญาอ่อนอย่างเบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Wisdomปัญญา [การจัดการความรู้]
Applicantผู้ขอรับสิทธิบัตร / เจ้าของสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Assigneeผู้ขอถือสิทธิ / เจ้าของสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Assignorผู้โอนสิทธิส่วนใหญ่เป็นนักวิจัย / พนักงานบริษัท ที่โอนสิทธิให้เจ้าของบริษัท / ต้นสังกัด [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Cognitiveด้านพุทธิปัญญา,พัฒนาการทางสติปัญญา,ความรู้ [การแพทย์]
Conceptความคิด หรือ การออกแบบ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Continuationการดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ การดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ ส่วนใหญ่เกิดที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ส่วนข้อขอถือสิทธิต้องเหมือนต้นฉบับเดิม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Continuing Applicationsการยื่นคำขอแบบต่อเนื่อง, การยื่นคำขอแบบต่อเนื่อง มี 3 ประเภท คือ Division, Continuation และ Continuation-in-part [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Disclosureการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์หนึ่ง ๆ สู่สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นการทำให้ปรากฏอย่างตั้งใจ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Disposalคำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว, คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับใช้ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เป็นการกล่าวถึงว่า คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Drawingรูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, รูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์ มักประกอบในเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรของแต่ละฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สูตรทางเคมี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Dullเจ็บตื้อๆ,ปัญญาทึบ,ตื้อ [การแพทย์]
Equivalentเอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน / มีค่าเท่ากัน , เอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน /มีค่าเท่ากัน ในระบบฐานข้อมูล Derwent ซึ่งสัมพันธ์กันแบบเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันที่มีการยื่นจดที่สำนักงานสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Fableนิทานคติธรรมนิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง
Feeble Mindedเด็กปัญญาอ่อน [การแพทย์]
Gifted childrenเด็กปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Grantการที่สำนักงานสิทธิบัตรอนุมัติให้สิทธิคุ้มครองในทางกฏหมายแก่ผู้ขอรับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อป้องกันผู้อื่นนำเทคโนโลยีที่คิดค้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Idiotโง่เขลา, สติปัญญาเสื่อมมาก โง่เง่า [การแพทย์]
Injunctionคำสั่งห้ามของศาล หรือคำสั่งให้ดำเนินการใด ๆ จากศาล [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Intellectually Challengingการท้าทายทางสติปัญญา [การแพทย์]
Intelligence testingการทดสอบระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Infringeการล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ , การล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญาความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Inventive Stepขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Inventorผู้ประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
IQ Intelligence Quotientวิธีวัดระดับเชาว์ปัญญา [การแพทย์]
Issued Dateวันที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Licenseการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร โดยอาจเป็นแบบผูกขาดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เพียงผู้เดียวก็ได้ โดยไม่ได้มอบกรรมสิทธิ์ครอบครองในทางกฏหมายแก่ผู้ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Mental Deficiencyด้อยสติปัญญา, ปัญญาอ่อน, ความผิดปกติทางจิต, ความบกพร่องทางจิต [การแพทย์]
Mental Retardationภาวะปัญญาอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mongolismมองโกลิสม์, เด็กปัญญาอ่อน [การแพทย์]
Noveltyความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์, ความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ต้องไม่เคยปรากฏแก่สาธารณะมาก่อนไม่ว่าวิธีใด ๆ ก่อนที่ทำการยื่นขอรับสิทธิบัตรเรื่องนั้น ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patenability ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร รวมถึงความใหม่ ในบางประเทศไม่นับรวมสิ่งมีชีวิต และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติมีเกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ ใหม่ที่สุดในโลก มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นกว่าเดิม และประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Pendingช่วงระยะเวลาที่สำนักงานสิทธิบัตรกำลังพิจารณา ยังไม่ตัดสินว่าจะให้สิทธิหรือปฏิเสธแก่การประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Preliminary Examination สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด, สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ถึงความเหมาะสมและจัดทำรายงานสรุปออกมา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Prior Art ข้อมูลภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรที่ยื่นขอ ซึ่งมีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้แล้ว [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Dateวันยื่นคำขอ ซึ่งถูกอ้างการมีสิทธิก่อนในกรณีที่ยืนคำขอมากกว่าหนึ่งประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
piercing (adj.) เฉียบแหลม (สายตา, ปัญญา ฯลฯ) See also: ซึ่งเข้าใจได้เร็ว, ซึ่งรับรู้ได้เร็ว Syn. acute, perceptive
intellect (n.) ปัญญา See also: จิตใจ, ความคิด Syn. brain, mentality, mind
reasoning power (n.) ปัญญา See also: เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ความรอบรู้, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ Syn. brightness, intelligence, smartness Ops. stupidity
savvy (n.) ปัญญา See also: ความรู้, ความรอบรู้ Syn. ability, diplomatic, judgment, understand, wisdom
smartness (n.) ปัญญา See also: เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ความรอบรู้, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ Syn. brightness, intelligence, reasoning power Ops. stupidity
wisdom (n.) ปัญญา See also: สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด Syn. sagacity, sageness, sapience Ops. stupidity
wit (n.) ปัญญา See also: เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ความรอบรู้, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ Syn. brightness, intelligence, smartness, reasoning power Ops. stupidity
artificial intelligence (n.) ปัญญาประดิษฐ์
developmentally disabled (adj.) ปัญญาอ่อน See also: ที่ทำให้ล่าช้า Syn. slow
dickhead (sl.) ปัญญาอ่อน See also: โง่
feeble-minded (adj.) ปัญญาอ่อน See also: โง่, งี่เง่า, ทึ่ม Syn. retarded, foolish
jerk (sl.) ปัญญาอ่อน
retardative (adj.) ปัญญาอ่อน See also: ที่ทำให้ล่าช้า
retardatory (adj.) ปัญญาอ่อน See also: ที่ทำให้ล่าช้า
retarded (adj.) ปัญญาอ่อน See also: ที่ทำให้ล่าช้า Syn. developmentally disabled, slow
cretinous (adj.) ปัญญาอ่อน (คำหยาบ) See also: โง่เง่า Syn. idiotic, moronic
imbecile (adj.) ปัญญาอ่อน (คำหยาบ) See also: โง่เง่า Syn. cretinous, idiotic, moronic
sharp-witted (adj.) ปัญญาไว See also: เฉียบแหลม, ฉลาด, หัวไว Syn. bright, clever, smart Ops. dull, stupid
brain (n.) สติปัญญา
brainpower (n.) สติปัญญา See also: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา Syn. IQ, wit Ops. ignorance, stupidity
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am tiredฉันเหนื่อย และคุณก็สร้างปัญญาจากสิ่งที่ไม่ใช่ปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I stared at this judge for eight weeks and I thought I was looking at wisdom, but maybe I was just looking at prejudice.ผมจ้องที่ผู้พิพากษานี้แปดสัปดาห์ และผมคิดว่าผมกำลังมองไปที่ภูมิ ปัญญา แต่บางทีผมก็แค่มองที่มีอคติ
Wisdom is not something that is given.ปัญญา มิใช่สิ่งที่มอบให้แก่กันได้
Intelligence, courage, compassion.ปัญญา? ความกล้าหาญ? ความเห็นอกเห็นใจ?
Your thoughts are always enlightening.ปัญญาของลูกรู้แจ้งมาโดยตลอด
Your cunning is sharper than any gladiator's sword.ปัญญาของเจ้ามันแหลมยิ่งกว่าดาบของแกลดิเอเตอร์
Wisdom is what makes a good king.ปัญญาคือสิ่งที่สร้างกษัตริย์ที่ดี
True intelligence. A machine that can think and feel.ปัญญาที่แท้จริง เครื่องที่สามารถคิดและความรู้สึก.
Your intellect has taken you far in life, but it will take you no further.ปัญญานำชีวิตคุณมาไกลแล้ว แต่ไม่อาจไปไกลกว่านี้
You're a twerp And that's putting it mildปัญญามีน้อย เธอึจงด้อยความรู้
For my talents are renowned far and wideปัญญาล้ำเลิศ ชื่อเสียงขจรไกล
What faculties must a man possess?ปัญญาสิ่งที่มนุษย์ต้องมี?
Moron, mutiny, murder, malice.ปัญญาอ่อน กบฏ ฆาตกรรม... มุ่งร้าย
Idiot, duffer, lazy, crazyปัญญาอ่อน งี่เง่า เกียจคร้าน บ้าบอ
She can have injections like mom, you fool! - What? Fool?ปัญญาอ่อน ถึงตอนที่เธอสามารถซื้อรถได้ เธอก็คงกลายเป็นสาวแก่
Jerk off, you motherfucker.ปัญญาอ่อน บัดซบจริง ๆ
Borderline brain-dead moron!ปัญญาอ่อน สมองตายอยู่ชายแดน
And you, that dude - dude, you are so torn from the headlines!ปัญญาอ่อน อย่างน้อยฉันไม่ได้พูดว่า เธอนอนกับเขาแล้ว ฉันพูดว่าเธอเดทกับเขา
Idiot. What does he think he's gonna do with the money?ปัญญาอ่อน เขาจะเอาเงินไปทำอะไร
Idiot. Hey, duffer!ปัญญาอ่อน เฮ้ งี่เง่า
Ldiot, you didn't get it at all.ปัญญาอ่อน, นายไม่ได้ดูหนังสักกะนิด.
Just like everybody says you are.ปัญญาอ่อนอย่างที่เขาว่าจริงๆด้วย
What idiots. Mm-hmm. So you kept his keys, but it never occurred to you he might have a car.ปัญญาอ่อนเนอะ ตกลงเธอเก็บกุญแจเขาไว้
The deep wisdom you found inside the head of a bird?ปัญญาอันลึกล้ำ จากสมองนกน่ะ?
You have surpassed the expectations of your instructors.ปัญญาเธอเป็นเลิศเหนือความคาดหมายของบรรดาอาจารย์
Beauty and wit and intelligence, and all the things that are so important in a woman.ความงามไหวพริบ และสติปัญญา สิ่งเหล่านั้นมันสําคัญกับผู้หญิงยิ่งนัก
"Breeding, brains and beauty. ""ชาติตระกูล สติปัญญา เเละความงาม"
There were other boats going out to sea... ... and the old man heard the dip and push of their oars.มีเรือลำอื่น ๆ ได้จากที่อื่น ๆ ชายหาดที่จะออกไปในทะเล และชายชรา ได้ยินกรมทรัพย์สินทางปัญญา และการผลักดันของพายของพวกเขา
Someone, or something, has outwitted the intelligence of the gorillas.หาบางสิ่ง หรือบางคน ที่มีสติปัญญาเท่ากอริลล่า
Ditto? Ditto, you provincial putz!เหมือนกันงั้นรึ เหมือนมะเหงกสิ ไอ้ปัญญานิ่ม
You're a nit Half a witเธอมีปัญญาเพียงน้อยนิด
Speaking wisdom-wise Private enterpriseพูดถึงสติปัญญา เรื่องธุรกิจใหญ่โต
What are you? Some kind of half-assed astronaut?อะไรเนี่ย นักบินอวกาศปัญญาอ่อนรึไง
You don't go squawking to the cops after you boosted a car, you idiot.นายอย่าได้ไปกระโตกกระตากกับตำรวจเชียว นายเพิ่งจะไปขโมยรถเขามานะ ไอ้ปัญญาอ่อน
Spare parts with intelligence.เป็นชิ้นส่วนที่มีปัญญา กลไกที่มีชีวิต
No. The way he saved her-- I could never do anything like that.ตอนที่ท่านช่วยเธอ ผมรู้ ผมไม่มีปัญญาทำอะไรได้แบบนั้น
You're not in a union, you idiot.แกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉัน ไอ้ปัญญาอ่อน!
He's an imbecile, but....เขาค่อนข้างปัญญาทึ่ม แต่ว่า...
I have Richards and this moron on videotape.ฉันได้หลักฐานมัดตัวริชาร์ดกับเจ้าปัญญาอ่อนนี่ในเทป
When I found you, you were so slobbering drunk you couldn't buy brandy!ตอนที่ฉันเจอนาย นายยังเมาแอ๋ไม่ได้ความ ไม่มีปัญญาจะซื้อบรั่นดีด้วยซ้ำ
"I choose my friends for looks, my enemies for intelligence.""ฉันเลือกคบเพื่อนจากลักษณะภายนอก, คบศัตรูเพื่อสติปัญญา."

ปัญญา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭脳[ずのう, zunou] Thai: สติปัญญา English: intellect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัญญา
Back to top