ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intuition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intuition*, -intuition-

intuition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intuition (n.) การหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นในใจ See also: การหยั่งรู้โดยสัญชาตญาณ Syn. instinct, perception, insight
English-Thai: HOPE Dictionary
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ,การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง,ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ,สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling,sixth se
English-Thai: Nontri Dictionary
intuition(n) การหยั่งรู้,ญาณ,
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intuitionอัชฌัตติกญาณ, การรู้เอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intuitionญาณ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความฉลาด (n.) intuition See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom Syn. ความหลักแหลม
ความหลักแหลม (n.) intuition See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom Syn. ความฉลาด
ปรีชาญาณ (n.) intuition See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My intuition says the DNA check on the semen will show it's the same guy... so it's a series and ending up in your court.ฉันสังหรณ์ว่าถ้าเช็คน้ำกาม คงเป็นฆาตกรคนเดิม ตกเป็นหน้าที่ผู้หมวดอีกเป็นแน่
You followed your intuition today... and you were right on target.วันนี้คุณทำตาม\สัญชาตญาณ แล้วก็ตรงตามเป้าเสียด้วย
How come? I don't feel I ike it. My intuition says "no."ฉันรู้สึกไม่ใช่ว่าไม่ชอบ แต่จิตสำนักมันบอกว่า ไม่
How do you know that I'm not your own intuition speaking to you right now?เธอรู้ได้ไงว่าฉันไม่ใช่เสียงใจของเธอเอง ที่กำลังพูดอยู่กับเธอตอนนี้
That means Rika's intuition wasn't wrongแสดงว่าที่เธอทำนายไว้ก็ไม่ผิด
And a mother's heart, driven by intuition and emotion, sees these changes and rebels, insists that this isn't your son;และในหัวใจของคนเป็นแม่ ที่ถูกผลักดันด้วยสันชาติญาณ และอารมณ์ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น แล้วก็ืเชื่อ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่ลูกของคุณ
We present this award to the above person, who has innate nosiness and the foundation of weeds, who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer and an active participant in the event of training F4 and Gu Jung Pyoเราได้มอบรางวัลนี้สำหรับ ผุ้ที่มีความอยากรู้อยากเห้น โดยกำเนิด who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer
Usually I got an intuition about these kind of things.Usually I got an intuition about these kind of things.
I've been researching her all morning... and, as I suspected, my intuition has been proven correct.ฉันค้นคว้าตลอดเช้า ญาณของฉันถูกต้อง
* Baby, stay with me * * Love the game Intuition *# ชอบเล่นเกม และคาดเดา เล่นไพ่ เริ่มด้วยโพดำ #
Yeah, yeah, I know, you're a scientist, so that whole intuition thing is just a load of crap, right?ใช่ ใช่ ผมรู้ คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณมันก็แค่ไร้สาระ ใช่มั้ย?
I have an intuition about you.ฉันมีสัญชาตญาณเกี่ยวกับคุณ

intuition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直觉[zhí jué, ㄓˊ ㄐㄩㄝˊ, 直觉 / 直覺] intuition

intuition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
良知[りょうち, ryouchi] (n) intuition
[かん, kan] (n) perception; intuition; the sixth sense; (P)
勘を働かせる[かんをはたらかせる, kanwohatarakaseru] (exp,v1) to use one's intuition; to use one's instinct; to use one's head
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp,v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition)
感覚[かんかく, kankaku] (n,vs) sense; sensation; feeling; intuition; (P)
直感(P);直観(P)[ちょっかん, chokkan] (n,vs,adj-no) intuition; instinct; insight; hunch; (P)
直覚[ちょっかく, chokkaku] (n,vs,adj-no) intuition; insight
直覚的[ちょっかくてき, chokkakuteki] (adj-na) intuitive; intuitional
第六感[だいろっかん, dairokkan] (n) the sixth sense; intuition; hunch

intuition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ความคิดริเริ่ม[n. exp.] (khwāmkhit r) EN: iniative ; intuitiveness ; origination FR: intuition [f]
พริบไหว[n.] (phripwai) EN: FR: tact [m] ; intuition [m]
สหัชญาณ[n.] (sahatyān) EN: intuition FR: intuition [f]
สัญชาตญาณ[n.] (sanchāttayā) EN: instinct ; intuition FR: instinct [m] ; intuition [f]
ตาที่สาม[n. exp.] (tā thī sām) EN: the Third Eye ; intuition FR: intuition [f]
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]
ญาณสังหรณ์[n. exp.] (yān sanghøn) EN: intuition FR: intuition [f]
คณิตศาสตร์สหัชญาณนิยม[n. exp.] (khanittasāt) EN: intuitionistic mathematics FR:
สหัชญาณนิยม[n.] (sahatyānniy) EN: intuitionism FR:
สัญชาตญาณนิยม[n.] (sanchāttayā) EN: intuitionism FR: intuitionnisme [m]
สังหร = สังหรณ์[v.] (sanghøn) EN: forebode ; presage ; have a premonition FR: pressentir ; avoir la prémonition ; avoir une intuition

intuition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intuition {f} | durch Intuition | einer Intuition folgenintuition | intuit | to play a hunch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intuition
Back to top