ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

understand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *understand*, -understand-

understand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
understand (vt.) เข้าใจ See also: รู้เรื่อง Syn. comprehend, know, conceive, believe Ops. misunderstand
understand (vi.) เข้าใจ See also: รู้เรื่อง Syn. know Ops. misunderstand
understand by (phrv.) เข้าใจจาก Syn. gather from
understandable (adj.) ที่สามารถเข้าใจได้ Syn. comprehensible
understandable (adj.) ที่สามารถยอมรับได้ See also: ที่มีเหตุผลให้ยอมรับได้
understandably (adv.) อย่างรับรู้ได้ See also: อย่างสมเหตุสมผล, อย่างเข้าใจได้ Syn. naturally, sensibly, reasonably
understanding (n.) ความสามารถในการเข้าใจ See also: ความเข้าใจ Syn. meaning, purport, significance
understanding (n.) ข้อตกลงร่วมกัน See also: สัญญา Syn. intendment, acceptance
understanding (adj.) ซึ่งเข้าอกเข้าใจ See also: ซึ่งเห็นอกเห็นใจ, ซึ่งเข้าใจแท้จริง Syn. perceptive Ops. unperceptive
understandingly (adv.) อย่างเข้าอกเข้าใจ See also: อย่างเห็นอกเห็นใจ Syn. kindly, sympathetically
English-Thai: HOPE Dictionary
understand(อันเดอะสแทนดฺ') vt.,vi. เข้าใจ,รู้,รู้จัก,เข้าใจความหมาย,เรียนรู้,เชื่อ,ยอมรับว่าเป็นความจริง,เห็นอกเห็นใจ, Syn. comprehend
understandable(อันเดอะสแทน'ดะเบิล) adj. เข้าใจได้,สามารถเข้าใจได้., See also: understandably adv. understandability n.
understanding(อันเดอะสแทน'ดิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ความเข้าใจ,การเข้าใจ,ความสามารถในการเข้าใจ,สติปัญญา,ความรู้,เชาวน์,ความเห็นอกเห็นใจ, See also: understandingly adv. understandingness n., Syn. intelligence,intellect,agreement
English-Thai: Nontri Dictionary
understand(vt) เข้าใจ,รู้จัก,ทราบ,รู้ใจ
understanding(n) ความเข้าใจ,ปัญญา,เชาวน์,สมอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
understanding, commonsenseความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับความ (v.) understand See also: comprehend, apprehend, grasp Syn. ได้ความ
ฟังรู้เรื่อง (v.) understand See also: know, comprehend, grasp, perceive Syn. เข้าใจ, รู้
ฟังออก (v.) understand See also: know, comprehend, grasp, perceive Syn. เข้าใจ, รู้, ฟังรู้เรื่อง
รู้ความหมาย (v.) understand See also: comprehend Syn. รู้เรื่อง
รู้เรื่อง (v.) understand See also: see, know Syn. เข้าใจ Ops. ไม่รู้เรื่อง
สำคัญ (v.) understand See also: consider, think, suppose Syn. เข้าใจ, คะเน, สังเกต
เข้าใจ (v.) understand See also: comprehend Syn. รู้เรื่อง, รู้ความหมาย
แจ้ง (v.) understand See also: know, be clear, be obvious, be apparent Syn. เข้าใจ, รู้
รู้แจ้ง (v.) understand thoroughly See also: have a thorough knowledge
ความรู้ความเข้าใจ (n.) understanding See also: comprehension
ความเข้าใจ (n.) understanding See also: comprehension Syn. ความรู้ความเข้าใจ
misinterpreted (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ misunderstand Syn. misconceived, mistaken
misunderstood (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ misunderstand Syn. misinterpreted, misconceived, mistaken
understood (vt.) กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ understand Syn. know Ops. misunderstand
understood (vi.) กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ understand Syn. know Ops. misunderstand
ความสับสน (n.) misunderstanding See also: confusion, misinterpretation Syn. ความเข้าใจผิด Ops. ความชัดเจน, ความกระจ่าง
ความเข้าใจผิด (n.) misunderstanding See also: misleading, misinterpretation Syn. ความเข้าใจพลาด
ความเข้าใจพลาด (n.) misunderstanding See also: misleading, misinterpretation
ความไขว้เขว (n.) misunderstanding See also: confusion, misinterpretation Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด Ops. ความชัดเจน, ความกระจ่าง
ทำความเข้าใจ (v.) try to understand See also: endeavour to grasp
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I understand your concernsฉันเข้าใจความเป็นห่วงของคุณ
I don't understand what you see in himฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเห็นในตัวเขา
I understand exactly how you feelฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
Because I can't understand muchเพราะว่าฉันไม่สามารถเข้าใจได้มากนัก
I understand your bitternessฉันเข้าใจความขมขื่นของคุณ
I hope you will understand thatฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจเรื่องนั้น
Is it difficult for you to understand native speakers?เป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะเข้าใจเจ้าของภาษาพูดใช่ไหม?
You still can't understand English speakers easily?คุณยังคงไม่สามารถเข้าใจที่เจ้าของภาษาพูดได้โดยง่ายใช่ไหม?
Do we understand each other?นี่พวกเราเข้าใจกันและกันหรือเปล่า
I understand you're a man that knows how to get thingsฉันเข้าใจว่านายเป็นคนที่รู้ว่าจะหาของต่างๆ มาได้อย่างไร
Glad you understand what I'm talking aboutดีใจที่คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังพูดอยู่นี่
So much you do not yet understandเรื่องมากมายที่เธอยังไม่เข้าใจ
Just simply make it natural and easy to understandแค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย
I'm sorry, but I don't understandขอโทษด้วย ฉันไม่เข้าใจค่ะ
Do people have trouble understanding you?ผู้คนไม่เข้าใจที่คุณพูดใช่ไหม?
You shut up when I talk to my boy, understand?คุณช่วยหุบปากตอนที่ฉันพูดกับลูกชายฉันด้วย เข้าใจไหม?
I didn't expect you to understandฉันไม่ได้คาดหวังให้นายเข้าใจเลย
Why did it take me this long to understand?ทำไมฉันถึงใช้เวลานานขนาดนี้กว่าจะเข้าใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't understand it. The whole ghetto is so quiet.ฉันไม่เค้าใจเลย อยู่ๆชุมชนยิวก็สงบสุข
I don't understand it. This crazy midnight supper...ฉันไม่เข้าใจ มื้อเย็นตอนเที่ยงคืน บ้าสิ้นดี...
Funny. I wish I understand it.น่าตลก หวังผมคงเข้าใจนะ
I can well understand that. As for me, if I had a home like Manderley,เรื่องนี้ฉันพอเข้าใจค่ะ เพราะถ้าฉันมีบ้านเหมือนเเมนเดอเลย์ละก็
Well, I thought so, but people didn't understand him.ฉันก็คิดว่าเช่นนั้น เเต่คนมักไม่ค่อยเข้าใจท่าน
You can understand now what I meant.ทีนี้คุณคงเข้าใจแล้วสิว่าผมหมายถึงอะไร
She'll understand it more easily. Danny, who was Rebecca's doctor?แต่ให้ผมคุยกับแดนนี่ หล่อนจะเข้าใจดีกว่า แดนนี่ ใครคือหมอของรีเบคคา
Pardon. Maybe you don't fully understand the term "reasonable doubt".การให้อภัย บางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจคำว่า "ข้อสงสัย"
I don't understand you people!I don't understand you people!
We nine can't understand how you three are still so sure.We nine can't understand how you three are still so sure.
But he said nothing of this to the bird, who could not understand him anyway... ... and who'd learn about the hawks soon enough.แต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรนี้นก ที่ไม่สามารถเข้าใจเขาอยู่แล้ว และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ เหยี่ยวเร็วพอ
Mr. Ambassador, I understand what you want.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูตผมเข้าใจในสิ่งที่ คุณต้องการ.

understand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心照[xīn zhào, ㄒㄧㄣ ㄓㄠˋ, 心照] intuitive sympathy; to understand tacitly
熟习[shú xí, ㄕㄨˊ ㄒㄧˊ, 熟习 / 熟習] to understand profoundly; well-versed; skillful; practised; to have the knack
心领[xīn lǐng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, 心领 / 心領] to understand tacitly; (polite set phrase) to understand the meaning behind sb's words; to know intuitively; I appreciate your kindness
心领神会[xīn lǐng shén huì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 心领神会 / 心領神會] to understand the meaning behind sb's words (成语 saw); I appreciate your kindness; to know intuitively; to understand tacitly; to speak without words
通晓[tōng xiǎo, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ, 通晓 / 通曉] proficient (in sth); to understand sth through and through
一知半解[yī zhī bàn jiě, ㄧ ㄓ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, 一知半解] lit. to know one and understand half (成语 saw); a smattering of knowledge; dilettante; amateur
据闻[jù wén, ㄐㄩˋ ㄨㄣˊ, 据闻 / 據聞] accounts; one's understanding
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, 不识时务 / 不識時務] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, 不识时变 / 不識時變] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 明] clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming
不明[bù míng, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 不明] not clear; unknown; fail to understand
晦涩[huì sè, ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, 晦涩 / 晦澀] difficult to understand; cryptic
不了解[bù liǎo jiě, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, 不了解 / 不瞭解] does not understand; not realizing
易懂[yì dǒng, ㄧˋ ㄉㄨㄥˇ, 易懂] easy to understand
不懂[bù dǒng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ, 不懂] not to understand; cannot (see, hear, understand, as verb complement); incomprehension
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, 良知良能] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense
误解[wù jiě, ˋ ㄐㄧㄝˇ, 误解 / 誤解] misunderstanding
心照不宣[xīn zhào bù xuān, ㄒㄧㄣ ㄓㄠˋ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ, 心照不宣] a tacit mutual understanding
见解[jiàn jiě, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, 见解 / 見解] opinion; view; understanding
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, 情有可原] pardonable (of interruption, misunderstanding etc)
透彻[tòu chè, ㄊㄡˋ ㄔㄜˋ, 透彻 / 透徹] penetrating (analysis); thorough-going; thorough (understanding of the situation)
不解[bù jiě, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 不解] not understand; indissoluble
[xīng, ㄒㄧㄥ, 惺] tranquil; understand
[xī, ㄒㄧ, 晰] understanding
理解力[lǐ jiě lì, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˋ, 理解力] understand; ability to grasp ideas
识时通变[shí shí tōng biàn, ㄕˊ ㄕˊ ㄊㄨㄥ ㄅㄧㄢˋ, 识时通变 / 識時通變] understanding and adaptable
识时达务[shí shí dá wù, ㄕˊ ㄕˊ ㄉㄚˊ ˋ, 识时达务 / 識時達務] understanding; to know what's up
领会[lǐng huì, ㄌㄧㄥˇ ㄏㄨㄟˋ, 领会 / 領會] understand; comprehend; grasp
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, 不求甚解] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding
冰释[bīng shì, ㄅㄧㄥ ㄕˋ, 冰释 / 冰釋] (of misgivings, misunderstandings etc) disappear; vanish; be dispelled
望文生义[wàng wén shēng yì, ㄨㄤˋ ㄨㄣˊ ㄕㄥ ㄧˋ, 望文生义 / 望文生義] lit. view a text and interpret (成语 saw); to interpret word-by-word without understanding the meaning; a far-fetched interpretation
消释[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ, 消释 / 消釋] to dispel (doubts); to clear up (misunderstanding)
照会[zhào huì, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 照会 / 照會] a diplomatic note; letter of understanding or concern exchanged between governments
照猫画虎[zhào māo huà hǔ, ㄓㄠˋ ㄇㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ, 照猫画虎 / 照貓畫虎] lit. drawing a tiger using a cat as a model (成语 saw); fig. to pretend to do sth without understanding it
理解[lǐ jiě, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, 理解] to comprehend; understanding; comprehension; to understand
认识[rèn shi, ㄖㄣˋ ㄕ˙, 认识 / 認識] to know; to recognize; to be familiar with; acquainted with sth; knowledge; understanding; awareness; cognition
误会[wù huì, ˋ ㄏㄨㄟˋ, 误会 / 誤會] to misunderstand; to mistake; misunderstanding
谅解[liàng jiě, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧㄝˇ, 谅解 / 諒解] (reach) an understanding
豁然[huò rán, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ, 豁然] wide and open; a flash of understanding
走马看花[zǒu mǎ kàn huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄎㄢˋ ㄏㄨㄚ, 走马看花 / 走馬看花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information

understand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一を聞いて十を知る[いちをきいてじゅうをしる, ichiwokiitejuuwoshiru] (exp,v5r) to understand everything from only one part; to be perceptive
付いて行ける[ついていける, tsuiteikeru] (exp,v1) to follow; to keep in pace with; to understand
分かり合う[わかりあう, wakariau] (v5u) to understand (each other); to comprehend
含ます[ふくます, fukumasu] (v5s) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand
含ませる[ふくませる, fukumaseru] (v1,vt) (See 含む) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand
噛み分ける;噛分ける[かみわける, kamiwakeru] (v1,vt) to taste; to distinguish; to understand
外題学問[げだいがくもん, gedaigakumon] (n) putting on a knowing air when one only knows the title of the book (play, etc.); pretending to understand the nature of something when one only knows its name
平俗[へいぞく, heizoku] (n,adj-na) (1) commonplace; ordinary; trite; (2) informal and easy to understand (of writing, etc.)
心が通う[こころがかよう, kokorogakayou] (exp,v5u) to understand each other well; to call forth a response in another's heart; to relate to
思い当たる(P);思いあたる;思い当る[おもいあたる, omoiataru] (v5r,vi) to suddenly understand (esp. on basis of experience or memory); to come to mind; to recall (in a flash); to be reminded of; to call to mind; to think of; to strike on; to hit on an answer; to seize the crux of a problem; (P)
意味を取る[いみをとる, imiwotoru] (exp,v5r) to follow the sense; to understand the meaning of
機根[きこん, kikon] (n) (1) patience; perseverance; (2) ability of the common man to understand Buddhist teachings
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero
物心が付く;物心がつく[ものごころがつく, monogokorogatsuku] (exp,v5k) to become old enough to understand what's going on around oneself (of a child, etc.); to reach the age of discretion
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P)
窺い知る;伺い知る;窺いしる[うかがいしる, ukagaishiru] (v5r,vt) to perceive; to understand
納得がいく;納得が行く[なっとくがいく, nattokugaiku] (exp,v5k-s) to understand and accept as valid (of a thought, action, etc.); to be satisfied with
素読[そどく, sodoku] (n,vs) (See 素読み) reading something (usu. aloud) without trying to understand it; reading something only for the purposes of proofreading
見取る[みとる, mitoru] (v5r,vt) to perceive; to understand
通じ合う[つうじあう, tsuujiau] (v5u) to communicate with; to understand
ものですから[, monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding)
リアライズ[, riaraizu] (vs) (1) to realize; to materialize; to accomplish; (2) to realize; to understand; to recognize
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy
会す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (arch) to understand; to comprehend
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill)
何でも[なんでも, nandemo] (exp,adv) (1) (uk) any; whatever one likes; by all means; anything; everything; (exp) (2) (uk) (at start of sentence) I am told; I understand; they say; I hear; (P)
僻目[ひがめ, higame] (n) squint; sight error; bias; misunderstanding; misjudgment; misjudgement
共通認識[きょうつうにんしき, kyoutsuuninshiki] (n) common sense; common knowledge; common understanding
内応[ないおう, naiou] (n,vs) secret understanding; collusion; betrayal
内通[ないつう, naitsuu] (n,vs) secret understanding; collusion
分かり悪い;分かりにくい;分かり難い(oK);判り難い;解り悪い(oK);解り難い[わかりにくい, wakarinikui] (adj-i) hard to understand; incomprehensible; unintelligible
分明[ふんみょう;ぶんみょう;ぶんめい, funmyou ; bunmyou ; bunmei] (adj-na,n) clearness; clear understanding
動向把握[どうこうはあく, doukouhaaku] (n) grasping the trend; firmly understanding how the situation is developing; getting a good sense of how things are changing
勘違い[かんちがい, kanchigai] (n,vs) misunderstanding; wrong guess; (P)
協議書[きょうぎしょ, kyougisho] (n) memorandum of agreement; agreement; memorandum of understanding; MOU; letter of intent; heads of agreement
合意[ごうい, goui] (n,vs,adj-no) agreement; consent; mutual understanding; accord; (P)
合意覚書[ごういおぼえがき, gouioboegaki] (n) memorandum of agreement; memorandum of understanding; letter of intent
合点[がてん(P);がってん, gaten (P); gatten] (n,vs) consent; assent; understanding; agreement; comprehension; grasp; (P)
合点が行く[がてんがいく, gatengaiku] (exp,v5k-s) to understand; to make out
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分かる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ English: to understand
知る[しる, shiru] Thai: เข้าใจ English: to understand
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังเข้าใจ English: understand

understand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illegible ; can't read ; can't make out ; be unable to read ; not to understand FR: être illisible ; être incapable de lire
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud ; understand FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive FR: connaître
ได้ความ[v.] (dāi khwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results FR:
ได้ความว่า[v. exp.] (dāi khwām w) EN: understand that ; have found that ; gather ; it appears FR:
ได้รับทราบว่า[v. exp.] (dāi rap sāp) EN: have learned that ; understand that FR: avoir appris que
ได้เรื่อง[v.] (dāi reūang) EN: know ; get it ; understand FR:
ดูใจ[v.] (dūjai) EN: see how someone feels ; understand someone else's reaction FR:
ดูไม่ออก[v. exp.] (dū mai øk) EN: not understand ; be puzzled by ; cannot tell FR:
ดูไม่ออก[adj.] (dū mai øk) EN: difficult to understand FR:
ฟังไม่ได้ศัพท์[v. exp.] (fang mai dā) EN: fail to understand FR:
ฟังออก[v.] (fang-øk) EN: understand FR: comprendre
ฟังรู้เรื่อง[v. exp.] (fang rū reū) EN: understand FR:
จับความ[v.] (japkhwām) EN: understand ; catch one's drift FR:
เก็บใจความจาก[v. exp.] (kep jaikhwā) EN: understand the gist of FR:
เก๊ต[v.] (ket) EN: get ; understand FR: saisir
เข้าใจ[v.] (khaojai) EN: understand ; comprehend ; apprehend ; grasp ; see ; get it (inf.) FR: comprendre ; saisir ; appréhender ; piger (fam.) ; voir
เข้าใจไขว้เขว[v. exp.] (khaojai khw) EN: misconstrue ; misunderstand ; understand inaccurately FR:
เข้าใจไม่ยาก[v. exp.] (khaojai mai) EN: be not difficult to understand FR: ne pas être difficile à comprendre
เข้าใจง่าย[v. exp.] (khaojai ngā) EN: understand easily ; easily understood FR: comprendre aisément ; être facile à comprendre
เข้าใจง่าย[adj.] (khaojai ngā) EN: easy to understand FR:
เข้าใจว่าอย่างไร[xp] (khaojai wā ) EN: what do you make of that? ; what do you understand by that? FR:
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension FR: être difficile à comprendre
เข้าใจยาก[adj.] (khaojai yāk) EN: difficult to understand FR:
เข้าถึง[v.] (khaotheung) EN: understand ; connect (with) ; comprehend FR:
คิดอ่าน[v.] (khit-ān) EN: understand ; think of a way ; use one's head ; be sensible FR:
กระดิกหู[v.] (kradikhū) EN: understand clearly ; know well FR:
ไม่เข้าใจ[v. exp.] (mai khaojai) EN: not understand ; not know ; I don't understand ; I don't get it ; I don't see it FR: ne pas comprendre ; je ne comprends pas
ไม่มีหัว[xp] (mai mī hūa) EN: have no tricks of ; be not skillful ; not understand FR:
ไม่รู้เรื่อง[v. exp.] (mai rū reūa) EN: do not understand a word FR: ne pas être au courant ; ignorer
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
ปฏิเวธ[v.] (patiwēt) EN: attain enlightenment ; understand throrughly FR:
พึงเข้าใจว่า[v. exp.] (pheung khao) EN: should understand that FR: devoir comprtendre que
พูดกันไม่รู้เรื่อง [v. exp.] (phūt kan ma) EN: be unable to understand each other FR: parler sans se comprendre
พูดเป็นนัย[v. exp.] (phūtpennai) EN: intimate ; hint ; insinuate ; imply ; give s.o. to understand FR: insinuer ; laisser entendre ; sous-entendre ; faire allusion
เรียนรู้ [v.] (rīenrū) EN: learn ; learn how ; understand ; study ; read up ; mug up FR: apprendre ; comprendre ; étudier ; s'instruire ; s'initier à
รู้[v.] (rū) EN: know ; understand ; be aware of ; realise FR: connaître ; savoir ; apprendre
รู้ดี[v. exp.] (rū dī) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand FR: connaître bien ; savoir parfaitement
รู้กัน[v. exp.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory ; understand each other FR:
รู้เรื่อง[v. exp.] (rū reūang) EN: understand ; see ; know FR: être au courant ; savoir

understand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwerverständlich {adj}difficult to understand
überschaubar {adj}easily understandable
Völkerverständigung {f}understanding among nations
verständlich {adj} | verständlicher | am verständlichstenunderstandable | more understandable | most understandable
Rollenverständnis {n}understanding of one's role
verständnisvoll {adj} | verständnisvoller | am verständnisvollstenunderstanding | more understanding | most understanding
Einvernehmen {n}understandings
Verständigkeit {f}understanding
Verstehen {n}understanding
missverstehen | missverstehend | missverstanden | er/sie missversteht | ich/er/sie missverstandto misunderstand {misunderstood; misunderstood} | misunderstanding | misunderstood | he/she misunderstands | I/he/she misunderstood
unverständig {adj}ignorant; without understanding
verständig {adj}reasonable; sensible; understanding
verständlich {adv}understandingly
verstehen; begreifen | verstehend; begreifend | verstanden; begriffen | er/sie versteht; er/sie begreift | ich/er/sie verstand; ich/er/sie begriff | er/sie hat/hatte verstanden; er/sie hat/hatte begriffen | ich/er/sie verstünde; ich/er/sie begriffeto unde{understood; understood} | understanding | understood | understands | I/he/she understood | he/she has/had understood | I/he/she would understood
Verständlichkeit {f}understandability
Verständlichkeit {f}understandableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า understand
Back to top