ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dim-witted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dim-witted*, -dim-witted-

dim-witted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傻乎乎[shǎ hū hū, ㄕㄚˇ ㄏㄨ ㄏㄨ, 傻乎乎] feeble-minded; dim-witted

dim-witted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もっさり[, mossari] (adv,vs) (1) unfashionable; lacking style; (2) dim-witted; slow
血の巡りが悪い[ちのめぐりがわるい, chinomegurigawarui] (exp) dim-witted; slow to catch on
血の巡りの悪い[ちのめぐりのわるい, chinomegurinowarui] (exp) dim-witted; slow to catch on
頭の足りない[あたまのたりない, atamanotarinai] (exp,adj-i) half-baked; dim-witted; meatheaded
頭の鈍い[あたまのにぶい, atamanonibui] (exp,adj-i) dim-witted; airheaded; bird-brained; dim; dullard; blockheaded

dim-witted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมองทึบ[adj.] (samøng theu) EN: thickheaded ; dim-witted FR:
ทึ่ม[adj.] (theum) EN: dumb ; stupid ; thick-headed ; dim-witted ; dull FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dim-witted
Back to top