ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perceptive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perceptive*, -perceptive-

perceptive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perceptive (adj.) ซึ่งสามารถหยั่งรู้ See also: ซึ่งสามารถเข้าใจได้, ซึ่งสามารถรับรู้ได้ Syn. prehensile, shrewd Ops. unperceptive
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาต่ำ (adj.) not perceptive Syn. ตาไม่ถึง
ตาไม่ถึง (adj.) not perceptive
เฉลียว (v.) be perceptive See also: discern, have an intuition, be shrewd, realize suddenly Syn. มีไหวพริบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think you can appreciate that a good reporter... has to win the confidence and trust of people... if he's to write anything perceptive about them.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าคุณสามารถชื่นชม ที่เป็นนักข่าวที่ดี ... {\cHFFFFFF}มีที่จะชนะความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของผู้คน ... {\cHFFFFFF}ถ้าเขาจะเขียนอะไร เข้าใจเกี่ยวกับพวกเขา
I've never read anything perceptive about me.{\cHFFFFFF}ฉันไม่เคยอ่านอะไร เข้าใจเกี่ยวกับฉัน
You said some very perceptive things.You said some very perceptive things.
How very perceptive of you, Merlin.นั่นเป็นการหยั่งรู้ของเจ้าหรือ เมอร์ลิน
Very perceptive of you.มองได้ทะลุปรุโปร่งดี
I may have passed out last night, but I was still perceptive enough to pick up on those sparks.ฉันอาจจะสลบไปเมื่อคืน แต่ฉันยังมีสติพอในการ สังเกตถึงการสปาร์คกัน
She's a very perceptive woman.หล่อนเป็นผู้หญิงที่เข้าใจผู้อื่นดีมาก
No, sir, actually, I have a very high regard for how perceptive you are.ไม่ครับ อันที่จริง ผมมีความใส่ใจสูง ว่าคุณมีการรับรู้มากแค่ไหน
Well, she wasn't that perceptive when it came to her husband.เธอไม่รู้เลยสินะ ว่าตอนนั้นสามีเธอกำลังจะทำอะไร
That's very perceptive of you, sir.เป็นสายตาแหลมคมมากของท่านครับ
You are an extraordinary gifted and perceptive young man.คุณเป็นคนหนุ่มที่มีพรสวรรค์ และเข้าใจอะไรได้ดี
She tells me you're very perceptive.เธอบอกผมว่าคุณเข้าใจได้ดี

perceptive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锐敏[ruì mǐn, ㄖㄨㄟˋ ㄇㄧㄣˇ, 锐敏 / 銳敏] acute; astute; perceptive
乖觉[guāi jué, ㄍㄨㄞ ㄐㄩㄝˊ, 乖觉 / 乖覺] perceptive; alert; clever; shrewd
[mèi, ㄇㄟˋ, 眛] blind; imperceptive
机警[jī jǐng, ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ, 机警 / 機警] perceptive; astute; sharp; sharp-witted; vigilant; alert

perceptive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一を聞いて十を知る[いちをきいてじゅうをしる, ichiwokiitejuuwoshiru] (exp,v5r) to understand everything from only one part; to be perceptive
物分り;物分かり;物わかり[ものわかり, monowakari] (n) understanding (of people's circumstances and feelings); perceptiveness; sympathy; wisdom
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P)

perceptive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
เฉลียว[adj.] (chalīo) EN: perceptive FR: vif ; prompt
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalā) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute ; ingenious FR: perspicace ; sagace ; intelligent

perceptive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffassungsgabe {f}perceptive faculty
Wahrnehmungsvermögen {n}perceptive faculty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perceptive
Back to top