ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brain*, -brain-

brain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brain (n.) สมอง See also: มันสมอง
brain (n.) สติปัญญา
brain (n.) ความฉลาด Syn. intelligence
brain doctor (n.) นักประสาทวิทยา
brain-dead (adj.) สมองและส่วนสำคัญไม่ทำงาน
brain-dead (adj.) โง่เง่ามาก
brain-teaser (n.) ปัญหาที่ยากแต่ก็สนุกที่จะหาทางแก้
brain-teaser (sl.) ปริศนา See also: ปัญหา
brain-twister (sl.) ปริศนา See also: ปัญหา
braincase (n.) กะโหลก Syn. skull
brainchild (n.) ความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์
brainless (adj.) โง่ Syn. ไม่มีสมอง
brainpower (n.) สติปัญญา See also: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา Syn. IQ, wit Ops. ignorance, stupidity
brainstorm (n.) การถกเถียงอย่างเปิดเผย
brainstorm (vi.) ถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา Syn. confer
brainstorm (adj.) เกี่ยวกับการถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
brainstorm (n.) กระแสประสาท See also: ความคิด
brainstorming (n.) การระดมความคิด
brainwash (vt.) ล้างสมอง See also: ชักจูงให้เชื่อตามที่พูด Syn. proselytize
brainwash (n.) การล้างสมอง See also: การชักจูงให้เชื่อตามที่พูด
brainwave (n.) ความคิดดีที่นึกได้ทันที Syn. brainstorm
brainy (adj.) ฉลาดมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
brain(เบรน) {brained,braining,brains} n. สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาดมาก vt. ตีหัวสมองของ
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
brain-wash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
brainwash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainy(เบร'นี) adj. มีปัญญา,ฉลาด, See also: braininess n. ดูbrainwash, Syn. smart,intelligent
English-Thai: Nontri Dictionary
brain(n) สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาด
brainless(adj) ไม่มีสมอง,โง่,ไม่มีปัญญา,ปัญญาทึบ
brainwash(n) การล้างสมอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brain drainการสูญเสียคนชั้นมันสมอง, คนชั้นมันสมองหน่ายหนี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
brainwashingการล้างสมอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brainสมอง [TU Subject Heading]
Brainstormการระดมสมอง [การจัดการความรู้]
Brainstormingการระดมสมอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
. (n.) brain
ขมอง (n.) brain See also: head Syn. สมอง
มันสมอง (n.) brain Syn. .
สมอง (n.) brain Syn. ขมอง, มันสมอง
สมองไหล (n.) brain drain
สมองไหล (n.) brain drain
สมองไหล (v.) brain drain
ประสาทสมอง (n.) brain nerve
คลื่นสมอง (n.) brain wave
คลังสมอง (n.) brains See also: head Syn. สมอง, หัว
คลังสมอง (n.) brains See also: head
สมอง (n.) brains See also: head, intelligence, intellect, wit Syn. ปัญญา, ความคิด, สติปัญญา
หัว (n.) brains See also: head Syn. สมอง
ระดมความคิด (v.) brainstorm Syn. ระดมความคิดเห็น
ระดมความคิดเห็น (v.) brainstorm Syn. ระดมความคิด
ระดมสมอง (v.) brainstorm Syn. ระดมความคิด, ระดมความคิดเห็น
การระดมความคิดเห็น (n.) brainstorming Syn. การระดมความเห็น
การระดมความเห็น (n.) brainstorming Syn. การระดมความคิดเห็น
การระดมความเห็น (n.) brainstorming
การระดมสมอง (n.) brainstorming Syn. การระดมความเห็น, การระดมความคิดเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't want you poisoned their brains with this nonsenseฉันไม่อยากให้คุณล้างสมองพวกเขาด้วยเรื่องไร้สาระนี่
In order to survive in this world, you have to use your brainเพื่อที่จะอยู่ให้รอดในโลกใบนี้ เธอต้องใช้สมองหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the brain drain.มันคือสมองไหล การระบายน้ำใน สมองของเขา
Of skin and guts and fortitude Of brain and brawn and guileของสมองและกล้ามเนื้อและ อุบาย
They don't have the brain to hold our illusions.สมองมันหยาบจนเราสะกดไม่ได้
Your brain is going soft from playing with that girl.สมองของคุณจะอ่อนนุ่มจากการเล่นกับผู้หญิงที่
Metal damage, brain damage?ความเสียหายโลหะ ความเสียหายของสมอง?
They have not one brain among them. Except one...พวกมันไม่มีสมองเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นคนเดียว...
We'll see if our computer brain surgeon and psychiatrist can put Hal back together again.เราจะดูว่าศัลยแพทย์ คอมพิวเตอร์สมองของเราและ จิตแพทย์สามารถใส่ แฮล กลับมารวมกันอีกครั้ง ที่จะบอกความจริงกับคุณ
The brain is the engine, Sarah, the motor that drives them.สมองก็คือเครื่องยนต์ ซาร่า สมองเป็นตัวขับเคลื่อน
There's nothing left of the corpse but brain and limbs, and still it functions.ไม่เหลืออะไร ยกเว้นสมอง กับซี่โครง แต่มันยังทำงานได้
The brain itself is an electrical machine. It's nothing but a machine.สมองของเราก็เหมือนกับเครื่องกลไฟฟ้านั่นแหล่ะ
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents.เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน
And we have found out that sometimes the brain malfunctions.และบางครั้งเราพบว่าสมองทำงานผิดปกติ

brain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人才外流[rén cái wài liú, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄨㄞˋ ㄌㄧㄡˊ, 人才外流] brain drain
大脑死亡[dà nǎo sǐ wáng, ㄉㄚˋ ㄋㄠˇ ㄙˇ ㄨㄤˊ, 大脑死亡 / 大腦死亡] brain dead
大脑比喻[dà nǎo bǐ yù, ㄉㄚˋ ㄋㄠˇ ㄅㄧˇ ㄩˋ, 大脑比喻 / 大腦比喻] brain metaphor
才外流[cái wài liú, ㄘㄞˊ ㄨㄞˋ ㄌㄧㄡˊ, 才外流] brain drain
脑力激荡法[nǎo lì jī dàng fǎ, ㄋㄠˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄉㄤˋ ㄈㄚˇ, 脑力激荡法 / 腦力激盪法] brain storming
失语[shī yǔ, ㄕ ㄩˇ, 失语 / 失語] loss of speech (e.g. as a result of brain damage); aphasia
延髓[yán suǐ, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˇ, 延髓] medulla oblongata (part of hind brain continuing the spinal chord)
外侧裂周区[wài cè liè zhōu qū, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄡ ㄑㄩ, 外侧裂周区 / 外側裂周區] perisylvian (the part of the brain surrounding the lateral sulcus or Sylvian fissure), involved in speech
传入神经[chuán rù shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄨˋ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 传入神经 / 傳入神經] afferent nerve (transmitting in to the brain); afferent neuron
角回[jiǎo huí, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄟˊ, 角回] angular gyrus (convolution of the brain)
基底动脉[jī dǐ dòng mài, ㄐㄧ ㄉㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, 基底动脉 / 基底動脈] basilar artery (central artery of the brain)
大脑[dà nǎo, ㄉㄚˋ ㄋㄠˇ, 大脑 / 大腦] brain; cerebrum
洗脑[xǐ nǎo, ㄒㄧˇ ㄋㄠˇ, 洗脑 / 洗腦] brainwash
缺心少肺[quē xīn shǎo fèi, ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄣ ㄕㄠˇ ㄈㄟˋ, 缺心少肺] brainless; stupid
[nǎo, ㄋㄠˇ, 脑 / 腦] brain
脑子[nǎo zi, ㄋㄠˇ ㄗ˙, 脑子 / 腦子] brains; mind
小脑[xiǎo nǎo, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄠˇ, 小脑 / 小腦] cerebellum (part of the brain)
传出神经[chuán chū shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 传出神经 / 傳出神經] efferent nerve (transmitting out from the brain); efferent neuron; motor nerve
外侧沟[wài cè gōu, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄍㄡ, 外侧沟 / 外側溝] lateral sulcus or Sylvian fissure (a main division of the brain)
外侧裂[wài cè liè, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 外侧裂 / 外側裂] lateral sulcus or Sylvian fissure (a main division of the brain)
脑回[nǎo huí, ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˊ, 脑回 / 腦回] lobe of the brain
脑膜[nǎo mó, ㄋㄠˇ ㄇㄛˊ, 脑膜 / 腦膜] meninx; meninges; membranes lining the brain
纵纹[zòng wén, ㄗㄨㄥˋ ㄨㄣˊ, 纵纹 / 縱紋] stria longitudinalis (in the brain)
智囊机构[zhì náng jī gòu, ㄓˋ ㄋㄤˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 智囊机构 / 智囊機構] thinktank; brains trust

brain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
クールー[, ku-ru-] (n) kuru (degenerative brain disease usually associated with New Guinean cannabalism)
ブレーントラスト[, bure-ntorasuto] (n) brain trust
[はし, hashi] (n,adj-no) pons (pontes); pons Varolii; pontine; part of the brain stem (links the medulla oblongata and cerebellum with the midbrain)
猿腦[えんのう, ennou] (n) (obsc) monkey brain (eaten as a delicacy, medicine, etc.)
第八脳神経[だいはちのうしんけい, daihachinoushinkei] (n) eighth brain nerve; nervus vestibulocochlearis; vestibulocochlear nerve
脳ヘルニア[のうヘルニア, nou herunia] (n) brain herniation; cerebral herniation; encephaloma; exencephaly
脳低体温療法[のうていたいおんりょうほう, nouteitaionryouhou] (n) therapeutic hypothermia for brain injury
脳内出血[のうないしゅっけつ, nounaishukketsu] (n) brain hemorrhage; brain haemorrhage
脳炎[のうえん, nouen] (n,adj-no) brain inflammation; encephalitis; nephritis; (P)
脳生理学[のうせいりがく, nouseirigaku] (n) brain physiology
軟膜[なんまく, nanmaku] (n,adj-no) pia mater (membranes surrounding the brain and spinal cord)
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity)
高次脳機能障害[こうじのうきのうしょうがい, koujinoukinoushougai] (n) higher brain dysfunction
アイデアラッシュ[, aidearasshu] (n,vs) brainstorming (wasei
おたんこなす[, otankonasu] (n) fool; twit; idiot; bird-brain
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence
ブレーン(P);ブレイン[, bure-n (P); burein] (n) brain; (P)
ブレーンウォッシング[, bure-n'uosshingu] (n) brainwashing
ブレーンストーミング[, bure-nsuto-mingu] (n) brainstorming
ブレインストーム;ブレーンストーム[, bureinsuto-mu ; bure-nsuto-mu] (n) brainstorm
ブレスト[, buresuto] (n) (1) breast; (2) (abbr) breast stroke; (3) (abbr) brainstorming; (P)
中脳[ちゅうのう, chuunou] (n) midbrain; mesencephalon
前脳[ぜんのう, zennou] (n,adj-no) forebrain; prosencephalon
後脳[こうのう, kounou] (n) rhombencephalon; hindbrain
心を砕く[こころをくだく, kokorowokudaku] (exp,v5k) to rack one's brains; to wrack one's brains
思いあぐねる;思い倦ねる[おもいあぐねる, omoiaguneru] (v1) to think something over and over; to rack one's brains; to be at a loss
慌て者[あわてもの, awatemono] (n) scatterbrain; absent-minded person
洗脳[せんのう, sennou] (n,vs) brainwashing; (P)
糞惚け[くそぼけ;クソボケ, kusoboke ; kusoboke] (n) (uk) (derog) shit for brains
考えの浅い人[かんがえのあさいひと, kangaenoasaihito] (n) shallow-brained person
能無し;能なし[のうなし, nounashi] (n) (1) incompetence; ne'er-do-well; (adj-no) (2) incompetent; dimwitted; brainless
脳ドック[のうドック, nou dokku] (n) (from "brain dry-dock") (See 人間ドック) examinatinon with MRI, MRA, etc. to check for aneurysms and other problems
脳梗塞;脳硬塞;脳こうそく[のうこうそく, noukousoku] (n) stroke (blocked blood vessel in brain); cerebral infarction
脳死移植[のうしいしょく, noushiishoku] (n) organ transplant from a brain-dead donor
脳筋[のうきん, noukin] (n) (sl) muscle-brain; meathead; hot-blooded idiot; person who charges in before thinking
菱脳[りょうのう, ryounou] (n,adj-no) (See 後脳) rhombencephalon; hindbrain
視覚野[しかくや, shikakuya] (n) visual area (of the brain); visual cortex
[はち, hachi] (n) (1) bowl; pot; basin; (2) flowerpot; (3) crown; brainpan; (P)

brain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารสมอง[n. exp.] (āhān samøng) EN: brain food ; intellectually stimulating FR:
เด็กพิการทางสมอง[n. exp.] (dek phikān ) EN: child with brain damage FR:
เห็ดสมองวัว[n. exp.] (het samøng ) EN: brain mushroom ; Gyromitra esculenta FR:
การอภิปรายแบบระดมสมอง[n. exp.] (kān aphiprā) EN: brain storming FR:
ก้านสมอง[n. exp.] (kān samøng) EN: brainstem ; brain stem FR: tronc cérébral [m]
ขมอง[n.] (khamøng) EN: brain ; head FR: cerveau [m]
ขึ้นสมอง[v.] (kheunsamøng) EN: be on one's mind ; keep running through one's mind ; be embedded in one' s memory ; spread to the brain FR:
ขี้เกียจคิด[v. exp.] (khī kīet kh) EN: have a lazy brain FR:
ไม่มีความคิด[xp] (mai mī khwā) EN: have no brain FR: être sans jugement ; ne pas avoir d'avis ; sans avis
มันสมอง[n.] (mansamøng) EN: brain ; intellect ;intelligence ; brain power FR:
ประสาทสมอง[n. exp.] (prasāt samø) EN: brain nerve FR:
โรคเนื้องอกสมอง ; โรคเนื้องอกในสมอง[n. exp.] (rōk neūa-ng) EN: brain tumor FR: tumeur au cerveau [f]
โรคสมอง[n.] (rōksamøng) EN: cerebropathy ; brain fag FR:
สมอง[n.] (samøng) EN: brain FR: cerveau [m]
สมองฝ่อ[n.] (samøngfø) EN: cerebral atrophy ; brain atrophy FR: atrophie cérébrale [f]
สมองมนุษย์[n. exp.] (samøng manu) EN: human brain FR: cerveau humain [m]
เซลล์สมอง[n. exp.] (sel samøng) EN: brain cells FR: cellules du cerveau [fpl]
ใช้สมอง[v. exp.] (chai samøng) EN: use one's brains ; rack one's brains FR:
เด๋อด๋า[adj.] (doēdā) EN: scatterbrained ; flighty FR:
ฟุ้งซ่าน[adj.] (fungsān) EN: flighty ; scatter-brained FR:
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover FR:
หัวสมอง[n. exp.] (hūa samøng) EN: brains FR:
การล้างสมอง[n.] (kān lāng sa) EN: brainwashing FR: lavage de cerveau [m]
การระดมความคิด[n. exp.] (kān radom k) EN: brainstorming FR: brainstorming [m] (anglic.)
การระดมความคิดเห็น[n. exp.] (kān radom k) EN: brainstorming FR:
การระดมสมอง[n. exp.] (kān radom s) EN: brainstorming FR: brainstorming [m] (anglic.)
กึ๋น[n.] (keun) EN: intelligence ; smarts ; common sense ; brains FR:
คิดจนหัวจะระเบิด[v. exp.] (khit jon hū) EN: rack one's brains FR:
คิดจนหัวจะแตก[v. exp.] (khit jon hū) EN: rack one's brains FR:
คลังสมอง[n. exp.] (khlang samø) EN: storehouse of knowledge ; brains ; braintrust FR:
เคลิ้ม[adj.] (khloēm) EN: forgetful of oneself ; absent-minded ; scatterbrained ; abstracted FR: perdu dans ses pensées
กูดตั่ง[n. exp.] (kūt tang) EN: Brainea insignis FR: Brainea insignis
ล้างสมอง[v. exp.] (lāng samøng) EN: brainwash FR: faire un lavage de cerveau
เลือดออกในก้านสมอง[n. exp.] (leūat øk na) EN: brainstem hemorrhage ; brains tem hemorrhage FR:
เลินเล่อ[adj.] (loēnloē) EN: careless ; heedless ; negligent ; scatterbrained FR: négligent ; insouciant
ไม่เลินเล่อ[adj.] (mai loēnloē) EN: scatterbrained FR:
ไม่รอบคอบ[X] (mai røpkhøp) EN: scatterbrained FR:
ไม่เต็มเต็ง[adj.] (mai temteng) EN: nutty ; crackbrained ; having a screw loose FR:
งานใช้สมอง[n. exp.] (ngān chai s) EN: brainwork FR: travail intellectuel [m]
เง่า[adj.] (ngao) EN: stupid ; foolish ; unintelligent ; brainless ; dense ; dim ; half-witted ; moronic ; obtuse ; simple ; simple-minded FR: bête ; sot

brain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehirnerschütterung {f} [med.]cerebral concussion; brain concussion
Hirnkoralle {f} (Favia spp.; Favites spp.) [zool.]closed brain coral
Abwanderung {f} von hochqualifizierten Arbeitskräftenbrain drain
Beratergruppe {f}brain trust
Brain-Truster {m}brain truster [Am.]
Gehirnwäsche {f}brain washing
Geistesarbeit {f}brain work
Geistesprodukt {n}brainchild
Hirnrinde {f} [anat.]cortex (of brain); cerebral cortex
Expertengremium {n}braintrust

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brain
Back to top