ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้อ*, -ต้อ-

ตอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอ (n.) stump See also: stub, stubble, butt, end Syn. โคน
ตอ (n.) base See also: foot, root, remain, bottom Syn. โคน
ตอ (n.) thin bamboo-stripes See also: bamboo strips
ตอ (v.) hammer See also: nail, pound, drive, knock Syn. ตี
ตอ (v.) prod (a cow) See also: spur (a horse)
ตอ (n.) a kind of knife
ตอกกลับ (v.) retort See also: reply, react, repose, answer back Syn. โต้กลับ, ตอบโต้, สวนกลับ, สวนตอบ, ย้อนกลับ, ย้อน
ตอกตรา (v.) seal See also: affix a seal, stamp Syn. ประทับ, กดตรา, ตีตรา
ตอกย้ำ (v.) emphasize See also: stress Syn. เน้น, ย้ำ
ตอกหน้า (v.) refute See also: rebut, hit back, strike back
ตองกราย (n.) Spotted featherback See also: Notopterus chitala Syn. หางแพน
ตอ (v.) reproach See also: satirize, ridicule, dress someone down, mock, blame, rebuke Syn. เหน็บแนม, พูดถากถาง
ตอ (v.) nibble See also: snap, bite Syn. ฮุบ
ตอ (n.) Croton tiglium Linn. Syn. ต้นตอด, ต้นสลอด
ตอ (clas.) section See also: section, part, passage, paragraph, division Syn. ชุด, วรรค, ท่อน, ระยะ
ตอ (prep.) period See also: at Syn. เวลา, ช่วง
ตอ (conj.) when Syn. เมื่อ
ตอ (n.) part See also: portion, section, passage, paragraph Syn. ส่วน
ตอ (v.) castrate See also: spay Syn. ทำหมัน
ตอ (v.) castrate See also: layer
ตอนกลาง (n.) middle See also: central, neutral, median Syn. ใจกลาง, ตรงกลาง
ตอนกลางคืน (n.) at night See also: during the night, in the night, by night, night-time, during nighttime Syn. ตอนค่ำ Ops. ตอนกลางวัน
ตอนกลางวัน (n.) daytime See also: during the day, in day time Ops. ตอนกลางคืน
ตอนกิ่ง (v.) graft See also: incorporate, join
ตอนค่ำ (n.) dusk See also: sunset, evening, nightfall, night-time Syn. เวลาค่ำ, ค่ำๆ, ตอนกลางคืน Ops. ตอนเช้ามืด
ตอนจบ (n.) end See also: terminate Syn. ตอนอวสาน
ตอนดึก (n.) late at night See also: depth of night, far into the night Syn. กลางดึก, ดึกดื่น Ops. ตอนเช้า
ตอนต้น (n.) first part See also: beginning part Syn. ตอนแรก, ช่วงต้น, ระยะต้น Ops. ตอนหลัง, ตอนท้าย, ตอนจบ
ตอนต้นๆ (n.) beginning Syn. เริ่มแรก, ตอนแรกๆ Ops. ปลายมือ
ตอนท้าย (n.) end See also: at the end, towards the end, extreme Syn. ส่วนท้าย, ช่วงท้าย Ops. ตอนแรก, ตอนต้น
ตอนที่ (prep.) when See also: while, as Syn. ขณะที่, ในระหว่างที่
ตอนนั้น (adv.) at that time See also: then, by then, in those days, during those days Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น
ตอนนั้น (adv.) at that time See also: then, by then, in those days, during those days Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น
ตอนนี้ (adv.) now See also: then, at present, at this time, right now, at this moment Syn. ทันที, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ช่วงนี้
ตอนนี้ (adv.) now See also: then, at present, at this time, right now, at this moment Syn. ทันที, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ช่วงนี้
ตอนบ่าย (n.) afternoon See also: p.m. Ops. ตอนเช้า
ตอนปลาย (n.) at the end See also: in the end, at last, finale Syn. ปลายสุด, ส่วนปลาย, ข้างท้าย
ตอนปลาย (n.) at the end See also: in the end, at last, finale Syn. ปลายสุด, ส่วนปลาย, ข้างท้าย
ตอนย่อย (n.) indentation See also: new paragraph Syn. ตอน, ข้อความย่อย, บท
ตอนสาย (adv.) late in the morning Syn. ตอนสายๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
grand finaleตอบจบ,แบบสุดยอด
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)
abbeville(แอบ' บีวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acoustic memoryหน่วยความจำเชิงเสียงเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สายหน่วงเสียง (acoustic delay line) ซึ่งใช้ปรอทหรือ ควอร์ทซ์ (quartz) เป็นสื่อ
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
aliphatic(แอลลิแฟท' ทิค) adj., chem. เกี่ยวกับอินทรีสารประกอบที่มีอะตอมของคาร์บินติดกันเป็นแนว (paraffins, olefins)
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
alkylation(แอลคิเล' ชัน) chem. การแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนในอินทรียสารประกอบด้วย alkyl group, การเติมพาราฟินลงใน olefin
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
alphabetic codeรหัสตัวอักษร เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
alps(แอลพฺ') n. เทือกเขาแอลพ์ในยุโรปตอนใต้
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
altair(แอล' แทร) 1. ชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Aquilla (a fires-magnitude star) 2. เป็นยี่ห้อของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือพีซี (personal computer) รุ่นแรก ๆ ยี่ห้อหนึ่ง โด่งดังมาก่อนเครื่องยี่ห้อแอปเปิล (Apple) หรือ ไอบีเอ็ม (IBM)
English-Thai: Nontri Dictionary
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่าย
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
answer(n) คำตอบ,ผลลัพธ์,คำแก้ตัว
answerable(adj) รับผิดชอบ,ที่แก้ได้,ที่ตอบได้
asphalt(n) ยางมะตอ
aster(n) ดอกแอสเตอร์
atom(n) อะตอม,ปรมาณู,ละออง,อนุภาค
atomize(vt) แยกเป็นอะตอม,ทำให้เป็นละออง
award(n) รางวัล,สิ่งตอบแทน
bandy(vt) ส่งไปส่งมา,โต้ตอ
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
bullock(n) วัวตัวผู้,วัวตอน,วัวหนุ่ม
bunting(n) ตอม่อ,ธง
carburettor(n) คาร์บูเรเตอร์
butt(n) ด้าม,ก้นบุหรี่,ตอไม้,เป้า,ไหสุรา,ถังเหล้า
capon(n) ไก่ตอ
cardigan(n) เสื้อสเวตเตอร์ถัก
castrate(vt) ตอนสัตว์
catechise(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอ
catechism(n) การสอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอ
catechize(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอ
ceremonial(adj) เกี่ยวกับพิธี,เป็นทางการ,เกี่ยวกับพิธีรีตอ
chapter(n) บท,ตอน,สาขา,คณะสงฆ์
chopper(n) ผู้สับ,คนตัด,ผู้ฟัน,มีด,บังตอ,ขวาน
cleat(n) ราวเกาะ,ตอม่อ,เสาหลัก,พุก,หลักผูกเชือก
cleaver(n) มีด,บังตอ,ขวาน,เครื่องมือผ่า
clinch(n) การรัดแน่น,การตอกติด,การยึดติด
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
column(n) เสาหิน,เสาปูน,แนว,แถวตอน,ปล่อง,คอลัมน์
compartment(n) ห้อง,ช่องว่าง,ตอน,ส่วนที่แยกออก,ลักษณะต่างหาก
compensate(vt) ชดเชย,ทดแทน,ทำให้เท่ากัน,ตอบแทน
compensation(n) ค่าทดแทน,ค่าชดเชย,ค่าตอบแทน,การตอบแทน
computer(n) เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ
conclusive(adj) ขั้นสุดท้าย,เป็นข้อสรุป,ตอนจบ
helicopter(n) เฮลิคอปเตอร์
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
correspond(vi) โต้ตอบทางจดหมาย,ตรงกัน,ลงรอยกัน,มีลักษณะเช่นเดียวกัน
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
correspondent(n) ผู้โต้ตอบจดหมาย,ลูกค้า,ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,สิ่งที่คู่กัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emasculateตอน (เพศชาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
episodeตอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
lowerตอนล่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nunc pro tunc (L.)ตอนนี้แทนตอนนั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stumpตอ, โคนตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swageตอกทำแบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
upperตอนบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abortยกเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access๑. เข้าถึง๒. การเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access armก้านเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access keyกุญแจการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access mechanismกลไกการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access method๑. วิธีเข้าถึง๒. โปรแกรมสำหรับเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access timeช่วงเวลาเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accountบัญชีผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accounting machineเครื่องทำบัญชี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accuracyความแม่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acknowledgementการตอบรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acoustic memory; acoustic storeหน่วยความจำเชิงเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acronymรัสพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
actual codeรหัสจริง [มีความหมายเหมือนกับ absolute code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Ada(ภาษา)เอดา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adapterตัวปรับต่อ, ตัวปรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
addendตัวบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adder๑. เครื่องบวก๒. วงจรบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
additionการบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
addressเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ADP (automatic data processing)เอดีพี (การประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aggregationภาพรวมกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alabasterหินอะลาบาสเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ALGOL (ALgorithmic Language)(ภาษา)อัลกอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
algorithmขั้นตอนวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aliasสมนาม [อ่านว่า สะมะนาม] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
all-purpose computer; general-purpose computerคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
allocateจัดสรร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetชุดตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic-ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic codeรหัสตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic stringสายตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Castrateตอน [การแพทย์]
Chapterตอน, ส่วน, บทหนึ่งของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abortยกเลิกสั่งเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน [คอมพิวเตอร์]
abutmentabutment, ตอม่อริม (สะพาน), ฐานยัน (เขื่อน) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Access timeเวลาเข้าถึงเวลาที่คอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ [เศรษฐศาสตร์]
Acetate Ionsอาซีเตทไอออน, อาซีเตตอิออน [การแพทย์]
Acetylcholinesteraseเอ็มไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส, อะเซทิลโคลิเนสเทอเรส, อาซีติลคอลีนเอสเทอเรส, อะซีติลโคลีนเอสเตอเรส, เอนไซม์, อะซีติย์ลโคลีนเอสเตอเรส, น้ำย่อยเซทีลโคลีนเอสเทอเรส, เอ็นซัยม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส [การแพทย์]
Actinometerแอคทินอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Active windowวินโดว์ใช้งานในขณะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Adaptorตัวปรับต่อแผงวงจรสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์เพื่อให้พ่วงต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Adductor Brevisแอดดัคเตอร์เบรวิส [การแพทย์]
Adjustable cistern barometerบารอมิเตอร์แบบปรับ แต่งระดับปรอทในกระปุก [อุตุนิยมวิทยา]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Ahchor pile เสาเข็ม เสาที่ตอกหรือหล่ออยู่ในดินเพื่อรับน้ำหนัก บรรทุกของอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Ajax (Web site development technology)เอแจ็กซ์ (เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์) [คอมพิวเตอร์]
Aldosteroneแอลโดสเตอโรน, ฮอร์โมน; อัสโดสเตอโรน; แอลโดสตีโรน; ฮอร์โมนแอลโดสเตอโรน; แอลโดสเตอโรน; แอลโดสตีโรน; ฮอร์โมนอัลโดสเตอโรน; อัลโดสเตโรน [การแพทย์]
Algorithmขั้นตอนวิธีลำดับการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Aliphatic อะลิฟาทิก สารประกอบอินทรีย์ซึ่งอะตอมของคาร์บอนมีโครง สร้างแบบลูกโซ่เปิด ประกอบด้วยพาราฟิน โอเลฟิน และ อะเซทิลีนไฮโดรคาร์บอนและอนุมูล [สิ่งแวดล้อม]
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkaneแอลเคน, สารอินทรีย์ประเภทอิ่มตัวพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยวทั้งสิ้น สูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n+2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chorioallantoid Membranesเยื่อคอริโอแอแลนตอยด์,เยื่อคอริโอแอแลนตอย [การแพทย์]
Allantoinอัลแลนโตอิน, อัลลันโตอีน [การแพทย์]
alpha cell [α - cell]แอลฟาเซลล์, กลุ่มเซลล์กลุ่มเล็ก ๆ ในไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ทำหน้าที่สร้างกลูคากอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Alphanumeric charactersอักขระอักษรเลขอักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Alt keyแป้นสลับ แป้นที่ใช้คู่กับแป้นอื่นๆ เพื่อป้อนคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
amineเอมีน, สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลเกิดจากหมู่ไฮโดรคาร์บอนแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอมโมเนียเพียงหนึ่ง สอง หรือ ทั้งสามอะตอมก็ได้ เช่น อะนิลีน C6H5NH2 ไดเมทิลอามีน(CH3)2NH เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ammeterมาตรกระแสไฟฟ้า, แอมมิเตอร์, อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าในวงจร ใช้ต่ออนุกรมกับส่วนของวงจรที่ต้องการวัดกระแสไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amorphousอะมอร์ฟัส โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Analogแอนะล็อกปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้่อง [คอมพิวเตอร์]
Analog computerแอนะล็อกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ทำงานด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันขนาดต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
Androsteroneแอนโดรสเตอโรน, ฮอร์โมน; แอนโดรสเตอโรน [การแพทย์]
Anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลม หรือมาตรวัดลม [อุตุนิยมวิทยา]
Anergyกลุ่มที่ไม่ตอบสนองเลย, เสียไป, ปฏิกิริยาเป็นลบ [การแพทย์]
Angina pectorisแอนไจนา เพกตอริส [TU Subject Heading]
Answers, Shortคำตอบสั้นๆ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hammer (vt.) ตอSee also: ทุบ, ตะบัน, กระแทก, เคาะ
pound in (phrv.) ตอSee also: ตอกเข้าไป Syn. drive in, hammer in
ram (n.) ตอSee also: กระทุ้ง, กระแทก, ยัด
tack down (phrv.) ตอSee also: ยึดไว้, ผูกไว้
tamp (vt.) ตอSee also: ตอกให้แน่น
hammer down (phrv.) ตอก (ตะปูด้วยค้อน) ยึด See also: ใช้ค้อนตอกเพื่อยึด
hammer at (phrv.) ตอกด้วยค้อน See also: ทุบด้วยค้อน Syn. knock at
rivet (vt.) ตอกด้วยหมุด See also: ตรึงด้วยหมุด, ยึดด้วยหมุด Syn. bolt, screw
spike (vt.) ตอกด้วยเดือยแหลม Syn. impale, spear, spit
drive home (phrv.) ตอกตะปู Syn. ram home
drive in (phrv.) ตอกตะปู Syn. hammer in, pound in
drive into (phrv.) ตอกตะปู
nail (vt.) ตอกตะปู See also: ยึดด้วยตะปู, ตรึงด้วยตะปู, ตรึงไว้
nail back (phrv.) ตอกตะปูกลับ
nail to (phrv.) ตอกตะปูกับ See also: ตอกติดกับ Syn. nail onto
nail onto (phrv.) ตอกตะปูบน Syn. nail to
nail down (phrv.) ตอกตะปูลง Syn. peg down, pin down
punch out (phrv.) ตอกบัตรออก See also: บันทึกเวลาเลิกงาน Syn. clock out
din in (phrv.) ตอกย้ำ See also: พร่ำสอนสั่ง, สั่งสอนซ้ำซากเพื่อให้ทำ
drill into (phrv.) ตอกย้ำ See also: พร่ำสอน Syn. hammer into
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm busy at the momentตอนนี้ฉันยุ่งอยู่
Now he is needed againตอนนี้เขาเป็นที่ต้องการอีกครั้งแล้ว
Now my patience has reached its endตอนนี้ความอดทนของฉันถึงที่สุดแล้ว
Right now I'm not very good at itตอนนี้ฉันไม่เก่งมันมากนักแล้วแหล่ะ
I realize now that I have been wrongตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันผิด
Now you are free all dayตอนนี้คุณว่างตลอดทั้งวันแล้ว
Now, I am focused on pursuing my new goalsตอนนี้ฉันมุ่งความสนใจไปยังการไล่ตามเป้าหมายใหม่ของฉัน
I'm feeling healthy nowตอนนี้ฉันรู้สึกแข็งแรงดีแล้ว
Now, I'm studying at Bangkok Universityตอนนี้ ฉันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
Now he wants to grow a beardตอนนี้เขาอยากไว้หนวด
Now they don't even talk to each otherตอนนี้พวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกัน
Now, the important thing is to talk to themตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพูดกับพวกเขา
Now, leave me aloneตอนนี้ขอฉันอยู่ตามลำพังเถอะ
Now will you please get to the point?ตอนนี้คุณช่วยเข้าสู่ประเด็นหน่อยได้ไหม?
Now I really need your helpตอนนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณจริงๆ
Now it is time to imagine a better futureตอนนี้ถึงเวลาคิดถึงอนาคตที่ดีกว่าแล้ว
You are now in the position of powerตอนนี้คุณมีอำนาจแล้ว
Now I know why my cell phone bills are so highตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมบิลค่าโทรศัพท์ถึงได้แพงมากนัก
Now there's nothing to be worried aboutตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว ฉันพูดถูกไหม?
Now I'm being replaced by a young ladyตอนนี้ฉันกำลังถูกแทนที่ด้วยเด็กสาวคนหนึ่ง
Now, you can be part of the actionตอนนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการนี้
Now I can take a nap without worrying anyตอนนี้ฉันสามารถหลับสักงีบโดยไม่ต้องกังวลใดๆ ได้แล้ว
Now it's not the time to be frightened!ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องกลัวแล้ว
You may leave nowตอนนี้เธอไปได้แล้ว
I can relax a bit nowตอนนี้ฉันสามารถผ่อนคลายได้เล็กน้อย
Now is not the time to be shyตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาอาย
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
I'm sorryฉันขอโทษด้วย ฉันต้องจากคุณไปแล้วตอนนี้
I'm in the car right nowฉันอยู่ในรถตอนนี้
Sorry Mr Green can't see you nowขอโทษค่ะ คุณกรีนไม่สามารถพบคุณตอนนี้ได้
You may go in nowคุณเข้าไปได้แล้วตอนนี้
I came here when I was 20ฉันมาที่นี่ตอนอายุ 20 ปี
I started school at the age of 6ฉันเข้าโรงเรียนตอนอายุ 6 ขวบ
I usually get up at 8 o'clockฉันมักจะตื่นตอน 8 โมง
When did you get up yesterday morning?เมื่อเช้าวานนี้คุณตื่นนอนตอนไหน
I finished my work at 6 pmฉันทำงานเสร็จตอน 6 โมงเย็น
Sorry, I've got to go nowขอโทษนะ ฉันต้องไปแล้วตอนนี้
He knows how to ride a bikeเขาทราบวิธีขับมอเตอร์ไซต์
I used to take a walk in the early morningฉันเคยเดินเล่นในตอนเช้าตรู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nail a plank across the window and all your problems are over.ตอกกระดานปิดกระจกซะ แล้วปัญหาของคุณก็จะหมดไป
Now, there's an intelligent response.ตอกกลับได้หลักแหลมมาก
Get a few nails in there. Get some in the table-top.ตอกตรงนั้นอีกหน่อย ตรงนั้นด้วย
When there are vampires and miscellaneous undead out and about.ตอกมีพวกผีดูดเลือด และผีลืมหลุมพวกนั้นน่ะ
Which proves, rule number two, you never lose everythingตอกย้ำ กฏข้อที่สอง ยังไงก็ไม่อับจนหนทาง
Prickling and teasing and prodding to be fed.ตอกย้ำ ยั่วเย้า และกระตุ้น เพื่อได้รับการสนองให้เต็มอิ่ม
So remind me again why we gotta work so hard?ตอกย้ำฉันอีกสิ รู้มั้ยทำไมเราถึง ต้องทำงานหนัก?
Rubbing it in. It's very hypocritical.ตอกย้ำซ้ำเติมเนี่ย มันหน้าไหว้หลังหลอกมากเลยนะ
Violent explosion rams the big piston downตอกระเบิดลูกสูบขนาดใหญ่ลง
I had you pegged all wrong.ตอกหมุดผิดแล้วหล่ะ แฟรงกี้
Can you imagine it?ตอกเท้า เจ้านึกภาพออกไหม
Full house. Bree takes the high. Gaby gets the low.ตอง bree แต้มสูงสุด Gaby แต้มต่ำสุด
Don't look!ตองการอะไรกเอาไป อยายุงกับเธอ
Try the sparkle action of DentaPro!ตองลองทำความสะอาดกับ เดนตาโปร!
Three queens for the lady.ตองแหม่มสำหรับคุณผู้หญิง
Of course it does, nothing stays the same.ตองไดสิ ไมมีอะไรอยูเดิมตลอด
Whenever I see you, I'm full of energy.ตอที่แม่ได้เจอลูก พลังของแม่ผื้นคืนมาหมดเลยรู้มั๊ย
¶ Na-na na-na na-na ¶ตอน : Chuck Versus Santa Claus
# Na-na na-na na-na #ตอน : Chuck Versus the Colonel
# Na-na na-na na-na #ตอน : Chuck Versus the Predator
# Na-na na-na na-na #ตอน : Chuck Versus the Third Dimension 2D
Son Goku and His Friends Return!"ตอน "การกลับมาของโกคูและผองเพื่อน!"
"the loving cup" episode was the best, i think.ตอน "ถ้วยใบโปรด" คือตอนที่ดีที่สุดผมว่านะ
Booth is getting her arrest records, as well as old case files from when she was a prosecutor.ตอน "เด็กชายที่มาพร้อมคำตอบ" บูธกำลังรวบรวมประวัติ การถูกจับกุมของเธอ รวมถึงคดีเก่าๆ สมัยที่เธอเป็นอัยการ
7p.m. at boxing schoolตอน 1 ทุ่ม ที่ โรงเรียนสอนมวย
When'd you lose yours, April? - When I was 10.ตอน 10 ขวบหน่ะ มาต่อกันเลย
Eleven a.m. tomorrow at the courthouse, I know. I'll be there.ตอน 11 โมง ของพรุ้งนี้ ฉันจะรออยู่ที่บ้านโน่น
11 am, platform one.ตอน 11 โมง ชานชาลาที่ 1
11:00,12:00,1:00,2:00.ตอน 11 โมง เที่ยง บ่ายโมง บ่ายสอง
I have a Masters degree from M.I.T.ตอน 12 ขวบ นกกางเขน พยายามแย่ง ที่จัดฟันจากปากฉัน
At 1:14, Nicole posted a status update saying she's waiting for somebody to rescue her from a loveless relationship.ตอน 13.14 น. นิโคลโพสท์สเตตัสว่า เธอกำลังรอใครซักคนมาช่วยเธอ
Now we're doing the range at 1400.Go draw your weapons and stand by to move.ตอน 14.00 เตรียม พร้อมไปฝึกยิงปืน
16 years old, the beer cans in my car. "I didn't do it."ตอน 16 ปี กับกระป๋องเบียร์ในรถฉัน "หนูไม่ได้ทำค่ะ"
At 7:36 he loaded an MP-3 via USB drive, played it, and promptly deleted it.ตอน 19.36 น. เขาโหลดเพลง mp3 ผ่าน usb เล่นมัน แล้วก็ลบอย่างรวดเร็ว
At 8 o'clock we detected movement in the northwestern sector.ตอน 2 ทุ่ม เราจับการเคลื่อนไหวได้ บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ.
I got nothing between 6:00 and 7:45 p.m.ตอน 20.05 น. ฉันไม่พบอะไรระหว่าง 18.00
:30, cafe Jouer.ตอน 2ทุ่มครึ่ง ที่คาเฟ่จูแอ
At 3:45 in the magnolia room,ตอน 3 โมง 45 ที่ห้องแม็กโนเลีย
At 3:13, the sun's going to hit the other guard tower.ตอน 3.13 แสงอาทิตย์จะส่องยามอีกหอคอยนึง
At 10:00 P.M., you have to here with me.ตอน 4 ทุ่ม คุณต้องอยู่กับผมที่นี่

ตอ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
インターネット[いんたーねっと, inta-netto] Thai: เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต English: Internet
ゴシック[ごしっく, goshikku] Thai: กอธิค เป็นชื่อของฟอนต์อักษรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ English: gothic
コンピュータ[こんぴゅーた, konpyu-ta] Thai: คอมพิวเตอร์ English: computer
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ English: software
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: โปรแกรม(คอมพิวเตอร์)
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
先ず[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with
午前[ごぜん, gozen] Thai: ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้า English: morning
問答[もんどう, mondou] Thai: ถามตอบ English: questions and answers
対話[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive
最初[さいしょ, saisho] Thai: ตอนต้น English: beginning
産出[さんしゅつ, sanshutsu] Thai: ผลิตออกมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้อ
Back to top